Bucuria comuniunii fraterne inspiră conlucrare în activitatea Bisericii / The Joy of Brotherly Communion inspires Cooperation within the Church

Interviu cu Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Se împlinesc 10 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007). Cronica acestui prim deceniu de Patriarhat se regăsește în albumele omagiale, în presa bisericească sau în mărturiile audiovizuale. Totuși, într-o caracterizare pe scurt, care considerați că sunt principalele binecuvântări primite de la Dumnezeu în folosul Bisericii și al poporului nostru?

 

Împlinirea a 10 ani de slujire patriarhală este un prilej deosebit de a mulțumi cu evlavie lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Bisericii noastre în această perioadă și de a pomeni cu recunoștință și prețuire pe toți cei care ne-au ajutat să facem roditoare aceste daruri, cler și popor, păstori și păstoriți, părinți și fii duhovnicești, frați și surori în Hristos-Domnul.

Cu 10 ani în urmă, în 30 septembrie 2007, cu ocazia întronizării noastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, am anunțat prioritățile noastre pastorale privind intensificarea misiunii spirituale a Bisericii în societate, dincolo de zidurile locașurilor de cult, prin intermediul a trei rețele bisericești ortodoxe la nivel național, și anume: radio, televiziune și un cotidian, precum și construirea unei noi catedrale patriarhale

 

Vizita Patriarhului României la şantierul Catedralei Naţionale, 4 septembrie 2016 / Patriarch of Romania visits the building site of the National Cathedral, 4 September 2016

 

Prin Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS și Ziarul LUMINA, Biserica Ortodoxă Română face astăzi din comunicarea mediatică o lucrare misionară vie, care unește libertatea cu responsabilitatea.

Cuvintele pline de speranță din emisiunile și articolele de ziar sau postate pe site-urile Centrului BASILICA sunt, pentru mulți dintre români, printre puținele mesaje luminoase sau pozitive ale fiecărei zile, într-o societate agitată, în care foarte adesea senzaționalul șocant și agresiv înlătură spiritualul pașnic și profund din viața umană.

Cât privește construirea Catedralei Mântuirii Neamului, am explicat mereu că aceasta este, în același timp, o necesitate practică și un simbol spiritual național. Înfăptuirea acestui ideal pe care l-am primit ca mandat, împreună cu Sfântul Sinod, cu clerul și credincioșii mireni, de la vrednicii noștri înaintași, a prins în acești 10 ani de slujire a Bisericii contur concret și conținut real, în special prin manifestarea dărniciei ierarhilor, clericilor și mirenilor din eparhii, a autorităților de stat, centrale și locale, precum și a unor sponsori și binefăcători cu dragoste de Biserică și Neam.

În paralel cu acest efort de construire a Catedralei Naționale se desfășoară o activitate amplă de zidire spirituală a Bisericii din suflete, adică activitate liturgică, pastorală, educațională, culturală și misionară.

 

O binecuvântare deosebită a primit Biserica noastră și în acest deceniu prin canonizarea unui număr mare (30) de noi sfinți din neamul românesc. Priviți împreună, toți acești minunați sfinți ai pământului românesc și ai Bisericii Ortodoxe ne arată cum sfințenia Evangheliei lui Hristos a rodit, într-un popor credincios, raze și chipuri de lumină, sfințind timpul și cultivând comuniunea între generații, pentru că în sfinții Bisericii „Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este același“ (Evrei 13, 8).O altă binecuvântare a fost solemnitatea sfințirii Marelui Mir, care a avut loc în anul 2010, Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești. Atunci a fost sfințit Marele Mir pentru a 21-a oară în Biserica Ortodoxă Română, după recunoașterea ei ca autocefală, în anul 1885, de către Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului și de către celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale surori, și pentru întâia oară în timpul arhipăstoririi noastre ca Patriarh.

Noile locașuri de închinare edificate în parohii noi, în unități medicale și filantropice, prin jertfelnicia și dărnicia poporului dreptcredincios, într-o perioadă de criză economică, precum și monumentele de patrimoniu restaurate sunt mărturii că Sfânta Liturghie și celelalte sfinte slujbe adună pe oamenii credincioși în comuniunea de iubire a Preasfintei Treimi și îi susțin în multiplele activități edilitare și misionare.

În plan administrativ, au fost aplicate măsuri organizatorice pentru ca unitățile bisericești să răspundă mai adecvat solicitărilor credincioșilor din orașe și sate în noul context social. În 28 noiembrie 2007 a fost aprobat de Sfântul Sinod, după 60 de ani, un nou Statut de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut oficial prin Hotărârea nr. 50, din 22 ianuarie 2008, a Guvernului României.

Consecventă tradiției multiseculare prin care Biserica Ortodoxă Română a fost instituția de bază a formării limbii române și a culturii naționale („Maica spirituală a poporului român” – cum o numea Mihai Eminescu), Patriarhia Română continuă și astăzi să fie protectoare și promotoare a valorilor culturale românești tradiționale permanente. Tipărirea Sfintei Scripturi în tiraje de masă, a cărților de cult și de învățătură creștină, a scrierilor patristice, a celor patru reviste bisericești centrale, a monografiilor pentru mănăstiri, protopopiate, ori albume de artă bisericească românească, precum și multe cărți pentru copii, sunt activități ale editurilor și tipografiilor Patriarhiei Române. Enciclopedia Ortodoxiei Românești, Filocalia în 12 volume, tradusă și comentată în limba română, Operele complete ale părintelui Dumitru Stăniloae, Istoria monahismului românesc în 3 volume, realizată în cooperare cu Academia Română, sintezele de istorie și cultură românească dedicate epocii brâncovenești și creștinismului românesc în general sunt repere ale operei culturale a Bisericii din ultimul deceniu. Avem în pregătire și Istoria parohiilor ortodoxe românești, în 12 volume, din care tânăra generație va putea înțelege mai profund rolul spiritualității, culturii și filantropiei bisericești în viața poporului român. Comuniune și conlucrare frățească în viața Bisericii și în misiunea socială” a fost esența cuvântului pe care l-ați rostit la ceremonia de întronizare ca Patriarh. Care au fost factorii favorizanți și care au fost obstacolele în împlinirea dezideratelor formulate atunci?

Sfântul Apostol Pavel numește pe creștini împreună-lucrători cu Dumnezeu (cf. 1 Corinteni 3, 9). Deci, această împreună-lucrare a oamenilor cu Dumnezeu se cultivă în Biserică, deoarece Biserica este icoana și primitoarea comuniunii și conlucrării din Sfânta Treime. Viața Bisericii lui Hristos este în primul rând taina creșterii și rodirii spirituale în Hristos. „Eu sunt Vița” – spune Hristos Domnul – „voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic (…) căci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână” (Ioan 15, 5 și 16), punând astfel în lumină taina rodirii spirituale ca taină a misiunii Bisericii în lume. Așadar, putem spune că bucuria comuniunii fraterne favorizează sau inspiră mai multă conlucrare în activitatea pastorală și misionară a Bisericii! Ne-am bucurat în acești 10 ani de binecuvântarea lui Dumnezeu și de ajutorul, comuniunea și conlucrarea frățească a multor persoane, ierarhi, clerici, monahi și credincioși mireni, care au contribuit la lucrarea de cultivare și rodire a darurilor primite de Biserică de la Dumnezeu.

Când vorbim despre factori favorizanți în lucrarea bisericească, noi spunem că întotdeauna este nevoie de aceste trei stări duhovnicești: gândul curat sau intenția sinceră, credința puternică și rugăciunea stăruitoare.

Când acestea sunt împlinite, Dumnezeu trimite oameni potriviți și ne ajută să găsim mijloacele necesare pentru a duce la bun sfârșit lucrarea binecuvântată.

Uneori, dificultățile sau încercările neprevăzute de calculele omenești sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a ne spori maturitatea spirituală și statornicia în credință.

În slujirea Bisericii trebuie să fim mereu vigilenți la acest război spiritual nevăzut, dar real, și să luptăm, cu mijloace duhovnicești, nu doar cu ispitele sau încercările care vin de la lume, ci și cu propriile slăbiciuni sau lipsuri, în duh de smerenie, având convingerea că iubirea lui Hristos Cel răstignit și înviat ne ajută să biruim aceste încercări, potrivit făgăduinței Sale: „În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33).

 

Proclamarea solemnă a Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și a Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română, Catedrala Patriarhală, 1 ianuarie 2017 / The solemn proclamation of the Jubilee Year of Holy Icons, of iconographers and church painters. Also the proclamation of the Commemorative Year of Patriarch Justinian and of the defenders of Orthodoxy during communism. The Patriarchal Cathedral, 1 January 2017

 

Prin proclamarea în fiecare an de către Sfântul Sinod a unor tematici omagiale și a unor evenimente comemorative ați pus mereu în legătură trecutul și prezentul. De ce evocă Biserica marile personalități și evenimente istorice și de ce este activă în viața societății de azi?

Stabilirea de către Sfântul Sinod a unor tematici omagiale și comemorative pentru fiecare an a devenit acum o practică obișnuită pentru coagularea sau focalizarea activităților bisericești în toate eparhiile din Patriarhia Română. Inițiativa noastră din anul 2007, de proclamare a anului 2008 ca „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii”, a fost continuată și în anii următori, întrucât s-a constatat că avem nevoie de repere majore în misiune și de perspective spirituale înnoite în lucrarea pastorală, dar și de comemorare liturgică și culturală privind unele personalități din istoria Bisericii și a neamului românesc.

Practica proclamării anilor omagiali și comemorativi dedicați unor sfinți sau unor evenimente din viața Bisericii ne-a arătat că acest fapt inspiră mai multă conlucrare în activitatea pastorală și misionară a Bisericii, mai multă comuniune fraternă în slujirea liturgică și filantropică, dar și mai multă participare a credin­cioșilor mireni, de profesii diferite, la viața și misiunea Bisericii. Anii omagiali au avut tematici inspirate din învățătura de credință ortodoxă (Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți, Crezul ortodox, Sfintele Taine, sfintele icoane), dar și valori spirituale benefice pentru întreaga societate (educația religioasă a tineretului creștin ortodox, îngrijirea bolnavilor, misiunea parohiei și a mănăstirii în contextul social de azi, unitatea de credință și de neam etc.).

Comemorarea marilor personalități și a evenimentelor istorice majore a fost de fiecare dată ofrandă de recunoștință, dar și prilej de a cunoaște mai bine virtuțile înaintașilor, de a le prețui și a le pune în lucrare și pentru generația actuală. De pildă, Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfinții Capadocieni, Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, părintele Dumitru Stăniloae, Patriarhul Justinian și apărătorii Ortodoxiei în timpul regimului comunist sunt izvoare de lumină și întărire spirituală pentru viața și lucrarea Bisericii astăzi.

 

Distincţii pentru preoţii de caritate care au oferit asistenţă religioasă victimelor incendiului de la clubul „Colectiv”, Reşedinţa Patriarhală, 22 decembrie 2015 / Distinctions for the charitable priests who offered spiritual assistance to the victims of the fire at the „Colectiv“ Club. The Patriarchal Residence, 22 December 2015

 

Împreună cu slujirea liturgică și pastorală, lucrarea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române s-a intensificat vizibil în această perioadă. Putem vorbi despre o redefinire a misiunii Bisericii în societate sau despre o reactualizare a parteneriatului tradițional cu instituțiile Statului și cu societatea civilă?

Lucrarea social-filantropică a Bisericii este în același timp o vocație spirituală și o necesitate practică. Opera socială a Bisericii izvorăște din Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos pentru toți oamenii și din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă și jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Așa se explică mulțimea instituțiilor filantropice sau de asistență socială înființate sau patronate de Biserică de-a lungul secolelor, adesea cu sprijinul împăraților, regilor și domnitorilor creștini, dar și cu sprijinul tuturor celor milostivi și darnici, indiferent de poziție în societate.

Astăzi, prezența preoților de caritate în spitale, unități militare și penitenciare, precum și mulțimea unităților de caritate ale Bisericii ne arată că vechea tradiție filantropică a Bisericii a revenit în actualitate, după ce începând cu anul 1990 cultele religioase din România au primit libertatea de a fi mai active în societatea românească.

 

Sfinţirea cantinei sociale a Protopopiatului Sector 2 Capitală, 17 februarie 2015 / The blessing of the food kitchen of the Sector 2 Deanery in Bucharest, 17 February 2015

 

Aproape 1.000 de unități, programe și proiecte social-filantropice au fost înființate și coordonate direct de către Biserica Ortodoxă Română (orfelinate, grădinițe și școli, spitale și așezăminte medicale, cantine sociale, centre de primire pentru victime ale violenței domestice ș.a.). Multe dintre acestea sunt afiliate Federației „Filantropia” a Patriarhiei Române. De asemenea, întrucât Statul român „recunoaște rolul spiritual, educațional, social-caritabil, cultural și de parteneriat social” al Bisericii, conform articolului 7 din Legea Cultelor (nr. 489/2006), dezvoltăm asistența religioasă, ca filantropie spirituală, în cooperare cu instituțiile medicale și social-caritative din sistemul public. În acest sens, în Arhiepiscopia Bucureștilor, unde activitatea social-filantropică s-a consolidat mult în ultimii ani, vedem că este nevoie de multă lucrare caritabilă pentru a-i putea ajuta pe cei aflați în dificultate. Este nevoie de altruism și entuziasm, dar și de cooperare instituțională cu sistemul public de asistență socială, precum și cu organizații neguvernamentale. De fapt, este vorba de o continuare firească a cooperării dintre Stat, societate și Biserică, în folosul oamenilor din zilele noastre.

Schimbările rapide și imprevizibile din lumea globalizată, crizele politice și economice au efecte și asupra vieții spirituale a oamenilor. Cum răspunde Biserica Ortodoxă problemelor existențiale ale omului de azi?

Biserica are datoria sfântă de a rămâne întru totul fidelă mesajului evanghelic primit de la Hristos Domnul prin Sfinții Apostoli. Aceasta este o mare responsabilitate, care nu poate fi împlinită fără ajutorul Duhului Sfânt, adică fără rugăciune stăruitoare și fără comuniune în mărturisirea dreptei credințe și în săvârșirea faptelor bune.

Într-adevăr, contextul concret al misiunii Bisericii este astăzi marcat de schimbări și mutații multiple și rapide, care cer din partea noastră multă atenție, precum și multiplicarea metodelor și mijloacelor de pastorație și misiune.

Într-un context de secularizare crescândă și chiar de ostilitate față de religie, suntem chemați să vedem în același timp datoria mărturisirii iubirii lui Hristos pentru toți oamenii, dar și dificultatea receptării mesajului Său de către o societate dispusă doar să „tolereze” prezența Bisericii, ca simplu factor de reconciliere, în caz de conflict, sau ca pe o instituție de caritate și solidaritate umană, fără referire la mântuire sau viața veșnică.

În orice situație trebuie să împlinim vocația noastră de a fi slujitori ai Evangheliei iubirii lui Hristos, chiar dacă întâlnim adeseori ostilitatea unei societăți secularizate, marcată de indiferentism religios.

De asemenea, avem chemarea sfântă de a fi apărători ai vieții, ai identității și demnității persoanei umane, chiar dacă întâlnim suflul rece al desacralizării unei societăți globalizante, nivelatoare de identități, cu vădite tendințe de marginalizare a rolului și prezenței Bisericii în societate.

 

Sfânta Lumină de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim adusă la noi în țară din inițiativa Patriarhului României în fiecare an începând din 2009 / The Holy Light from the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, brought yearly to Romania at the initiative of the Romanian Patriarch, starting with 2009

 

Slujirea Bisericii este și va fi o lucrare mare și sfântă, deși dificultățile acestei lucrări sunt multiple și mereu noi. Însă multele dificultăți ale acestei slujirii ne îndeamnă să ne apropiem, prin rugăciune, pocăință și fapte ale iubirii milostive, și mai mult de Hristos-Capul Bisericii, de Sfânta Treime și de sfinții lui Dumnezeu, pentru a trăi bucuria Învierii lui Hristos, care izvorăște din Cruce, adică din smerita dăruire de sine lui Dumnezeu și oamenilor.

 

Prima Sfântă Liturghie la şantierul Catedralei Naţionale în ultima zi a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea, 4 septembrie 2016 / The first Holy Liturgy at the building site of the National Cathedral, on the last day of the International Meeting of Orthodox Youth, 4 September 2016

 

Educația tineretului face parte integrantă din misiunea Bisericii în societate. Sunt tinerii de astăzi diferiți de cei de acum 20 sau 40 de ani? Care sunt direcțiile sau exigențele de adaptare a limbajului bisericesc și a mijloacelor pastorale la noile paradigme comportamentale și culturale?

Cunoașterea situației reale a tineretului creștin din zilele noastre și înțelegerea mai profundă a vocației sale spirituale se impun ca priorități ale lucrării misionare a Bisericii

Criza de ideal și de orientare spirituală a vieții umane, care străbate în mod dramatic lumea de azi, reprezintă pentru Biserică o provocare și o chemare spre a se ocupa mai mult de problemele și aspirațiile tinerilor de astăzi.

Dificultățile cu care se confruntă tinerii în so­cie­tatea contemporană sunt multiple: sărăcia materială, șomajul, nesiguranța vieții de mâine, lipsa de comunicare cu părinții, drogurile, depresia etc. În fața acestor probleme, Biserica este chemată să acorde o atenție deosebită tinerilor, apărând inocența, sinceritatea, curajul, dorința de înnoire și toate va­lorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu, pentru cultivarea demnității umane și a unei vieți sănătoase, precum și pentru căutarea mântuirii sau a vieții veșnice.

În mod practic, este absolut necesară o lucrare pastoral-misionară a Bisericii mai intensă și mai vastă de ascultare a tinerilor elevi și studenți, de îndrumare și susținere a lor, în special a tinerilor căsătoriți, a tinerilor care lucrează mult deși primesc bani puțini, a tinerilor șomeri, care nu au un loc de muncă, oferindu-le asistență pastorală și social-caritabilă, dar și ajutor pentru a se integra în societate și a contribui la dezvoltarea acesteia.

Astăzi, suntem che­mați să ajutăm tinerii săraci care sunt în situația de a abandona studiile, să ajutăm tinerii care sunt nevoiți să migreze în alte țări pentru aflarea unui loc de muncă și a unui trai mai bun, să arătăm copiilor și tinerilor orfani mai multă dragoste fră­țească și părintească, mai ales celor abandonați de familia lor. Să lucrăm împreună pentru intensificarea iubirii pă­rinților față de copii și a copiilor față de părinți, pentru cultivarea prieteniei, a iubirii curate și a respectului între tineri, având ca lumină pentru suflet dreapta credință și dreapta viețuire pe care le-am moștenit, ca români creștini, de la părinții și strămoșii noștri de-a lungul veacurilor.

Biserica, școala și familia trebuie să conlucreze mai mult în vederea realizării unei educații integrale, în același timp științifice și spirituale, profesionale și morale, în special pentru creșterea copiilor și a tinerilor noștri în iubirea față de Dumnezeu și de aproapele pentru a fi spre folosul întregii societăți.

Orele de religie din învățământul public, programele educaționale dezvoltate de unitățile bisericești trebuie susținute într-un efort unitar de a-i orienta pe tineri și de a le cultiva încrederea, pentru a iubi valorile spirituale permanente, dincolo de „moda zilei”.

Programul național catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, proiectul educațional „Alege școala!” sunt căi prin care Biserica Ortodoxă Română a cultivat în acești ani, atât în țară, cât și în străinătate, bucuria credinței și a comuniunii fraterne. Întâlnirile anuale ale tinerilor ortodocși din toată lumea, de la Baia Mare (2014), Cluj-Napoca (2015), București (2016) și Iași (2017), taberele de tineret, pelerinajele, bursele de studii, oferirea de rechizite școlare și haine sunt mijloace prin care Biserica se alătură familiei și școlii în formarea tinerelor generații.

 

Patriarhul României la hramul Centrului de Presă BASILICA,
Palatul Patriarhiei, 5 iunie 2017 / The Patriarch of Romania participating in the feast day of the BASILICA Press Centre, The Patriarchal Palace, 5 June, 2017

 

Pentru promovarea dialogului cu societatea de azi și mai ales pentru o mai bună comunicare între membrii corpului eclezial, ați înființat, în anul 2007, Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române și încurajați folosirea tehnologiilor moderne în misiunea cultural-pastorală. Care este utilitatea acestui demers pastoral-misionar și cultural-social pentru credincioșii ortodocși români din România și din afara ei?

Comunicarea mediatică face parte astăzi, ca o dimensiune firească, din viața tuturor oamenilor și a oricărui sistem social. Prin urmare, Biserica nu poate să neglijeze aceste realități. Pe baza experienței benefice dobândite în anii noștri de arhipăstorire la Iași, una dintre prioritățile misionare ca Patriarh al României a fost înființarea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, cu cele cinci componente: Radio TRINITAS, TRINITAS TV, Publicațiile LUMINA, Agenția de știri BASILICA, Biroul de comunicații și relații publice, la 27 octombrie 2007.

Astfel, la împlinirea a 10 ani de slujire patriarhală, sărbătorim anul acesta și împlinirea a 10 ani de la înființarea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru ajutorul și binecuvântarea primite de la El în susținerea lucrării bogate a acestei instituții, lucrare împlinită cu pasiune și bucurie, dar și cu multă osteneală și cheltuială, fapt pentru care mulțumim tuturor eparhiilor care sprijină Patriarhia în această lucrare misionară.

În prezent, posturile de radio și televiziune ale Patriarhiei Române transmit zilnic, la nivel național, Sfânta Liturghie ortodoxă, iar Ziarul Lumina, ca unic cotidian creștin ortodox din țara noastră și din toată lumea ortodoxă, poate fi citit și online. Știrile difuzate în mediul virtual de Agenția de știri BASILICA și comunicatele sau punctele de vedere exprimate prin Biroul de presă sunt vectori de imagine și mărturii despre specificul vieții bisericești. Prin mijloacele moderne de comunicare dorim să evidențiem îndeosebi lumina din oameni, să prezentăm chipuri de lumină dătătoare de speranță.

Componentele Centrului de Presă BASILICA sunt, alături de mijloacele de comunicare ale eparhiilor și ale celorlalte unități bisericești, mijloace misionare pentru cateheză și educația continuă în spiritul valorilor creștine și românești, slujire comunicațională pentru mulți oameni bolnavi și singuri. 

În mod deosebit, mijloacele de comunicare bisericești asigură o funcție de liant comunitar între membrii comunităților ecleziale din țară, iar pentru românii care lucrează sau studiază în străinătate, acestea sunt mijloace de a cultiva credința ortodoxă în veșmântul de aur al limbii române părintești, oricât de departe ar fi ei de patria-mamă, România.

Ați acordat o atenție specială organizării de noi structuri administrative bisericești (eparhii, parohii, reprezentanțe etc.) pentru românii ortodocși din diasporă. Care sunt efectele pozitive ale acestor demersuri pastoral-misionare și culturale românești?

Migrația populației a devenit un fenomen global, care nu i-a ocolit nici pe conaționalii noștri. Statisticile arătau deja în 2007, anul intrării României în Uniunea Europeană, că peste două milioane de cetățeni ai țării noastre se aflau în țări din vestul Europei, pe continentul nord-american sau în alte regiuni ale lumii.

În acele condiții, grija pastorală a Bisericii pentru fiii și fiicele duhovnicești care au plecat din comunitățile în care primiseră Taina Sfântului Botez trebuia extinsă și în plan administrativ, prin organizarea de structuri bisericești adecvate. În prezent, la cele 29 de eparhii din țară se adaugă alte 14 eparhii în afara granițelor României.

 

Vizita Patriarhului României la Paraclisul comunităţii româneşti
din Geneva, 24 ianuarie 2016 / The Romanian Patriarch’s visit to the Chapel of the Romanian community in Geneva, 24 January 2016

 

Eparhiile existente deja și cele înființate de noi în anul 2007 s-au consolidat și desfășoară o bogată slujire liturgică și pastorală pentru credincioșii ortodocși români migranți și dau mărturie credinței ortodoxe într-un context multicultural, multiconfesional și adesea marcat de ideologii și curente seculariste. Mai ales în Europa Occidentală (Italia, Spania, Franța, Germania), unde diaspora ortodoxă românească este cea mai mare, odată cu creșterea numărului de comunități bisericești organizate se realizează și o consolidare instituțională: se construiesc biserici noi, se înființează mănăstiri, centre culturale, centre educaționale și de asistență social-medicală etc.

Alături de eparhiile din Europa Occidentală avem, începând cu anul acesta (2017), o Mitropolie Ortodoxă Română în Statele Unite ale Americii, cu sediul în Chicago, și o Episcopie Ortodoxă Română a Canadei, cu sediul lângă Montreal, iar Ortodoxia românească este reprezentată, de asemenea, la nivel episcopal în Australia și Noua Zeelandă.

Constatăm cu bucurie că, în general, credincioșii ortodocși ro­mâ­ni, deși aflați departe de România, fac eforturi mari să păstreze cre­dința ortodoxă strămoșească, identitatea și cultura românească.

Astăzi, în diaspora română, biserica devine locul unde românii își păstrează adevărata identitate spirituală. Dorul de casă, de tradițiile și obiceiurile românești, de mărturisirea comună a dreptei credințe, îi aduce pe românii din diasporă în biserica în care se slujește în limba maternă, se exprimă identitatea lor etnică și confesională, dar și comuniunea cu românii din țară și de pretutindeni.

Ați participat la mai multe sinaxe ale Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale și la întrunirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016). Care sunt perspectivele exercitării sinodalității pentru slujirea unității, comuniunii și corespon­sabilității Ortodoxiei universale?

Unitatea ortodoxă la nivel universal este vitală în lumea globalizată și instabilă de astăzi. Ortodocșii nu trebuie să se izoleze unii de alții în timp ce oamenii circulă, comunică și relaționează la nivel planetar. Așadar, cultivarea unității ortodoxe generale este o datorie comună pentru toate cele 14 Biserici Ortodoxe Autocefale, atât la nivelul ierarhiei, cât și al comunităților de credincioși.

 

Rugăciune la deschiderea lucrărilor Sinaxei premergătoare Sfântului şi Marelui Sinod, Mănăstirea Gonia din Kolymbari, Creta, 17 iunie 2016 / Prayer at the opening of the sessions of the Synaxis preceding the Great and Holy Synod, the Gonia Monastery in Kolymbari, Crete, 17 June 2016

 

Ortodoxia a primit de la Dumnezeu și a păstrat darul unității bazate pe dreapta credință exprimată în comuniunea de popoare și culturi diferite. Aceasta este o binecuvântare, dar și o mare responsabilitate pentru noi toți.

Urmare fenomenului migrației și comunicării mediatice rapide, credincioșii ortodocși din popoare și tradiții lingvistice și culturale diferite intră astăzi în contact mai mult ca odinioară, prin venerarea sfinților comuni la marile sărbători, prin lumina adusă în fiecare an de la Sfântul Mormânt din Ierusalim, prin pelerinaje internaționale, prin mass-media, rețele de socializare, și simt nevoia de unitate sau comuniune cu toți cei care mărturisesc aceeași credință ortodoxă.

În consecință, practica sinodalității la nivel universal și întâlnirile periodice între ierarhii reprezentând Bisericile Ortodoxe Autocefale au devenit o necesitate pastorală și misionară. În acest sens, Sfântul și Marele Sinod din insula Creta (16-26 iunie 2016) a fost un eveniment spiritual major al Ortodoxiei, deși a fost marcat de absența a patru Biserici Ortodoxe surori. Așa cum s-a spus în multe rânduri, documentele aprobate de acest Sinod nu formulează dogme sau canoane noi, ci reafirmă continuitatea în credința ortodoxă a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească. Totuși, textele aprobate pot fi explicitate, nuanțate sau dezvoltate de către un viitor Sfânt și Mare Sinod al întregii Ortodoxii, dar convingerea noastră, exprimată atât în Creta și menționată în documente, cât și în prezent, este că întrunirile sinodale ortodoxe la nivel universal, ritmice, o dată la 5-10 ani, sunt necesare. De asemenea, ar trebui ca frățietatea ortodoxă internațională să se manifeste și prin mai multe programe și proiecte practice desfășurate între Bisericile Ortodoxe surori nu doar la nivel academic, ci mai ales prin activități de solidaritate și întrajutorare fraternă concretă în situații de criză și de cooperare în misiune.

Cel de-al doilea deceniu de slujire patriarhală al Preafericirii Voastre începe cu Centenarul Marii Uniri (1918-2018) și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), un simbol al creștinismului ortodox din România și o cinstire solemnă a tuturor eroilor nea­mului românesc. Cât de necesară este astăzi cultivarea valorilor spirituale românești în dialog național și internațional?

Realizarea marilor idealuri ale unității și demnității naționale ale românilor, cum a fost și Marea Unire de la 1918, a fost posibilă și prin contribuția deosebită a Bisericii Ortodoxe Române, care a fost mereu împreună cu poporul prin toate eforturile ei de cultivare a conștiinței naționale și de afirmare a dorinței de unitate și independență națională.

În acest an (2017) au fost comemorați ostașii români care au luptat eroic la Mărăști, Mărășești și Oituz, la împlinirea a 100 de ani de la Marele Război din 1917. Întrucât pe jertfele acestora s-a înfăptuit Marea Unire din 1918, au fost săvârșite slujbe de pomenire la mormintele și monumentele lor din diferite localități ale țării. Eroii jertfelnici din 1917, împreună cu cei care s-au jertfit pe alte câmpuri de luptă, în lagăre și în închisori, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român, ne cheamă la o cinstire solemnă și unitară a lor, la un monument al eroilor români din toate timpurile, în care să se exprime prin rugăciune și recunoștință comuniunea între toate generațiile.

Acest monument este Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, care are ca hram principal Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, ctitorie care unește iubirea de Dumnezeu a unui popor dreptcredincios și jertfelnic, mult încercat în istorie, cu recunoștința pe care o datorăm veșnic Eroilor Neamului.

Prin milostivirea lui Dumnezeu și cu ajutorul Maicii Domnului, în ziua de 30 noiembrie 2018, la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, va fi sfințită Catedrala Națională, aceasta fiind o necesitate liturgică practică și un simbol al spiritualității românești.

Împlinirea acestui ideal, exprimat încă din anii 1877-1878, după Războiul de Independență, de Mihai Eminescu și Ion Slavici, ne ajută să înțelegem că respectarea, cultivarea și promovarea valorilor spiritualității și identității naționale sunt datorii permanente ale tuturor românilor, pentru că reperele identitare ale unui popor sunt componente fundamentale ale demnității sale, în dialog cu alte popoare ale lumii.

(A consemnat Pr. Nicolae Dascălu)

 

 

 

The Joy of Brotherly Communion inspires Cooperation within the Church

An interview with His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church

 

It has been 10 years since Your Beatitude’s ­enthronement as Primate of the Romanian ­Orthodox Church on 30 September 2007. The events of this Patriarchal decade have been well documented in the Church press and within the media at large. Could you perhaps summarise for us here what you would consider to be the foremost blessings received from God for the benefit of the Church and of our people?

The anniversary of 10 years of Patriarchal service gives us a special opportunity to faithfully thank God for the gifts He has granted to our Church during this period and to remember with gratitude and commendation all those who have helped us to bring these gifts to fruition – clergy and laity, shepherds and flock, spiritual parents and sons or daughters, brothers and sisters in Christ our Lord.

Ten years ago at the time of our enthronement as Patriarch of the Romanian Orthodox Church, on 30 September 2007, we stated our pastoral priorities regarding the concrete steps towards strengthening the Church’s spiritual mission within broader society, beyond church walls. This is to be achieved by founding three national Orthodox media networks encompassing radio, television and printed media, and also by building a new Patriarchal Cathedral.

Through TRINITAS, our radio and television network and through the LUMINA („THE LIGHT“) newspaper, the Romanian Orthodox Church has turned modern media communication into a living missionary work which unites freedom with responsibility.

For many Romanians, the hopeful words heard in these programmes or read in our newspaper articles or on the website of the BASILICA centre are among the few radiant and positive messages they will hear each day in a tumultuous society in which shocking and aggressive sensationalism often supplants the peaceful and profound spiritual element in human life.

As for the building of the Cathedral of National Salvation, we have often explained that this was as much a practical necessity as it was to serve as a national spiritual symbol. Collectively we, the Holy Synod, the clergy and the faithful were bequeathed this project by our worthy ancestors, and over the past 10 years, have seen how this ideal has acquired a real and concrete shape. This is largely through the consistent generosity of hierarchs, of clergy and of laity from various dioceses, of central and local State authorities, as well as that of a number of sponsors and benefactors who share a great love for the Church and for their nation.

Alongside this effort of building the National Cathedral another sizeable spiritual endeavour is underway: the building of a Church of souls, represented by the Liturgical, pastoral, educational, cultural and missionary activity.

Over the past decade our Church has been especially blessed by the canonization of a great number of new Romanian saints (30). This multitude of wonderful saints which has arisen out of our nation and of our Orthodox Church reveals to us how the holiness of Christ’s Gospel has borne fruit in a faithful nation in the form of rays and faces of light sanctifying time and nurturing the communion between generations. For it is in the saints of the Church that „Jesus Christ is the same yesterday and today and forever“ (Hebrews 13:8). Another great blessing was the Sanctification of the Holy Myrrh, which took place in 2010 – the festive year of the Orthodox Creed and of Romanian autocephaly. This is the 21st time that the Holy Myrrh has been sanctified in the Romanian Orthodox Church after autocephaly was recognised in 1885 by the ­Ecumenical Patriarchate of Constantinople and by the other autocephalous sister Churches.

New churches have sprung up within new parishes, medical and philanthropic centres have been established through the sacrifice and generosity of the faithful, a particularly challenging thing in this period of economic crisis; monuments of our patrimony have been restored. All of this is evidence that the Holy Liturgy and other services of the Church truly do bring people together in the communion of love of the Holy Trinity, sustaining them in their various building and missionary endeavours.

On the administrative level, stricter organisational regulations have been implemented to ensure that parishes respond more adequately to the needs of the faithful in both cities and villages, in the new social context. On 28 November 2007, for the first time in 60 years, the Holy Synod approved new Statutes for the Organisation and Functioning of the Romanian Orthodox Church, officially recognised through the Government’s Resolution No. 50 of 22 January 2008.

The Romanian Patriarchate today continues to be a protector and promoter of perennial and traditional cultural values, in line with the century-old tradition according to which the Romanian Orthodox Church was the foundational institution for the formation of Romanian language and culture („The spiritual mother of the Romanian nation“, as Eminescu once put it). The publishing and printing houses of the Romanian Patriarchate carry out a vast array of activities: the printing of Holy Scriptures in large numbers, of service books and of Christian educational books, the printing of patristic writings, of the four main Church journals, of monographs for monasteries or deaneries, of Romanian Church art albums as well as the publication of many books for children. More specifically, fruits of these intensive labours have included The Encyclopaedia of Romanian Orthodoxy, the Philokalia in 12 volumes, translated into Romanian with commentaries, The Complete Works of Father Dumitru Staniloae, The History of Romanian Monasticism in 3 volumes, produced in co-operation with the Romanian Academy, syntheses of Romanian history and culture devoted to Brancoveanu’s era and to Romanian Christianity in general. All these constitute real landmarks in the cultural work of the Church this past decade. We are now working on The History of the Romanian Orthodox Parishes, in 12 volumes, from which the younger generation will be able to understand more profoundly the role of Church spirituality, culture and philanthropy in the life of the Romanian people.

 

Brotherly communion and co-operation in the life of the Church and in its social mission’ was the essence of the speech you gave on your enthronement as Patriarch. What have been some positive contributing factors, and what obstacles have you encountered in achieving the objectives formulated back then?

The Holy Apostle Paul names Christians co-workers with God (1 Corinthians 3:9). Therefore, this co-working of humans with God is cultivated in the Church, as the Church is the icon and receiver of the communion and co-working of the Holy Trinity. The life of the Church of Christ represents first and foremost the mystery of spiritual growing and fruit-bearing in Christ. „I am the vine – says Christ the Lord – you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. (…) „You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last“ (John 15:5, 15:16). The Apostle thus brings to the fore the mystery of spiritual fruit-bearing as mystery of the Church’s mission to the world. We can then say that the joy of brotherly communion favours or inspires a stronger co-working in the pastoral and missionary activity of the Church! Throughout these ten years we have benefited from God’s blessing and help, from the brotherly cooperation and communion of many people, hierarchs, clergy, monastics and laity, who have all contributed to the cultivation and to the bringing to fruition of the gifts received from God by the Church.

When we talk about positive factors in the work of the Church, we always say that three spiritual states are essentially necessary: pure thought (or honest intention), strong faith and fervent prayer.

When these states are attained, God sends the right people and helps us find the necessary means to successfully complete the work He has blessed.

Sometimes unforeseen difficulties and trials which defy our best human predictions are allowed by God to strengthen our spiritual maturity and our steadfastness in faith.

In serving the Church we always need to remain watchful of this unseen but real spiritual war, and to keep fighting by using the spiritual tools at hand against not just the temptations or trials brought by the world, but also our own weaknesses and inadequacies, in the spirit of humility and harbouring the certainty that the love of the Resurrected Christ will help us triumph over all trials, according to His promise: „In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world“ (John 16:33).

 

Every year the Holy Synod has announced themes honouring particular historical figures or a historical landmark and has organised commemorative events, thereby, it would seem, connecting past and present. Why is it that the Church evokes these great personalities and events of the past and how are these relevant in the life of society today?

Establishing a special commemorative theme for each year has become common practice for the Holy Synod. This has the purpose of both consolidating and focusing Church activities in all the dioceses throughout the Romanian Patriarchate. In 2007 we had the initiative of proclaiming 2008 as Jubilee Year of the Holy Scripture and the Holy Liturgy, and this is a practice we have continued within subsequent years. The idea sprung from the realisation that serious milestones are greatly needed in mission today and similarly that our missionary work and activities require a renewal of spiritual perspectives. Essential for us also is a liturgical and cultural remembrance of some of the great personalities in the history of the Romanian Church and nation.

We have seen how these jubilee and commemorative years, devoted to saints or events in the life of the Church, have inspired more effective cooperation in the pastoral and missionary life of the Church and a greater degree of brotherly communion in the philanthropic and liturgical service. They have also inspired a greater participation of the lay faithful – from various professional backgrounds – in the life and mission of the Church.

Our jubilee years have always followed themes inspired by the teachings of the Orthodox faith (The Holy Scripture, The Fathers of the Church, The Orthodox Creed, The Holy Mysteries, Holy Icons) but have also promoted spiritual values beneficial for society as a whole (the religious education of Orthodox youth, care for the sick, the mission of the parish and the monastery in today’s social context, the unity of faith and nation etc.).

Remembering the towering personalities and significant historical events of our past instils in us a sense of gratitude, and also encourages us to better know the extraordinary virtues of our ancestors, to cherish these values and to employ them for today’s generation. The saintly Emperors Constantine and Helen, the Cappadocian Saints, the holy Brancoveanu Martyrs and the holy Hierarch and Martyr Antim of Iveria, Father Dumitru Staniloae, Patriarch Justinian and all the defenders of Orthodoxy throughout the communist regime – all of these figures are fountains of light and a profound source of spiritual strength for the life and work of the Church today.

 

Alongside of its liturgical and pastoral ministry, over the past 10 years the Church has very visibly intensified its social-philanthropic work. Can we talk about a redefining of the Church’s mission in society or about a renewal of the traditional partnership with State institutions and with the civil society?

The social-philanthropic activity of the Church represents both a spiritual vocation and a practical necessity. The social work of the Church springs from the Gospel of Christ’s merciful love for all people and from the Holy Liturgy of the Church, in which we celebrate Christ’s compassionate and sacrificial love for the salvation of humankind. This explains why, throughout the centuries, so many philanthropic institutions and centres for social assistance have been established or patronised by the Church often with the support of Christian emperors, kings and rulers, but also with the support of countless giving and generous people from all walks of life.

After 1990, religious confessions were granted the freedom to carry out more widespread activity within Romanian society. Today, the presence of priests in Romanian hospitals, prisons and military units, as well as the multitude of charitable Church organisations present in our society, clearly demonstrate how the ancient philanthropic tradition of the Church has translated into a contemporary world.

The Romanian Orthodox Church has established and directly organised close to 1,000 social philanthropic units, programmes and projects (orphanages, kindergartens and schools, hospitals and medical centres, food kitchens, centres for the victims of domestic violence etc.). Most of these initiatives are affiliated with the Romanian Patriarchate’s „Filantropia“ Federation. Moreover, the Romanian State „recognises the spiritual, educational, socially charitable and cultural role, as well as that of social partnership“ of the Church, according to Article 7 in the Law of Religious Denominations (No 489/2006). Therefore it has been possible for us to actively implement this idea of social assistance as spiritual philanthropy in cooperation with the medical and social-charitable institutions which currently operate within the public system.

The Archdiocese of Bucharest is a case in point. In recent years, philanthropic activity has burgeoned here – and yet, there remains a serious need for still more charitable action that would help those who are struggling. To this end, not only are such virtues as altruism and enthusiasm necessary, but also concrete institutional cooperation with the state social care system as well as with NGOs. Essentially what we are discussing here is an organic continuation of the collaboration between State, society and Church for the benefit of people today.

 

The swift and unpredictable changes in our globalised world, the political and economic crises – all have an impact on the spiritual lives of people. How does the Church respond to the existential problems of modern man?

The Church has a sacred duty to remain fully faithful to the scriptural message received from the Lord Christ through the Holy Apostles. This is a great responsibility which cannot be fulfilled without the help of the Holy Spirit, i.e. without fervent prayer and without confessing the true faith and performing good deeds in communion.

Indeed, the real-life context of the Church’s mission today is characterised by multiple and rapid changes and mutations, which demand from us a great deal of attention as well as an increase of our pastoral and missionary methods and tools.

In an environment of growing secularisation and indeed hostility against religion, we are called nevertheless to acknowledge our duty to confess Christ’s love for humanity in its entirety. We need also to recognise the challenge of receiving His message in a society predisposed simply to „tolerate“ the presence of the Church, as merely a player in the reconciliation process within conflictual contexts, or as an institution of human charity and solidarity without reference to salvation or eternal life.

In every circumstance we must fulfil our vocation to be servants of the Gospel of Christ’s love, even if we are frequently faced with the hostility of a secularised society, defined by religious indifference.

We also have the sacred calling to be defenders of the life, identity and dignity of the human person, even when we encounter the icy breath of desacralisation in a globalised society, which at once „flattens down“ identities, and at the same time seeks, with an obvious bias, to marginalise the Church’s role and presence within society. The service of the Church is and will always be a great and holy labour, although the difficulties of this work are manifold and ever renewed. These numerous challenges, however, urge us to inch ever closer – through prayer, repentance and deeds of loving mercy – to Christ the Head of the Church, to the Holy Trinity and to God’s saints, in order to experience the joy of Christ’s Resurrection which springs from the Cross, that is, from God’s humble self-giving to humanity.

 

Educating the youth is an integral part of the Church’s mission in society. How do the young people of today differ from those of 20 or 40 years ago? What are the directions or requirements in adapting the Church’s language and its pastoral tools in accordance to the new behavioural and cultural paradigms?

Getting to know the real situation of Christian youth today as well as acquiring a deeper understanding of their spiritual vocation are top priorities for the Church’s missionary work.

The crisis of ideals and of the spiritual orientation of human life which so dramatically course through the modern world, represent a serious challenge for the Church and an urgent calling to direct more attention to the problems and aspirations of today’s youth. The difficulties encountered by young people in our contemporary society are numerous: material poverty, unemployment, uncertainty regarding the future, a lack of communication with their parents, drugs, depression etc. In the face of all of these problems the Church is called to devote particular care to the young, defending their innocence, honesty, courage, their drive towards renewal and all the other values of this God-blessed age, in order to cultivate human dignity and a healthy life, and ultimately to enable their quest for salvation and eternal life.

From a practical perspective, there is a dire need for an intensified and comprehensive pastoral and missionary work which would allow school-children and students to be heard, would provide guidance and support for young married couples, for young people who are overworked and inadequately remunerated and also for the unemployed youth. A ministry which would offer these people much-needed pastoral and social assistance and provide the necessary support to better integrate them within society and to enable them in turn to contribute to its development.

We are called today to support the impoverished youth whose circumstances force them to abandon their studies, to help the young people who have to emigrate to other countries in order to find jobs and a better material life. We are called to show greater brotherly and parental love to young orphans, especially to those who have been abandoned by their families. We are called to work together to strengthen parents’ love towards their children and children’s love toward their parents, to cultivate friendship, pure love and respect between young people, with the true faith and a righteous life as guiding lights for their souls – a way of life we as Romanian Christians have inherited from our fathers and forefathers across the centuries.

The Church, school and family must work in closer cooperation in order to achieve a holistic education, both scientific and spiritual, professional and moral, an education which would allow our children and young people to grow in love of God and of their neighbour, so that they may benefit society as a whole.

Both the religion classes taught within the public education system, and the educational programmes developed by Church bodies should be supported through a combined, collaborative effort in order to guide the youth and to cultivate their trust, to teach them to love the perennial spiritual values, which transcend the „fashion of the day“.

The national catechesis programme „Christ shared to the children“ and the educational project „Choose school!“ are ways in which the Romanian Orthodox Church, throughout these years, has cultivated the joy of faith and of brotherly communion, both in Romania and abroad. The annual meetings of Orthodox youth from all over the world in Baia Mare (2014), Cluj-Napoca (2015), Bucharest (2016) and Iași (2017), the youth camps, the pilgrimages, the scholarships, the provision of school supplies and clothing are means whereby the Church has joined the family and the school in edifying the younger generations.

 

In order to promote the dialogue with today’s society and to enable in particular a better communication between members of the Church, you established in 2007 the BASILICA Press Centre of the Romanian Patriarchate. You also encourage the use of modern technologies in the cultural and pastoral mission of the Church. What is the benefit of this pastoral-missionary and cultural-social direction for the Romanian Orthodox faithful, both in Romania and overseas?

Today media communication is a natural component in the life of all people and of all social systems. The Church cannot therefore neglect these realities. Based on previous positive experience acquired during my ministry in Iasi, one of my foremost priorities as Patriarch of Romania was to establish, on 27 October 2007, the BASILICA Press Centre, with its five branches: TRINITAS Radio, TRINITAS TV, LUMINA publishing, the BASILICA news agency and the Office for Communication and Public Relations.

Thus on this tenth anniversary of patriarchal service we also celebrate the ten year anniversary of the foundation of the BASILICA Press Centre of the Romanian Patriarchate. For this we bring thanks to God for the help and blessing received in sustaining the rich activity of this institution, an activity carried out with passion and joy but also with significant efforts and expenses, for which we thank all the dioceses supporting the Patriarchate in this missionary endeavour.

Currently, the radio and television stations of the Romanian Patriarchate broadcast on a daily basis throughout the entire country. The LUMINA newspaper, the only nationwide Orthodox Christian daily in our country and in the whole world, can also be read online. The news broadcast by the BASILICA agency as well as the statements or viewpoints expressed through the press office are vehicles for the Church’s image as well as testimonies about the nature of Church life. Through modern means of communication, we wish to bring to the fore the light in people, to present images of light-filled faces which bring hope.

The components of the BASILICA Press Centre are – along with the varied methods of media communication employed throughout the eparchies of our Church – missionary tools for catechesis and continuing education in the spirit of Christian and Romanian values, a communicational ministry for the multitudes of ailing and lonely people.

In particular, the Church’s channels of communication work as an agent for community cohesion between members of the ecclesial communities in our country. They similarly represent for those Romanians who work or study abroad a means of cultivating their Orthodox faith in the golden garment of the Romanian language, the language of their parents, however far they may find themselves from their motherland.

 

You have devoted a special attention to organising new Church administrative structures (dioceses, parishes, representations, etc.) for Orthodox Romanians in the diaspora. What are the positive effects of these pastoral, missionary and cultural initiatives?

The migration of populations has become a global phenomenon from which our compatriots have not been exempted. Statistics already revealed since as early as 2007 – when Romania joined the European Union – that over two million Romanian citizens were residing in Western European countries, on the North-American continent or in other parts of the world.

Under these circumstances, the pastoral care of the Church for her spiritual sons and daughters, who left the communities where they had received the Holy Sacrament of Baptism, needed to extend on an administrative level, through the organisation of adequate Church structures. The 29 national eparchies have been joined today by another 14 eparchies overseas.

The previously existing dioceses and the new ones we established in 2007 have all developed in the meantime and now carry out a rich liturgical and pastoral ministry for the Romanian faithful who have emigrated. They witness the Orthodox faith in a multi-cultural, multi-denominational context, which is characterised by secular ideologies and trends.

The increase of organised Church communities is accompanied, particularly in Western Europe (Italy, Spain, France, Germany), where the Romanian diaspora is bigger, by an institutional consolidation: new churches are being built, new monasteries are being established, as well as cultural and educational centres and units for social and medical assistance.

Aside from the dioceses in Western Europe, we also have, as of this year (2017), a Romanian Orthodox Metropolitanate in the United States of America with its headquarters in Chicago, as well as a Romanian Orthodox Diocese of Canada, with its headquarters near Montreal. Romanian Orthodoxy is also represented on an episcopal level in Australia and New Zealand. It gives us great joy to see that, by and large, the Romanian faithful, although far from their country, make great efforts to maintain their ancestral Orthodox faith, their Romanian identity and culture.

In today’s Romanian diaspora, the Church becomes the place where Romanians maintain their true spiritual identity. The fact that they are missing their home, their Romanian traditions and customs, the common witness of the true faith brings Romanians in the diaspora to the church which celebrates in their mother tongue, where they find an expression of their ethnic and confessional identity, but also of their communion with the Romanians back home and everywhere in the world.

 

You have participated in several Synaxes of the Primates of the Autocephalous Orthodox Churches, as well as in the assembly of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church (Crete, 2016). What are the perspectives derived from the exercise of synodality, with regard to serving the unity, the communion and the co-responsibility of universal Orthodoxy?

Orthodox unity world-wide is vital in the globalised, unstable world of today. The Orthodox must not isolate themselves one from the other, while people circulate, communicate and relate among themselves on a global scale. The cultivation of Orthodox unity is therefore a common duty for all 14 Autocephalous Orthodox Churches, both at the level of hierarchy and that of communities of the faithful.

Orthodoxy has received and maintained God’s gift of unity – the unity based on true faith as expressed in the communion of nations which are culturally different. This is a blessing but also a big responsibility for us all. As a consequence of the phenomena of migration and of fast media communication, the Orthodox faithful belonging to different nations and to different cultural and linguistic traditions interact nowadays much more than they used to in the past. They do this by venerating the common saints on the great feast days, by witnessing the light brought every year from the Holy Sepulchre in Jerusalem, through international pilgrimages, through the media, the social networks, and they feel the need for unity or communion with all those who confess the same Orthodox faith.

Hence, the practice of synodality on a global level and the periodic meetings of the hierarchs representing the Autocephalous Orthodox Churches has become a pastoral and missionary necessity. In this sense, the Holy and Great Synod on the island of Crete (16-26 June 2016) constituted a major spiritual event of Orthodoxy, although it was marked by the absence of four sister Orthodox Churches.

As it has been repeatedly stated, the documents approved by this Synod do not formulate new dogmas or canons, but reaffirm the continuity in the Orthodox faith of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church. However, the approved texts can be further explicated, refined or developed by a future Holy and Great Synod of the whole Orthodoxy. Our belief, which we expressed in Crete and appears mentioned in some of the documents, is that Orthodox synodal assemblies on an international level need to take place regularly, every 5-10 years. International Orthodox brotherhood should also be manifested through an increasing number of programmes and projects run jointly by sister Orthodox Churches, not just at an academic level, but mostly through enterprises of actual brotherly solidarity and mutual support in contexts of crisis or of missionary cooperation.

 

Your Beatitude’s second decade of Patriarchal service commences with the Centennial of the Great Union (1918-2018) and with the consecration of the Cathedral of National Salvation (the National Cathedral), a symbol of Romanian Orthodox Christianity and a solemn glorification of all the heroes of the Romanian nation. How necessary is the cultivation today of Romanian spiritual values through a national and international dialogue?

The achievement of the grand ideals of national unity and dignity of all Romanians, like the Great Union of 1918, was also made possible through the special contribution of the Romanian Church, which was always by the side of the people through her efforts of cultivating a national consciousness and of affirming the aspiration towards national unity and independence.

This year (2017) we have commemorated the Romanian soldiers who fought heroically in Mărăști, Mărășești and Oituz, as we mark 100 years since the Great War of 1917. As the Great Union of 1918 was built on these soldiers’ sacrifice, we have celebrated remembrance services at their tombs and monuments in various parts of the country. The sacrificial heroes of 1917, together with all those who gave their lives on other battle fields, in gulags and prisons for the freedom, unity and dignity of the Romanian nation, call us to solemnly honour them in unison, before one monument of all Romanian heroes of all time, where the communion between all generations can be expressed through prayer and gratitude.

This monument is the Cathedral of National Salvation or the National Cathedral, which has as its main feast days The Ascension of the Lord and the Heroes’ Remembrance Day, a foundation which unites the love of God of a faithful and sacrificial nation, so much tried throughout history, with the gratitude which we eternally owe to our Nation’s Heroes.

Through God’s mercy and with the help of the Mother of God, the National Cathedral will be consecrated on 30 October 2018, on the feast day of the Holy Apostle Andrew, the protector of Romania, as a practical liturgical necessity and a symbol of Romanian spirituality.

The achievement of this ideal, first expressed as early as 1877-1878, after the War of Independence, by Mihai Eminescu and Ioan Slavici, helps us understand that respecting, cultivating and promoting the values of national spirituality and identity are ongoing duties for all Romanians, since the identity landmarks of a nation are fundamental components of its dignity, in dialogue with the other nations of the world.

(Interviewer: Revd. Nicolae Dascălu)

 

 

 

Împlinirile unui deceniu, la ceas aniversar / Celebrating a decade of achievements

La 30 septembrie 2017 se împlinesc 10 ani de când Pronia Dumnezeiască a adus în fruntea Bisericii Ortodoxe Române un ierarh cu o netăgăduită pregătire teologică și intelectuală, cu o impresionantă experiență internațională, încercat în lucrarea pastorală și misionară vreme de 18 ani în fruntea celei mai mari eparhii din țară, ca număr de parohii şi mănăstiri, Arhiepiscopia Iaşilor, cu un palmares de realizări și biruințe vrednice de aprecierea tuturor.

Cei care urmăresc cu drag și obiectivitate viața Bisericii noastre de zi cu zi cunosc împlinirile acestui deceniu cât un secol. S-a vorbit și scris despre ele și se va mai vorbi și scrie și în viitor.

La acest ceas aniversar încerc să creionez câteva aspecte care caracterizează activitatea și viața bisericească în acest prim deceniu al lucrării ca Patriarh a Preafericitului Părinte Daniel.

În primul rând, Patriarhul Daniel a adus în Patriarhia Română ceva de care era mare nevoie: încrederea în oameni, mai ales în cei tineri, chiar cu puțină experiență, dar cu multă energie și pasiune în slujirea Bisericii. Încă de la începutul mandatului său, în Administrația Patriarhală și în cea a Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost cooptați oameni tineri, deopotrivă clerici și laici, care împărtășesc aceeași viziune despre rolul Bisericii în societate: acela de a aduce pace și speranță, de a-i inspira pe români în căutarea sensului profund al vieții.

Preafericitul Daniel este omul comunicării și al comuniunii. În primul rând, crede cu tărie în comunicarea din interiorul Bisericii. Îi încurajează mereu pe membrii echipelor administrative de la Patriarhie și Arhiepiscopia Bucureștilor să-și împărtășească unii altora ideile, astfel încât să-și coordoneze proiectele care au elemente comune. În al doilea rând, este un apostol al comunicării mediatice. Televiziunea, radioul și ziarul Bisericii au fost în atenția sa încă de la începutul slujirii patriarhale, iar schimbul de informație și de opinii pe diferitele platforme online a fost mereu încurajat de Preafericirea Sa.

De la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel am învățat cu toții, episcopi, preoți și mireni care slujim în diferitele slujiri bisericești, că activitatea noastră de zi cu zi face parte dintr-o perspectivă care ne depășește pe fiecare în parte. Lucrarea Bisericii este atât de importantă și de amplă, încât fiecare contribuție personală de voință și acțiune contează foarte mult. Să fii creativ, să fii dedicat, să te gândești mai puțin la binele tău și mai mult la cei pe care îi slujești – iată codul nescris de atitudine al celui care se angajează în administrația bisericească, așa cum ne este el sugerat în fiecare zi din ultimii 10 ani.

În cei 10 ani care au trecut din 2007 până azi, am fost obișnuiți să aplicăm o grilă severă de evaluare a modului cum se distribuie resursele financiare ale Bisericii, atât la nivelul parohiei, cât și la nivelul protoieriilor sau al eparhiilor. Într-o vreme în care sursele sunt în diminuare, iar nevoile par a fi din ce în ce mai mari, fiecare ban a fost cheltuit cu mare grijă, cu o severă selecție a destinației fondurilor și cu o riguroasă verificare a corectitudinii cheltuirii lor. S-a construit mult în acești 10 ani, iar multe fonduri au trebuit să fie direc­ționate către consolidarea infrastructurii. Asta nu a însemnat însă că a fost neglijată investiția sufletească, interesul pentru a ajunge la inimă și la duh.

Dimpotrivă: avem astăzi multă Liturghie în Altar și multă slujire filantropică în spitale și în parohii; avem preoți mulți pentru numeroșii căutători ai celor sfinte; avem activități cu tinerii și copiii și numeroase instituții și programe care se concentrează asupra celor în vârstă. Avem locașuri de cult pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, dar ieșim și noi, prin Centrul de Presă al Patriarhiei și printr-o mulțime de programe pastorale și misionare, prin nenumărații preoți care slujesc și sfătuiesc, în căutarea celor care au nevoie de un îndrumare duhovnicească.

Marea provocare a acestor 10 ani a fost să rămânem uniți în fața greutăților văzute și nevăzute. Să ducem lupta noastră cu noi înșine, cu egoismul și individualismul. Au fost multe etape grele, pe care le-am depășit cu rugăciune și în același timp cu acțiune matură. Au fost momente de smerire, în care am simțit că Dumnezeu ne pune la încercare și așteaptă să înmulţim rugăciunea pentru a găsi în noi înşine resurse noi pentru o schimbare în bine. Dar au fost și momente de mare încurajare, când am văzut că lucrarea făcută în numele Preasfintei Treimi aduce roade bogate, când am văzut cum oameni și instituții răspund unor chemări la împreună-lucrare spre binele comun.

Clipa aniversară este un nou prilej de a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru toate cele grele și pentru toate cele bune. Știm că împlinirile din viața Bisericii sunt forma prin care Dumnezeu ne spune că ne este aproape și că eforturile noastre nu sunt niciodată inutile, ci sunt întotdeauna absolut necesare, după cum știm că încercările și necazurile sunt îngăduite pentru a ne întări în lupta cu rutina și inerția.

Înțelepciunea poporului nostru ne spune că oamenii aruncă cu pietre în pomii care fac roadă multă și bună. Din cărți am învățat că furtunile își îndreaptă furia de trăsnete și fulgere în cele aflate pe înălțimi. Patriarhul Daniel, rânduit de Dumnezeu să vegheze de pe cea mai înaltă poziție acest edificiu național care este Biserica noastră strămoșească, preia asemenea unui paratrăsnet menit să protejeze întreaga construcție toate valurile de ură pe care forțele întunericului le revarsă împotriva dreptei credințe, împotriva religiei din școală, împotriva construirii de locașuri sfinte, cu precădere împotriva Catedralei Naționale, împotriva prezenței Bisericii în societate. Dar, potrivit logicii supraraționale pe care Scriptura ne-o pune înainte, o luptă inegală nu este întotdeauna câștigată de luptătorul mai puternic. Cel care duce lupta cea dreaptă și și-o asumă cu toată ființa, cel care nu luptă pentru gloria personală și nici pentru un interes egoist, cel care nu-și face calcule strategice meschine, ci simte că poate merge în luptă până la capăt, adică până la jertfă, acela îl poate învinge pe Goliatul răutății.

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne dă forța de a lupta cu duhurile din afară și cu limitele şi neputinţele noastre, cu mari șanse de reușită. Îi mulțumim pentru acești 10 ani de când viața Bisericii Ortodoxe Române este mai dinamică și mai vie ca niciodată şi Îl rugăm să ne fie alături în anii care vin, în fața provocărilor la care este înțelept să ne așteptăm, iar Preafericitului nostru Părinte Patriarh Daniel să-i dăruiască din vistieriile Sale cele bogate viață îndelungată, sănătate deplină, putere de muncă neîmpuținată, aceeași înflăcărată râvnă în lucrarea de jertfelnic Arhipăstor al Bisericii lui Hristos, de bun chivernisitor al Casei Domnului și de atent și delicat Părinte duhovnicesc al Neamului.

 

† Varlaam Ploieşteanul
Episcop-vicar patriarhal

 

 

Celebrating a decade of achievements

 

30 September 2017 marks ten years since, by divine providence, the Romanian Orthodox Church was granted a hierarch possessed of an assured theological and intellectual erudition, one with impressive international experience, tried and tested in pastoral and missionary ministry for 18 years as leader of the Archdiocese of Iasi (the largest diocese in the country, based on its number of parishes and monasteries). A hierarch who brought with him an array of notable past accomplishment and triumphs.

Those who, in the true spirit of love and objectivity, have followed the daily life of our Church over the past 10 years know just how much has been achieved in this decade so prolific, it feels like a century. A lot has been said and written about these achievements, and much remains to be said and written about them in the days to come.

On this special anniversary I will attempt to outline some of the aspects that characterise the activity and life of the Church in this first decade of His Beatitude Daniel’s ministry as Patriarch.

First of all, Patriarch Daniel has brought something to the Romanian Patriarchate that was dearly needed: faith in people, particularly in the youth, even in those with little experience, but with a lot of energy and passion in serving the Church. From the very beginning of his service, a lot of young people, both lay and ordained, have been co-opted into the administration of the Patriarchate and of the Bucharest Archdiocese, all of whom shared in the same vision of the Church’s role in society: that of bringing peace and hope, of inspiring other Romanians to seek the profound meaning of life.

His Beatitude Daniel is a person of communication and of communion. Above all else he believes ardently in fostering communication within the Church. He often encourages the administrative staff of the Patriarchate and the Archdiocese to share their ideas with one another, so that they may coordinate their projects based on common elements. Furthermore, he is an apostle of media communication. The television and radio stations as well as the newspaper of the Church have been at the top of the Patriarch’s agenda from the very outset, and His Beatitude has always encouraged the exchange of information and opinion on the various online platforms.

We have all learnt from Patriarch Daniel – bishops, priests and lay people alike, each serving the Church in various capacities – that our daily efforts are part of a grander scheme which goes above and beyond each and every one of us. The work of the Church is so comprehensive and so significant that each personal contribution of will and action is of utmost importance. To be creative, to be devoted, to think less of one’s own well-being and more of those whom you serve – here is the unwritten code of conduct for those who engage in the work of church administration, as advocated on a daily basis throughout these past 10 years.

Over this period, we have been accustomed to applying strict assessment scales when handling the distribution of the Church’s financial resources, both at the parish level and at the level of deaneries and dioceses. In a time when resources are diminishing, and needs seem ever greater, every penny has been expended with great care, with an austere policy of funds allocation and rigorous scrutiny which allows us to accurately monitor how money has been spent. Much has been built during these ten years, and a significant proportion of funds have had to be directed towards consolidation of infrastructure. However, this does not mean that spiritual investment has been neglected, nor indeed the constant underlying quest to touch heart and soul.

Quite the contrary: we now have ever more Liturgy in altars and philanthropic ministry has greatly expanded in hospitals and parishes. We have many priests who are there for those many seekers of a holy life. We organise activities for children and for the young and have established numerous institutions and programmes which specifically address the needs of the elderly. For those who seek God, there are churches, but by the same token, we actively extend our welcome to those who are in need of spiritual guidance, through the Press Centre of the Patriarchate, through an assortment of pastoral and missionary programmes and with the help of those countless priests who minister and teach.

One of the great challenges of these past 10 years has been for us to remain united in the face of all adversities, seen and unseen. To carry on the fight with our own selves, with egotism and individualism. We have encountered many moments of difficulty, which we have managed to overcome through prayer but also through mature action. There have been humbling moments, when we felt that God was testing us, expecting us to multiply our prayers so that we might find within ourselves new resources for improvement. But there have also been moments of great encouragement, when we saw the work performed in the name of the Holy Trinity bringing bounteous fruit, when we saw people and institutions responding to the higher calling to co-operate towards the common good.

This anniversary is a new opportunity for us to thank God for all things, both difficult and good. We know that accomplishments in the life of the Church are the way in which God assures us He remains ever close and that our efforts are never futile, but always completely necessary. We also know that we are granted trials and troubles so that we become strengthened in our constant struggle with routine and apathy.

Our nation’s popular wisdom tells us that sticks and stones are only thrown at fruit-bearing trees. And we have learnt from books that storms cast their fury of thunderbolt and lightning only onto the higher peaks. Patriarch Daniel, ordained by God to oversee from the highest position of this national foundation which is our forefathers’ Church, like a protective lightning rod attracts all waves of hatred spewn by the forces of darkness against the true faith, against religion in schools, against the building of new churches, particularly against the Cathedral of National Salvation, against the Church’s presence in society. But according to the suprarational logic which is advanced by the Scripture, an unequal battle is not always won by the strongest opponent. Those who fight the just fight and assume it with all their being, those who do not fight for personal glory nor for some selfish interest, those who do not scheme and devise mercantile strategies, those who notwithstanding feel that they can go into the battle and persevere up until the very last, even up until self-sacrifice – those are the ones who are able to defeat the Goliaths of evil.

We give thanks to God for giving us the strength to keep the spirits from outside at bay as well as the strength to face our own weaknesses and limitations with such great certitude of victory. We give thanks for these 10 years in which the life of the Romanian Orthodox Church has become more dynamic and more alive than ever. And we pray that He remains by our side in the years to come, in the face of all of the challenges and provocations we are wise to expect. May God, from His bounteous treasuries, grant His Beatitude, our Patriarch Daniel, a long life, good health, enduring strength and ever the same fervent drive in his sacrificial ministry as Arch-Shepherd of the Church of Christ, as able overseer of the House of God and as caring and sensitive Spiritual Father of our Nation.

† Varlaam Ploieșteanul,
Assistant Bishop to the Patriarch

Alegerea și întronizarea celui de-al șaselea Patriarh al românilor / The election and enthronement of the sixth Patriarch of the Romanians

Preafericitul Părinte Daniel a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române de către Colegiul Electoral Bisericesc întrunit în Aula Palatului Patriarhiei Române în ziua de 12 septembrie 2007.

 

Bunul Dumnezeu, prin glasul Sfântului Sinod și prin votul exprimat de Măritul Colegiu Electoral Bisericesc, ne-a chemat să slujim Biserica Ortodoxă Română în calitatea de Întâistătător al ei. Această chemare vine de la Hristos Domnul, Arhiereul Cel veșnic și Capul Bisericii. […] ­Este, în primul rând, o onoare, iar în al doilea rând, o cruce foarte grea. […] Mulțumim tuturor celor care au încredere în noi și, în același timp, trebuie să mărturisim că Sinodul împreună cu Patriarhul au nevoie de rugăciunile întregii Biserici, pentru că numai Dumnezeu ne poate lumina să găsim împreună soluții potrivite în momente dificile, să găsim metode misionare adecvate timpului nostru. Rugăm pe Hristos Domnul să ne ajute să continuăm activitatea frumoasă și luminoasă a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, să păstrăm, să prețuim și să cultivăm moștenirea lăsată de el, spre binele Bisericii noastre și slava Preasfintei Treimi.

 

Duminică, 30 septembrie 2007, după ­oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Patriarhală, în prezența membrilor ­Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a Preșe­dintelui României, a reprezentanților înaltelor foruri și autorități de Stat, a delegațiilor Bisericilor Ortodoxe, ale celorlalte Biserici și organizații creștine mondiale, ale celorlalte Biserici și Culte din țară, de față fiind mulți clerici și credincioși din Arhiepiscopia Bucureștilor și din întreaga Biserică Ortodoxă Română, Preafericitului Părinte Daniel i-au fost înmânate, după rânduiala tradi­țională, însemnele slujirii patriarhale: Gramata Sinodală, mantia patriarhală, crucea și engolpioanele patriarhale, camilafca albă și culionul alb cu cruce, precum și cârja arhipăstorească și a fost așezat, potrivit ­chemării și vredniciei, în Tronul Patriarhal. După slujbă, momentul festiv a fost continuat în Aula ­Palatului Patriarhiei.

 

În conștiința apostolică a Bisericii și în învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, slujirea de păstor de suflete este, în primul rând, responsabilitate sfântă pentru mântuirea credincioșilor și iubire jertfelnică pentru ei. […] Ascultarea și supunerea duhovnicească a credincioșilor față de păstorii lor spirituali sunt strâns legate de privegherea și responsabilitatea păstorilor pentru mântuirea celor încredințați lor spre a fi păstoriți, adică a fi hrăniți din cuvintele Sfintei Scripturi, din Sfintele Taine ale Bisericii și din lumina vieții Sfinților lui Dumnezeu. […] Păstorul cel bun este un om care pune mult suflet în tot ceea ce face pentru mântuirea sufletelor altora. Însă această inimă milostivă a păstorului de suflete se formează în primul rând prin permanentă rugăciune către Hristos, Păstorul cel Bun, și către toți sfinții Lui, mai ales către cei care au fost ei înșiși păstori de suflete, „mari dascăli ai lumii și ierarhi“.

 

Toată nădejdea ne-o punem mai întâi în milostivirea Tatălui Ceresc, în ajutorul lui Hristos, Care ne întărește, și în dumne­zeiescul har al Sfântului Duh.

 

 

 

 

Patriarhul Bisericii noastre pomenind la proscomidiarul Paraclisului Reședinței Patriarhale „Sfântul Grigorie Luminătorul“ (amenajat din inițiativa Preafericitului Părinte Daniel în primul an de Patriarhat și sfințit de Preafericirea Sa în 30 septembrie 2008, la un an de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române)  / The Patriarch of our Church reading the prayers of remembrance at the table of oblation in the Patriarchal Residence Chapel of „Saint Gregory the Enlightener“ (set up at Patriarch Daniel’s initiative in his first year of Patriarchate and  consecrated by His Beatitude on  30 September 2008, one year after his enthronement as Patriarch of the Romanian Orthodox Church)

 

 

The election and enthronement
of the sixth Patriarch of the Romanians

 

His Beatitude Daniel was elected Patriarch of the Romanian Orthodox Church by the Church’s Electoral College convened in the Assembly Hall of the Palace of the Romanian Patriarchate, on 12 September 2007.

 

Our compassionate God, through the voice of the Holy Synod and through the vote expressed by the Church’s Great Electoral College, called us to serve the Romanian  Orthodox Church as its Primate. This calling comes from Christ the Lord, the Eternal Hierarch and the Head of the Church. […] This is, before everything, a great honour, but also a very heavy cross to bear. […] We thank all those who have trusted us. We need to confess that the Synod, together with the Patriarch have a great need for the prayers of the whole Church, for only God can give us the light to find the right solutions in difficult moments, to find the missionary means suitable for our times. We pray Christ our Lord to help us continue the marvellous and glowing activity of His Beatitude Patriarch Teoctist. To help us keep, cherish and cultivate the inheritance he bequeathed to us, for the benefit of our Church and to the glory of the Holy Trinity.

 

Sunday, 30 September 2007, after the celebration of the Holy Liturgy in the Patriarchal Cathedral, His Beatitude Daniel was handed, in accordance with the traditional rite, the insignia of Patriarchal ministry: the Gramata of the Holy Synod, the patriarchal mantle, the patriarchal cross and engolpions, the white kamilavka with a cross on it, as well as the archpastoral staff, and he was sat on the patriarchal throne according to his calling and worthiness. This was done in the presence of the members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, of the President of Romania, of representatives of the ­highest State fora and authorities. Also present were delegations of the Orthodox Churches, of other Churches and international Christian organisations and of the other Churches and religions in Romania, as well as a large number of clergy and faithful from the Archdiocese of Bucharest and from the whole Romanian Orthodox Church. After the service the festivities were continued in the Assembly Hall of the Patriarchal Palace.

 

In the apostolic consciousness of the Church and in the teaching of our Lord Jesus Christ, the ministry of shepherd of souls is, above all, a sacred responsibility for the salvation of the faithful and a sacrificial love for them. […] The spiritual obedience and observance of the faithful towards their spiritual shepherds are inextricably connected with their shepherds’ watchfulness and accountability for the salvation of those entrusted to them for safeguarding. This means the nourishing of the faithful with the words of the Holy Scripture, with the Holy Mysteries of the Church and with the light radiating from the lives of God’s Saints. […] The good shepherd is a man who puts a lot of passion in all that he does for the salvation of the souls of others. But this compassionate heart of the shepherd takes form mostly through permanent prayer to Christ, the Good Shepherd, and to all His Saints, especially to those who were themselves shepherds of souls, „Ecumenical Great Teachers and Hierarchs“.

We put our whole hope in the mercy of our Heavenly Father, in the help of Christ who strengthens us and in the divine grace of the Holy Spirit.

Dinamică şi înnoire eparhială în cei 10 ani de Patriarhat / The dynamic and renewal of eparchies in 10 years of Patriarchate

Patriarhia Română cuprinde eparhii (arhiepiscopii şi episcopii) grupate în mitropolii, precum şi alte unităţi în interiorul sau în afara graniţelor României.

 

I. MITROPOLIA MUNTENIEI ȘI DOBROGEI

1. Arhiepiscopia Bucureștilor

2. Arhiepiscopia Tomisului

3. Arhiepiscopia Târgoviştei

4. Arhiepiscopia Argeşului și Muscelului

5. Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei

6. Arhiepiscopia Dunării de Jos

7. Episcopia Sloboziei și Călărașilor

8. Episcopia Alexandriei şi Teleormanului

9. Episcopia Giurgiului

10. Episcopia Ortodoxă Română Tulcea

 

II. MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

11. Arhiepiscopia Iaşilor

12. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

13. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

14. Episcopia Huşilor

 

III. MITROPOLIA ARDEALULUI 

15. Arhiepiscopia Sibiului

16. Arhiepiscopia Alba Iuliei

17. Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei

18. Episcopia Covasnei și Harghitei

19. Episcopia Devei și Hunedoarei

 

IV. MITROPOLIA CLUJULUI, MARAMURESULUI ȘI SĂLAJULUI 

20. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului 

21. Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului 

22. Episcopia Sălajului

 

V. MITROPOLIA OLTENIEI 

23. Arhiepiscopia Craiovei

24. Arhiepiscopia Râmnicului

25. Episcopia Severinului și Strehaiei

26. Episcopia Slatinei și Romanaților

 

VI. MITROPOLIA BANATULUI

27. Arhiepiscopia Timişoarei

28. Arhiepiscopia Aradului

29. Episcopia Caransebeşului

 

VII. MITROPOLIA BASARABIEI

30. Arhiepiscopia Chişinăului

31. Episcopia de Bălți (fostă a Hotinului)

32. Episcopia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă-Ismail) 

33. Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor și a toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria)

 

VIII. MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A EUROPEI OCCIDENTALE ŞI MERIDIONALE 

34. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale 

35. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

36. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei

 

IX. MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂA GERMANIEI, EUROPEI CENTRALE ŞI DE NORD 

37. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului

38. Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord

 

X. MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A CELOR DOUĂ AMERICI

39. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale Americii

40. Episcopia Ortodoxă Română a Canadei

 

XI. (41) Episcopia Daciei Felix, cu sediul administrativ în Vârşeţ, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române

 

XII. (42) Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu sediul în Gyula, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române

 

XIII. (43) Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande, cu sediul la Melbourne, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române

 

XIV. Vicariatul Ortodox Ucrainean, cu sediul în municipiul Sighetu Marmaţiei, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române

 

XV. Reprezentanţe și comunități ale Patriarhiei Române în străinătate: 

Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Așezământul Românesc de la Ierusalim; Așezământul Românesc de la Ierihon cu Centrul de Studii și
Pelerinaje „Sfântul Cuvios Ioan Iacob”
Așezământul Românesc de la Iordan  

Reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene (Bruxelles)

Reprezentanța Patriarhiei Române de la Sofia (Bulgaria) 

Reprezentanța Patriarhiei Române de la Tokyo (Japonia) și  Comunitatea Ortodoxă Română din Osaka (Japonia)

Comunitatea Ortodoxă Română din Turcia (Istanbul)

Comunitatea Ortodoxă Română din Africa de Sud (Johannesburg)

Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru (Nicosia) 

Comunitatea Ortodoxă Română din Siria (Damasc) și altele.

 

XVI. Unități ortodoxe române din străinătate care păstrează legături spirituale și culturale cu Patriarhia Română:

Așezămintele Românești din Sfântul Munte Athos (Prodromu, Lacu și alte schituri sau chilii), precum și alte unități asemănătoare acestora.

 

 

The dynamic and renewal of eparchies in 10 years of Patriarchate

 

 

I. METROPOLITANATE OF MUNTENIA AND DOBRUDGEA
1. Archdiocese of Bucharest
2. Archdiocese of Tomis
3. Archdiocese of Târgoviște
4. Archdiocese of Argeș andMuscel
5. Archdiocese of Buzău and Vrancea
6. Archdiocese of Lower Danube
7. Diocese of Slobozia and Călărași
8. Diocese of Alexandria and Teleorman
9. Diocese of Giurgiu
10. Romanian Orthodox Diocese of Tulcea

II. METROPOLITANATE OF MOLDOVA AND BUCOVINA
11. Archdiocese of Iași
12. Archdiocese of Suceava and Rădăuți
13. Archdiocese of Roman and Bacău
14. Diocese of Huși

III. METROPOLITANATE OF TRANSYLVANIA
15. Archdiocese of Sibiu
16. Archdiocese of Alba Iulia
17. Romanian Orthodox Diocese of Oradea
18. Diocese of Covasna and Harghita
19. Diocese of Deva and Hunedoara

IV. METROPOLITANATE OF CLUJ, MARAMURES AND SALAJ
20. Archdiocese of Vad, Feleac and Cluj
21. Romanian Orthodox Diocese of Maramures and Satmar
22. Diocese of Sălaj

V. METROPOLITANATE OF OLTENIA
23. Archdiocese of Craiova
24. Archdiocese of Râmnic
25. Diocese of Severin and Strehaia
26. Diocese of Slatina and Romanați

VI. METROPOLITANATE OF BANAT
27. Archdiocese of Timișoara
28. Archdiocese of Arad
29. Diocese of Caransebeș

VII. MITROPOLIA BASARABIEI
30. Archdiocese of Chișinău
31. Diocese of Bălți (formerly of Hotin)
32. Diocese of Southern Basarabia (formerly Cetatea Albă-Ismail)
33. The Orthodox Diocese of Dubăsari and of all Transnistria (former Romanian Orthodox Mission of Transnistria)

VIII. ROMANIAN ORTHODOX METROPOLITANATE OF WESTERN AND SOUTHERN EUROPE
34. Romanian Orthodox Archdiocese of Western Europe
35. Romanian Orthodox Diocese of Italy
36. Romanian Orthodox Diocese of Spain and Portugal

IX. ROMANIAN ORTHODOX METROPOLITANATE OF GERMANY, CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
37. Romanian Orthodox Archdiocese of Germany, Austria and Luxembourg
38. Romanian Orthodox Diocese
of Northern Europe

X. ROMANIAN ORTHODOX METROPOLITANATE OF THE AMERICAS
39. Romanian Orthodox Archdiocese of the United States of America
40. Romanian Orthodox Diocese of Canada

XI. (41) Diocese of Dacia Felix, with the administrative headquarters in Varset, under the direct jurisdiction of the Romanian Patriarchate

XII. (42) Romanian Orthodox Diocese of Hungary, seated in Gyula, under the direct jurisdiction of the Romanian Patriarchate

XIII. (43) Romanian Orthodox Diocese of Australia and New Zealand, seated in Melbourne, under the direct jurisdiction of the Romanian Patriarchate:

XIV. Ukrainian Orthodox Vicarage, seated in Sighetul Marmatiei, under the direct jurisdiction of the Romanian Patriarchate

XV. Representations and communities of the Romanian Patriarchate abroad: Representation of the Romanian Patriarchate at the Holy Places (Romanian Settlement of Jerusalem; Romanian
Settlement of Jericho with the Centre of Studies and Pilgrimages of „Saint John Jacob“)
Romanian Settlement of Jordan
Representation of the Romanian
Patriarchate at the European Institutions (Brussels),
Representation of the Romanian
Patriarchate in Sofia (Bulgaria)
Representation of the Romanian Patriarchate in Tokyo (Japan) and the Romanian Orthodox Community of Osaka (Japan)
Romanian Orthodox Community of Turkey (Istanbul)
Romanian Orthodox Community of South Africa (Johannesburg),
Romanian Orthodox Community of Cyprus (Nicosia),
Romanian Orthodox Community of Syria (Damascus) and others.

XVI. Romanian Orthodox Units abroad maintain spiritual and cultural relations with the Romanian Patriarchate:
Romanian Settlements at the Holy Mount Athos (Prodromu, Lacu and other sketes or cells), as well as other similar units.

 

 

Comuniune și conlucrare frățească în viața Bisericii și în misiunea socială / Brotherly communion and cooperation in the life of the Church and in its social mission

  Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce acordat Patriarhului României, Palatul Cotroceni, 30 septembrie 2007 / The National Order of „The Star of Romania“, the rank of Grand Cross, awarded to the Patriarch of Romania at the Cotroceni Palace, 30 September 2007

 

Ne punem nădejdea în rugăciunile, sfatul bun și ajutorul tuturor fraților ierarhi din Sfântul Sinod, împreună-slujitori și împreună-păstori cu noi în Biserica lui Hristos din poporul român. Totodată, cerem întregului cler, tuturor monahilor și monahiilor, tuturor credincioșilor și credincioaselor Bisericii Ortodoxe Române din țară și din afara granițelor României să ne ajute în slujirea noastră cu rugăciunile lor și cu fapta lor cea bună. Cea dintâi dorință și cea dintâi datorie a noastră, ca nou Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, constă în păstrarea, prețuirea și cultivarea moștenirii spirituale luminoase pe care ne-a lăsat-o fericitul întru pomenire Părintele nostru Patriarh Teoctist, pildă de înțelepciune și răbdare, de iubire frățească față de toți creștinii ortodocși, pildă de bunătate față de toți creștinii, față de toți oamenii credincioși și față de toți oamenii făcători de pace și de bine. În al doilea rând, datoria noastră constantă este promovarea comuniunii frățești, a coresponsabilității și a conlucrării cu toți ierarhii din Sfântul Sinod, pentru a păstra și apăra credința ortodoxă și unitatea Bisericii noastre, precum și de a găsi împreună cu Înaltpreasfințiile și Preasfințiile lor, împreună cu clerul și credincioșii mireni ortodocși, căi și mijloace corespunzătoare pentru adâncirea și îmbogățirea vieții spirituale și a lucrării misionare în parohiile, mănăstirile, școlile de teologie, instituțiile culturale și instituțiile social-caritative ale Bisericii noastre, pe baza experienței de până acum și potrivit noilor provocări care vin din partea societății contemporane, din ce în ce mai secularizate.

Şedinţă de lucru a Sfântului Sinod, 6 iunie 2016 / Working session of the Holy Synod, 6 June 2016

 

Patriarhul României împreună cu membri ai Sfântului Sinod, în Reşedinţa Patriarhală, la împlinirea a 5 ani de Patriarhat, 30 septembrie 2012 / The Patriarch of Romania together with members of the Holy Synod at the Patriarchal Residence, on the 5th anniversary as Patriarch, 30 September 2012

 

 

Brotherly communion and cooperation in the life of the Church and in its social mission

 

We put our hope in the prayers, advice and support of all brother hierarchs in the Holy Synod, co-ministers and co-shepherd of ours in Christ’s Church in the Romanian nation. At the same time, we ask all the clergy, the monastics and the faithful of the Orthodox Church both in Romania and beyond its borders to help us in our ministry through their prayers and good deeds. Our greatest desire and our first duty as new Patriarch of the Orthodox Church is to keep, cherish and cultivate the luminous spiritual inheritance bequeathed to us by His Beatitude Teoctist. To cultivate his lesson of wisdom and patience, of brotherly love towards all Orthodox Christians, his lesson of kindness towards all Christians, towards all the faithful and towards all those who work for peace and charity. On the other hand, our constant duty is to promote the brotherly love, co-responsibility and cooperation with all the hierarchs of the Holy Synod, in order to keep and defend the Orthodox faith and the unity of our Church. So that, together with their Eminences and Graces, together with the Orthodox clergy and the lay faithful, we may be able to find appropriate ways and means to deepen and enrich the spiritual life and the missionary work in our Church’s parishes, monasteries, theological schools, cultural institutions and social-charitable institutions. So that we may be able to achieve all that on the basis of our past experience and in accordance with the new challenges coming from an increasingly secularised contemporary society.

 

 

Anii omagiali şi comemorativi – iniţiativă cu impact misionar major pentru Biserică şi societate / Jubilee and commemorative years – initiative with a significant missionary impact for Church and society

Proclamarea Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi a Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul
şi al tipografilor bisericeşti, Catedrala Patriarhală, 1 ianuarie 2016 / The proclamation of the Jubilee Year of Religious Education for the Orthodox
Youth and the Commemorative Year of Saint Antim of Iveria, Hierarch and Martyr, and of Church printing houses, at the Patriarchal Cathedral, 1 January 2016

 

Conferinţă preoţească dedicată temei anuale în Aula Magna
„Teoctist Patriarhul“, Palatul Patriarhiei / Clergy conference devoted to the year’s theme,
in the „Patriarch Teoctist“ Assembly Hall at the Patriarchal Palace

 

Proclamarea anilor omagiali şi comemorativi în Patriarhia Română, cu şedinţe solemne ale Sfântului Sinod, conferinţe, congrese, sinaxe monahale, dezbateri, cateheze, procesiuni şi alte activităţi bisericeşti dedicate temei anuale alese, este o iniţiativă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu impact misionar major pentru Biserică şi societate.

 

2008 – Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii;

2009 – Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379), şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni;

2010 – Anul omagial al Crezului ortodox şi al Autocefaliei româneşti;

2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii;

2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor;

2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena;

2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni;

2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii;

2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti;

2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

 

Sfinţirea Mănăstirii Antim, împreună cu Patriarhul Antiohiei, în cadrul Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, 26 septembrie 2016 / The consecration service of the Antim Monastery, concelebrated with the Patriarch of Antioch, during the Commemorative Year of the Holy Hierarch and Martyr Antim of Iveria, on 26 September 2016

 

Nu avem astăzi doar oameni bolnavi în so­cietate, ci oarecum şi o societate bolnavă, în care oamenii suferă ca urmare a înmulţirii păcatelor colective sau a comportamentelor sociale negative. De aceea, este nevoie ca Sfântul Maslu să fie săvârşit nu numai pentru unii bol­navi, ci şi pentru toată obştea, întrucât boala spirituală numită păcat are şi aspecte sociale care au nevoie de vindecare, iar prin educaţie şi pastoraţie Biserica să contribuie la însănătoşirea spirituală şi morală a societăţii.

 

Deschiderea Congresului Internaţional de Teologie „Familia creştină, o binecuvântare pentru Biserică şi societate“, la Palatul Patriarhiei, 1 noiembrie 2011 / The opening of the International Congress of Theology: „Christian Family – a blessing for Church and Society“, at the Patriarchal Palace, 1 November 2011

 

În societatea contemporană secularizată, criza familiei este in primul rând o criză spirituală cauzată de pierderea sensului sacru al vieţii umane. De aceea, sunt necesare reafirmarea sfinţeniei familiei şi promovarea ei. Familia este binecuvântare şi lumină a iubirii Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăieşte taina şi bucuria filiaţiei, fraternităţii şi paternităţii. Din familia creştină credincioasă, copilul învaţă să caute familia spirituală sfinţitoare, adică Biserica, ai cărei membri sunt numiţi fii şi fiice, fraţi şi surori, părinţi şi maici duhovniceşti în Hristos, Fiul Tatălui Ceresc.

 

 

Jubilee and commemorative years –
initiative with a significant missionary impact for Church and society

 

Another initiative of Patriarch Daniel’s, with a deep missionary impact for Church and society, has been the proclamation of jubilee and commemorative years in the Romanian Patriarchate, with solemn sessions of the Holy Synod, conferences, congresses, monastic synaxes, debates, programmes of catechesis, processions and other Church activities dedicated to the respective annual theme.

 

2008 – 2008 – The Jubilee Year of the Holy Scripture and the Holy Liturgy;
2009 – The Jubilee-Commemorative year of Saint Basil the Great, Archbishop of Cæsarea in Cappadocia;
2010 – The Jubilee Year of the Orthodox Creed and of Romanian Autocephaly;
2011 – The Jubilee Year of Holy Baptism and Holy Matrimony;
2012 – The Jubilee Year of Holy Unction and of the care for the sick;
2013 – The Jubilee Year of the Holy Emperors Constantine and Helena;
2014 – The Jubilee Year of the Eucharist (of the Holy Confession and of the Holy Communion) and the Commemorative Year of the Martyr Saints of the Brancoveanu family;
2015 – The Jubilee Year of the Mission of Parish and Monastery Today and the Commemorative Year of Saint John Chrysostom and of the great spiritual shepherds in the eparchies;
2016 – The Jubilee Year of Religious Education for Orthodox Youth and the Commemorative Year of the Holy Hierarch and Martyr Antim of Iveria and of all the printing houses of the Church;
2017 – The Jubilee Year of the Holy Icons and of church painters and the Commemorative Year of Patriarch Justin and of all defenders of Orthodoxy during communism.

 

Not only do we have ailing people within society, but also, in a sense, an ailing society, in which people suffer as a result of the increase of collective sin or of negative social behaviour. That is why the Holy Unction needs to be performed not only for the sick, but for the whole community, as the spiritual disease known as sin has its own social aspects which require healing. It is through education and pastoral work that the Church needs to contribute to the spiritual and moral recovery of society.

In our contemporary secularised society, the crisis of the family is above all a spiritual crisis, caused by the loss of the sacred sense of human life. That is why it is essential to reaffirm and promote the sanctity of family. The family represents the blessing and light of the love of the Holy Trinity, as it is within the family that humans live the mysteries and joys of filiation, brotherhood and parenthood. It is in the faithful Christian family that the child learns to seek his/her sanctifying spiritual family, which is the Church. Her members are called sons and daughters, brothers and sisters, fathers and mothers in Christ, the Son of the Heavenly Father.

În moaştele sfinţilor se simte prezenţa harului lui Dumnezeu / The presence of God’s grace is felt in the relics of saints

Întâmpinarea moaştelor Sfântului Arhidiacon Ştefan, 22 octombrie 2016 / The presentation of the holy relics of Saint Archdeacon Stephen, 22 October 2016

 

Aducerea de cinstite moaște ale sfinților şi de odoare sfinte, ca şi prezenţa la hramurile catedralei din București a unor înalţi ierarhi, ca delegaţi ai Bisericilor Ortodoxe surori, a devenit, în timpul Patriarhatului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o tradiţie de mult folos sufletesc pentru credincioşi.

 

2008 – moaștele Sfântului Apostol Pavel, Veria (Grecia);

2009 – moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, din patrimoniul Sfântului Sinod al Greciei (Atena);

2010 – fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, Mitropolia de Drama (Grecia);

2011 – Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei, Mitropolia de Patras (Grecia);

2012 – moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, vindecătorul de boli, Eghina (Grecia);

2013 – moaștele Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana (Cipru);

2014 – icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, care conţine părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci şi din moaştele Sfintei Elena, şi icoana istorică a Sfântului Constantin cel Mare, Mitropolia Corintului (Grecia);

2015 moaştele Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Mănăstirea „Sfântul Pavel” din Sfântul Munte Athos (Grecia);

2016 – moaştele Sfântului Arhidiacon Ştefan, Mitropolia de Nea Ionia şi Filadelfia (Grecia).

Întâmpinarea Cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, Bucureşti, 24 octombrie 2011 / The Presentation of the Precious Head of the Holy and First-Called Apostle Andrew, Protector of Romania, Bucharest, 24 October 2011

 

O mare şi sfântă bucurie cuprinde în aceste momente inimile noastre, ale celor adunaţi de sfinţii lui Dumnezeu pe Colina Patriarhiei Române, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, pentru a întâmpina Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, adus de la mormântul său din Patras (…) pentru ca toţi pelerinii, veniţi să prăznuiască hramul Catedralei Patriarhale, să-l cinstească după cuviinţă, fiind Apostolul românilor.

 

Închinare la sfintele moaşte, alături de Patriarhul Alexandriei, 27 octombrie 2011 / Veneration of holy relics, together with the Patriarch of Alexandria, 27 October 2011

 

De ce vine lume atât de multă, de ce vin pelerini atât de mulţi să cinstească moaştele sfinţilor, mai ales ale sfinţilor martiri şi ale sfinţilor cuvioşi? Pentru că în moaştele sfinţilor, ca şi în sufletul lor, se simte prezenţa harului lui Dumnezeu. Noi nu cinstim natura umană în sfinţi, ci pe Dumnezeu prezent prin harul şi lucrarea Sa în natura umană.

 

Slujba Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, 27 octombrie 2012 / The service for Saint Demetrios the New, 27 October 2012

 

 

 

The presence of God’s grace is felt in the relics of saints

 

The regular presentations of holy relics of saints at the feast days of the Cathedral in Bucharest, as well as the presence at these celebrations of some leading Hierarchs, as delegates of sister Orthodox Churches, has become a tradition of great spiritual value for the faithful, during His Beatitude Daniel’s Patriarchate.

 

2008 – The relics of the Holy Apostle Paul, Veria (Greece);
2009 – The relics of Saint Basil the Great, Archbishop of Cæsarea in Cappadocia, from the patrimony of the Holy Synod of Greece (Athens);
2010 – A fragment from the precious wood of the Holy Cross, onto which our Lord and Saviour Jesus Christ was crucified, the Metropolitanate of Drama (Greece);
2011 – The precious head of Saint Andrew the Apostle, Metropolitanate of Patras, (Greece);
2012 – The relics of the Holy Hierarch Nektarios the Wonderworker, Aegina (Greece);
2013 – The relics of the Holy and Righteous Ancestors Joachim and Anna (Cyprus);
2014 – The Icon of the Holy Emperors Constantine and Helena, containing fragments from the precious wood of the Holy Cross and from the relics of Saint Helena; also the historic icon of Saint Constantine the Great, Metropolitanate of Corinth (Greece);
2015 – The relics of the Three Holy Hierarchs: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom, Saint Paul Monastery, the Holy Mount Athos (Greece);
2016 – The relics of Saint Archdeacon Stephen, Metropolitanate of New Ionia and Philadelphia (Greece).

 

A great and sacred joy is now enfolding our hearts, the hearts of those gathered here by God’s Saints on the Romanian Patriarchate’s Hill, at the Feast of Saint Demetrios the New, Protector of Bucharest. We are here to welcome the precious head of the Holy Apostle Andrew, the Protector of Romania, brought from his resting place in Patras (…) so that all the pilgrims who have come here to celebrate the feast day of the Patriarchal Cathedral may also venerate the Apostle of the Romanians.

Why are so many people present, why do so many pilgrims come to venerate the relics of saints, in particular the martyrs and the ascetic saints? Because we feel the presence of God’s grace in the relics of saints and in their souls. We do not honour the human nature in saints, but we honour God’s presence in them, through His grace and his work in human nature.

Pelerinajul – şcoală a credinţei şi expresie a vieţii îndreptate către Dumnezeu / Pilgrimage – a school of faith and an expression of life turned to God

 

Calea Sfinţilor are o valoare de simbol cu profund înţeles duhovnicesc. Calea Sfinţilor este calea dreptei credinţe pe care trebuie să o mărturisim împreună în vreme de bucurie şi în vreme de încercare. Calea Sfinţilor este calea vieţii sfinte, viaţă de rugăciune şi fapte bune. Calea Sfinţilor este calea bucuriei şi a mântuirii, calea vieţii veşnice, ca unire a creştinilor cu Preasfânta Treime, prin Sfintele Taine ale Bisericii, ca arvună a vieţii din Împărăţia cerurilor. Calea Sfinţilor ne cheamă să ne bucurăm împreună cu sfinţii lui Dumnezeu şi să le cerem ajutorul ca să ne întărim în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

 

În 2008 s-a reluat tradiția pelerinajului de Florii în marile orașe din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștiului şi s-a iniţiat, la Bucureşti, procesiunea Calea Sfinţilor, legată de deschiderea zilelor de prăznuire ale Cuviosului Părinte Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.

 

Pelerinajul de Florii este un semn de credinţă şi speranţă; el ne cheamă la un pelerinaj interior, al sufletului, la o înaintare duhovnicească spre înviere. Pelerinajul de Florii, ca o procesiune a comuniunii şi comunităţii ecleziale, dar şi ca o călătorie-trecere a noastră prin cetate, este şi simbol al vieţii noastre trecătoare, şedere provizorie într-o cetate a patriei pământeşti spre mutare în cetatea netrecătoare din ceruri.

 

Pelerinajele la locurile sfinte sunt o necesitate și întăresc credința pelerinilor.

 

 

În anul 2007, cu bine­cuvântarea Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel s-a înființat în cadrul Sectorului de pelerinaje al Patriarhiei Române Agenția tour-operatoare Basilica Travel, specializată în pelerinaje interne și externe. De la înfiinţare şi până în prezent, Sectorul de pelerinaje al Patriarhiei Române și-a îmbogățit portofoliul cu destinații noi precum: Rusia, Ucraina, Macedonia, Serbia, Orientul Mijlociu și Italia.

Sfinţirea noului autocar al Sectorului de pelerinaje al Patriarhiei Române, 4 octombrie 2012 / Blessing of the new coach of the Department for Pilgrimages of the Romanian Patriarchate, 4 October 2012

 

 

 

 

Inaugurarea Biroului de pelerinaje BASILICA Travel din Sibiu, 4 octombrie 2014 / The inauguration of the BASILICA Travel Office for Pilgrimages in Sibiu,
4 October 2014

 

 

 

 

 

 

 

Inaugurarea punctelor de lucru ale Biroului de pelerinaje Basilica Travel al Patriarhiei Române din Galaţi şi Brăila, 26-27 noiembrie 2014 / The inauguration of the Galati and Braila branches of the BASILICA Travel Office for pilgrimages of the Romanian Patriarchate, 26-27 November 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilgrimage – a school of faith and an expression of life turned to God

 

The Way of the Saints has a symbolic value of profound spiritual significance. The Way of the Saints is the way of the true faith which we ought to confess together, both in times of joy and in times of sorrow. The Way of the Saints is the way of a saintly life, a life of prayer and good deeds. The Way of the Saints is the way of joy and salvation. It is the way of eternal life, as union of the Christians with the Holy Trinity, through the Holy Mysteries of the Church, as pledge for the life in the Heavenly Kingdom. The Way of the Saints calls us to rejoice together with God’s saints and to ask for their help so that we may grow in love towards God and towards people.

 

In 2008, the tradition of Palm Sunday pilgrimages was re-established in the larger cities within the Archdiocese of Bucharest. The procession The Way of the Saints was introduced in Bucharest, in connection with the festive days of Saint Demetrios the New, Protector of Bucharest.

 

The Palm Sunday Pilgrimage is a sign of faith and hope. It calls us to an inner pilgrimage of the soul, to a spiritual ascent towards resurrection. The Palm Sunday Pilgrimage, as a procession of our ecclesial communion and community, but also as a journey and passage through the city, is also a symbol of our transient life. It is a symbol of our passing from a temporary sojourn in a city of our earthly realm into the eternal city in heaven.

 

The BASILICA Travel Pilgrimage Agency of the Romanian Patriarchate

Pilgrimages to holy places are necessary and they strengthen the faith of pilgrims.

In 2007, with the blessing of His Beatitude Patriarch Daniel, the BASILICA Travel tour operator was established as part of the Department for Pilgrimages of the Romanian Patriarchate, specializing in domestic and international pilgrimages. Since its establishment and up to this day, the Department for Pilgrimages of the Patriarchate has enhanced its offer with new destinations like: Russia, Ukraine, FYR Macedonia, Serbia, the Middle East and Italy.

 

 

30 de sfinţi români în calendar în 10 ani de Patriarhat / 30 Romanian saints in the calendar in 10 years of Patriarchate

Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iachint, a Sfântului Voievod NEAGOE Basarab și a Sfântului DIONISIE Exiguul, București, 26 octombrie 2008 / The proclamation of the canonisation of Saint Iachint the Hierarch, of Saint NEAGOE Basarab the Voivode and of Saint DIONYSIUS Exiguus, Bucharest, 26 October 2008

 

În cei 10 ani de Patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel, calendarul Bisericii Ortodoxe Române s-a îmbogăţit cu 30 de sfinţi români.

 • Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: ATANASIE Todoran din Bichigiu, VASILE din Mocod, GRIGORE din Zagra și VASILE din Telciu
 • Sfinții Cuvioși RAFAEL și PARTENIE de la Agapia, Sfântul Cuvios IOSIF de la Văratic, Sfântul Cuvios IOAN de la Râșca și Secu, Sfinții Cuvioși SIMEON și AMFILOHIE de la Pângărați, Sfântul Cuvios CHIRIAC de la Tazlău, Sfinții Cuvioși IOSIF și CHIRIAC de la Bisericani
 • Sfântul Ierarh IACHINT, Mitropolitul Țării Românești, Sfântul Voievod NEAGOE Basarab și Sfântul Cuvios DIONISIE Exiguul
 • Sfântul IOANICHIE cel Nou de la Muscel
 • Sfântul Ierarh ATANASIE Patelarie, Patriarhul Constantinopolului
 • Sfinţii Mitropoliţi ANDREI Șaguna și SIMEON Ştefan
 • Sfântul Cuvios IRODION de la Lainici
 • Sfinţii Cuvioşi NEOFIT şi MELETIE de la Mănăstirea Turnu, DANIIL și MISAIL de la Mănăstirea Stânişoara
 • Sfântul Ierarh IACOB Putneanul, Mitropolitul Moldovei şi Cuvioșii SILA, PAISIE și NATAN de la Sihăstria Putnei
 • Sfântul Cuvios PAFNUTIE – Pârvu Zugravul

 

 

Prin sfinţii români poporul nostru are mai mulţi mijlocitori sau rugători pentru el în faţa Preasfintei Treimi, ca el să-şi păstreze credinţa ortodoxă, să o transmită generaţiilor tinere, să cultive sfinţenia vieţii şi faptele iubirii milostive. 

 

 

 

Cei patru Sfinţi Putneni, a căror canonizare a fost proclamată solemn în această zi binecuvântată de Dumnezeu, 14 mai 2017, se adaugă celor peste 100 de sfinţi străromâni şi români din calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

 

 Această canonizare de noi sfinţi în aceste vremuri nu este întâmplătoare, deoarece există în timpul de faţă noi încercări privind păstrarea credin­ței ortodoxe şi a unității Bisericii. Mai precis, astăzi avem mare nevoie de rugăciunile sfinților, deoarece ne aflăm într-un război spiritual nevăzut care se nu­mește secularizare, adică organizarea vieţii omului şi a societăţii ca şi când Dumnezeu nu ar exista. Timpul acesta de secularizare ca sărăcire şi uscăciune sufletească sau lipsă de iubire smerită şi milostivă ne determină să cerem ajutorul mai multor sfinţi rugători pentru noi. De ce? Pentru că lupta cu duhurile rele care caută să-l îndepărteze pe om de Hristos nu se poate duce numai prin voinţă individuală sau printr-o încredere exclusivă a omului în propriile forţe, ci totdeauna biruința duhovnicească se dobândește în primul rând cu ajutorul Duhului Sfânt şi al sfinților lui Dumnezeu, învăță­tori şi rugători pentru noi.

 

Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Cuvios Irodion, Lainici, 1 mai 2011 / The solemn proclamation of the canonisation of Saint Irodion, Lainici, 1 May 2011

 

 

Proclamarea canonizării Sfântului
Ierarh Simeon Ştefan, Alba Iulia,
30 octombrie 2011 / The proclamation of the canonisation of Saint Metropolitan SIMEON Ștefan, in Alba Iulia, 30 October 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Romanian saints in the calendar in 10 years of Patriarchate

During the first 10 years of Patriarchate of His Beatitude Daniel, the calendar of the Romanian Orthodox Church has been enriched with 30 new Romanian saints.

 • The Holy Martyrs and Witnesses of Năsăud: Saints ATANASIE Todoran of Bichigiu, VASILE of Mocod, GRIGORE of Zagra and VASILE of Telciu
 • Saints RAFAEL and PARTENIE of Agapia, Saint IOSIF of Văratic, Saint IOAN of Râșca and Secu, Saints SIMEON and AMFILOHIE of Pângărați,
 • Saint CHIRIAC of Tazlău, Saints IOSIF and CHIRIAC of Bisericani
 • Saint IACHINT, Metropolitan of Wallachia,
 • Saint NEAGOE Basarab the Voivode and Saint
 • DIONYSIUS Exiguus
 • Saint IOANICHIE the New of Muscel
 • Saint ATANASIE Patelarie, the Patriarch of Constantinople
 • Saint Metropolitan ANDREI Șaguna and Saint Metropolitan SIMEON Ștefan
 • Saint IRODION of Lainici
 • Saints NEOFIT and MELETIE of the Turnu Monastery, Saint DANIIL and MISAIL of the Stânișoara Monastery
 • Saint IACOB of Putna, Metropolitan of Moldova and Saints SILA, PAISIE and NATAN of Sihăstria Putnei
 • Saint PAFNUTIE Pârvu, the Painter

 

Through the Romanian saints, more intercessions and prayers are offered before the Holy Trinity on behalf of our nation, so that we may keep our Orthodox faith and pass it on to younger generations, so that they cultivate the holiness of life and the acts of merciful love.

The fours saints from Putna whose canonisation was proclaimed on this blessed day, 14 May 2017, are now joining the assembly of over 100 Romanian and proto-Romanian saints in the calendar of the Romanian Orthodox Church.

This canonisation of new saints in the context of our time has not happened by chance, as we face new challenges today in keeping the Orthodox faith and the unity of the Church. We do have a great need for the saints’ prayers today, as we are all engaged in an unseen spiritual war named secularisation, which refers to the organisation of human life and society based on the premise that God does not exist. These times of secularisation as a form of spiritual poverty or drought, or as a lack of humble and merciful love, compel us to ask for more help from more of the saints praying for us. Why is that the case? Because the battle with evil spirits who try to push humans away from Christ cannot be fought only through our individual resolve, nor by relying exclusively on our own strength. Spiritual victories are always and primarily achieved with the help of the Holy Spirit and of God’s saints, who teach us and pray for us continually.

 

Activitate amplă, intensă şi bogată în plan pastoral-litur­gic şi administrativ / An ample, intense and rich activity in the pastoral-liturgical and administrative fields

Perioada 2007-2017 s-a dovedit a fi una amplă, intensă şi bogată în planul pastoral-litur­gic şi administra­tiv, cu creşterea numărului membrilor Sfântului Sinod, cu alegeri, hirotoniri, întronizări de arhierei, înfiinţări de noi eparhii în ţară şi în diasporă, ridicări în rang ale unor eparhii şi arhierei, sfinţiri de biserici, vizite canonice ale Preafericitului Părinte Daniel, prilejuite de aceste evenimente bisericeşti sau de altele, în ţară şi peste hotare.

Ridicarea în rang a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Nicolae ca  Mitropolit ortodox român al celor două Americi a fost oficiată de Patriarhul României duminică, 30 octombrie 2016, la Catedrala Patriarhală din București, urmare şi a unirii care a avut loc în America de Nord, în 6 iulie 2008, după 60 de ani de despărţire, a celor două Eparhii Ortodoxe Româneşti într-o singură Mitropolie Ortodoxă Română în comuniune directă cu Patriarhia Română.

 • Între arhiereii în funcţie hirotoniţi, întronizaţi sau ridicaţi în rang de către Preafericitul Părinte Daniel, în cei 10 ani de Patriarhat, amintim:
 • Înaltpreasfinţitul Părinte TEOFAN, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
 • Înaltpreasfinţitul Părinte ANDREI,  Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, Mitropolitul Clujului Maramureșului și Sălajului
 • Înaltpreasfinţitul Părinte IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
 • Înaltpreasfinţitul Părinte IOAN, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului
 • Înaltpreasfinţitul Părinte NICOLAE, Arhiepiscopul ortodox român al SUA şi Mitropolitul ortodox român al celor două Americi
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit onorific NIFON, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal
 • Înaltpreasfinţitul Părinte IRINEU, Arhiepiscopul Alba Iuliei
 • Înaltpreasfin­ţitul Părinte IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului
  și Bacăului
 • Înaltpreasfinţitul Părinte CALINIC, Arhiepiscopul Argeșului și
  Muscelului
 • Înaltpreasfinţitul Părinte CIPRIAN, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei
 • Înaltpreasfinţitul Părinte CASIAN, Arhiepiscopul Dunării de Jos
 • Înaltpreasfinţitul Părinte TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului
 • Preasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
 • Preasfinţitul Părinte VISARION, Episcopul Tulcii
 • Preasfinţitul Părinte PETRONIU, Episcopul Sălajului
 • Preasfinţitul Părinte GURIE, Episcopul Devei şi Hunedoarei
 • Preasfinţitul Părinte VARLAAM Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal
 • Preasfinţitul Părinte IERONIM Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal
 • Preasfinţitul Părinte TIMOTEI Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor
 • Preasfinţitul Părinte ANTONIE de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului
 • Preasfinţitul Părinte EMILIAN Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului

 

Întronizarea unor noi mitropoliţi

Iaşi, 8 iunie 2008 / Iaşi, 8 June 2008

Craiova, 27 iulie 2008 / Craiova, 27 July 2008

Cluj-Napoca, 25 martie 2011 / Cluj-Napoca, 25 March 2011

Timişoara, 28 decembrie 2014 / Timişoara, 28 December 2014

 

În Biserica Ortodoxă, slujba de întronizare a noului arhipăstor al unei eparhii este plină de semnificaţii teologice şi duhovniceşti, fiind de fapt momentul prin care noul arhipăstor al unei eparhii, în urma alegerii de către Sfântul Sinod, este recunoscut în mod public şi solemn de Biserică în noua demnitate şi arătat sau prezentat clerului şi credincioşilor încredinţaţi lui spre păstorire. Solemnitatea slujbei, departe de a fi doar o simplă ceremonie formală, în care sunt prezentate însemnele rangului noului arhiepiscop, este menită de fapt să evidenţieze rolul de părinte duhovnicesc, de învăţător şi slujitor al dreptei credinţe şi al unităţii Bisericii, pe care noul arhipăstor îl va avea în eparhia încredinţată lui spre păstorire.

 

Ridicarea în rang de arhiepiscopie a Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 27 septembrie 2009 / The elevation to the rank of Archdiocese of Lower Danube, Galati, 27 September 2009

Instalarea Preasfinţitului Gurie în episcopia nou-înfiinţată, a Devei şi Hunedoarei, Deva, 29 noiembrie 2009 / The installation of His Grace Gurie in the newly established Diocese of Deva and Hunedoara, Deva, 29 November 2009

 

Înfiinţări de eparhii noi

În ţară:

 • Episcopia Sălajului
 • Episcopia Slatinei şi Romanaţilor
 • Episcopia Tulcii
 • Episcopia Devei şi Hunedoarei

În diasporă:

 • Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi
 • Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande
 • Episcopia Ortodoxă Română a Italiei
 • Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei
 • Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord
 • Episcopia Ortodoxă Română a Canadei

Trei eparhii reactivate în Basarabia: Episcopia de Bălţi (fostă a Hotinului); Episcopia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă – Ismail); Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria)

Ridicări în rang ale unor eparhii

 • Arhiepiscopia Râmnicului
 • Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei
 • Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului
 • Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului
 • Arhiepiscopia Dunării de Jos
 • Arhiepiscopia Aradului

 

Hirotonia Preasfinţitului Varlaam Ploieşteanul,
Episcop-vicar patriarhal, 20 decembrie 2009 / The ordination
of His Grace Varlaam Ploiesteanul, Assistant Bishop to the Patriarch, 20 December 2009

 

Hirotonia Preasfinţitului Ieronim Sinaitul,
Episcop-vicar patriarhal, 29 mai 2014 / The ordination
of His Grace Ieronim Sinaitul, Assistant Bishop to the Patriarch, 29 May 2014

 

Hirotonia Preasfinţitului Timotei Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, 30 octombrie 2014 / The ordination of
His Grace Timotei Prahoveanul, Assistant Bishop of the Archdiocese of Bucharest, 30 October 2014

 

Sfinţirea Bisericii „Sfântul Apostol Andrei“ a Parohiei româneşti din Viena, 12 iunie 2009 / The consecration of the „Holy Apostle Andrew“ Church of the Romanian Parish in Vienna, 12 June 2009

 

Punerea pietrei de temelie a noii Catedrale Episcopale
din Madrid – Spania, 18 aprilie 2010 / Laying the cornerstone for the new Diocesan Cathedral in Madrid, Spain, 18 April 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Târnosirea bisericii ortodoxe româneşti,Most, Cehia, 9 octombrie 2011 / The inauguration of the Romanian Orthodox church in Most, the Czech Republic, 9 October 2011

 

Sfinţirea iconostasului bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” a Parohiei ortodoxe româneşti din Strasbourg, Franţa, 10 aprilie 2011 / The sanctification of the iconostasis for the church devoted to „Saint John the Baptist“ of the Romanian Orthodox parish in Strasbourg, France, 10 April 2011

 

 

Restaurarea Catedralei Patriarhale

Slujba de resfințire a Catedralei Patriarhale (la 350 de ani de la ctitorirea sfântului locaș),
26 octombrie 2008 / The re-consecration service of the Patriarchal
Cathedral (marking 350 years since the foundation of this blessed edifice), 26 October 2008

 

Consolidarea şi reabilitarea Palatului Patriarhiei

Patriarhul Bisericii noastre a săvârşit slujba de binecuvântare a Palatului Patriarhiei cu prilejul finalizării lucrărilor de consolidare şi restaurare (6 iunie 2016).

Suntem bucuroși să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că după doi ani și lucrări intense și cu multă speranță, dar și pricepere, s-au realizat cele propuse în proiect. Avem bucuria ca acest edificiu să fie redat funcționării zilnice pentru că această clădire construită pe un teren al Mitropoliei Țării Românești are o valoare istorică, dar și o funcționalitate practică. Aici, pe acest loc, a funcţionat Camera Deputaților care a votat în unanimitate în 24 ianuarie 1859 pe domnitorul Alexandru Cuza al Moldovei și ca domn al Munteniei. În prezent, în această clădire se desfășoară activități ale Patriarhiei Române. Timp de câțiva ani suntem obligați (n. red.: în urma procesului de restaurare prin fonduri europene) să oferim acest spațiu pentru vizitare, conferințe, întâlniri, simpozioane pentru a combina vizitarea Palatului cu unele activități misionare, culturale, social-filantropice ale Patriarhiei.

 

 

Înnoire în Reşedinţa Patriarhală

 

La sărbătoarea Paraclisului istoric din cadrul Reşedinţei Patriarhale din anul 2012, Preafericitul Părinte Daniel a sfinţit o pictură în mozaic care îl înfăţişează pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, mozaic realizat în pridvorul paraclisului.

 

 

 

Patriarhul României a sfințit Muzeul Patriarhilor din Reședința Patriarhală, 20 mai 2014. / The Patriarch of Romania
blessed the Museum of
Patriarchs in the Patriarchal Residence, 20 May 2014.

 

 

 

 

 

 

Patriarhul Bisericii noastre a sfințit Salonul „Sfinţii Români“ din Reşedinţa Patriarhală, 21 mai 2016. / The Patriarch of our Church blessed the Hall
of the Romanian Saints
in the Patriarchal
Residence, 21 May 2016.

 

 

 

 

 

An ample, intense and rich activity in the pastoral-liturgical and administrative fields

The period 2007-2017 proved to be one of an ample, intense and rich activity in the pastoral-liturgical and administrative fields. A period that has seen an increase in numbers of the members of the Holy Synod, of elections, ordinations of hierarchs, foundations of new eparchies internally and in the diaspora. This period has seen elevations in rank of eparchies or hierarchs, consecrations of churches, pastoral visits of His Beatitude Patriarch Daniel, occasioned by the above-mentioned celebrations or by different events, in Romania and abroad.

 

The elevation in rank of His Eminence Archbishop Nicolae as Romanian Orthodox Metropolitan of the Americas was officiated by the Patriarch of Romania on Sunday, 30 October 2016, at the Patriarchal Cathedral in Bucharest. This was also occasioned by the union of the two Romanian Orthodox Eparchies in North America into a single Romanian Orthodox Metropolitanate in direct communion with the Romanian Patriarchate, on 6 July 2008, after more than 60 years of separation.

Among the hierarchs who were ordained, enthroned or elevated in rank by His Beatitude Patriarch
Daniel during his 10 years of ministry were:

 • His Eminence TEOFAN, Archbishop of Iasi and Metropolitan of Moldova and Bucovina
 • His Eminence ANDREI, Archbishop of Vad, Feleac and Cluj, Metropolitan of Cluj, Maramureș and Sălaj
 • His Eminence IRINEU, Archbishop of Craiova and Metropolitan of Oltenia
 • His Eminence IOAN, Archbishop of Timișoara and Metropolitan of Banat
 • His Eminence NICOLAE, Romanian Orthodox Archbishopof the United States of America and Romanian Orthodox Metropolitan of the Americas
 • His Eminence NIFON, Honorary
 • Metropolitan, Archbishop of Târgoviște and Patriarchal Exarch
 • His Eminence IRINEU, Archbishop of Alba Iulia
 • His Eminence IOACHIM, Archbishop of Roman and Bacău
 • His Eminence CALINIC, Archbishop of Argeș and Muscel
 • His Eminence CIPRIAN, Archbishop of Buzău and Vrancea
 • His Eminence CASIAN, Archbishop of Lower Danube
 • His Eminence TIMOTEI, Archbishop of Arad
 • His Grace VINCENŢIU, Bishop of Slobozia and Călărași
 • His Grace VISARION, Bishop of Tulcea
 • His Grace PETRONIU, Bishop of Sălaj
 • His Grace GURIE, Bishop of Deva and Hunedoara
 • His Grace VARLAAM Ploieșteanul, Assistant Bishop to the Patriarch
 • His Grace IERONIM Sinaitul, Assistant Bishop to the Patriarch
 • His Grace TIMOTEI Prahoveanul, Assistant Bishop of the Archdiocese of Bucharest
 • His Grace ANTONIE of Orhei,Assistant Bishop of the Archdiocese of Chisinau
 • His Grace EMILIAN Crișanul,Assistant Bishop of the Archdiocese of Arad

 

Enthronement of new Metropolitans

In the Orthodox Church, the enthronement service for a new Shepherd of an eparchy is full of theological and spiritual significances. It is, in fact, the moment whereby the new hierarch of an eparchy, following his election by the Holy Synod, is publicly and solemnly recognised by the Church in his new position and presented to the clergy and the faithful whom he is assigned to lead. This solemn service is far from representing simply a formal ceremony in which the new hierarch is granted the insignia of his new rank. The service is meant to emphasise his role of spiritual father, of teacher and server of the true faith and of Church unity, role which he is to demonstrate in the eparchy given to his care.

 

Newly established eparchies

In Romania:
The Diocese of Sălaj
The Diocese of Slatina and Romanați
The Diocese of Tulcea
The Diocese of Deva and Hunedoara

In the diaspora:
The Romanian Orthodox Metropolitanate of the Americas
The Romanian Orthodox Diocese of Australia and New Zealand
The Romanian Orthodox Diocese of Italy
The Romanian Orthodox Diocese of Spain and Portugal
The Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe
The Romanian Orthodox Diocese of Canada
Three re-activated eparchies in Bessarabia: The Diocese of Bălți (formerly of Hotin); The Diocese of Southern Bessarabia (formerly Cetatea Albă – Ismail); The Orthodox Diocese of Dubăsari and of the whole Transnistria (formerly the Romanian Orthodox Mission in Transnistria)

 

Elevation in rank of eparchies

Archdiocese of Râmnic
Archdiocese of Buzău and Vrancea
Archdiocese of Roman and Bacău
Archdiocese of Argeș and Muscel
Archdiocese of Lower Danube
Archdiocese of Arad