A fost constituită noua Adunare Națională Bisericească

La Palatul Patriarhiei din București s-a desfășurat joi, 29 septembrie 2022, ședința de constituire a noii Adunări Naționale Bisericești pentru perioada 2022-2026. Înainte de deschiderea ședinței de constituire, în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a săvârșit o slujbă de Te Deum în prezența ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

 

În continuare, în Aula Magna ­„Teoctist Patriarhul”, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de deschidere în care a explicat că modelul actual al Adunării Naționale Bisericești este moștenit de la Sfântul Ierarh Andrei Șaguna: „Adunarea Națională Bisericească reprezintă forma cea mai înaltă de conlucrare a ierarhilor, clerului și credincioșilor mireni la nivelul Patriarhiei Române. Este vorba de funcții, de slujiri distincte, dar realizate împreună cu o responsabilitate comună, apărarea și promovarea credinței ortodoxe și a vieții bisericești pentru mântuirea oamenilor și pentru binele Bisericii și al poporului român. Această adunare are o tradiție în Biserica Ortodoxă Română, aceea de conlucrare la toate nivelurile, parohial și eparhial. În Adunarea Națională Bisericească sunt prezenți delegați ai eparhiilor, un cleric și doi mireni. Această tradiție este de pe timpul Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna, când adunarea din Mitropolia Transilvaniei era și un fel de parlament românesc, pentru că teritoriul se afla sub conducere străină. Deci, adunarea formată din ierarhi, clerici și mireni era o formă de reprezentare a întregului popor în structura aceasta bisericească. S-a păstrat și la nivelul întregii țări această formă după unirea din 1918, deși ea nu exista ca atare în Țara Românească”.

Întâistătătorul Bisericii noastre a invitat apoi un cleric și doi mireni, membri ai Adunării Naționale Bisericești, să constituie secretariatul provizoriu. A fost rostit apelul nominal de către pr. conf. dr. Lucian Petroaia, iar reprezentanții fiecărei eparhii au prezentat Biroului Adunării mandatul primit din partea Adunării eparhiale care i-a delegat. După constatarea prezenței statutare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința de constituire a Adunării Naționale Bisericești și a prezentat secțiunile, pe mitropolii, pentru validarea mandatelor și sălile de întrunire a acestora.

După supunerea aprobării plenului a propunerilor privind componența birourilor celor șapte secțiuni, ședința plenară a fost suspendată pentru desfășurarea lucrărilor în vederea examinării mandatelor prezentate și a întocmirii referatelor.

După această etapă, ședința s-a reluat în Aula Magna. Raportorii desemnați au prezentat referatele secțiunilor cu propuneri de validare a mandatelor examinate, care au fost supuse pe rând votului deschis. În continuare, au fost aprobate propunerile de validare a mandatelor membrilor, iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat Adunarea Națională Bisericească constituită definitiv pentru o perioadă de patru ani. Prin vot deschis a fost aprobată com­po­nența Secretariatului Adunării Naționale Bisericești, iar părintele Lucian Petroaia a fost desemnat secretar general al acestui organism central deliberativ.

Tot prin vot deschis au fost aprobate comisiile de lucru permanente ale Adunării Naționale Bisericești pentru cei patru ani și au fost aleși membrii Consiliului Național Bisericesc, organism central executiv al Sfântului Sinod și al Adunării Naționale Bisericești, format din 12 membri, câte un cleric și câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din țară. A urmat o sesiune de dezbateri și luări de cuvânt, în cadrul căreia membrii aleși și-au exprimat recunoștința și speranța că în acești patru ani vor putea fi de folos Bisericii și societății românești.

La final, Patriarhul României a mul­țumit ierarhilor membri ai Sfântului Sinod, preoților, diaconilor și credincioșilor mireni aleși și a declarat închisă ședința Adunării Naționale Bisericești: „Mulțumim tuturor celor care au pregătit această adunare pentru ședința de constituire și mulțumim în mod deosebit celor care au participat și celor care au luat cuvântul. Desigur, avem speranța că timp de patru ani putem lucra frumos împreună și cu conștiința cores­ponsabilității, iar în același timp și cu bucuria cooperării, fiindcă este o mare împlinire când aduci bucurie comunității pe care o slujești”.

Adunarea Națională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale, alcătuit din câte trei reprezentanți ai fiecărei eparhii a Bisericii Ortodoxe Române, un cleric și doi mireni, delegați de adunările eparhiale pe termen de patru ani.

 

Catedrala Mântuirii Neamului la început de toamnă

Luna septembrie reprezintă un arc peste timp pentru Catedrala Națională. La împlinirea a 12 ani de la slujba de binecuvântare săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru începutul organizării șantierului Catedralei Naționale, edificiul simbol al nea­mului românesc se înveșmântează cu pictură în tehnica mozaic și impresionează cu frumusețea turlelor dezvelite de schele. Echipa de construcție se concentrează pe tencuielile exterioare și pe execuția șarpantei și învelitorii din tablă de la cota +45 m, iar specialiștii coordonați de pictorul Daniel Codrescu se ocupă de aplicarea mozaicului la Arcul Triumfal, situat deasupra soleei, și la cele două registre de sub scena „Nașterea Mântuitorului” din absida sudică. În atelier îmbină tesere din mozaic peste 100 de persoane.

 

La început de toamnă, care nu a cutezat să întârzie, în orașul cu cer cenușiu și frunze galbene ce se leagănă leneș spre pământ la fiecare adiere de vânt, ochii bucureș­tea­nului care privește spre înălțime, fie cu gând la Dumnezeu, fie pentru contemplare, sunt uimiți de întâlnirea tăcută cu albul turlelor secundare ale Catedralei Națio­nale, de pe ale căror fațade au fost demontate schelele, făcându-ne să ne imaginăm cum ar arăta întreg lăcașul îmbrăcat în aceste straie luminoase.

 

Pe șantierul catedralei, care de 12 ani este ca un furnicar, sunt culese și roadele unei munci neostenite atât la exterior, cât și în interiorul lăcașului de cult emblematic, care ne ghidează inimile și gândurile la Dumnezeu de fiecare dată când privim cum evoluează lucrările, iar nu peste mult timp pașii la Sfânta Liturghie. Stadiul actual al lucrărilor, precum și viitoarele etape ne-au fost prezentate de inginerul Petre Chiuță, consilier patriarhal la Sectorul monumente și cons­truc­ții bisericești: „În prezent, lucrările de finisaje exterioare ale întregii catedrale sunt finalizate 100% între cotele +45 m și +120 m. Acum se lucrează la tencuielile exterioare; la execuția șarpantei și învelitorii din tablă de la cota +45 m – pe tot perimetrul catedralei, la această cotă se va executa o șarpantă și o învelitoare din tablă; la montarea tuturor accesoriilor de la exterior (grile ventilație – în prefabricatele din beton exterioare există goluri cu rol tehnologic de aspirație sau evacuare aer); la ancadramente din piatră la ferestrele exterioare cuprinse între cotele 0.00 m – +45.00 m și finisaje prefabricate exterioare din beton”, ne-a transmis ing. Petre Chiuță.

De asemenea, potrivit planului de execuție, „în viitor se vor demara lucrările la instalațiile interioare (cele electrice, termice și ventilație), în special cele care vor deservi cota 0.00 m, adică sala principală. Totodată, se vor demara și lucrările care vor definitiva accesul principal din Calea 13 Septembrie în incinta ansamblului arhitectural Catedrala Națională, toate acestea având ca termen de finalizare august 2023”, ne-a mai spus ing. ­Petre Chiuță, consilier patriarhal.

La interiorul acestei construcții de excepție se execută pictura în tehnica mozaic la Arcul Triumfal și pereții care mărginesc soleea. În atelier, echipa experimentată de specialiști care îmbină tesere de mozaic pentru scenele care urmează să fie montate este formată din aproximativ 100 de persoane.

„În prezent am coborât cu lucrările pe pereții verticali ai naosului, în zona Sfântului Altar, la Arcul Triumfal, și în absida de sud la scenele de sub «Nașterea Mântuitorului» și din ciclul copilăriei Mântuitorului. Lucrăm la aceste scene, la primul și la al doilea registru. În Sfântul Altar sunt definitivate toate scenele. Ne propunem să demontăm schelele din fața Altarului, pe care le folosim la Arcul Triumfal. Deja se poate demonta partea de sus a bolților, unde lucrările sunt încheiate, dar mai trebuie puse grilele pentru sistemul de aerisire și de încălzire al ­catedralei”, ne-a spus pictorul Daniel ­Codrescu.

Detalii despre conceptul iconografic, tehnică și materiale, precum și despre modalitatea prin care puteți dona pentru un anumit sfânt sau o scenă iconografică, aflați accesând platforma online pictamcatedrala.ro, iar pentru mai multe in­for­mații despre întregul proiect accesați ­cate­dra­la-nationala.ro.

Membrii Sfântului Sinod s-au reunit în ședință de lucru la Palatul Patriarhiei

Lucrările Sfântului Sinod al Bise­ricii Ortodoxe Române, sub pre­șe­dinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-au desfă­șurat joi, 29 septembrie, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București.

După citirea apelului nominal de către Preasfin­țitul Părinte Varlaam Plo­ieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal și secretar al Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschise lucrările înal­tului for bisericesc, dând citire punctelor aflate pe ordinea de zi. În continuare, lucrările în plen au fost suspendate, tematicile fiind discutate pe comisii, care s-au întrunit separat, după cum urmează: Comisia pastorală, monahală și socială în Salonul „Sfântul Ioan Casian”; Comisia teologică, liturgică și didactică în Salonul „Sfântul Niceta de Remesiana”; Comisia canonică, juridică și pentru disciplină în Salonul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, iar Comisia pentru comu­nități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase în Salonul „Sfânta ­Cuvioasă Parascheva”.

După reluarea lucrărilor în plen, raportorii celor patru comisii au prezentat referatele de lucru, precum și propunerile referitoare la subiectele de ordin teologic, liturgic și administrativ, aflate pe ordinea de zi şi discutate în cadrul comisiilor.

La finalul dezbaterilor, părintele conf. univ. dr. Sorin Șelaru, directorul Repre­zentanței Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene, a prezentat un volum intitulat „Holding fast to the Mystery of Faith. Festschrift for Patriarch Daniel of the Romanian Orthodox Church”, care adună studii de teologie și spiritualitate a mai multor clerici, teologi și profesori străini care l-au întâlnit pe Întâistătătorul Bisericii noastre. Volumul editat de părintele Sorin Șelaru și profesorul Daniel Munteanu, care este un „omagiu teologic” adus Preafericitului Părinte Daniel la împlinirea a 15 ani de patriarhat, este semnat de autori din 15 țări din toată lumea, studiile acestora fiind redactate în limbile franceză, engleză și germană.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat noul Ordin „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)”, instituit prin hotărâre a Sfântului Sinod, care este constituit, pentru ierarhi, din gramată și engolpion cu icoana Maicii Domnului Rugătoarea, pentru clerici din gramată și cruce pectorală cu pietre prețioase de culoare albastră, iar pentru mireni din gramată și cruce-insignă cu pietre prețioase de culoare albastră. Preafericirea Sa a arătat necesitatea înființării noului ordin: „Ordinul este foarte necesar pentru a sublinia în cadrul acestui an importanța rugăciunii. Maica Domnului este reprezentată, în general, cu Pruncul pe brațul stâng, lângă inimă și cu mâna dreaptă arătându-L pe Hristos Prunc și primind binecuvântarea Lui. Astfel, Pruncul este ținut pe mâna stângă ca pe un tron și este arătat lumii, Maica Domnului rugându-se, iar El o binecuvântează. Aceasta este și icoana Bisericii, care se roagă lui Hristos și primește binecuvântarea Lui pentru că atunci când S-a înălțat la cer, Hristos i-a binecuvântat pe ucenici, iar în iconografie apare și Maica Domnului ca primitoare a acestei binecuvântări. Există și icoana în care Maica Domnului are mâinile ridicate, este rugătoare, iar pe pieptul ei este chipul lui Hristos matur, Care bine­cuvântează. Această icoană a Maicii Domnului Rugătoarea este și mai precis icoana Bisericii rugătoare”.

La final, Patriarhul României a oferit Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)” tuturor membrilor Sfântului Sinod, alături de Diploma și medalia Anului omagial şi comemorativ 2022, ­noua ediție a Arhieraticonului, noua ediție a Ceaslo­vului Mare, ultima versiune a textului Statutului pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe ­Române, adnotată, precum și lucrarea prezentată de părintele Sorin Șelaru.

Ședința de lucru a Sfântului Sinod s-a încheiat prin intonarea imnului ­„Cuvine-se cu adevărat…”.

Rugăciune și mulțumire la ceas aniversar pentru Patriarhul României

Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit, la 30 septembrie 2022, împlinirea a 15 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh. La ceas aniversar, Preafericirea Sa a săvârșit, înconjurat de un sobor de ierarhi, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. În continuare, a participat, alături de membrii Sfântului Sinod, preoți, consilieri patriarhali și eparhiali și reprezentanți ai autorităților de stat, la slujba de Te Deum săvârșită de Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, ca mulțumire adusă Preasfintei Treimi pentru binefacerile și împlinirile din viața Bisericii Ortodoxe Române și a Patriarhului României. Ulterior, la Palatul Patriarhiei a avut loc un moment festiv.

 

Evenimentul aniversar a debutat în dimineața zilei de vineri, la Catedrala Patriarhală din București, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Înaltprea­sfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei; Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului; ­Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei; Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; și Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. În cadrul slujbei a fost rostită o rugăciune de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra Întâistătătorului Bisericii noastre.

În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif a săvârșit o slujbă de mulțumire cu prilejul sărbătoririi a 15 ani de la întronizarea Patriarhului României, fiind prezenți ierarhi membri ai Sfântului Sinod, consilieri din cadrul Administrației Patriarhale și Adminis­trației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și repre­zentanți ai altor culte și ai auto­rităților centrale și locale.

La finalul slujbei de Te Deum, ierarhul a rostit un cuvânt de felicitare în care a evidențiat rodnica activitate și multiplele realizări ale Preafericitului Părinte Daniel în cei 15 ani de slujire în scaunul patriarhal: „Preocuparea și lucrarea concretă a Preafericirii Voastre pentru întărirea credinței poporului și împărtășirea vie a cuvântului Evangheliei, scopul fiecărui demers pe care îl întreprindeți, în contextul atât de particular al vremurilor în care trăim, cuprinde și încurajează, în același timp, toate vârstele, toate aspectele vie­ții în Biserică și se referă la toate locurile unde co­munitățile noastre sunt prezente. Slujirea Preafericirii Voastre are mai întâi un caracter local, eparhial, iar apoi, în multe aspecte, are un impact asupra întregii ­Biserici”.

De asemenea, a prezentat cele mai importante realizări ale Părintelui Patriarh Daniel, amintind înființarea Centrului de presă BASILICA și numeroase hotărâri ce țin de organizarea bisericească, ce au adus mai multă rânduială în viața eparhiilor, a parohiilor și a comunităților monahale. „Prezența Bisericii în societate și în viața credincioșilor ortodocși îmbracă noi forme în vremea păstoririi Preafericirii Voastre: lupta pentru menținerea orei de religie în școlile de stat, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, promovarea activităților cu tineretul, înfiin­țarea și susținerea asociațiilor tinerilor și a diverselor asociații caritative, culturale și nu numai, prezența preoților în instituțiile medicale, penitenciare și armată, înființarea de instituții medicale aparținând Bisericii și a altor centre sociale pentru ajutorarea celor în nevoi, dar și pentru a veni în ajutorul familiei creștine, confruntată în zilele noastre cu diferite și complexe probleme”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Părintele Mitropolit Iosif a amintit și angajarea Patriarhului României în viața și problemele Bisericii Ortodoxe universale, deschiderea către dialogul inter­creștin și interreligios, precum și grija părintească pentru comunitățile româ­nești din diaspora, mult dezvoltate și multiplicate în urma integrării României în Uniunea Europeană: „Grija și atenția pentru comunitățile de creștini ortodocși români și nu numai, aflați în afara țării, s-au concretizat prin înființarea de noi eparhii, prin realizarea unor vizite pastorale în comu­nitățile din Europa sau prin achiziționarea sau construirea unor lăcașuri de cult. Fiind deplin conștient de valoarea și nevoia de cunoaștere pentru păstrarea și transmiterea credinței în aceste comunități, ați încurajat înființarea de instituții de învățământ teologic și formare continuă, în care cei doritori să își poată aprofunda cunoștințele de teologie. Ați încurajat, de asemenea, publicarea de cărți în limbile țărilor în care trăiesc românii ortodocși, pentru a face cunoscute spiritualitatea și credința ­ortodoxă”.

La finalul cuvântului său, ierarhul i-a oferit Preafericitului Părinte Patriarh ­Daniel, din partea Sfântului Sinod, icoana Maicii Domnului „Hodighitria”, iar din partea Catedralei Patriarhale, un frumos coș cu flori. De asemenea, Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, i-a înmânat Părintelui Patriarh actul aniversar, alcătuit și semnat de membrii Sfântului Sinod, care prezintă în rezumat marile realizări ale primilor 15 ani ai patriarhatului Preafericirii Sale.

La rândul său, Patriarhul României a rostit un cuvânt de mulțumire și recu­noștință: „Mul­țumim lui Dumnezeu pentru această zi și pentru toate binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române. Mulțumim și Înalt­pre­a­sfințitului Părinte Mitropolit Iosif, care a prezentat, într-un mod foarte bogat, activitatea Bisericii noastre din ultimii 15 ani. Toate aceste realizări sunt făcute împreună cu ierarhii membri ai Sfântului Sinod, cu clerul și cu toate instituțiile Bisericii noastre, precum și cu ajutorul auto­rităților de stat locale și centrale. Această conlucrare și coresponsabilitate constituie o notă dominantă a Ortodoxiei românești. Când se lucrează în comuniune se văd și rezultate îmbucurătoare. Noi privim în trecut doar pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu și oamenilor prin care El a lucrat, iar când privim în prezent și în viitor la nevoile și la lucrările Bisericii, vedem cât mai este de făcut. Sunt o mulțime de activități în desfășurare, dar sunt necesare și altele noi. De aceea, ne inspirăm și din viața altor Biserici, dar și din viața eparhiilor și parohiilor noastre din străinătate. Ne bucurăm că suntem încurajați și noi, la rândul nostru, îi încurajăm pe toți cei care doresc să săvârșească binele în favoarea Bisericii și a poporului român”.

 

Moment festiv în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei

În continuare, în Sala „Europa Chris­tiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc un moment festiv, moderat de Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. Reprezentanți ai autorităților de stat au transmis mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Sergiu Nistor, consilier prezidențial, a dat citire mesajului de felicitare al președintelui României, Klaus Werner Iohannis. În continu­are, Alina Gorghiu, președinta Senatului, și Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputa­ților, și-au prezentat mesajele de felicitare. Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a dat citire, apoi, mesajului transmis de primul-ministru al României, Nicolae-Ionel Ciucă. Mesaje au fost adresate și de Corina Corbu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, și de Lucian Nicolae Bode, ministrul afacerilor interne. Următoarele două mesaje, transmise de Lucian Romașcanu, ministrul culturii, și de Ministerul Educației Naționale au fost lecturate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Ultimele perso­nalități care au transmis mesaje de felicitare au fost Înaltpreasfințitul Părinte Aurel Percă, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de București, profesorul univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București, și Nicușor Dan, primarul general al Capitalei.

După transmiterea mesajelor de felicitare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a prezentat albumul „Slujind «unitatea Duhului întru legătura păcii». 15 ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel al României”, care ilustrează în imagini rodnica slujire a Întâi­stătătorului Bisericii noastre în lucrarea pastoral-liturgică și administrativă, cea cultural-misionară și cea social-filantropică. Acest volum a fost dăruit tuturor invitaților la evenimentul aniversar.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit tuturor celor care au transmis mesaje de felicitare, precum și celor care au participat la momentul festiv, reiterând importanța rugăciunii în orice slujire și activitate pe care o întreprind oamenii. „Considerăm că toată lucrarea cea bună trebuie atribuită Bisericii întregi, pentru că noi nu putem realiza lucruri pozitive decât împreună, în primul rând cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul a spus «Fără Mine nu puteți face nimic». Evanghelia lui Hristos nu poate fi împlinită fără ajutorul Lui, mai ales porunca iubirii vrăjmașilor și iertarea lor. În Biserică toată lucrarea bună, folositoare și mântuitoare se face cu ajutorul lui Dumnezeu. Poporul român a sintetizat această teologie în expresia «Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu». Încercările acestea sunt uneori o pedagogie divină care ne atențio­nează asupra a ceea ce este esențial și să-i reamintească omului că nu este făcut pentru mormânt, doar pentru a trăi biologic, în spațiul teluric, ci este pentru Împărăția cerurilor. Și în această încercare mai recentă, războiul din vecinătate, este o atenționare să răspundem lui Dumnezeu prin rugăciune și oamenilor încercați cu fapte bune. Biserica are acest rol de a-i îndemna pe oameni să se roage pentru că prin rugăciune noi răspundem iubirii lui Dumnezeu și primim în suflet iubirea lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama spune că rugăciunea nu este numai lucrarea omului în fața lui Dumnezeu, ci este și lucrarea lui Dumnezeu în sufletul omului care se roagă. De aceea, Dumnezeu răspunde rugăciunii noastre atunci când simțim în suflet pace și bucurie și dacă nu simțim înseamnă că nu ne-am rugat suficient sau cu suficientă atenție. Rugăciunea este o activitate, nu este o simplă contemplație și nu întotdeauna ce cerem primim imediat, dar Dumnezeu pre­gătește răspunsul pentru timpul oportun și rugăciunea în starea de încercare este mai puternică dacă este însoțită de fapte de ajutorare. Un sfânt mare rugător a spus: «Acum rămân aceste trei: cuvântul, fapta şi rugăciunea. Dar cea mai mare este rugăciunea, care ne dăruieşte inspiraţie şi pentru cuvântul frumos şi pentru fapta bună»”, a spus Preafericirea Sa.

Act sinodal aniversar

Într-o atmosferă de aleasă bucurie, înălțăm doxologie lui Dumnezeu, Cel în Treime închinat, la împlinirea a 15 ani de când Pronia Dumnezeiască, răspunzând rugăciunilor clerului, cinului monahal şi drept­credincioșilor creștini din Patriarhia Română, în ziua de 30 septembrie 2007, a rânduit pe Preafericitul Părinte Daniel în tronul de Patriarh al României.

 

Întreaga lucrare de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române este desfășurată sub semnul revărsării harului Preasfântului Duh, Care a împodobit persoana sa cu daruri bogate: credinţă puternică, adâncă evlavie, minte ageră, voință tare și statornică. Pregătirea intelectuală de excepție a Patriarhului României, dobândită la universități de prestigiu atât din țară, cât și de peste hotare, a fost susținută de spiritualitatea şi credinţa profunde dobândite în casa părintească, din pilda vieții evlavioasei sale mame, înțelepciunea tatălui învățător, tihna și echilibrul satului natal. În sufletul său s-au oglindit apoi, armonios și statornic, chipul marelui teolog român, părintele profesor Dumitru Stăniloae, precum și al râvnitorului sihastru misionar, părintele arhimandrit Cleopa Ilie. Toate aceste calități i-au oferit posibilitatea unei înțelegeri depline a lumii, această mare învolburată, prin ale cărei valuri trebuie cârmuită corabia Bisericii.

Punând întreaga activitate sub semnul rugăciunii și al lucrării dumnezeiescului har, Preafericirea Sa, întemeiat pe experiența dobândită în anii de slujire ca Arhiepiscop al Iașilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, a ostenit, în cei 15 ani de patriarhat, cu stăru­ință şi înțelepciune, în deplină comuniune şi unitate sinodală, la intensificarea întregii lucrări a Bisericii prin: înnoirea legislației bise­ricești; grija sporită faţă de românii din jurul granițelor țării și din diasporă, prin înființarea unor noi eparhii, reprezentanțe şi comunități ale Patriarhiei Române și sus­ți­ne­rea activității lor; sporirea evlaviei poporului dreptcredincios, prin canonizarea de noi sfinți odrăsliți de neamul românesc şi realizarea de pelerinaje spre cinstirea acestora, în țară și în locurile sfinte ale Ortodoxiei; înființarea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, cu cele cinci componente ale sale, care au în vedere propovăduirea credinței dincolo de zidurile bisericii; intensificarea lucrării social-filantropice; dezvoltarea proiectelor culturale și reorganizarea activității editoriale din Patriarhia Română, prin înființa­rea de noi edituri, Trinitas, Basilica, Cuvân­tul Vieţii și a Imprimeriei Pharos; impul­sio­na­rea acti­vi­tății insti­tuțiilor de învățământ teologic, de cercetare științifică și teologică, cu o atenție deosebită acordată educației religioase a tinerilor prin orele de religie; recuperarea şi chivernisirea patrimoniului bisericesc; construirea de noi biserici; întărirea şi respectarea disciplinei canonice de către unitățile de cult și personalul bisericesc.

Între toate acestea, lucrarea care distinge arhipăstorirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este ctitorirea Catedralei Naționale – necesitate practică, liturgică şi misionară, simbol al comuniunii și demnității naționale ro­mâ­nești, unde sunt cinstiți eroii poporului ­român din toate timpurile și locurile -, pecetluită cu revărsare de har prin slujba de târnosire a Sfântului Altar, săvârșită de Preafericirea Sa, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și mulțime de ierarhi, în Anul Centenar al făuririi României Mari, la data de 25 noiembrie 2018.

Responsabilitatea Preafericirii Sale pentru păstrarea adevărului de credință s-a remarcat prin participarea și contribuția importantă la desfășurarea lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, în anul 2016, când, prin comuniune, conlucrare și comunicare, s-au oferit răspunsuri înțelepte la multiplele provocări contemporane.

În același timp, evidențiem bogata activitate în planul relațiilor externe bisericești, prin întărirea comuniunii cu Bisericile Ortodoxe surori, promovarea dialogului intercreștin și interreligios intern și extern, inclusiv prin înființarea, la inițiativa sa, a Consiliului Consultativ al Cultelor din România, și prin cooperarea cu orga­nizațiile creștine europene și mondiale.

Aducem smerite mulțumiri Preamilostivului Dumnezeu pentru că, în iubirea Sa faţă de poporul român dreptcredincios, a rânduit la cârma Bisericii Sale din România pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care, în vremuri de mari prefaceri ale societății contemporane, este un părinte jertfelnic și un povățuitor înțelept al clerului, monahilor și drept­credin­cioșilor la începutul celui de-al treilea mileniu creștin.

Mesaje de felicitare adresate Patriarhului României

În Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc, după săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum, în Catedrala Patriarhală, un moment festiv, moderat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. Reprezentanți ai autorităților de stat au transmis mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 

 

Sergiu Nistor, Consilier prezidenţial

Klaus Werner Iohannis,
Președintele României

Vă felicit și vă adresez calde urări de sănătate, pace și rodnicie cu prilejul împlinirii a 15 ani de la întronizarea ca Întâistătător al ­Bisericii Ortodoxe Române.

În toată această perioadă, marcată de realizări, dar și de greutăți, am avut, atunci când a fost nevoie, în Preafericirea Voastră un interlocutor deschis și implicat în găsirea unor soluții în beneficiul românilor. Ați depus eforturi semnifica­tive ca dialogul dintre Biserica Ortodoxă Română și autoritățile ori instituțiile publice să progreseze constant, pentru a întări armonia socială și a servi binelui comun și progresului țării noastre în Uniunea Europeană.

În acest an dificil, în care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și criza umanitară provocată de acest conflict ne pun la grea încercare, Preafericirea Voastră ați plasat acțiunea Bisericii Ortodoxe Române în prima linie a solida­ri­tății naționale. Prin rugăciune, iubire creștină și milostenie, prin numeroase proiecte umanitare, Biserica Ortodoxă Română aduce alinare celor aflați în suferința grea a pribegiei.

La 15 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română culege roadele cultivării valorilor creștine în societatea românească, în comunitățile din țară și din străinătate. Biserica Ortodoxă Română, o prezență activă în societate, contribuie la păstrarea identității și unității noastre de limbă, istorie, credință și patrimoniu liturgic valoros.

Este recunoscută preocuparea Preafericirii Voastre pentru implicarea Bisericii Ortodoxe Române în mișcarea ecumenică mondială și pentru participarea acesteia la realitatea dinamică a Bisericilor creștine. Totodată, ați încurajat constant dialogul interreligios și interconfesional, ca element vital în comunicarea valorilor dem­ni­tă­ții, pluralismului și toleranței, precum și în consolidarea încrederii între comunitățile religioase.

Am certitudinea că veți continua să sprijiniți mai departe, cu înțelepciune și dedicare, proiectele de anvergură pentru România și să insuflați Bisericii și credincioșilor ortodocși români de pretutindeni chemarea reînnoită a credinței și a solidarității, în numele celei mai înalte misiuni care v-a fost încredințată!

La mulți ani, Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh Daniel!

 

 

Alina Gorghiu,
Președintele Senatului

Cu prilejul sărbătoririi a 15 ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă adresăm din partea Senatului cele mai calde urări de sănătate și sporire în impresionanta activitate misionară, culturală, social-filantropică desfă­șurată.

Este un prilej absolut deosebit pentru mine să vă transmit admirația și aprecierea noastră față de toate proiectele inițiate și susținute de Preafericirea Voastră în slujba românilor din țară și în slujba celor de pretutindeni.

Într-o societate din ce în ce mai tensionată având în vedere contextul internațional din ultimii ani, sub arhipăstorirea Preafericirii Voastre Biserica Ortodoxă Română a reprezentat, ca și celelalte culte religioase, un reper al moderației, al slujirii celor aflați în nevoi și al altruismului, și aș spune chiar un reper al libertății religioase, al demnității umane și al binelui comun, care transcend diferențele etnice și religioase.

În toată această perioadă, Biserica a coagulat, și continuă să o facă, energii sociale și umane și le-a pus în slujba cetățenilor aflați în dificultate. Fie că vorbim de persoanele izolate sau greu încercate de boală în timpul pandemiei de COVID, fie de refugiații din Ucraina, Biserica Ortodoxă a fost în per­manență unul din cei mai impor­tanți contribuitori din societatea noastră la binele comun.

Tocmai de aceea, la acest moment aniversar pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, reafirmăm sprijinul nostru pentru toate proiectele pe care le derulați în societatea românească, asigurân­du-vă de întregul suport și de disponibilitatea noastră.

Urmând gândul Preafericirii Voastre de a aprecia nu numărul anilor, ci folosirea timpului, vă urăm multă sănătate și putere de muncă în slujirea începută în urmă cu 15 ani, precum și multe bucurii, care să vă răsplătească pe măsură dăruirea.

Mulți ani, Preafericite Părinte ­Patriarh!

 

Marcel Ciolacu,
Președintele Camerei Deputaților

Cu deosebită onoare și evlavie, la ceas de mare sărbătoare, îngă­duiți-mi să vă adresez cele mai alese urări de sănătate, slujire rodnică și noi împliniri în sfânta misiune cu care ați fost învestit. Harul și inspirația în păstorirea credin­cioșilor, pentru menținerea iden­tității, unității și valorilor morale ale poporului român, să vă călăuzească în toate zilele vieții, precum și mulțumirea sufletească la înfăptuirea sfintei misiuni pe care o desfășurați. În acest moment de mare aniversare, vă doresc, Preafericirea Voastră, viață îndelungată, sănătate și împlinirea tuturor mărețelor proiecte pe care le-ați inițiat în cea mai înaltă și sfântă ­menire pe care v-a conferit-o Biserica Ortodoxă Română.

La mulți ani, Preafericirea Voastră!

 

Nicolae-Ionel Ciucă,
Primul-ministru al României

Cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă adresez cele mai calde urări de sănătate, pace, putere de muncă și mulți ani fericiți!

În toată această perioadă de slujire patriarhală, ați contribuit, decisiv, la transformarea Bisericii Ortodoxe Române într-o instituție dinamică, deplin angajată în viața cetății, activă în plan spiritual, social-filantropic, educațional și cultural. Cu aceeași determinare și energie, v-ați dedicat consolidării parteneriatului dintre stat și culte, care se fundamentează pe valori comune – dialog interreligios, bună cooperare, libertate religioasă, echilibru, respect față de drepturile fundamentale.

Grija pe care Preafericirea Voastră a arătat-o necontenit față de societatea românească nu s-a limitat la rugăciune, ci s-a extins în sfera practică prin suportul arătat de Biserica Ortodoxă Română față de semeni în perioada pandemiei și față de cei nevoiți să-și părăsească țara din cauza războiului ilegal, neprovocat și nejustificat al Fede­rației Ruse în Ucraina. Sub păstorirea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română reprezintă un model de generozitate și solidaritate, un promotor și păstrător al tradițiilor și identității spirituale.

Cu deosebită prețuire, vă doresc să continuați misiunea pastorală, cu aceeași putere de până acum, în slujba românilor din țară și din diasporă.

Slujire rodnică, întru mulți și fericiți ani!

 

Judecător Corina Alina Corbu,
Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Este o onoare să mă aflu astăzi alături de domniile voastre, pentru a marca acest eveniment important pentru Biserica Ortodoxă, pentru societatea românească, dar și pentru istoria țării noastre – împlinirea a 15 ani de la întronizarea actualului Întâistătător al Bisericii noastre naționale.

Cred că dacă ar fi să alegem oricare altă perioadă de un deceniu și jumătate din istoria noastră, cu greu ar fi posibil să găsim una atât de diversă, marcată de evenimente pozitive, dar și de crize și riscuri atât de puternice. În ultimii 15 ani, România a
devenit membră a Uniunii Europene, a evoluat economic, social, juridic, societatea noastră a cunoscut transformări de mare sub­stanță, dar a fost
lovită și de momente de tulburare și de pericol, unele fără precedent în acest secol – pandemia sau situația inter­na­țională actuală sunt doar două astfel de exemple.

În viața unei națiuni este nevoie nu doar de ordine juridică, administrativă, socială și economică; există și momente când este esen­țial ca o societate să aibă și un compas moral, să aibă susținere spirituală, iar acest lucru se întâmplă, paradoxal, și în momentele cele mai fericite și în cele mai nefericite, deși probabil că resimțim această nevoie mai acut în cazul celor din urmă.

Statul român este unul laic, iar credința fiecărui individ este o opțiune personală. Din punctul meu de vedere însă, nu în calitatea mea oficială, dar mai ales ca om care încearcă să fie în același timp și un bun creștin, am regăsit sus­ținerea morală de care vorbeam mai sus în cadrul Bisericii Ortodoxe și în persoana primului său păstor, pe care avem bucuria de a-l celebra astăzi. Mă bucur că am avut ocazia de a-l cunoaște personal și a-i aprecia în mod direct echilibrul, pietatea, erudiția, sunt calități care susțin pe deplin misiunea sa religioasă și socială.

Totodată, aș dori să remarc preocuparea Patriarhului pentru consolidarea rolului Bisericii în comunitate, nu doar la nivel spiritual, dar și la nivel social. Probabil că o societate are cele mai bune premise să se dezvolte atunci când membrilor săi le sunt oferite atât concepte noi, inovatoare, cât și unele tradițio­nale; noutatea nu este incompatibilă cu tradiția și cu continuitatea, progresul nu este incompatibil cu rezervarea anumitor valori ce vin din chiar istoria noastră. Cred că Preafericitul Părinte Patriarh reprezintă în mod fericit summumul de calități și abilități individuale care să-i permită să contribuie la concilierea acestor valori în societate și să asigure pacea și echilibrul social, spiritual al acesteia.

De aceea, permiteți-mi, Părinte, să vă adresez cele mai bune urări de „La mulți ani!”, sănătate, fericire și să exprim încrederea noastră că veți continua neobosit să vă duceți la îndeplinire ­înalta misiune pastorală și socială.

 

Lucian Nicolae Bode,
Ministrul Afacerilor Interne

Preafericirea Voastră,

Vă rog să-mi îngăduiţi, cu ocazia celor 15 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre, să vă adresez sincere felicitări, însoţite de urări de sănătate şi bună sporire întru împlinirea ostenelilor celor ziditoare de suflet şi ctitorii sfinte.

Ultimii ani ne-au pus în faţa unor provocări majore. Biserica Ortodoxă Română este şi rămâne fundamentul de încredere care ne dă tăria să mergem mai departe, indiferent de natura acestor încercări. Aţi fost alături cu rugăciune şi acţiuni de noi toţi, mai ales de semenii noştri greu încercaţi de războiul din imediata noastră ­vecinătate.

Am încredere că pe viitor veţi rămâne acelaşi neobosit susţinător al valorilor creştine, propovăduitor al păcii şi bunei înţelegeri între popoare, elemente ce ne unesc şi ne fac mai puternici în aceste vremuri tulburi.

Vă doresc să aveţi aceeaşi energie, putere de muncă şi dăruire în a continua misiunea importantă a Bisericii Ortodoxe Române pentru ţara noastră. ­Lumina şi harul lui Hristos să vă însoţească în toate zilele vieţii, iar poporul român să se bucure de părinteasca dragoste a Preafericirii Voastre.

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

 

Lucian Romașcanu,
Ministrul Culturii

Vă rog să primiți urările mele cordiale cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de la întronizarea Voastră în scaunul de Patriarh al României.

Așa cum Preafericirea Voastră a spus, „când cultul religios a rodit în cultură, el s-a deschis spre universalitate, iar când cultura s-a inspirat din cult, ea s-a deschis spre eternitate”, și astăzi relația dintre credință și cultură este una care dăinuie și poartă înspre nemurire roadele acestei conexiuni istorice, în care se îmbină remarcabil spiritualul și umanul.

În toți acești 15 ani de patriarhat, preocuparea Preafericirii Voastre pentru conservarea, păstrarea și transmiterea valorilor spirituale în cultura și identitatea poporului român a fost una continuă și prioritară, ceea ce îmi oferă prilejul de a vă mulțumi în mod solemn pentru întreaga dedicare și consecvență cu care vă implicați în valorificarea și promovarea patrimoniului național, prin acțiuni concrete și extrem de valoroase.

Fie că ne gândim la ctitoriile domnitorilor români, biserici și mănăstiri, parte a patrimoniului națio­nal, unele înscrise în Lista Patrimoniului Universal, la icoanele, frescele și picturile creații ale marilor artiști plastici ai României, care sunt adăpostite în lăcașurile de cult, la cartea veche de o valoare excepțională, la numărul impresionant de ierarhi, creatori de cultură românească, rolul Bisericii în formarea și evoluția culturii naționale a fost și rămâne unul de o importanță incontestabilă.

Preafericirea Voastră,

Vă adresez cele mai calde urări de sănătate, putere de muncă și împliniri în activitatea de Întâi­stătător al Bisericii Ortodoxe Române!

 

Sorin Mihai Cîmpeanu,
fost Ministru al Educaţiei

La împlinirea a 15 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă transmitem urările noastre de sănătate și multe bucurii din realizările în plan pastoral, cultural, social și educațional pe care le-ați însuflețit prin activitatea dumneavoastră!

Proiectele curajoase, substan­țiale, prezența în mijlocul credin­cioșilor și în activitatea socială, cultivarea cu perseverență a identității creștin-ortodoxe în spațiul nostru socio-cultural, susținerea proiectelor și inițiativelor menite să apropie Biserica de comunitate, atât în plan microsocial, dar și macrosistemic, sunt tot atâtea direcții în care aveți merite incontestabile. Apreciem puterea de muncă și dedicarea în proiecte în care vă implicați direct, personal, cu abilitățile care vă profilează drept un lider cu totul deosebit, ancorat în realitatea de zi cu zi, dar fără să piardă orizontul și perspectiva de viitor.

Reafirmăm, cu acest prilej, sus­ținerea noastră și a Ministerului Educației în proiectele socio-edu­caționale pe care Biserica Ortodoxă Română le derulează, prin care numeroși copii și tineri din întreaga țară, cu precădere din categorii vulnerabile, în risc de părăsire și abandon școlar, sunt sprijiniți pentru a beneficia de acces la educație, ca factor pentru reușita lor personală și profesională.

Întru mulți și fericiți ani!

 

IPS Aurel Percă,
Arhiepiscop Mitropolit
de Bucureşti

Preafericirea Voastră,
Părinte ­Patriarh,

Am venit astăzi cu gândul sincer de a mă uni la mulţumirea pe care aţi adus-o lui Dumnezeu pentru cei 15 ani de păstorire a Bisericii Ortodoxe, a mă uni spiritual cu înalţii ierarhi ai Bisericii, cu preoţii, dar şi cu autorităţile statului, cu toţi credincioşii care au fost prezenţi în ­Catedrala Patriarhală. Este frumos să Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru tot darul, pentru aceşti ani atât de rodnici care au fost pentru Preafericirea Voastră în fruntea Bisericii ­Ortodoxe Române.

Am ascultat şi ascult totdeauna cu plăcere fragmentul de Evanghelie în care Iisus spune: «Eu sunt Păstorul cel bun» şi Se oferă ca un exemplu pentru noi, ierarhii, care suntem păstorii poporului lui Dumnezeu, Păstorul care are grijă de turmă, Păstorul care este în mijlocul turmei şi nu o părăseşte niciodată.

Aţi dat dovadă de aceste calităţi ale Păstorului bun, vă felicităm şi în numele tuturor episcopilor din Conferinţa episcopală din România vă dorim multă sănătate şi multe împliniri.

Pentru a folosi o altă expresie biblică, la un moment dat, când Petru era disperat pentru că nu mai prindea peşti, Iisus a spus: «Înaintează în larg», vă spun şi eu să înaintaţi în larg pentru că mai sunt mulţi peşti de prins şi multe realizări de făcut atât aici, în ţară, cât şi în străinătate.

Multă sănătate şi întru mulţi ani!

 

Prof. univ. dr. Marian Preda,
Rectorul Universității din București

Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă asigur încă o dată, în numele co­munității academice a Uni­ver­si­tății din București, de adânca noastră admirație pentru neîntrerupta operă de reconstrucție spirituală pe care v-ați asumat-o de-a lungul anilor în care ați slujit Biserica.

Considerăm acest eveniment deosebit, care în mod sigur îi va aduce în jurul Preafericirii Voastre pe mulți dintre prietenii Bisericii Ortodoxe Române și ai Preafericirii Voastre, un bun prilej de a vă adresa sincere gânduri de apreciere pentru nenumăratele ctitorii pe care le-ați realizat în anii pe care i-ați pus în slujba țării noastre. Printre acestea, Catedrala Mântuirii Neamului va rămâne, fără îndoială, o dovadă de netăgăduit a operei de reconstrucție pe care Preafericirea Voastră o realizează.

La fel, fondarea Centrului de Presă BASILICA, înființarea de instituții de învățământ, edituri, centre de pelerinaj, case memoriale și muzee, precum și inițierea unor ample proiecte de cercetare vin să confirme că una dintre misiunile fundamentale pe care vi le-ați asumat a fost aceea de a reafirma angajamentul Preafericirii Voastre față de regenerarea insti­tuției pe care, cu un har incontestabil, o patronați.

Iar admirația noastră este secondată și de gratitudinea pentru relația caldă și rodnică pe care ați cultivat-o de-a lungul timpului cu Universitatea din București, mai ales prin implicarea directă a Preafericirii Voastre în viața Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, care a contribuit în mod decisiv la transformarea acesteia într-un model de excelență în studii teologice.

Ca atare, vă rugăm să primiți mulțumirile noastre pentru rela­ția apropiată pe care ați cultivat-o cu Universitatea din București și vă urăm mulți ani de păstorire plină de har a Bisericii Ortodoxe Române.

 

Nicuşor Dan,
Primar general al Capitalei

Preafericirea Voastră,

Îmi face o deosebită plăcere să transmit felicitările mele şi ale cetățenilor municipiului Bucureşti cu ocazia sărbătoririi celor 15 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Permiteți-mi să mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura multă sănătate şi determinare în ducerea la îndeplinire a misiunilor sacre încredințate Bisericii. Îmi exprim încrederea că puterea harului ziditor va lumina pe mai departe iniţiativele Preafericirii Voastre şi va continua să se manifeste în opera caritabilă a Bisericii Ortodoxe Române.

Rânduit de Dumnezeu în sărbătoarea Sfântului Grigore Luminătorul, evenimentul întronizării Preafericirii Voastre ne aminteşte tuturor de înălțimea nevoințelor la care atât păstorii Bisericii, cât şi credincioșii sunt chemați prin Sfânta Evanghelie.

Nutrind credința în prezenţa mângâietoare a înțelepciunii divine, care va continua să vă îndrume paşii, vă rog să primiţi, Preafericite Părinte Patriarh Daniel, asigurarea întregii mele prețuiri pentru calea sfântă pe care conduceți Biserica Ortodoxă ­Română.

 

Distincții oferite de Patriarhul României

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit vineri, 30 septembrie 2022, Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)” pentru clerici părintelui conf. dr. Sorin Șelaru, directorul Repre­zen­tanței Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene, și Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)” pentru mireni profesorului dr. Daniel Munteanu, care s-au implicat în editarea volumului intitulat „Holding fast to the Mystery of Faith. Festschrift for Patriarch Daniel of the Romanian Orthodox Church”. Evenimentul a avut loc în Salonul Sfinților Români din Reședința Patriarhală.

Volumul reunește studii semnificative de teologie și spiritualitate ale unor personalități marcante ale domeniului teologic interna­țional – clerici, profesori și teologi, care l-au întâlnit pe Patriarhul României, în semn de apreciere pentru întreaga activitate spirituală, teologică, misionară și pastorală desfășurată. În cadrul volumului sunt cuprinse studii redactate de autori din 15 țări din toată lumea în limbile franceză, engleză și germană, fiind un dar cu un simbolism aparte la ceas aniversar, la împlinirea a 15 ani de la întronizarea Preafericirii Sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Un volum aniversar de înaltă ținută academică dedicat Patriarhului României

În semn de cordială și respectuoasă recunoș­tință, împreună cu părintele profesor dr. So­rin Șelaru, am dorit să dedicăm Preafericitu­lui Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, fostul nostru profesor de Teologie Pastorală și Dogmatică la Iași, un volum aniversar de înaltă ținută academică, în care să reunim voci celebre ale teologiei contemporane din întreaga lume.

 

Suntem recunoscători și profund conștienți de personalitatea istorică, de înțelepciunea teologică și de activitatea misionară a Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel, care a trasat o viziune asupra activității public-pastorale a Bisericii Ortodoxe Române și a constelației ei contemporane, transformând-o în acest proces într-un mod profund și structural.

Personalitate marcantă, profesor de Teologie Pastorală și Dogmatică, membru de onoare al Academiei Române, slujitor neobosit al Bisericii, Preafericirea Sa este cunoscut în întreaga lume ca un martor viu al unei teologii vibrante, dinamice și deschise, o teologie profundă și accesibilă, mistică și misionară.

Vasta sa operă teologică tratează majoritatea aspectelor fundamentale ale teologiei și se bazează pe legătura vie dintre teologie și spiritualitate, dintre viața liturgică și misionară a Bisericii. Înțelepciunea sa complexă, multimedială, pastorală, publică și eclesială, onorată cu cincisprezece titluri de doctor honoris causa, este o sursă transformatoare de lumină care ne inspiră pe toți să ne asumăm mai multă responsabilitate.

În prima sa Epistolă către Timotei, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă Biserica să păstreze „taina credinţei în cuget curat” (cf. 1 Tim. 3, 9). Cultivând cu fidelitate Tradiția apostolică, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel vorbește adesea despre adevărul de credință ca izvor de viață și bucurie în Duhul Sfânt, despre normele Bisericii ca tezaure ale libertății, despre Tainele Bisericii ca taine dătătoare de viață, despre viața eclesială ca anticipare reală a vieții veșnice, despre modul în care comorile credinței creștine, comori ale frumuseții și vieții divine, trebuie cultivate și împărtășite lumii.

Ținând cont de abordarea Preafericirii Sale a teologiei ca liturghie a minții și a inimii, ca misiune sacră, ca știință a mântuirii și aspirație spre viața veșnică, am ales să ilustrăm coperta acestui volum cu un mozaic din Reședința Patriarhală din București care îl înfățișează pe Sfântul Apostol Ioan, cel mai mistic dintre cei patru evangheliști, cunoscut în tradiția ortodoxă și sub numele de „Teologul”.

Acest volum cuprinde, cu siguranță, doar o infimă parte dintre cei care îl cunosc și îl apreciază pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și care ar fi trebuit să fie luați în considerare pentru un asemenea proiect editorial. Suntem foarte recunoscători și onorați să reunim în acest volum, publicat la prestigioasa editură Brill din Germania, în limbile engleză, franceză și germană, 31 de contribuţii ale unor mari teo­logi și slujitori ai Bisericii, dintre care putem men­ționa: prof. Jürgen Moltmann; Mitropoliții Hilarion Alfeyev și Hierotheos al Nafpaktosului; Arhiepiscopul Job ­Getcha; părinții Andrew Louth, John McGuckin și Chad Hatfield; profesorii ­Joseph Doré, Heinrich Bedford-Strohm, Markus Vogt, Ingeborg Gabriel, Georgios Martzelos, Peter Bouteneff, Torstein ­Tollefsen, Martin Illert, Alberto Melloni, Hervé Legrand, Pierre Gisel.

Studiile lor sunt pe cât de diverse, pe atât de valoroase. Ele acoperă o arie largă de teme, de la hristologie, eclesiologie, teologie pastorală până la etică socială și spiritualitate.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este arhitectul teologiei pastorale ortodoxe contemporane și creatorul de geniu al structurii sociale, educaționale și mediale a Bisericii Ortodoxe Române.

În volum, prof. Clapsis, din Statele Unite ale Americii, subliniază că Preafericirea Sa este „unul dintre cei mai importanți teologi ortodocși contemporani (…), cu o imensă sensibilitate pastorală” față de problemele sociale și provocările lumii de astăzi. Preafericirea Sa a îmbogățit patrimoniul teologiei ortodoxe și a transformat chipul social al Bisericii Ortodoxe Române.

Profesorul Jürgen Moltmann, celebrul teolog al speranței, amintește în articolul său că l-a cunoscut pe actualul Patriarh al României în cadrul unor conferințe centrate pe tema lui Fili­o­que, care au avut loc la Strasbourg în anul 1979. Împreună cu părintele Dumitru Stăniloae, Preafericirea Sa l-a convins pe teologul reformat că adaosul Filioque este dăunător. De atunci, prof. Moltmann este promotor al teologiei trinitare ortodoxe.

Preafericirea Sa a marcat expresia: „Cultura sufletului este sufletul culturii”. Sperăm ca acest prinos de recunoștință să fie atât de suflet, cât și de cultură teologică și spre mulțu­mirea Preafericirii Sale.

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de păstorire patriarhală, urăm Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca Bunul Dumnezeu să-i dăruiască multă pace, sănătate și mulți ani bine­cuvântați pentru misiunea sa istorică, spre slava Prea­sfintei Treimi și în slujirea Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Întru mulți și fericiți ani, Preafericirea Voastră!

 

Prof. univ. dr. habil. Daniel Munteanu

 

Întrunirea Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei la București

Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-a reunit miercuri, 28 septembrie 2022, în sesiune de lucru, în Sala Sinodală a Reșe­dinței Patriarhale din București. La întâlnirea prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au participat ierarhi din eparhiile sufragane acestei mitropolii. Ordinea de zi a cuprins prezentarea unor texte liturgice ce vor însoți propuneri de canonizare, precum și subiecte de ordin administrativ ce intră în atribuțiile acestui for bisericesc.

 

După rostirea rugăciunii de început, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Bucureștilor, a dat citire apelului nominal. În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh ­Daniel a expus ordinea de zi ce a cuprins prezentarea textelor liturgice care vor însoți propunerea de canonizare a Cuvioșilor Dionisie Ignat și Petroniu ­Tănase, dar și ale­gerea de noi membri pentru Consistoriul mitropolitan și pentru Consistoriul mitropolitan monahal.

Cu privire la primele două puncte de pe ordinea de zi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a afirmat: „Aceste texte liturgice au fost compuse în limba greacă de către ucenici a doi părinți români aghioriți de la Muntele Athos, care sunt propuși spre canonizare Patriarhiei Ecumenice de către Patriarhia Română. Dreptul de a canoniza pe cineva aparține Bisericii locale unde acea persoană și-a trăit ultima parte a vieții și unde a trecut la Domnul. Acești doi părinți, români de origine, au viețuit mai multă vreme la Athos: părintele Dionisie Ignat la Schitul Colciu și părintele Petroniu Tănase la Schitul Prodromu. Ei au avut ucenici români, dar și greci. Doi dintre aceștia, greci, care s-au evidențiat prin compunerea de slujbe liturgice pentru sfinți, au acceptat să pregătească textele liturgice în limba greacă. Aceste texte au fost traduse în limba română, însă Sinodul mitropolitan nu le aprobă, fiindcă nu are acest lucru în competență. Prezentarea lor, însă, a fost necesară pentru că cinci eparhii au făcut unele observații cu privire la aceste texte. (…) Acești doi părinți sunt apreciați nu doar de români, ci și de viețuitorii greci. Noi dorim să solicităm Patriarhiei Ecumenice să facă trecerea în rândul sfinților a celor doi aghioriți. Este important să facem un gest de scoatere în evidență a acestor cuvioși care sunt foarte populari în Muntele Athos”.

 

Cinci arhierei au sfinţit pictura bisericii din Ţebea

Un sobor de arhierei a sfinţit sâmbătă, 10 septembrie, pictura Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Ţebea, judeţul Hunedoara. Slujba de sfinţire a fost săvârşită în ziua când s-au împlinit 150 de ani de la moartea eroului național Avram Iancu, înmormântat lângă acest lăcaş de cult. În soborul de arhierei s-au aflat Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Prea­sfințitul Părinte Siluan, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria, informează episcopiadevei.ro. După slujba de sfinţire a picturii, ierarhii şi soborul de preoţi şi diaconi au oficiat Sfânta Liturghie, în prezenţa mulţimilor de credincioşi, a autorităților centrale, județene și locale.

Un cuvânt de învăţătură despre cinstirea icoanelor în cadrul cultului ortodox a fost rostit de IPS Mitropolit Laurenţiu. La finalul Sfintei Liturghii, PS Episcop Andrei a citit mesajul Preafericitului ­Părinte Patriarh Daniel transmis la 150 de ani de la plecarea la Domnul a eroului naţional Avram Iancu. Mai apoi, PS Episcop Nestor a vorbit despre idealul pentru care Avram Iancu a luptat întreaga viață: libertatea și unitatea poporului român. Ierarhul a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru mesajul transmis și ierarhilor, soborului slujitor, auto­rităților şi tuturor credincioșilor prezenţi la marea sărbătoare de la Țebea. PS Nestor le-a oferit ierarhilor câte o copie a drapelului așezat pe mormântul lui Avram Iancu la înhumarea sa.

Preotul paroh de la Ţebea, Mirel Petrica, a fost hirotesit iconom-stavrofor, iar acte de cinstire au primit Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Călin Petru Marian, prefectul județului Hunedoara, Mihaiu Liviu Gorcea, primarul comunei Baia de Criș, precum și credincioșii care au sprijinit lucrările de renovare a bisericii. Soborul a săvârşit o slujbă de pomenire la mormântul eroului național Avram Iancu. Aici, primarul Mihaiu Liviu Gorcea și profesorul Dan Dungaciu au rostit cuvinte de evocare. La final, a fost dezvelit și sfințit bustul „Crăișorului munților” așezat la intrarea în cimitirul eroilor din Ţebea.