Bucuria comuniunii fraterne inspiră conlucrare în activitatea Bisericii / The Joy of Brotherly Communion inspires Cooperation within the Church

Interviu cu Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Se împlinesc 10 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007). Cronica acestui prim deceniu de Patriarhat se regăsește în albumele omagiale, în presa bisericească sau în mărturiile audiovizuale. Totuși, într-o caracterizare pe scurt, care considerați că sunt principalele binecuvântări primite de la Dumnezeu în folosul Bisericii și al poporului nostru?

 

Împlinirea a 10 ani de slujire patriarhală este un prilej deosebit de a mulțumi cu evlavie lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Bisericii noastre în această perioadă și de a pomeni cu recunoștință și prețuire pe toți cei care ne-au ajutat să facem roditoare aceste daruri, cler și popor, păstori și păstoriți, părinți și fii duhovnicești, frați și surori în Hristos-Domnul.

Cu 10 ani în urmă, în 30 septembrie 2007, cu ocazia întronizării noastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, am anunțat prioritățile noastre pastorale privind intensificarea misiunii spirituale a Bisericii în societate, dincolo de zidurile locașurilor de cult, prin intermediul a trei rețele bisericești ortodoxe la nivel național, și anume: radio, televiziune și un cotidian, precum și construirea unei noi catedrale patriarhale

 

Vizita Patriarhului României la şantierul Catedralei Naţionale, 4 septembrie 2016 / Patriarch of Romania visits the building site of the National Cathedral, 4 September 2016

 

Prin Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS și Ziarul LUMINA, Biserica Ortodoxă Română face astăzi din comunicarea mediatică o lucrare misionară vie, care unește libertatea cu responsabilitatea.

Cuvintele pline de speranță din emisiunile și articolele de ziar sau postate pe site-urile Centrului BASILICA sunt, pentru mulți dintre români, printre puținele mesaje luminoase sau pozitive ale fiecărei zile, într-o societate agitată, în care foarte adesea senzaționalul șocant și agresiv înlătură spiritualul pașnic și profund din viața umană.

Cât privește construirea Catedralei Mântuirii Neamului, am explicat mereu că aceasta este, în același timp, o necesitate practică și un simbol spiritual național. Înfăptuirea acestui ideal pe care l-am primit ca mandat, împreună cu Sfântul Sinod, cu clerul și credincioșii mireni, de la vrednicii noștri înaintași, a prins în acești 10 ani de slujire a Bisericii contur concret și conținut real, în special prin manifestarea dărniciei ierarhilor, clericilor și mirenilor din eparhii, a autorităților de stat, centrale și locale, precum și a unor sponsori și binefăcători cu dragoste de Biserică și Neam.

În paralel cu acest efort de construire a Catedralei Naționale se desfășoară o activitate amplă de zidire spirituală a Bisericii din suflete, adică activitate liturgică, pastorală, educațională, culturală și misionară.

 

O binecuvântare deosebită a primit Biserica noastră și în acest deceniu prin canonizarea unui număr mare (30) de noi sfinți din neamul românesc. Priviți împreună, toți acești minunați sfinți ai pământului românesc și ai Bisericii Ortodoxe ne arată cum sfințenia Evangheliei lui Hristos a rodit, într-un popor credincios, raze și chipuri de lumină, sfințind timpul și cultivând comuniunea între generații, pentru că în sfinții Bisericii „Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este același“ (Evrei 13, 8).O altă binecuvântare a fost solemnitatea sfințirii Marelui Mir, care a avut loc în anul 2010, Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești. Atunci a fost sfințit Marele Mir pentru a 21-a oară în Biserica Ortodoxă Română, după recunoașterea ei ca autocefală, în anul 1885, de către Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului și de către celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale surori, și pentru întâia oară în timpul arhipăstoririi noastre ca Patriarh.

Noile locașuri de închinare edificate în parohii noi, în unități medicale și filantropice, prin jertfelnicia și dărnicia poporului dreptcredincios, într-o perioadă de criză economică, precum și monumentele de patrimoniu restaurate sunt mărturii că Sfânta Liturghie și celelalte sfinte slujbe adună pe oamenii credincioși în comuniunea de iubire a Preasfintei Treimi și îi susțin în multiplele activități edilitare și misionare.

În plan administrativ, au fost aplicate măsuri organizatorice pentru ca unitățile bisericești să răspundă mai adecvat solicitărilor credincioșilor din orașe și sate în noul context social. În 28 noiembrie 2007 a fost aprobat de Sfântul Sinod, după 60 de ani, un nou Statut de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut oficial prin Hotărârea nr. 50, din 22 ianuarie 2008, a Guvernului României.

Consecventă tradiției multiseculare prin care Biserica Ortodoxă Română a fost instituția de bază a formării limbii române și a culturii naționale („Maica spirituală a poporului român” – cum o numea Mihai Eminescu), Patriarhia Română continuă și astăzi să fie protectoare și promotoare a valorilor culturale românești tradiționale permanente. Tipărirea Sfintei Scripturi în tiraje de masă, a cărților de cult și de învățătură creștină, a scrierilor patristice, a celor patru reviste bisericești centrale, a monografiilor pentru mănăstiri, protopopiate, ori albume de artă bisericească românească, precum și multe cărți pentru copii, sunt activități ale editurilor și tipografiilor Patriarhiei Române. Enciclopedia Ortodoxiei Românești, Filocalia în 12 volume, tradusă și comentată în limba română, Operele complete ale părintelui Dumitru Stăniloae, Istoria monahismului românesc în 3 volume, realizată în cooperare cu Academia Română, sintezele de istorie și cultură românească dedicate epocii brâncovenești și creștinismului românesc în general sunt repere ale operei culturale a Bisericii din ultimul deceniu. Avem în pregătire și Istoria parohiilor ortodoxe românești, în 12 volume, din care tânăra generație va putea înțelege mai profund rolul spiritualității, culturii și filantropiei bisericești în viața poporului român. Comuniune și conlucrare frățească în viața Bisericii și în misiunea socială” a fost esența cuvântului pe care l-ați rostit la ceremonia de întronizare ca Patriarh. Care au fost factorii favorizanți și care au fost obstacolele în împlinirea dezideratelor formulate atunci?

Sfântul Apostol Pavel numește pe creștini împreună-lucrători cu Dumnezeu (cf. 1 Corinteni 3, 9). Deci, această împreună-lucrare a oamenilor cu Dumnezeu se cultivă în Biserică, deoarece Biserica este icoana și primitoarea comuniunii și conlucrării din Sfânta Treime. Viața Bisericii lui Hristos este în primul rând taina creșterii și rodirii spirituale în Hristos. „Eu sunt Vița” – spune Hristos Domnul – „voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic (…) căci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână” (Ioan 15, 5 și 16), punând astfel în lumină taina rodirii spirituale ca taină a misiunii Bisericii în lume. Așadar, putem spune că bucuria comuniunii fraterne favorizează sau inspiră mai multă conlucrare în activitatea pastorală și misionară a Bisericii! Ne-am bucurat în acești 10 ani de binecuvântarea lui Dumnezeu și de ajutorul, comuniunea și conlucrarea frățească a multor persoane, ierarhi, clerici, monahi și credincioși mireni, care au contribuit la lucrarea de cultivare și rodire a darurilor primite de Biserică de la Dumnezeu.

Când vorbim despre factori favorizanți în lucrarea bisericească, noi spunem că întotdeauna este nevoie de aceste trei stări duhovnicești: gândul curat sau intenția sinceră, credința puternică și rugăciunea stăruitoare.

Când acestea sunt împlinite, Dumnezeu trimite oameni potriviți și ne ajută să găsim mijloacele necesare pentru a duce la bun sfârșit lucrarea binecuvântată.

Uneori, dificultățile sau încercările neprevăzute de calculele omenești sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a ne spori maturitatea spirituală și statornicia în credință.

În slujirea Bisericii trebuie să fim mereu vigilenți la acest război spiritual nevăzut, dar real, și să luptăm, cu mijloace duhovnicești, nu doar cu ispitele sau încercările care vin de la lume, ci și cu propriile slăbiciuni sau lipsuri, în duh de smerenie, având convingerea că iubirea lui Hristos Cel răstignit și înviat ne ajută să biruim aceste încercări, potrivit făgăduinței Sale: „În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33).

 

Proclamarea solemnă a Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și a Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română, Catedrala Patriarhală, 1 ianuarie 2017 / The solemn proclamation of the Jubilee Year of Holy Icons, of iconographers and church painters. Also the proclamation of the Commemorative Year of Patriarch Justinian and of the defenders of Orthodoxy during communism. The Patriarchal Cathedral, 1 January 2017

 

Prin proclamarea în fiecare an de către Sfântul Sinod a unor tematici omagiale și a unor evenimente comemorative ați pus mereu în legătură trecutul și prezentul. De ce evocă Biserica marile personalități și evenimente istorice și de ce este activă în viața societății de azi?

Stabilirea de către Sfântul Sinod a unor tematici omagiale și comemorative pentru fiecare an a devenit acum o practică obișnuită pentru coagularea sau focalizarea activităților bisericești în toate eparhiile din Patriarhia Română. Inițiativa noastră din anul 2007, de proclamare a anului 2008 ca „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii”, a fost continuată și în anii următori, întrucât s-a constatat că avem nevoie de repere majore în misiune și de perspective spirituale înnoite în lucrarea pastorală, dar și de comemorare liturgică și culturală privind unele personalități din istoria Bisericii și a neamului românesc.

Practica proclamării anilor omagiali și comemorativi dedicați unor sfinți sau unor evenimente din viața Bisericii ne-a arătat că acest fapt inspiră mai multă conlucrare în activitatea pastorală și misionară a Bisericii, mai multă comuniune fraternă în slujirea liturgică și filantropică, dar și mai multă participare a credin­cioșilor mireni, de profesii diferite, la viața și misiunea Bisericii. Anii omagiali au avut tematici inspirate din învățătura de credință ortodoxă (Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți, Crezul ortodox, Sfintele Taine, sfintele icoane), dar și valori spirituale benefice pentru întreaga societate (educația religioasă a tineretului creștin ortodox, îngrijirea bolnavilor, misiunea parohiei și a mănăstirii în contextul social de azi, unitatea de credință și de neam etc.).

Comemorarea marilor personalități și a evenimentelor istorice majore a fost de fiecare dată ofrandă de recunoștință, dar și prilej de a cunoaște mai bine virtuțile înaintașilor, de a le prețui și a le pune în lucrare și pentru generația actuală. De pildă, Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfinții Capadocieni, Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, părintele Dumitru Stăniloae, Patriarhul Justinian și apărătorii Ortodoxiei în timpul regimului comunist sunt izvoare de lumină și întărire spirituală pentru viața și lucrarea Bisericii astăzi.

 

Distincţii pentru preoţii de caritate care au oferit asistenţă religioasă victimelor incendiului de la clubul „Colectiv”, Reşedinţa Patriarhală, 22 decembrie 2015 / Distinctions for the charitable priests who offered spiritual assistance to the victims of the fire at the „Colectiv“ Club. The Patriarchal Residence, 22 December 2015

 

Împreună cu slujirea liturgică și pastorală, lucrarea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române s-a intensificat vizibil în această perioadă. Putem vorbi despre o redefinire a misiunii Bisericii în societate sau despre o reactualizare a parteneriatului tradițional cu instituțiile Statului și cu societatea civilă?

Lucrarea social-filantropică a Bisericii este în același timp o vocație spirituală și o necesitate practică. Opera socială a Bisericii izvorăște din Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos pentru toți oamenii și din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă și jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Așa se explică mulțimea instituțiilor filantropice sau de asistență socială înființate sau patronate de Biserică de-a lungul secolelor, adesea cu sprijinul împăraților, regilor și domnitorilor creștini, dar și cu sprijinul tuturor celor milostivi și darnici, indiferent de poziție în societate.

Astăzi, prezența preoților de caritate în spitale, unități militare și penitenciare, precum și mulțimea unităților de caritate ale Bisericii ne arată că vechea tradiție filantropică a Bisericii a revenit în actualitate, după ce începând cu anul 1990 cultele religioase din România au primit libertatea de a fi mai active în societatea românească.

 

Sfinţirea cantinei sociale a Protopopiatului Sector 2 Capitală, 17 februarie 2015 / The blessing of the food kitchen of the Sector 2 Deanery in Bucharest, 17 February 2015

 

Aproape 1.000 de unități, programe și proiecte social-filantropice au fost înființate și coordonate direct de către Biserica Ortodoxă Română (orfelinate, grădinițe și școli, spitale și așezăminte medicale, cantine sociale, centre de primire pentru victime ale violenței domestice ș.a.). Multe dintre acestea sunt afiliate Federației „Filantropia” a Patriarhiei Române. De asemenea, întrucât Statul român „recunoaște rolul spiritual, educațional, social-caritabil, cultural și de parteneriat social” al Bisericii, conform articolului 7 din Legea Cultelor (nr. 489/2006), dezvoltăm asistența religioasă, ca filantropie spirituală, în cooperare cu instituțiile medicale și social-caritative din sistemul public. În acest sens, în Arhiepiscopia Bucureștilor, unde activitatea social-filantropică s-a consolidat mult în ultimii ani, vedem că este nevoie de multă lucrare caritabilă pentru a-i putea ajuta pe cei aflați în dificultate. Este nevoie de altruism și entuziasm, dar și de cooperare instituțională cu sistemul public de asistență socială, precum și cu organizații neguvernamentale. De fapt, este vorba de o continuare firească a cooperării dintre Stat, societate și Biserică, în folosul oamenilor din zilele noastre.

Schimbările rapide și imprevizibile din lumea globalizată, crizele politice și economice au efecte și asupra vieții spirituale a oamenilor. Cum răspunde Biserica Ortodoxă problemelor existențiale ale omului de azi?

Biserica are datoria sfântă de a rămâne întru totul fidelă mesajului evanghelic primit de la Hristos Domnul prin Sfinții Apostoli. Aceasta este o mare responsabilitate, care nu poate fi împlinită fără ajutorul Duhului Sfânt, adică fără rugăciune stăruitoare și fără comuniune în mărturisirea dreptei credințe și în săvârșirea faptelor bune.

Într-adevăr, contextul concret al misiunii Bisericii este astăzi marcat de schimbări și mutații multiple și rapide, care cer din partea noastră multă atenție, precum și multiplicarea metodelor și mijloacelor de pastorație și misiune.

Într-un context de secularizare crescândă și chiar de ostilitate față de religie, suntem chemați să vedem în același timp datoria mărturisirii iubirii lui Hristos pentru toți oamenii, dar și dificultatea receptării mesajului Său de către o societate dispusă doar să „tolereze” prezența Bisericii, ca simplu factor de reconciliere, în caz de conflict, sau ca pe o instituție de caritate și solidaritate umană, fără referire la mântuire sau viața veșnică.

În orice situație trebuie să împlinim vocația noastră de a fi slujitori ai Evangheliei iubirii lui Hristos, chiar dacă întâlnim adeseori ostilitatea unei societăți secularizate, marcată de indiferentism religios.

De asemenea, avem chemarea sfântă de a fi apărători ai vieții, ai identității și demnității persoanei umane, chiar dacă întâlnim suflul rece al desacralizării unei societăți globalizante, nivelatoare de identități, cu vădite tendințe de marginalizare a rolului și prezenței Bisericii în societate.

 

Sfânta Lumină de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim adusă la noi în țară din inițiativa Patriarhului României în fiecare an începând din 2009 / The Holy Light from the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, brought yearly to Romania at the initiative of the Romanian Patriarch, starting with 2009

 

Slujirea Bisericii este și va fi o lucrare mare și sfântă, deși dificultățile acestei lucrări sunt multiple și mereu noi. Însă multele dificultăți ale acestei slujirii ne îndeamnă să ne apropiem, prin rugăciune, pocăință și fapte ale iubirii milostive, și mai mult de Hristos-Capul Bisericii, de Sfânta Treime și de sfinții lui Dumnezeu, pentru a trăi bucuria Învierii lui Hristos, care izvorăște din Cruce, adică din smerita dăruire de sine lui Dumnezeu și oamenilor.

 

Prima Sfântă Liturghie la şantierul Catedralei Naţionale în ultima zi a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea, 4 septembrie 2016 / The first Holy Liturgy at the building site of the National Cathedral, on the last day of the International Meeting of Orthodox Youth, 4 September 2016

 

Educația tineretului face parte integrantă din misiunea Bisericii în societate. Sunt tinerii de astăzi diferiți de cei de acum 20 sau 40 de ani? Care sunt direcțiile sau exigențele de adaptare a limbajului bisericesc și a mijloacelor pastorale la noile paradigme comportamentale și culturale?

Cunoașterea situației reale a tineretului creștin din zilele noastre și înțelegerea mai profundă a vocației sale spirituale se impun ca priorități ale lucrării misionare a Bisericii

Criza de ideal și de orientare spirituală a vieții umane, care străbate în mod dramatic lumea de azi, reprezintă pentru Biserică o provocare și o chemare spre a se ocupa mai mult de problemele și aspirațiile tinerilor de astăzi.

Dificultățile cu care se confruntă tinerii în so­cie­tatea contemporană sunt multiple: sărăcia materială, șomajul, nesiguranța vieții de mâine, lipsa de comunicare cu părinții, drogurile, depresia etc. În fața acestor probleme, Biserica este chemată să acorde o atenție deosebită tinerilor, apărând inocența, sinceritatea, curajul, dorința de înnoire și toate va­lorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu, pentru cultivarea demnității umane și a unei vieți sănătoase, precum și pentru căutarea mântuirii sau a vieții veșnice.

În mod practic, este absolut necesară o lucrare pastoral-misionară a Bisericii mai intensă și mai vastă de ascultare a tinerilor elevi și studenți, de îndrumare și susținere a lor, în special a tinerilor căsătoriți, a tinerilor care lucrează mult deși primesc bani puțini, a tinerilor șomeri, care nu au un loc de muncă, oferindu-le asistență pastorală și social-caritabilă, dar și ajutor pentru a se integra în societate și a contribui la dezvoltarea acesteia.

Astăzi, suntem che­mați să ajutăm tinerii săraci care sunt în situația de a abandona studiile, să ajutăm tinerii care sunt nevoiți să migreze în alte țări pentru aflarea unui loc de muncă și a unui trai mai bun, să arătăm copiilor și tinerilor orfani mai multă dragoste fră­țească și părintească, mai ales celor abandonați de familia lor. Să lucrăm împreună pentru intensificarea iubirii pă­rinților față de copii și a copiilor față de părinți, pentru cultivarea prieteniei, a iubirii curate și a respectului între tineri, având ca lumină pentru suflet dreapta credință și dreapta viețuire pe care le-am moștenit, ca români creștini, de la părinții și strămoșii noștri de-a lungul veacurilor.

Biserica, școala și familia trebuie să conlucreze mai mult în vederea realizării unei educații integrale, în același timp științifice și spirituale, profesionale și morale, în special pentru creșterea copiilor și a tinerilor noștri în iubirea față de Dumnezeu și de aproapele pentru a fi spre folosul întregii societăți.

Orele de religie din învățământul public, programele educaționale dezvoltate de unitățile bisericești trebuie susținute într-un efort unitar de a-i orienta pe tineri și de a le cultiva încrederea, pentru a iubi valorile spirituale permanente, dincolo de „moda zilei”.

Programul național catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, proiectul educațional „Alege școala!” sunt căi prin care Biserica Ortodoxă Română a cultivat în acești ani, atât în țară, cât și în străinătate, bucuria credinței și a comuniunii fraterne. Întâlnirile anuale ale tinerilor ortodocși din toată lumea, de la Baia Mare (2014), Cluj-Napoca (2015), București (2016) și Iași (2017), taberele de tineret, pelerinajele, bursele de studii, oferirea de rechizite școlare și haine sunt mijloace prin care Biserica se alătură familiei și școlii în formarea tinerelor generații.

 

Patriarhul României la hramul Centrului de Presă BASILICA,
Palatul Patriarhiei, 5 iunie 2017 / The Patriarch of Romania participating in the feast day of the BASILICA Press Centre, The Patriarchal Palace, 5 June, 2017

 

Pentru promovarea dialogului cu societatea de azi și mai ales pentru o mai bună comunicare între membrii corpului eclezial, ați înființat, în anul 2007, Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române și încurajați folosirea tehnologiilor moderne în misiunea cultural-pastorală. Care este utilitatea acestui demers pastoral-misionar și cultural-social pentru credincioșii ortodocși români din România și din afara ei?

Comunicarea mediatică face parte astăzi, ca o dimensiune firească, din viața tuturor oamenilor și a oricărui sistem social. Prin urmare, Biserica nu poate să neglijeze aceste realități. Pe baza experienței benefice dobândite în anii noștri de arhipăstorire la Iași, una dintre prioritățile misionare ca Patriarh al României a fost înființarea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, cu cele cinci componente: Radio TRINITAS, TRINITAS TV, Publicațiile LUMINA, Agenția de știri BASILICA, Biroul de comunicații și relații publice, la 27 octombrie 2007.

Astfel, la împlinirea a 10 ani de slujire patriarhală, sărbătorim anul acesta și împlinirea a 10 ani de la înființarea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru ajutorul și binecuvântarea primite de la El în susținerea lucrării bogate a acestei instituții, lucrare împlinită cu pasiune și bucurie, dar și cu multă osteneală și cheltuială, fapt pentru care mulțumim tuturor eparhiilor care sprijină Patriarhia în această lucrare misionară.

În prezent, posturile de radio și televiziune ale Patriarhiei Române transmit zilnic, la nivel național, Sfânta Liturghie ortodoxă, iar Ziarul Lumina, ca unic cotidian creștin ortodox din țara noastră și din toată lumea ortodoxă, poate fi citit și online. Știrile difuzate în mediul virtual de Agenția de știri BASILICA și comunicatele sau punctele de vedere exprimate prin Biroul de presă sunt vectori de imagine și mărturii despre specificul vieții bisericești. Prin mijloacele moderne de comunicare dorim să evidențiem îndeosebi lumina din oameni, să prezentăm chipuri de lumină dătătoare de speranță.

Componentele Centrului de Presă BASILICA sunt, alături de mijloacele de comunicare ale eparhiilor și ale celorlalte unități bisericești, mijloace misionare pentru cateheză și educația continuă în spiritul valorilor creștine și românești, slujire comunicațională pentru mulți oameni bolnavi și singuri. 

În mod deosebit, mijloacele de comunicare bisericești asigură o funcție de liant comunitar între membrii comunităților ecleziale din țară, iar pentru românii care lucrează sau studiază în străinătate, acestea sunt mijloace de a cultiva credința ortodoxă în veșmântul de aur al limbii române părintești, oricât de departe ar fi ei de patria-mamă, România.

Ați acordat o atenție specială organizării de noi structuri administrative bisericești (eparhii, parohii, reprezentanțe etc.) pentru românii ortodocși din diasporă. Care sunt efectele pozitive ale acestor demersuri pastoral-misionare și culturale românești?

Migrația populației a devenit un fenomen global, care nu i-a ocolit nici pe conaționalii noștri. Statisticile arătau deja în 2007, anul intrării României în Uniunea Europeană, că peste două milioane de cetățeni ai țării noastre se aflau în țări din vestul Europei, pe continentul nord-american sau în alte regiuni ale lumii.

În acele condiții, grija pastorală a Bisericii pentru fiii și fiicele duhovnicești care au plecat din comunitățile în care primiseră Taina Sfântului Botez trebuia extinsă și în plan administrativ, prin organizarea de structuri bisericești adecvate. În prezent, la cele 29 de eparhii din țară se adaugă alte 14 eparhii în afara granițelor României.

 

Vizita Patriarhului României la Paraclisul comunităţii româneşti
din Geneva, 24 ianuarie 2016 / The Romanian Patriarch’s visit to the Chapel of the Romanian community in Geneva, 24 January 2016

 

Eparhiile existente deja și cele înființate de noi în anul 2007 s-au consolidat și desfășoară o bogată slujire liturgică și pastorală pentru credincioșii ortodocși români migranți și dau mărturie credinței ortodoxe într-un context multicultural, multiconfesional și adesea marcat de ideologii și curente seculariste. Mai ales în Europa Occidentală (Italia, Spania, Franța, Germania), unde diaspora ortodoxă românească este cea mai mare, odată cu creșterea numărului de comunități bisericești organizate se realizează și o consolidare instituțională: se construiesc biserici noi, se înființează mănăstiri, centre culturale, centre educaționale și de asistență social-medicală etc.

Alături de eparhiile din Europa Occidentală avem, începând cu anul acesta (2017), o Mitropolie Ortodoxă Română în Statele Unite ale Americii, cu sediul în Chicago, și o Episcopie Ortodoxă Română a Canadei, cu sediul lângă Montreal, iar Ortodoxia românească este reprezentată, de asemenea, la nivel episcopal în Australia și Noua Zeelandă.

Constatăm cu bucurie că, în general, credincioșii ortodocși ro­mâ­ni, deși aflați departe de România, fac eforturi mari să păstreze cre­dința ortodoxă strămoșească, identitatea și cultura românească.

Astăzi, în diaspora română, biserica devine locul unde românii își păstrează adevărata identitate spirituală. Dorul de casă, de tradițiile și obiceiurile românești, de mărturisirea comună a dreptei credințe, îi aduce pe românii din diasporă în biserica în care se slujește în limba maternă, se exprimă identitatea lor etnică și confesională, dar și comuniunea cu românii din țară și de pretutindeni.

Ați participat la mai multe sinaxe ale Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale și la întrunirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016). Care sunt perspectivele exercitării sinodalității pentru slujirea unității, comuniunii și corespon­sabilității Ortodoxiei universale?

Unitatea ortodoxă la nivel universal este vitală în lumea globalizată și instabilă de astăzi. Ortodocșii nu trebuie să se izoleze unii de alții în timp ce oamenii circulă, comunică și relaționează la nivel planetar. Așadar, cultivarea unității ortodoxe generale este o datorie comună pentru toate cele 14 Biserici Ortodoxe Autocefale, atât la nivelul ierarhiei, cât și al comunităților de credincioși.

 

Rugăciune la deschiderea lucrărilor Sinaxei premergătoare Sfântului şi Marelui Sinod, Mănăstirea Gonia din Kolymbari, Creta, 17 iunie 2016 / Prayer at the opening of the sessions of the Synaxis preceding the Great and Holy Synod, the Gonia Monastery in Kolymbari, Crete, 17 June 2016

 

Ortodoxia a primit de la Dumnezeu și a păstrat darul unității bazate pe dreapta credință exprimată în comuniunea de popoare și culturi diferite. Aceasta este o binecuvântare, dar și o mare responsabilitate pentru noi toți.

Urmare fenomenului migrației și comunicării mediatice rapide, credincioșii ortodocși din popoare și tradiții lingvistice și culturale diferite intră astăzi în contact mai mult ca odinioară, prin venerarea sfinților comuni la marile sărbători, prin lumina adusă în fiecare an de la Sfântul Mormânt din Ierusalim, prin pelerinaje internaționale, prin mass-media, rețele de socializare, și simt nevoia de unitate sau comuniune cu toți cei care mărturisesc aceeași credință ortodoxă.

În consecință, practica sinodalității la nivel universal și întâlnirile periodice între ierarhii reprezentând Bisericile Ortodoxe Autocefale au devenit o necesitate pastorală și misionară. În acest sens, Sfântul și Marele Sinod din insula Creta (16-26 iunie 2016) a fost un eveniment spiritual major al Ortodoxiei, deși a fost marcat de absența a patru Biserici Ortodoxe surori. Așa cum s-a spus în multe rânduri, documentele aprobate de acest Sinod nu formulează dogme sau canoane noi, ci reafirmă continuitatea în credința ortodoxă a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească. Totuși, textele aprobate pot fi explicitate, nuanțate sau dezvoltate de către un viitor Sfânt și Mare Sinod al întregii Ortodoxii, dar convingerea noastră, exprimată atât în Creta și menționată în documente, cât și în prezent, este că întrunirile sinodale ortodoxe la nivel universal, ritmice, o dată la 5-10 ani, sunt necesare. De asemenea, ar trebui ca frățietatea ortodoxă internațională să se manifeste și prin mai multe programe și proiecte practice desfășurate între Bisericile Ortodoxe surori nu doar la nivel academic, ci mai ales prin activități de solidaritate și întrajutorare fraternă concretă în situații de criză și de cooperare în misiune.

Cel de-al doilea deceniu de slujire patriarhală al Preafericirii Voastre începe cu Centenarul Marii Uniri (1918-2018) și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), un simbol al creștinismului ortodox din România și o cinstire solemnă a tuturor eroilor nea­mului românesc. Cât de necesară este astăzi cultivarea valorilor spirituale românești în dialog național și internațional?

Realizarea marilor idealuri ale unității și demnității naționale ale românilor, cum a fost și Marea Unire de la 1918, a fost posibilă și prin contribuția deosebită a Bisericii Ortodoxe Române, care a fost mereu împreună cu poporul prin toate eforturile ei de cultivare a conștiinței naționale și de afirmare a dorinței de unitate și independență națională.

În acest an (2017) au fost comemorați ostașii români care au luptat eroic la Mărăști, Mărășești și Oituz, la împlinirea a 100 de ani de la Marele Război din 1917. Întrucât pe jertfele acestora s-a înfăptuit Marea Unire din 1918, au fost săvârșite slujbe de pomenire la mormintele și monumentele lor din diferite localități ale țării. Eroii jertfelnici din 1917, împreună cu cei care s-au jertfit pe alte câmpuri de luptă, în lagăre și în închisori, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român, ne cheamă la o cinstire solemnă și unitară a lor, la un monument al eroilor români din toate timpurile, în care să se exprime prin rugăciune și recunoștință comuniunea între toate generațiile.

Acest monument este Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, care are ca hram principal Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, ctitorie care unește iubirea de Dumnezeu a unui popor dreptcredincios și jertfelnic, mult încercat în istorie, cu recunoștința pe care o datorăm veșnic Eroilor Neamului.

Prin milostivirea lui Dumnezeu și cu ajutorul Maicii Domnului, în ziua de 30 noiembrie 2018, la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, va fi sfințită Catedrala Națională, aceasta fiind o necesitate liturgică practică și un simbol al spiritualității românești.

Împlinirea acestui ideal, exprimat încă din anii 1877-1878, după Războiul de Independență, de Mihai Eminescu și Ion Slavici, ne ajută să înțelegem că respectarea, cultivarea și promovarea valorilor spiritualității și identității naționale sunt datorii permanente ale tuturor românilor, pentru că reperele identitare ale unui popor sunt componente fundamentale ale demnității sale, în dialog cu alte popoare ale lumii.

(A consemnat Pr. Nicolae Dascălu)

 

 

 

The Joy of Brotherly Communion inspires Cooperation within the Church

An interview with His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church

 

It has been 10 years since Your Beatitude’s ­enthronement as Primate of the Romanian ­Orthodox Church on 30 September 2007. The events of this Patriarchal decade have been well documented in the Church press and within the media at large. Could you perhaps summarise for us here what you would consider to be the foremost blessings received from God for the benefit of the Church and of our people?

The anniversary of 10 years of Patriarchal service gives us a special opportunity to faithfully thank God for the gifts He has granted to our Church during this period and to remember with gratitude and commendation all those who have helped us to bring these gifts to fruition – clergy and laity, shepherds and flock, spiritual parents and sons or daughters, brothers and sisters in Christ our Lord.

Ten years ago at the time of our enthronement as Patriarch of the Romanian Orthodox Church, on 30 September 2007, we stated our pastoral priorities regarding the concrete steps towards strengthening the Church’s spiritual mission within broader society, beyond church walls. This is to be achieved by founding three national Orthodox media networks encompassing radio, television and printed media, and also by building a new Patriarchal Cathedral.

Through TRINITAS, our radio and television network and through the LUMINA („THE LIGHT“) newspaper, the Romanian Orthodox Church has turned modern media communication into a living missionary work which unites freedom with responsibility.

For many Romanians, the hopeful words heard in these programmes or read in our newspaper articles or on the website of the BASILICA centre are among the few radiant and positive messages they will hear each day in a tumultuous society in which shocking and aggressive sensationalism often supplants the peaceful and profound spiritual element in human life.

As for the building of the Cathedral of National Salvation, we have often explained that this was as much a practical necessity as it was to serve as a national spiritual symbol. Collectively we, the Holy Synod, the clergy and the faithful were bequeathed this project by our worthy ancestors, and over the past 10 years, have seen how this ideal has acquired a real and concrete shape. This is largely through the consistent generosity of hierarchs, of clergy and of laity from various dioceses, of central and local State authorities, as well as that of a number of sponsors and benefactors who share a great love for the Church and for their nation.

Alongside this effort of building the National Cathedral another sizeable spiritual endeavour is underway: the building of a Church of souls, represented by the Liturgical, pastoral, educational, cultural and missionary activity.

Over the past decade our Church has been especially blessed by the canonization of a great number of new Romanian saints (30). This multitude of wonderful saints which has arisen out of our nation and of our Orthodox Church reveals to us how the holiness of Christ’s Gospel has borne fruit in a faithful nation in the form of rays and faces of light sanctifying time and nurturing the communion between generations. For it is in the saints of the Church that „Jesus Christ is the same yesterday and today and forever“ (Hebrews 13:8). Another great blessing was the Sanctification of the Holy Myrrh, which took place in 2010 – the festive year of the Orthodox Creed and of Romanian autocephaly. This is the 21st time that the Holy Myrrh has been sanctified in the Romanian Orthodox Church after autocephaly was recognised in 1885 by the ­Ecumenical Patriarchate of Constantinople and by the other autocephalous sister Churches.

New churches have sprung up within new parishes, medical and philanthropic centres have been established through the sacrifice and generosity of the faithful, a particularly challenging thing in this period of economic crisis; monuments of our patrimony have been restored. All of this is evidence that the Holy Liturgy and other services of the Church truly do bring people together in the communion of love of the Holy Trinity, sustaining them in their various building and missionary endeavours.

On the administrative level, stricter organisational regulations have been implemented to ensure that parishes respond more adequately to the needs of the faithful in both cities and villages, in the new social context. On 28 November 2007, for the first time in 60 years, the Holy Synod approved new Statutes for the Organisation and Functioning of the Romanian Orthodox Church, officially recognised through the Government’s Resolution No. 50 of 22 January 2008.

The Romanian Patriarchate today continues to be a protector and promoter of perennial and traditional cultural values, in line with the century-old tradition according to which the Romanian Orthodox Church was the foundational institution for the formation of Romanian language and culture („The spiritual mother of the Romanian nation“, as Eminescu once put it). The publishing and printing houses of the Romanian Patriarchate carry out a vast array of activities: the printing of Holy Scriptures in large numbers, of service books and of Christian educational books, the printing of patristic writings, of the four main Church journals, of monographs for monasteries or deaneries, of Romanian Church art albums as well as the publication of many books for children. More specifically, fruits of these intensive labours have included The Encyclopaedia of Romanian Orthodoxy, the Philokalia in 12 volumes, translated into Romanian with commentaries, The Complete Works of Father Dumitru Staniloae, The History of Romanian Monasticism in 3 volumes, produced in co-operation with the Romanian Academy, syntheses of Romanian history and culture devoted to Brancoveanu’s era and to Romanian Christianity in general. All these constitute real landmarks in the cultural work of the Church this past decade. We are now working on The History of the Romanian Orthodox Parishes, in 12 volumes, from which the younger generation will be able to understand more profoundly the role of Church spirituality, culture and philanthropy in the life of the Romanian people.

 

Brotherly communion and co-operation in the life of the Church and in its social mission’ was the essence of the speech you gave on your enthronement as Patriarch. What have been some positive contributing factors, and what obstacles have you encountered in achieving the objectives formulated back then?

The Holy Apostle Paul names Christians co-workers with God (1 Corinthians 3:9). Therefore, this co-working of humans with God is cultivated in the Church, as the Church is the icon and receiver of the communion and co-working of the Holy Trinity. The life of the Church of Christ represents first and foremost the mystery of spiritual growing and fruit-bearing in Christ. „I am the vine – says Christ the Lord – you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. (…) „You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last“ (John 15:5, 15:16). The Apostle thus brings to the fore the mystery of spiritual fruit-bearing as mystery of the Church’s mission to the world. We can then say that the joy of brotherly communion favours or inspires a stronger co-working in the pastoral and missionary activity of the Church! Throughout these ten years we have benefited from God’s blessing and help, from the brotherly cooperation and communion of many people, hierarchs, clergy, monastics and laity, who have all contributed to the cultivation and to the bringing to fruition of the gifts received from God by the Church.

When we talk about positive factors in the work of the Church, we always say that three spiritual states are essentially necessary: pure thought (or honest intention), strong faith and fervent prayer.

When these states are attained, God sends the right people and helps us find the necessary means to successfully complete the work He has blessed.

Sometimes unforeseen difficulties and trials which defy our best human predictions are allowed by God to strengthen our spiritual maturity and our steadfastness in faith.

In serving the Church we always need to remain watchful of this unseen but real spiritual war, and to keep fighting by using the spiritual tools at hand against not just the temptations or trials brought by the world, but also our own weaknesses and inadequacies, in the spirit of humility and harbouring the certainty that the love of the Resurrected Christ will help us triumph over all trials, according to His promise: „In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world“ (John 16:33).

 

Every year the Holy Synod has announced themes honouring particular historical figures or a historical landmark and has organised commemorative events, thereby, it would seem, connecting past and present. Why is it that the Church evokes these great personalities and events of the past and how are these relevant in the life of society today?

Establishing a special commemorative theme for each year has become common practice for the Holy Synod. This has the purpose of both consolidating and focusing Church activities in all the dioceses throughout the Romanian Patriarchate. In 2007 we had the initiative of proclaiming 2008 as Jubilee Year of the Holy Scripture and the Holy Liturgy, and this is a practice we have continued within subsequent years. The idea sprung from the realisation that serious milestones are greatly needed in mission today and similarly that our missionary work and activities require a renewal of spiritual perspectives. Essential for us also is a liturgical and cultural remembrance of some of the great personalities in the history of the Romanian Church and nation.

We have seen how these jubilee and commemorative years, devoted to saints or events in the life of the Church, have inspired more effective cooperation in the pastoral and missionary life of the Church and a greater degree of brotherly communion in the philanthropic and liturgical service. They have also inspired a greater participation of the lay faithful – from various professional backgrounds – in the life and mission of the Church.

Our jubilee years have always followed themes inspired by the teachings of the Orthodox faith (The Holy Scripture, The Fathers of the Church, The Orthodox Creed, The Holy Mysteries, Holy Icons) but have also promoted spiritual values beneficial for society as a whole (the religious education of Orthodox youth, care for the sick, the mission of the parish and the monastery in today’s social context, the unity of faith and nation etc.).

Remembering the towering personalities and significant historical events of our past instils in us a sense of gratitude, and also encourages us to better know the extraordinary virtues of our ancestors, to cherish these values and to employ them for today’s generation. The saintly Emperors Constantine and Helen, the Cappadocian Saints, the holy Brancoveanu Martyrs and the holy Hierarch and Martyr Antim of Iveria, Father Dumitru Staniloae, Patriarch Justinian and all the defenders of Orthodoxy throughout the communist regime – all of these figures are fountains of light and a profound source of spiritual strength for the life and work of the Church today.

 

Alongside of its liturgical and pastoral ministry, over the past 10 years the Church has very visibly intensified its social-philanthropic work. Can we talk about a redefining of the Church’s mission in society or about a renewal of the traditional partnership with State institutions and with the civil society?

The social-philanthropic activity of the Church represents both a spiritual vocation and a practical necessity. The social work of the Church springs from the Gospel of Christ’s merciful love for all people and from the Holy Liturgy of the Church, in which we celebrate Christ’s compassionate and sacrificial love for the salvation of humankind. This explains why, throughout the centuries, so many philanthropic institutions and centres for social assistance have been established or patronised by the Church often with the support of Christian emperors, kings and rulers, but also with the support of countless giving and generous people from all walks of life.

After 1990, religious confessions were granted the freedom to carry out more widespread activity within Romanian society. Today, the presence of priests in Romanian hospitals, prisons and military units, as well as the multitude of charitable Church organisations present in our society, clearly demonstrate how the ancient philanthropic tradition of the Church has translated into a contemporary world.

The Romanian Orthodox Church has established and directly organised close to 1,000 social philanthropic units, programmes and projects (orphanages, kindergartens and schools, hospitals and medical centres, food kitchens, centres for the victims of domestic violence etc.). Most of these initiatives are affiliated with the Romanian Patriarchate’s „Filantropia“ Federation. Moreover, the Romanian State „recognises the spiritual, educational, socially charitable and cultural role, as well as that of social partnership“ of the Church, according to Article 7 in the Law of Religious Denominations (No 489/2006). Therefore it has been possible for us to actively implement this idea of social assistance as spiritual philanthropy in cooperation with the medical and social-charitable institutions which currently operate within the public system.

The Archdiocese of Bucharest is a case in point. In recent years, philanthropic activity has burgeoned here – and yet, there remains a serious need for still more charitable action that would help those who are struggling. To this end, not only are such virtues as altruism and enthusiasm necessary, but also concrete institutional cooperation with the state social care system as well as with NGOs. Essentially what we are discussing here is an organic continuation of the collaboration between State, society and Church for the benefit of people today.

 

The swift and unpredictable changes in our globalised world, the political and economic crises – all have an impact on the spiritual lives of people. How does the Church respond to the existential problems of modern man?

The Church has a sacred duty to remain fully faithful to the scriptural message received from the Lord Christ through the Holy Apostles. This is a great responsibility which cannot be fulfilled without the help of the Holy Spirit, i.e. without fervent prayer and without confessing the true faith and performing good deeds in communion.

Indeed, the real-life context of the Church’s mission today is characterised by multiple and rapid changes and mutations, which demand from us a great deal of attention as well as an increase of our pastoral and missionary methods and tools.

In an environment of growing secularisation and indeed hostility against religion, we are called nevertheless to acknowledge our duty to confess Christ’s love for humanity in its entirety. We need also to recognise the challenge of receiving His message in a society predisposed simply to „tolerate“ the presence of the Church, as merely a player in the reconciliation process within conflictual contexts, or as an institution of human charity and solidarity without reference to salvation or eternal life.

In every circumstance we must fulfil our vocation to be servants of the Gospel of Christ’s love, even if we are frequently faced with the hostility of a secularised society, defined by religious indifference.

We also have the sacred calling to be defenders of the life, identity and dignity of the human person, even when we encounter the icy breath of desacralisation in a globalised society, which at once „flattens down“ identities, and at the same time seeks, with an obvious bias, to marginalise the Church’s role and presence within society. The service of the Church is and will always be a great and holy labour, although the difficulties of this work are manifold and ever renewed. These numerous challenges, however, urge us to inch ever closer – through prayer, repentance and deeds of loving mercy – to Christ the Head of the Church, to the Holy Trinity and to God’s saints, in order to experience the joy of Christ’s Resurrection which springs from the Cross, that is, from God’s humble self-giving to humanity.

 

Educating the youth is an integral part of the Church’s mission in society. How do the young people of today differ from those of 20 or 40 years ago? What are the directions or requirements in adapting the Church’s language and its pastoral tools in accordance to the new behavioural and cultural paradigms?

Getting to know the real situation of Christian youth today as well as acquiring a deeper understanding of their spiritual vocation are top priorities for the Church’s missionary work.

The crisis of ideals and of the spiritual orientation of human life which so dramatically course through the modern world, represent a serious challenge for the Church and an urgent calling to direct more attention to the problems and aspirations of today’s youth. The difficulties encountered by young people in our contemporary society are numerous: material poverty, unemployment, uncertainty regarding the future, a lack of communication with their parents, drugs, depression etc. In the face of all of these problems the Church is called to devote particular care to the young, defending their innocence, honesty, courage, their drive towards renewal and all the other values of this God-blessed age, in order to cultivate human dignity and a healthy life, and ultimately to enable their quest for salvation and eternal life.

From a practical perspective, there is a dire need for an intensified and comprehensive pastoral and missionary work which would allow school-children and students to be heard, would provide guidance and support for young married couples, for young people who are overworked and inadequately remunerated and also for the unemployed youth. A ministry which would offer these people much-needed pastoral and social assistance and provide the necessary support to better integrate them within society and to enable them in turn to contribute to its development.

We are called today to support the impoverished youth whose circumstances force them to abandon their studies, to help the young people who have to emigrate to other countries in order to find jobs and a better material life. We are called to show greater brotherly and parental love to young orphans, especially to those who have been abandoned by their families. We are called to work together to strengthen parents’ love towards their children and children’s love toward their parents, to cultivate friendship, pure love and respect between young people, with the true faith and a righteous life as guiding lights for their souls – a way of life we as Romanian Christians have inherited from our fathers and forefathers across the centuries.

The Church, school and family must work in closer cooperation in order to achieve a holistic education, both scientific and spiritual, professional and moral, an education which would allow our children and young people to grow in love of God and of their neighbour, so that they may benefit society as a whole.

Both the religion classes taught within the public education system, and the educational programmes developed by Church bodies should be supported through a combined, collaborative effort in order to guide the youth and to cultivate their trust, to teach them to love the perennial spiritual values, which transcend the „fashion of the day“.

The national catechesis programme „Christ shared to the children“ and the educational project „Choose school!“ are ways in which the Romanian Orthodox Church, throughout these years, has cultivated the joy of faith and of brotherly communion, both in Romania and abroad. The annual meetings of Orthodox youth from all over the world in Baia Mare (2014), Cluj-Napoca (2015), Bucharest (2016) and Iași (2017), the youth camps, the pilgrimages, the scholarships, the provision of school supplies and clothing are means whereby the Church has joined the family and the school in edifying the younger generations.

 

In order to promote the dialogue with today’s society and to enable in particular a better communication between members of the Church, you established in 2007 the BASILICA Press Centre of the Romanian Patriarchate. You also encourage the use of modern technologies in the cultural and pastoral mission of the Church. What is the benefit of this pastoral-missionary and cultural-social direction for the Romanian Orthodox faithful, both in Romania and overseas?

Today media communication is a natural component in the life of all people and of all social systems. The Church cannot therefore neglect these realities. Based on previous positive experience acquired during my ministry in Iasi, one of my foremost priorities as Patriarch of Romania was to establish, on 27 October 2007, the BASILICA Press Centre, with its five branches: TRINITAS Radio, TRINITAS TV, LUMINA publishing, the BASILICA news agency and the Office for Communication and Public Relations.

Thus on this tenth anniversary of patriarchal service we also celebrate the ten year anniversary of the foundation of the BASILICA Press Centre of the Romanian Patriarchate. For this we bring thanks to God for the help and blessing received in sustaining the rich activity of this institution, an activity carried out with passion and joy but also with significant efforts and expenses, for which we thank all the dioceses supporting the Patriarchate in this missionary endeavour.

Currently, the radio and television stations of the Romanian Patriarchate broadcast on a daily basis throughout the entire country. The LUMINA newspaper, the only nationwide Orthodox Christian daily in our country and in the whole world, can also be read online. The news broadcast by the BASILICA agency as well as the statements or viewpoints expressed through the press office are vehicles for the Church’s image as well as testimonies about the nature of Church life. Through modern means of communication, we wish to bring to the fore the light in people, to present images of light-filled faces which bring hope.

The components of the BASILICA Press Centre are – along with the varied methods of media communication employed throughout the eparchies of our Church – missionary tools for catechesis and continuing education in the spirit of Christian and Romanian values, a communicational ministry for the multitudes of ailing and lonely people.

In particular, the Church’s channels of communication work as an agent for community cohesion between members of the ecclesial communities in our country. They similarly represent for those Romanians who work or study abroad a means of cultivating their Orthodox faith in the golden garment of the Romanian language, the language of their parents, however far they may find themselves from their motherland.

 

You have devoted a special attention to organising new Church administrative structures (dioceses, parishes, representations, etc.) for Orthodox Romanians in the diaspora. What are the positive effects of these pastoral, missionary and cultural initiatives?

The migration of populations has become a global phenomenon from which our compatriots have not been exempted. Statistics already revealed since as early as 2007 – when Romania joined the European Union – that over two million Romanian citizens were residing in Western European countries, on the North-American continent or in other parts of the world.

Under these circumstances, the pastoral care of the Church for her spiritual sons and daughters, who left the communities where they had received the Holy Sacrament of Baptism, needed to extend on an administrative level, through the organisation of adequate Church structures. The 29 national eparchies have been joined today by another 14 eparchies overseas.

The previously existing dioceses and the new ones we established in 2007 have all developed in the meantime and now carry out a rich liturgical and pastoral ministry for the Romanian faithful who have emigrated. They witness the Orthodox faith in a multi-cultural, multi-denominational context, which is characterised by secular ideologies and trends.

The increase of organised Church communities is accompanied, particularly in Western Europe (Italy, Spain, France, Germany), where the Romanian diaspora is bigger, by an institutional consolidation: new churches are being built, new monasteries are being established, as well as cultural and educational centres and units for social and medical assistance.

Aside from the dioceses in Western Europe, we also have, as of this year (2017), a Romanian Orthodox Metropolitanate in the United States of America with its headquarters in Chicago, as well as a Romanian Orthodox Diocese of Canada, with its headquarters near Montreal. Romanian Orthodoxy is also represented on an episcopal level in Australia and New Zealand. It gives us great joy to see that, by and large, the Romanian faithful, although far from their country, make great efforts to maintain their ancestral Orthodox faith, their Romanian identity and culture.

In today’s Romanian diaspora, the Church becomes the place where Romanians maintain their true spiritual identity. The fact that they are missing their home, their Romanian traditions and customs, the common witness of the true faith brings Romanians in the diaspora to the church which celebrates in their mother tongue, where they find an expression of their ethnic and confessional identity, but also of their communion with the Romanians back home and everywhere in the world.

 

You have participated in several Synaxes of the Primates of the Autocephalous Orthodox Churches, as well as in the assembly of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church (Crete, 2016). What are the perspectives derived from the exercise of synodality, with regard to serving the unity, the communion and the co-responsibility of universal Orthodoxy?

Orthodox unity world-wide is vital in the globalised, unstable world of today. The Orthodox must not isolate themselves one from the other, while people circulate, communicate and relate among themselves on a global scale. The cultivation of Orthodox unity is therefore a common duty for all 14 Autocephalous Orthodox Churches, both at the level of hierarchy and that of communities of the faithful.

Orthodoxy has received and maintained God’s gift of unity – the unity based on true faith as expressed in the communion of nations which are culturally different. This is a blessing but also a big responsibility for us all. As a consequence of the phenomena of migration and of fast media communication, the Orthodox faithful belonging to different nations and to different cultural and linguistic traditions interact nowadays much more than they used to in the past. They do this by venerating the common saints on the great feast days, by witnessing the light brought every year from the Holy Sepulchre in Jerusalem, through international pilgrimages, through the media, the social networks, and they feel the need for unity or communion with all those who confess the same Orthodox faith.

Hence, the practice of synodality on a global level and the periodic meetings of the hierarchs representing the Autocephalous Orthodox Churches has become a pastoral and missionary necessity. In this sense, the Holy and Great Synod on the island of Crete (16-26 June 2016) constituted a major spiritual event of Orthodoxy, although it was marked by the absence of four sister Orthodox Churches.

As it has been repeatedly stated, the documents approved by this Synod do not formulate new dogmas or canons, but reaffirm the continuity in the Orthodox faith of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church. However, the approved texts can be further explicated, refined or developed by a future Holy and Great Synod of the whole Orthodoxy. Our belief, which we expressed in Crete and appears mentioned in some of the documents, is that Orthodox synodal assemblies on an international level need to take place regularly, every 5-10 years. International Orthodox brotherhood should also be manifested through an increasing number of programmes and projects run jointly by sister Orthodox Churches, not just at an academic level, but mostly through enterprises of actual brotherly solidarity and mutual support in contexts of crisis or of missionary cooperation.

 

Your Beatitude’s second decade of Patriarchal service commences with the Centennial of the Great Union (1918-2018) and with the consecration of the Cathedral of National Salvation (the National Cathedral), a symbol of Romanian Orthodox Christianity and a solemn glorification of all the heroes of the Romanian nation. How necessary is the cultivation today of Romanian spiritual values through a national and international dialogue?

The achievement of the grand ideals of national unity and dignity of all Romanians, like the Great Union of 1918, was also made possible through the special contribution of the Romanian Church, which was always by the side of the people through her efforts of cultivating a national consciousness and of affirming the aspiration towards national unity and independence.

This year (2017) we have commemorated the Romanian soldiers who fought heroically in Mărăști, Mărășești and Oituz, as we mark 100 years since the Great War of 1917. As the Great Union of 1918 was built on these soldiers’ sacrifice, we have celebrated remembrance services at their tombs and monuments in various parts of the country. The sacrificial heroes of 1917, together with all those who gave their lives on other battle fields, in gulags and prisons for the freedom, unity and dignity of the Romanian nation, call us to solemnly honour them in unison, before one monument of all Romanian heroes of all time, where the communion between all generations can be expressed through prayer and gratitude.

This monument is the Cathedral of National Salvation or the National Cathedral, which has as its main feast days The Ascension of the Lord and the Heroes’ Remembrance Day, a foundation which unites the love of God of a faithful and sacrificial nation, so much tried throughout history, with the gratitude which we eternally owe to our Nation’s Heroes.

Through God’s mercy and with the help of the Mother of God, the National Cathedral will be consecrated on 30 October 2018, on the feast day of the Holy Apostle Andrew, the protector of Romania, as a practical liturgical necessity and a symbol of Romanian spirituality.

The achievement of this ideal, first expressed as early as 1877-1878, after the War of Independence, by Mihai Eminescu and Ioan Slavici, helps us understand that respecting, cultivating and promoting the values of national spirituality and identity are ongoing duties for all Romanians, since the identity landmarks of a nation are fundamental components of its dignity, in dialogue with the other nations of the world.

(Interviewer: Revd. Nicolae Dascălu)

 

 

 

Împlinirile unui deceniu, la ceas aniversar / Celebrating a decade of achievements

La 30 septembrie 2017 se împlinesc 10 ani de când Pronia Dumnezeiască a adus în fruntea Bisericii Ortodoxe Române un ierarh cu o netăgăduită pregătire teologică și intelectuală, cu o impresionantă experiență internațională, încercat în lucrarea pastorală și misionară vreme de 18 ani în fruntea celei mai mari eparhii din țară, ca număr de parohii şi mănăstiri, Arhiepiscopia Iaşilor, cu un palmares de realizări și biruințe vrednice de aprecierea tuturor.

Cei care urmăresc cu drag și obiectivitate viața Bisericii noastre de zi cu zi cunosc împlinirile acestui deceniu cât un secol. S-a vorbit și scris despre ele și se va mai vorbi și scrie și în viitor.

La acest ceas aniversar încerc să creionez câteva aspecte care caracterizează activitatea și viața bisericească în acest prim deceniu al lucrării ca Patriarh a Preafericitului Părinte Daniel.

În primul rând, Patriarhul Daniel a adus în Patriarhia Română ceva de care era mare nevoie: încrederea în oameni, mai ales în cei tineri, chiar cu puțină experiență, dar cu multă energie și pasiune în slujirea Bisericii. Încă de la începutul mandatului său, în Administrația Patriarhală și în cea a Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost cooptați oameni tineri, deopotrivă clerici și laici, care împărtășesc aceeași viziune despre rolul Bisericii în societate: acela de a aduce pace și speranță, de a-i inspira pe români în căutarea sensului profund al vieții.

Preafericitul Daniel este omul comunicării și al comuniunii. În primul rând, crede cu tărie în comunicarea din interiorul Bisericii. Îi încurajează mereu pe membrii echipelor administrative de la Patriarhie și Arhiepiscopia Bucureștilor să-și împărtășească unii altora ideile, astfel încât să-și coordoneze proiectele care au elemente comune. În al doilea rând, este un apostol al comunicării mediatice. Televiziunea, radioul și ziarul Bisericii au fost în atenția sa încă de la începutul slujirii patriarhale, iar schimbul de informație și de opinii pe diferitele platforme online a fost mereu încurajat de Preafericirea Sa.

De la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel am învățat cu toții, episcopi, preoți și mireni care slujim în diferitele slujiri bisericești, că activitatea noastră de zi cu zi face parte dintr-o perspectivă care ne depășește pe fiecare în parte. Lucrarea Bisericii este atât de importantă și de amplă, încât fiecare contribuție personală de voință și acțiune contează foarte mult. Să fii creativ, să fii dedicat, să te gândești mai puțin la binele tău și mai mult la cei pe care îi slujești – iată codul nescris de atitudine al celui care se angajează în administrația bisericească, așa cum ne este el sugerat în fiecare zi din ultimii 10 ani.

În cei 10 ani care au trecut din 2007 până azi, am fost obișnuiți să aplicăm o grilă severă de evaluare a modului cum se distribuie resursele financiare ale Bisericii, atât la nivelul parohiei, cât și la nivelul protoieriilor sau al eparhiilor. Într-o vreme în care sursele sunt în diminuare, iar nevoile par a fi din ce în ce mai mari, fiecare ban a fost cheltuit cu mare grijă, cu o severă selecție a destinației fondurilor și cu o riguroasă verificare a corectitudinii cheltuirii lor. S-a construit mult în acești 10 ani, iar multe fonduri au trebuit să fie direc­ționate către consolidarea infrastructurii. Asta nu a însemnat însă că a fost neglijată investiția sufletească, interesul pentru a ajunge la inimă și la duh.

Dimpotrivă: avem astăzi multă Liturghie în Altar și multă slujire filantropică în spitale și în parohii; avem preoți mulți pentru numeroșii căutători ai celor sfinte; avem activități cu tinerii și copiii și numeroase instituții și programe care se concentrează asupra celor în vârstă. Avem locașuri de cult pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, dar ieșim și noi, prin Centrul de Presă al Patriarhiei și printr-o mulțime de programe pastorale și misionare, prin nenumărații preoți care slujesc și sfătuiesc, în căutarea celor care au nevoie de un îndrumare duhovnicească.

Marea provocare a acestor 10 ani a fost să rămânem uniți în fața greutăților văzute și nevăzute. Să ducem lupta noastră cu noi înșine, cu egoismul și individualismul. Au fost multe etape grele, pe care le-am depășit cu rugăciune și în același timp cu acțiune matură. Au fost momente de smerire, în care am simțit că Dumnezeu ne pune la încercare și așteaptă să înmulţim rugăciunea pentru a găsi în noi înşine resurse noi pentru o schimbare în bine. Dar au fost și momente de mare încurajare, când am văzut că lucrarea făcută în numele Preasfintei Treimi aduce roade bogate, când am văzut cum oameni și instituții răspund unor chemări la împreună-lucrare spre binele comun.

Clipa aniversară este un nou prilej de a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru toate cele grele și pentru toate cele bune. Știm că împlinirile din viața Bisericii sunt forma prin care Dumnezeu ne spune că ne este aproape și că eforturile noastre nu sunt niciodată inutile, ci sunt întotdeauna absolut necesare, după cum știm că încercările și necazurile sunt îngăduite pentru a ne întări în lupta cu rutina și inerția.

Înțelepciunea poporului nostru ne spune că oamenii aruncă cu pietre în pomii care fac roadă multă și bună. Din cărți am învățat că furtunile își îndreaptă furia de trăsnete și fulgere în cele aflate pe înălțimi. Patriarhul Daniel, rânduit de Dumnezeu să vegheze de pe cea mai înaltă poziție acest edificiu național care este Biserica noastră strămoșească, preia asemenea unui paratrăsnet menit să protejeze întreaga construcție toate valurile de ură pe care forțele întunericului le revarsă împotriva dreptei credințe, împotriva religiei din școală, împotriva construirii de locașuri sfinte, cu precădere împotriva Catedralei Naționale, împotriva prezenței Bisericii în societate. Dar, potrivit logicii supraraționale pe care Scriptura ne-o pune înainte, o luptă inegală nu este întotdeauna câștigată de luptătorul mai puternic. Cel care duce lupta cea dreaptă și și-o asumă cu toată ființa, cel care nu luptă pentru gloria personală și nici pentru un interes egoist, cel care nu-și face calcule strategice meschine, ci simte că poate merge în luptă până la capăt, adică până la jertfă, acela îl poate învinge pe Goliatul răutății.

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne dă forța de a lupta cu duhurile din afară și cu limitele şi neputinţele noastre, cu mari șanse de reușită. Îi mulțumim pentru acești 10 ani de când viața Bisericii Ortodoxe Române este mai dinamică și mai vie ca niciodată şi Îl rugăm să ne fie alături în anii care vin, în fața provocărilor la care este înțelept să ne așteptăm, iar Preafericitului nostru Părinte Patriarh Daniel să-i dăruiască din vistieriile Sale cele bogate viață îndelungată, sănătate deplină, putere de muncă neîmpuținată, aceeași înflăcărată râvnă în lucrarea de jertfelnic Arhipăstor al Bisericii lui Hristos, de bun chivernisitor al Casei Domnului și de atent și delicat Părinte duhovnicesc al Neamului.

 

† Varlaam Ploieşteanul
Episcop-vicar patriarhal

 

 

Celebrating a decade of achievements

 

30 September 2017 marks ten years since, by divine providence, the Romanian Orthodox Church was granted a hierarch possessed of an assured theological and intellectual erudition, one with impressive international experience, tried and tested in pastoral and missionary ministry for 18 years as leader of the Archdiocese of Iasi (the largest diocese in the country, based on its number of parishes and monasteries). A hierarch who brought with him an array of notable past accomplishment and triumphs.

Those who, in the true spirit of love and objectivity, have followed the daily life of our Church over the past 10 years know just how much has been achieved in this decade so prolific, it feels like a century. A lot has been said and written about these achievements, and much remains to be said and written about them in the days to come.

On this special anniversary I will attempt to outline some of the aspects that characterise the activity and life of the Church in this first decade of His Beatitude Daniel’s ministry as Patriarch.

First of all, Patriarch Daniel has brought something to the Romanian Patriarchate that was dearly needed: faith in people, particularly in the youth, even in those with little experience, but with a lot of energy and passion in serving the Church. From the very beginning of his service, a lot of young people, both lay and ordained, have been co-opted into the administration of the Patriarchate and of the Bucharest Archdiocese, all of whom shared in the same vision of the Church’s role in society: that of bringing peace and hope, of inspiring other Romanians to seek the profound meaning of life.

His Beatitude Daniel is a person of communication and of communion. Above all else he believes ardently in fostering communication within the Church. He often encourages the administrative staff of the Patriarchate and the Archdiocese to share their ideas with one another, so that they may coordinate their projects based on common elements. Furthermore, he is an apostle of media communication. The television and radio stations as well as the newspaper of the Church have been at the top of the Patriarch’s agenda from the very outset, and His Beatitude has always encouraged the exchange of information and opinion on the various online platforms.

We have all learnt from Patriarch Daniel – bishops, priests and lay people alike, each serving the Church in various capacities – that our daily efforts are part of a grander scheme which goes above and beyond each and every one of us. The work of the Church is so comprehensive and so significant that each personal contribution of will and action is of utmost importance. To be creative, to be devoted, to think less of one’s own well-being and more of those whom you serve – here is the unwritten code of conduct for those who engage in the work of church administration, as advocated on a daily basis throughout these past 10 years.

Over this period, we have been accustomed to applying strict assessment scales when handling the distribution of the Church’s financial resources, both at the parish level and at the level of deaneries and dioceses. In a time when resources are diminishing, and needs seem ever greater, every penny has been expended with great care, with an austere policy of funds allocation and rigorous scrutiny which allows us to accurately monitor how money has been spent. Much has been built during these ten years, and a significant proportion of funds have had to be directed towards consolidation of infrastructure. However, this does not mean that spiritual investment has been neglected, nor indeed the constant underlying quest to touch heart and soul.

Quite the contrary: we now have ever more Liturgy in altars and philanthropic ministry has greatly expanded in hospitals and parishes. We have many priests who are there for those many seekers of a holy life. We organise activities for children and for the young and have established numerous institutions and programmes which specifically address the needs of the elderly. For those who seek God, there are churches, but by the same token, we actively extend our welcome to those who are in need of spiritual guidance, through the Press Centre of the Patriarchate, through an assortment of pastoral and missionary programmes and with the help of those countless priests who minister and teach.

One of the great challenges of these past 10 years has been for us to remain united in the face of all adversities, seen and unseen. To carry on the fight with our own selves, with egotism and individualism. We have encountered many moments of difficulty, which we have managed to overcome through prayer but also through mature action. There have been humbling moments, when we felt that God was testing us, expecting us to multiply our prayers so that we might find within ourselves new resources for improvement. But there have also been moments of great encouragement, when we saw the work performed in the name of the Holy Trinity bringing bounteous fruit, when we saw people and institutions responding to the higher calling to co-operate towards the common good.

This anniversary is a new opportunity for us to thank God for all things, both difficult and good. We know that accomplishments in the life of the Church are the way in which God assures us He remains ever close and that our efforts are never futile, but always completely necessary. We also know that we are granted trials and troubles so that we become strengthened in our constant struggle with routine and apathy.

Our nation’s popular wisdom tells us that sticks and stones are only thrown at fruit-bearing trees. And we have learnt from books that storms cast their fury of thunderbolt and lightning only onto the higher peaks. Patriarch Daniel, ordained by God to oversee from the highest position of this national foundation which is our forefathers’ Church, like a protective lightning rod attracts all waves of hatred spewn by the forces of darkness against the true faith, against religion in schools, against the building of new churches, particularly against the Cathedral of National Salvation, against the Church’s presence in society. But according to the suprarational logic which is advanced by the Scripture, an unequal battle is not always won by the strongest opponent. Those who fight the just fight and assume it with all their being, those who do not fight for personal glory nor for some selfish interest, those who do not scheme and devise mercantile strategies, those who notwithstanding feel that they can go into the battle and persevere up until the very last, even up until self-sacrifice – those are the ones who are able to defeat the Goliaths of evil.

We give thanks to God for giving us the strength to keep the spirits from outside at bay as well as the strength to face our own weaknesses and limitations with such great certitude of victory. We give thanks for these 10 years in which the life of the Romanian Orthodox Church has become more dynamic and more alive than ever. And we pray that He remains by our side in the years to come, in the face of all of the challenges and provocations we are wise to expect. May God, from His bounteous treasuries, grant His Beatitude, our Patriarch Daniel, a long life, good health, enduring strength and ever the same fervent drive in his sacrificial ministry as Arch-Shepherd of the Church of Christ, as able overseer of the House of God and as caring and sensitive Spiritual Father of our Nation.

† Varlaam Ploieșteanul,
Assistant Bishop to the Patriarch

Alegerea și întronizarea celui de-al șaselea Patriarh al românilor / The election and enthronement of the sixth Patriarch of the Romanians

Preafericitul Părinte Daniel a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române de către Colegiul Electoral Bisericesc întrunit în Aula Palatului Patriarhiei Române în ziua de 12 septembrie 2007.

 

Bunul Dumnezeu, prin glasul Sfântului Sinod și prin votul exprimat de Măritul Colegiu Electoral Bisericesc, ne-a chemat să slujim Biserica Ortodoxă Română în calitatea de Întâistătător al ei. Această chemare vine de la Hristos Domnul, Arhiereul Cel veșnic și Capul Bisericii. […] ­Este, în primul rând, o onoare, iar în al doilea rând, o cruce foarte grea. […] Mulțumim tuturor celor care au încredere în noi și, în același timp, trebuie să mărturisim că Sinodul împreună cu Patriarhul au nevoie de rugăciunile întregii Biserici, pentru că numai Dumnezeu ne poate lumina să găsim împreună soluții potrivite în momente dificile, să găsim metode misionare adecvate timpului nostru. Rugăm pe Hristos Domnul să ne ajute să continuăm activitatea frumoasă și luminoasă a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, să păstrăm, să prețuim și să cultivăm moștenirea lăsată de el, spre binele Bisericii noastre și slava Preasfintei Treimi.

 

Duminică, 30 septembrie 2007, după ­oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Patriarhală, în prezența membrilor ­Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a Preșe­dintelui României, a reprezentanților înaltelor foruri și autorități de Stat, a delegațiilor Bisericilor Ortodoxe, ale celorlalte Biserici și organizații creștine mondiale, ale celorlalte Biserici și Culte din țară, de față fiind mulți clerici și credincioși din Arhiepiscopia Bucureștilor și din întreaga Biserică Ortodoxă Română, Preafericitului Părinte Daniel i-au fost înmânate, după rânduiala tradi­țională, însemnele slujirii patriarhale: Gramata Sinodală, mantia patriarhală, crucea și engolpioanele patriarhale, camilafca albă și culionul alb cu cruce, precum și cârja arhipăstorească și a fost așezat, potrivit ­chemării și vredniciei, în Tronul Patriarhal. După slujbă, momentul festiv a fost continuat în Aula ­Palatului Patriarhiei.

 

În conștiința apostolică a Bisericii și în învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, slujirea de păstor de suflete este, în primul rând, responsabilitate sfântă pentru mântuirea credincioșilor și iubire jertfelnică pentru ei. […] Ascultarea și supunerea duhovnicească a credincioșilor față de păstorii lor spirituali sunt strâns legate de privegherea și responsabilitatea păstorilor pentru mântuirea celor încredințați lor spre a fi păstoriți, adică a fi hrăniți din cuvintele Sfintei Scripturi, din Sfintele Taine ale Bisericii și din lumina vieții Sfinților lui Dumnezeu. […] Păstorul cel bun este un om care pune mult suflet în tot ceea ce face pentru mântuirea sufletelor altora. Însă această inimă milostivă a păstorului de suflete se formează în primul rând prin permanentă rugăciune către Hristos, Păstorul cel Bun, și către toți sfinții Lui, mai ales către cei care au fost ei înșiși păstori de suflete, „mari dascăli ai lumii și ierarhi“.

 

Toată nădejdea ne-o punem mai întâi în milostivirea Tatălui Ceresc, în ajutorul lui Hristos, Care ne întărește, și în dumne­zeiescul har al Sfântului Duh.

 

 

 

 

Patriarhul Bisericii noastre pomenind la proscomidiarul Paraclisului Reședinței Patriarhale „Sfântul Grigorie Luminătorul“ (amenajat din inițiativa Preafericitului Părinte Daniel în primul an de Patriarhat și sfințit de Preafericirea Sa în 30 septembrie 2008, la un an de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române)  / The Patriarch of our Church reading the prayers of remembrance at the table of oblation in the Patriarchal Residence Chapel of „Saint Gregory the Enlightener“ (set up at Patriarch Daniel’s initiative in his first year of Patriarchate and  consecrated by His Beatitude on  30 September 2008, one year after his enthronement as Patriarch of the Romanian Orthodox Church)

 

 

The election and enthronement
of the sixth Patriarch of the Romanians

 

His Beatitude Daniel was elected Patriarch of the Romanian Orthodox Church by the Church’s Electoral College convened in the Assembly Hall of the Palace of the Romanian Patriarchate, on 12 September 2007.

 

Our compassionate God, through the voice of the Holy Synod and through the vote expressed by the Church’s Great Electoral College, called us to serve the Romanian  Orthodox Church as its Primate. This calling comes from Christ the Lord, the Eternal Hierarch and the Head of the Church. […] This is, before everything, a great honour, but also a very heavy cross to bear. […] We thank all those who have trusted us. We need to confess that the Synod, together with the Patriarch have a great need for the prayers of the whole Church, for only God can give us the light to find the right solutions in difficult moments, to find the missionary means suitable for our times. We pray Christ our Lord to help us continue the marvellous and glowing activity of His Beatitude Patriarch Teoctist. To help us keep, cherish and cultivate the inheritance he bequeathed to us, for the benefit of our Church and to the glory of the Holy Trinity.

 

Sunday, 30 September 2007, after the celebration of the Holy Liturgy in the Patriarchal Cathedral, His Beatitude Daniel was handed, in accordance with the traditional rite, the insignia of Patriarchal ministry: the Gramata of the Holy Synod, the patriarchal mantle, the patriarchal cross and engolpions, the white kamilavka with a cross on it, as well as the archpastoral staff, and he was sat on the patriarchal throne according to his calling and worthiness. This was done in the presence of the members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, of the President of Romania, of representatives of the ­highest State fora and authorities. Also present were delegations of the Orthodox Churches, of other Churches and international Christian organisations and of the other Churches and religions in Romania, as well as a large number of clergy and faithful from the Archdiocese of Bucharest and from the whole Romanian Orthodox Church. After the service the festivities were continued in the Assembly Hall of the Patriarchal Palace.

 

In the apostolic consciousness of the Church and in the teaching of our Lord Jesus Christ, the ministry of shepherd of souls is, above all, a sacred responsibility for the salvation of the faithful and a sacrificial love for them. […] The spiritual obedience and observance of the faithful towards their spiritual shepherds are inextricably connected with their shepherds’ watchfulness and accountability for the salvation of those entrusted to them for safeguarding. This means the nourishing of the faithful with the words of the Holy Scripture, with the Holy Mysteries of the Church and with the light radiating from the lives of God’s Saints. […] The good shepherd is a man who puts a lot of passion in all that he does for the salvation of the souls of others. But this compassionate heart of the shepherd takes form mostly through permanent prayer to Christ, the Good Shepherd, and to all His Saints, especially to those who were themselves shepherds of souls, „Ecumenical Great Teachers and Hierarchs“.

We put our whole hope in the mercy of our Heavenly Father, in the help of Christ who strengthens us and in the divine grace of the Holy Spirit.

Dinamică şi înnoire eparhială în cei 10 ani de Patriarhat / The dynamic and renewal of eparchies in 10 years of Patriarchate

Patriarhia Română cuprinde eparhii (arhiepiscopii şi episcopii) grupate în mitropolii, precum şi alte unităţi în interiorul sau în afara graniţelor României.

 

I. MITROPOLIA MUNTENIEI ȘI DOBROGEI

1. Arhiepiscopia Bucureștilor

2. Arhiepiscopia Tomisului

3. Arhiepiscopia Târgoviştei

4. Arhiepiscopia Argeşului și Muscelului

5. Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei

6. Arhiepiscopia Dunării de Jos

7. Episcopia Sloboziei și Călărașilor

8. Episcopia Alexandriei şi Teleormanului

9. Episcopia Giurgiului

10. Episcopia Ortodoxă Română Tulcea

 

II. MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

11. Arhiepiscopia Iaşilor

12. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

13. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

14. Episcopia Huşilor

 

III. MITROPOLIA ARDEALULUI 

15. Arhiepiscopia Sibiului

16. Arhiepiscopia Alba Iuliei

17. Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei

18. Episcopia Covasnei și Harghitei

19. Episcopia Devei și Hunedoarei

 

IV. MITROPOLIA CLUJULUI, MARAMURESULUI ȘI SĂLAJULUI 

20. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului 

21. Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului 

22. Episcopia Sălajului

 

V. MITROPOLIA OLTENIEI 

23. Arhiepiscopia Craiovei

24. Arhiepiscopia Râmnicului

25. Episcopia Severinului și Strehaiei

26. Episcopia Slatinei și Romanaților

 

VI. MITROPOLIA BANATULUI

27. Arhiepiscopia Timişoarei

28. Arhiepiscopia Aradului

29. Episcopia Caransebeşului

 

VII. MITROPOLIA BASARABIEI

30. Arhiepiscopia Chişinăului

31. Episcopia de Bălți (fostă a Hotinului)

32. Episcopia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă-Ismail) 

33. Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor și a toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria)

 

VIII. MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A EUROPEI OCCIDENTALE ŞI MERIDIONALE 

34. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale 

35. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

36. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei

 

IX. MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂA GERMANIEI, EUROPEI CENTRALE ŞI DE NORD 

37. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului

38. Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord

 

X. MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A CELOR DOUĂ AMERICI

39. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale Americii

40. Episcopia Ortodoxă Română a Canadei

 

XI. (41) Episcopia Daciei Felix, cu sediul administrativ în Vârşeţ, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române

 

XII. (42) Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu sediul în Gyula, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române

 

XIII. (43) Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande, cu sediul la Melbourne, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române

 

XIV. Vicariatul Ortodox Ucrainean, cu sediul în municipiul Sighetu Marmaţiei, în jurisdicția directă a Patriarhiei Române

 

XV. Reprezentanţe și comunități ale Patriarhiei Române în străinătate: 

Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Așezământul Românesc de la Ierusalim; Așezământul Românesc de la Ierihon cu Centrul de Studii și
Pelerinaje „Sfântul Cuvios Ioan Iacob”
Așezământul Românesc de la Iordan  

Reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene (Bruxelles)

Reprezentanța Patriarhiei Române de la Sofia (Bulgaria) 

Reprezentanța Patriarhiei Române de la Tokyo (Japonia) și  Comunitatea Ortodoxă Română din Osaka (Japonia)

Comunitatea Ortodoxă Română din Turcia (Istanbul)

Comunitatea Ortodoxă Română din Africa de Sud (Johannesburg)

Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru (Nicosia) 

Comunitatea Ortodoxă Română din Siria (Damasc) și altele.

 

XVI. Unități ortodoxe române din străinătate care păstrează legături spirituale și culturale cu Patriarhia Română:

Așezămintele Românești din Sfântul Munte Athos (Prodromu, Lacu și alte schituri sau chilii), precum și alte unități asemănătoare acestora.

 

 

The dynamic and renewal of eparchies in 10 years of Patriarchate

 

 

I. METROPOLITANATE OF MUNTENIA AND DOBRUDGEA
1. Archdiocese of Bucharest
2. Archdiocese of Tomis
3. Archdiocese of Târgoviște
4. Archdiocese of Argeș andMuscel
5. Archdiocese of Buzău and Vrancea
6. Archdiocese of Lower Danube
7. Diocese of Slobozia and Călărași
8. Diocese of Alexandria and Teleorman
9. Diocese of Giurgiu
10. Romanian Orthodox Diocese of Tulcea

II. METROPOLITANATE OF MOLDOVA AND BUCOVINA
11. Archdiocese of Iași
12. Archdiocese of Suceava and Rădăuți
13. Archdiocese of Roman and Bacău
14. Diocese of Huși

III. METROPOLITANATE OF TRANSYLVANIA
15. Archdiocese of Sibiu
16. Archdiocese of Alba Iulia
17. Romanian Orthodox Diocese of Oradea
18. Diocese of Covasna and Harghita
19. Diocese of Deva and Hunedoara

IV. METROPOLITANATE OF CLUJ, MARAMURES AND SALAJ
20. Archdiocese of Vad, Feleac and Cluj
21. Romanian Orthodox Diocese of Maramures and Satmar
22. Diocese of Sălaj

V. METROPOLITANATE OF OLTENIA
23. Archdiocese of Craiova
24. Archdiocese of Râmnic
25. Diocese of Severin and Strehaia
26. Diocese of Slatina and Romanați

VI. METROPOLITANATE OF BANAT
27. Archdiocese of Timișoara
28. Archdiocese of Arad
29. Diocese of Caransebeș

VII. MITROPOLIA BASARABIEI
30. Archdiocese of Chișinău
31. Diocese of Bălți (formerly of Hotin)
32. Diocese of Southern Basarabia (formerly Cetatea Albă-Ismail)
33. The Orthodox Diocese of Dubăsari and of all Transnistria (former Romanian Orthodox Mission of Transnistria)

VIII. ROMANIAN ORTHODOX METROPOLITANATE OF WESTERN AND SOUTHERN EUROPE
34. Romanian Orthodox Archdiocese of Western Europe
35. Romanian Orthodox Diocese of Italy
36. Romanian Orthodox Diocese of Spain and Portugal

IX. ROMANIAN ORTHODOX METROPOLITANATE OF GERMANY, CENTRAL AND NORTHERN EUROPE
37. Romanian Orthodox Archdiocese of Germany, Austria and Luxembourg
38. Romanian Orthodox Diocese
of Northern Europe

X. ROMANIAN ORTHODOX METROPOLITANATE OF THE AMERICAS
39. Romanian Orthodox Archdiocese of the United States of America
40. Romanian Orthodox Diocese of Canada

XI. (41) Diocese of Dacia Felix, with the administrative headquarters in Varset, under the direct jurisdiction of the Romanian Patriarchate

XII. (42) Romanian Orthodox Diocese of Hungary, seated in Gyula, under the direct jurisdiction of the Romanian Patriarchate

XIII. (43) Romanian Orthodox Diocese of Australia and New Zealand, seated in Melbourne, under the direct jurisdiction of the Romanian Patriarchate:

XIV. Ukrainian Orthodox Vicarage, seated in Sighetul Marmatiei, under the direct jurisdiction of the Romanian Patriarchate

XV. Representations and communities of the Romanian Patriarchate abroad: Representation of the Romanian Patriarchate at the Holy Places (Romanian Settlement of Jerusalem; Romanian
Settlement of Jericho with the Centre of Studies and Pilgrimages of „Saint John Jacob“)
Romanian Settlement of Jordan
Representation of the Romanian
Patriarchate at the European Institutions (Brussels),
Representation of the Romanian
Patriarchate in Sofia (Bulgaria)
Representation of the Romanian Patriarchate in Tokyo (Japan) and the Romanian Orthodox Community of Osaka (Japan)
Romanian Orthodox Community of Turkey (Istanbul)
Romanian Orthodox Community of South Africa (Johannesburg),
Romanian Orthodox Community of Cyprus (Nicosia),
Romanian Orthodox Community of Syria (Damascus) and others.

XVI. Romanian Orthodox Units abroad maintain spiritual and cultural relations with the Romanian Patriarchate:
Romanian Settlements at the Holy Mount Athos (Prodromu, Lacu and other sketes or cells), as well as other similar units.

 

 

Comuniune și conlucrare frățească în viața Bisericii și în misiunea socială / Brotherly communion and cooperation in the life of the Church and in its social mission

  Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce acordat Patriarhului României, Palatul Cotroceni, 30 septembrie 2007 / The National Order of „The Star of Romania“, the rank of Grand Cross, awarded to the Patriarch of Romania at the Cotroceni Palace, 30 September 2007

 

Ne punem nădejdea în rugăciunile, sfatul bun și ajutorul tuturor fraților ierarhi din Sfântul Sinod, împreună-slujitori și împreună-păstori cu noi în Biserica lui Hristos din poporul român. Totodată, cerem întregului cler, tuturor monahilor și monahiilor, tuturor credincioșilor și credincioaselor Bisericii Ortodoxe Române din țară și din afara granițelor României să ne ajute în slujirea noastră cu rugăciunile lor și cu fapta lor cea bună. Cea dintâi dorință și cea dintâi datorie a noastră, ca nou Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, constă în păstrarea, prețuirea și cultivarea moștenirii spirituale luminoase pe care ne-a lăsat-o fericitul întru pomenire Părintele nostru Patriarh Teoctist, pildă de înțelepciune și răbdare, de iubire frățească față de toți creștinii ortodocși, pildă de bunătate față de toți creștinii, față de toți oamenii credincioși și față de toți oamenii făcători de pace și de bine. În al doilea rând, datoria noastră constantă este promovarea comuniunii frățești, a coresponsabilității și a conlucrării cu toți ierarhii din Sfântul Sinod, pentru a păstra și apăra credința ortodoxă și unitatea Bisericii noastre, precum și de a găsi împreună cu Înaltpreasfințiile și Preasfințiile lor, împreună cu clerul și credincioșii mireni ortodocși, căi și mijloace corespunzătoare pentru adâncirea și îmbogățirea vieții spirituale și a lucrării misionare în parohiile, mănăstirile, școlile de teologie, instituțiile culturale și instituțiile social-caritative ale Bisericii noastre, pe baza experienței de până acum și potrivit noilor provocări care vin din partea societății contemporane, din ce în ce mai secularizate.

Şedinţă de lucru a Sfântului Sinod, 6 iunie 2016 / Working session of the Holy Synod, 6 June 2016

 

Patriarhul României împreună cu membri ai Sfântului Sinod, în Reşedinţa Patriarhală, la împlinirea a 5 ani de Patriarhat, 30 septembrie 2012 / The Patriarch of Romania together with members of the Holy Synod at the Patriarchal Residence, on the 5th anniversary as Patriarch, 30 September 2012

 

 

Brotherly communion and cooperation in the life of the Church and in its social mission

 

We put our hope in the prayers, advice and support of all brother hierarchs in the Holy Synod, co-ministers and co-shepherd of ours in Christ’s Church in the Romanian nation. At the same time, we ask all the clergy, the monastics and the faithful of the Orthodox Church both in Romania and beyond its borders to help us in our ministry through their prayers and good deeds. Our greatest desire and our first duty as new Patriarch of the Orthodox Church is to keep, cherish and cultivate the luminous spiritual inheritance bequeathed to us by His Beatitude Teoctist. To cultivate his lesson of wisdom and patience, of brotherly love towards all Orthodox Christians, his lesson of kindness towards all Christians, towards all the faithful and towards all those who work for peace and charity. On the other hand, our constant duty is to promote the brotherly love, co-responsibility and cooperation with all the hierarchs of the Holy Synod, in order to keep and defend the Orthodox faith and the unity of our Church. So that, together with their Eminences and Graces, together with the Orthodox clergy and the lay faithful, we may be able to find appropriate ways and means to deepen and enrich the spiritual life and the missionary work in our Church’s parishes, monasteries, theological schools, cultural institutions and social-charitable institutions. So that we may be able to achieve all that on the basis of our past experience and in accordance with the new challenges coming from an increasingly secularised contemporary society.

 

 

Anii omagiali şi comemorativi – iniţiativă cu impact misionar major pentru Biserică şi societate / Jubilee and commemorative years – initiative with a significant missionary impact for Church and society

Proclamarea Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi a Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul
şi al tipografilor bisericeşti, Catedrala Patriarhală, 1 ianuarie 2016 / The proclamation of the Jubilee Year of Religious Education for the Orthodox
Youth and the Commemorative Year of Saint Antim of Iveria, Hierarch and Martyr, and of Church printing houses, at the Patriarchal Cathedral, 1 January 2016

 

Conferinţă preoţească dedicată temei anuale în Aula Magna
„Teoctist Patriarhul“, Palatul Patriarhiei / Clergy conference devoted to the year’s theme,
in the „Patriarch Teoctist“ Assembly Hall at the Patriarchal Palace

 

Proclamarea anilor omagiali şi comemorativi în Patriarhia Română, cu şedinţe solemne ale Sfântului Sinod, conferinţe, congrese, sinaxe monahale, dezbateri, cateheze, procesiuni şi alte activităţi bisericeşti dedicate temei anuale alese, este o iniţiativă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu impact misionar major pentru Biserică şi societate.

 

2008 – Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii;

2009 – Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379), şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni;

2010 – Anul omagial al Crezului ortodox şi al Autocefaliei româneşti;

2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii;

2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor;

2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena;

2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni;

2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii;

2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti;

2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

 

Sfinţirea Mănăstirii Antim, împreună cu Patriarhul Antiohiei, în cadrul Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, 26 septembrie 2016 / The consecration service of the Antim Monastery, concelebrated with the Patriarch of Antioch, during the Commemorative Year of the Holy Hierarch and Martyr Antim of Iveria, on 26 September 2016

 

Nu avem astăzi doar oameni bolnavi în so­cietate, ci oarecum şi o societate bolnavă, în care oamenii suferă ca urmare a înmulţirii păcatelor colective sau a comportamentelor sociale negative. De aceea, este nevoie ca Sfântul Maslu să fie săvârşit nu numai pentru unii bol­navi, ci şi pentru toată obştea, întrucât boala spirituală numită păcat are şi aspecte sociale care au nevoie de vindecare, iar prin educaţie şi pastoraţie Biserica să contribuie la însănătoşirea spirituală şi morală a societăţii.

 

Deschiderea Congresului Internaţional de Teologie „Familia creştină, o binecuvântare pentru Biserică şi societate“, la Palatul Patriarhiei, 1 noiembrie 2011 / The opening of the International Congress of Theology: „Christian Family – a blessing for Church and Society“, at the Patriarchal Palace, 1 November 2011

 

În societatea contemporană secularizată, criza familiei este in primul rând o criză spirituală cauzată de pierderea sensului sacru al vieţii umane. De aceea, sunt necesare reafirmarea sfinţeniei familiei şi promovarea ei. Familia este binecuvântare şi lumină a iubirii Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăieşte taina şi bucuria filiaţiei, fraternităţii şi paternităţii. Din familia creştină credincioasă, copilul învaţă să caute familia spirituală sfinţitoare, adică Biserica, ai cărei membri sunt numiţi fii şi fiice, fraţi şi surori, părinţi şi maici duhovniceşti în Hristos, Fiul Tatălui Ceresc.

 

 

Jubilee and commemorative years –
initiative with a significant missionary impact for Church and society

 

Another initiative of Patriarch Daniel’s, with a deep missionary impact for Church and society, has been the proclamation of jubilee and commemorative years in the Romanian Patriarchate, with solemn sessions of the Holy Synod, conferences, congresses, monastic synaxes, debates, programmes of catechesis, processions and other Church activities dedicated to the respective annual theme.

 

2008 – 2008 – The Jubilee Year of the Holy Scripture and the Holy Liturgy;
2009 – The Jubilee-Commemorative year of Saint Basil the Great, Archbishop of Cæsarea in Cappadocia;
2010 – The Jubilee Year of the Orthodox Creed and of Romanian Autocephaly;
2011 – The Jubilee Year of Holy Baptism and Holy Matrimony;
2012 – The Jubilee Year of Holy Unction and of the care for the sick;
2013 – The Jubilee Year of the Holy Emperors Constantine and Helena;
2014 – The Jubilee Year of the Eucharist (of the Holy Confession and of the Holy Communion) and the Commemorative Year of the Martyr Saints of the Brancoveanu family;
2015 – The Jubilee Year of the Mission of Parish and Monastery Today and the Commemorative Year of Saint John Chrysostom and of the great spiritual shepherds in the eparchies;
2016 – The Jubilee Year of Religious Education for Orthodox Youth and the Commemorative Year of the Holy Hierarch and Martyr Antim of Iveria and of all the printing houses of the Church;
2017 – The Jubilee Year of the Holy Icons and of church painters and the Commemorative Year of Patriarch Justin and of all defenders of Orthodoxy during communism.

 

Not only do we have ailing people within society, but also, in a sense, an ailing society, in which people suffer as a result of the increase of collective sin or of negative social behaviour. That is why the Holy Unction needs to be performed not only for the sick, but for the whole community, as the spiritual disease known as sin has its own social aspects which require healing. It is through education and pastoral work that the Church needs to contribute to the spiritual and moral recovery of society.

In our contemporary secularised society, the crisis of the family is above all a spiritual crisis, caused by the loss of the sacred sense of human life. That is why it is essential to reaffirm and promote the sanctity of family. The family represents the blessing and light of the love of the Holy Trinity, as it is within the family that humans live the mysteries and joys of filiation, brotherhood and parenthood. It is in the faithful Christian family that the child learns to seek his/her sanctifying spiritual family, which is the Church. Her members are called sons and daughters, brothers and sisters, fathers and mothers in Christ, the Son of the Heavenly Father.

În moaştele sfinţilor se simte prezenţa harului lui Dumnezeu / The presence of God’s grace is felt in the relics of saints

Întâmpinarea moaştelor Sfântului Arhidiacon Ştefan, 22 octombrie 2016 / The presentation of the holy relics of Saint Archdeacon Stephen, 22 October 2016

 

Aducerea de cinstite moaște ale sfinților şi de odoare sfinte, ca şi prezenţa la hramurile catedralei din București a unor înalţi ierarhi, ca delegaţi ai Bisericilor Ortodoxe surori, a devenit, în timpul Patriarhatului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o tradiţie de mult folos sufletesc pentru credincioşi.

 

2008 – moaștele Sfântului Apostol Pavel, Veria (Grecia);

2009 – moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, din patrimoniul Sfântului Sinod al Greciei (Atena);

2010 – fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, Mitropolia de Drama (Grecia);

2011 – Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei, Mitropolia de Patras (Grecia);

2012 – moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, vindecătorul de boli, Eghina (Grecia);

2013 – moaștele Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana (Cipru);

2014 – icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, care conţine părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci şi din moaştele Sfintei Elena, şi icoana istorică a Sfântului Constantin cel Mare, Mitropolia Corintului (Grecia);

2015 moaştele Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Mănăstirea „Sfântul Pavel” din Sfântul Munte Athos (Grecia);

2016 – moaştele Sfântului Arhidiacon Ştefan, Mitropolia de Nea Ionia şi Filadelfia (Grecia).

Întâmpinarea Cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, Bucureşti, 24 octombrie 2011 / The Presentation of the Precious Head of the Holy and First-Called Apostle Andrew, Protector of Romania, Bucharest, 24 October 2011

 

O mare şi sfântă bucurie cuprinde în aceste momente inimile noastre, ale celor adunaţi de sfinţii lui Dumnezeu pe Colina Patriarhiei Române, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, pentru a întâmpina Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, adus de la mormântul său din Patras (…) pentru ca toţi pelerinii, veniţi să prăznuiască hramul Catedralei Patriarhale, să-l cinstească după cuviinţă, fiind Apostolul românilor.

 

Închinare la sfintele moaşte, alături de Patriarhul Alexandriei, 27 octombrie 2011 / Veneration of holy relics, together with the Patriarch of Alexandria, 27 October 2011

 

De ce vine lume atât de multă, de ce vin pelerini atât de mulţi să cinstească moaştele sfinţilor, mai ales ale sfinţilor martiri şi ale sfinţilor cuvioşi? Pentru că în moaştele sfinţilor, ca şi în sufletul lor, se simte prezenţa harului lui Dumnezeu. Noi nu cinstim natura umană în sfinţi, ci pe Dumnezeu prezent prin harul şi lucrarea Sa în natura umană.

 

Slujba Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, 27 octombrie 2012 / The service for Saint Demetrios the New, 27 October 2012

 

 

 

The presence of God’s grace is felt in the relics of saints

 

The regular presentations of holy relics of saints at the feast days of the Cathedral in Bucharest, as well as the presence at these celebrations of some leading Hierarchs, as delegates of sister Orthodox Churches, has become a tradition of great spiritual value for the faithful, during His Beatitude Daniel’s Patriarchate.

 

2008 – The relics of the Holy Apostle Paul, Veria (Greece);
2009 – The relics of Saint Basil the Great, Archbishop of Cæsarea in Cappadocia, from the patrimony of the Holy Synod of Greece (Athens);
2010 – A fragment from the precious wood of the Holy Cross, onto which our Lord and Saviour Jesus Christ was crucified, the Metropolitanate of Drama (Greece);
2011 – The precious head of Saint Andrew the Apostle, Metropolitanate of Patras, (Greece);
2012 – The relics of the Holy Hierarch Nektarios the Wonderworker, Aegina (Greece);
2013 – The relics of the Holy and Righteous Ancestors Joachim and Anna (Cyprus);
2014 – The Icon of the Holy Emperors Constantine and Helena, containing fragments from the precious wood of the Holy Cross and from the relics of Saint Helena; also the historic icon of Saint Constantine the Great, Metropolitanate of Corinth (Greece);
2015 – The relics of the Three Holy Hierarchs: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom, Saint Paul Monastery, the Holy Mount Athos (Greece);
2016 – The relics of Saint Archdeacon Stephen, Metropolitanate of New Ionia and Philadelphia (Greece).

 

A great and sacred joy is now enfolding our hearts, the hearts of those gathered here by God’s Saints on the Romanian Patriarchate’s Hill, at the Feast of Saint Demetrios the New, Protector of Bucharest. We are here to welcome the precious head of the Holy Apostle Andrew, the Protector of Romania, brought from his resting place in Patras (…) so that all the pilgrims who have come here to celebrate the feast day of the Patriarchal Cathedral may also venerate the Apostle of the Romanians.

Why are so many people present, why do so many pilgrims come to venerate the relics of saints, in particular the martyrs and the ascetic saints? Because we feel the presence of God’s grace in the relics of saints and in their souls. We do not honour the human nature in saints, but we honour God’s presence in them, through His grace and his work in human nature.

Pelerinajul – şcoală a credinţei şi expresie a vieţii îndreptate către Dumnezeu / Pilgrimage – a school of faith and an expression of life turned to God

 

Calea Sfinţilor are o valoare de simbol cu profund înţeles duhovnicesc. Calea Sfinţilor este calea dreptei credinţe pe care trebuie să o mărturisim împreună în vreme de bucurie şi în vreme de încercare. Calea Sfinţilor este calea vieţii sfinte, viaţă de rugăciune şi fapte bune. Calea Sfinţilor este calea bucuriei şi a mântuirii, calea vieţii veşnice, ca unire a creştinilor cu Preasfânta Treime, prin Sfintele Taine ale Bisericii, ca arvună a vieţii din Împărăţia cerurilor. Calea Sfinţilor ne cheamă să ne bucurăm împreună cu sfinţii lui Dumnezeu şi să le cerem ajutorul ca să ne întărim în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

 

În 2008 s-a reluat tradiția pelerinajului de Florii în marile orașe din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștiului şi s-a iniţiat, la Bucureşti, procesiunea Calea Sfinţilor, legată de deschiderea zilelor de prăznuire ale Cuviosului Părinte Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.

 

Pelerinajul de Florii este un semn de credinţă şi speranţă; el ne cheamă la un pelerinaj interior, al sufletului, la o înaintare duhovnicească spre înviere. Pelerinajul de Florii, ca o procesiune a comuniunii şi comunităţii ecleziale, dar şi ca o călătorie-trecere a noastră prin cetate, este şi simbol al vieţii noastre trecătoare, şedere provizorie într-o cetate a patriei pământeşti spre mutare în cetatea netrecătoare din ceruri.

 

Pelerinajele la locurile sfinte sunt o necesitate și întăresc credința pelerinilor.

 

 

În anul 2007, cu bine­cuvântarea Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel s-a înființat în cadrul Sectorului de pelerinaje al Patriarhiei Române Agenția tour-operatoare Basilica Travel, specializată în pelerinaje interne și externe. De la înfiinţare şi până în prezent, Sectorul de pelerinaje al Patriarhiei Române și-a îmbogățit portofoliul cu destinații noi precum: Rusia, Ucraina, Macedonia, Serbia, Orientul Mijlociu și Italia.

Sfinţirea noului autocar al Sectorului de pelerinaje al Patriarhiei Române, 4 octombrie 2012 / Blessing of the new coach of the Department for Pilgrimages of the Romanian Patriarchate, 4 October 2012

 

 

 

 

Inaugurarea Biroului de pelerinaje BASILICA Travel din Sibiu, 4 octombrie 2014 / The inauguration of the BASILICA Travel Office for Pilgrimages in Sibiu,
4 October 2014

 

 

 

 

 

 

 

Inaugurarea punctelor de lucru ale Biroului de pelerinaje Basilica Travel al Patriarhiei Române din Galaţi şi Brăila, 26-27 noiembrie 2014 / The inauguration of the Galati and Braila branches of the BASILICA Travel Office for pilgrimages of the Romanian Patriarchate, 26-27 November 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilgrimage – a school of faith and an expression of life turned to God

 

The Way of the Saints has a symbolic value of profound spiritual significance. The Way of the Saints is the way of the true faith which we ought to confess together, both in times of joy and in times of sorrow. The Way of the Saints is the way of a saintly life, a life of prayer and good deeds. The Way of the Saints is the way of joy and salvation. It is the way of eternal life, as union of the Christians with the Holy Trinity, through the Holy Mysteries of the Church, as pledge for the life in the Heavenly Kingdom. The Way of the Saints calls us to rejoice together with God’s saints and to ask for their help so that we may grow in love towards God and towards people.

 

In 2008, the tradition of Palm Sunday pilgrimages was re-established in the larger cities within the Archdiocese of Bucharest. The procession The Way of the Saints was introduced in Bucharest, in connection with the festive days of Saint Demetrios the New, Protector of Bucharest.

 

The Palm Sunday Pilgrimage is a sign of faith and hope. It calls us to an inner pilgrimage of the soul, to a spiritual ascent towards resurrection. The Palm Sunday Pilgrimage, as a procession of our ecclesial communion and community, but also as a journey and passage through the city, is also a symbol of our transient life. It is a symbol of our passing from a temporary sojourn in a city of our earthly realm into the eternal city in heaven.

 

The BASILICA Travel Pilgrimage Agency of the Romanian Patriarchate

Pilgrimages to holy places are necessary and they strengthen the faith of pilgrims.

In 2007, with the blessing of His Beatitude Patriarch Daniel, the BASILICA Travel tour operator was established as part of the Department for Pilgrimages of the Romanian Patriarchate, specializing in domestic and international pilgrimages. Since its establishment and up to this day, the Department for Pilgrimages of the Patriarchate has enhanced its offer with new destinations like: Russia, Ukraine, FYR Macedonia, Serbia, the Middle East and Italy.

 

 

30 de sfinţi români în calendar în 10 ani de Patriarhat / 30 Romanian saints in the calendar in 10 years of Patriarchate

Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iachint, a Sfântului Voievod NEAGOE Basarab și a Sfântului DIONISIE Exiguul, București, 26 octombrie 2008 / The proclamation of the canonisation of Saint Iachint the Hierarch, of Saint NEAGOE Basarab the Voivode and of Saint DIONYSIUS Exiguus, Bucharest, 26 October 2008

 

În cei 10 ani de Patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel, calendarul Bisericii Ortodoxe Române s-a îmbogăţit cu 30 de sfinţi români.

 • Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: ATANASIE Todoran din Bichigiu, VASILE din Mocod, GRIGORE din Zagra și VASILE din Telciu
 • Sfinții Cuvioși RAFAEL și PARTENIE de la Agapia, Sfântul Cuvios IOSIF de la Văratic, Sfântul Cuvios IOAN de la Râșca și Secu, Sfinții Cuvioși SIMEON și AMFILOHIE de la Pângărați, Sfântul Cuvios CHIRIAC de la Tazlău, Sfinții Cuvioși IOSIF și CHIRIAC de la Bisericani
 • Sfântul Ierarh IACHINT, Mitropolitul Țării Românești, Sfântul Voievod NEAGOE Basarab și Sfântul Cuvios DIONISIE Exiguul
 • Sfântul IOANICHIE cel Nou de la Muscel
 • Sfântul Ierarh ATANASIE Patelarie, Patriarhul Constantinopolului
 • Sfinţii Mitropoliţi ANDREI Șaguna și SIMEON Ştefan
 • Sfântul Cuvios IRODION de la Lainici
 • Sfinţii Cuvioşi NEOFIT şi MELETIE de la Mănăstirea Turnu, DANIIL și MISAIL de la Mănăstirea Stânişoara
 • Sfântul Ierarh IACOB Putneanul, Mitropolitul Moldovei şi Cuvioșii SILA, PAISIE și NATAN de la Sihăstria Putnei
 • Sfântul Cuvios PAFNUTIE – Pârvu Zugravul

 

 

Prin sfinţii români poporul nostru are mai mulţi mijlocitori sau rugători pentru el în faţa Preasfintei Treimi, ca el să-şi păstreze credinţa ortodoxă, să o transmită generaţiilor tinere, să cultive sfinţenia vieţii şi faptele iubirii milostive. 

 

 

 

Cei patru Sfinţi Putneni, a căror canonizare a fost proclamată solemn în această zi binecuvântată de Dumnezeu, 14 mai 2017, se adaugă celor peste 100 de sfinţi străromâni şi români din calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

 

 Această canonizare de noi sfinţi în aceste vremuri nu este întâmplătoare, deoarece există în timpul de faţă noi încercări privind păstrarea credin­ței ortodoxe şi a unității Bisericii. Mai precis, astăzi avem mare nevoie de rugăciunile sfinților, deoarece ne aflăm într-un război spiritual nevăzut care se nu­mește secularizare, adică organizarea vieţii omului şi a societăţii ca şi când Dumnezeu nu ar exista. Timpul acesta de secularizare ca sărăcire şi uscăciune sufletească sau lipsă de iubire smerită şi milostivă ne determină să cerem ajutorul mai multor sfinţi rugători pentru noi. De ce? Pentru că lupta cu duhurile rele care caută să-l îndepărteze pe om de Hristos nu se poate duce numai prin voinţă individuală sau printr-o încredere exclusivă a omului în propriile forţe, ci totdeauna biruința duhovnicească se dobândește în primul rând cu ajutorul Duhului Sfânt şi al sfinților lui Dumnezeu, învăță­tori şi rugători pentru noi.

 

Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Cuvios Irodion, Lainici, 1 mai 2011 / The solemn proclamation of the canonisation of Saint Irodion, Lainici, 1 May 2011

 

 

Proclamarea canonizării Sfântului
Ierarh Simeon Ştefan, Alba Iulia,
30 octombrie 2011 / The proclamation of the canonisation of Saint Metropolitan SIMEON Ștefan, in Alba Iulia, 30 October 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Romanian saints in the calendar in 10 years of Patriarchate

During the first 10 years of Patriarchate of His Beatitude Daniel, the calendar of the Romanian Orthodox Church has been enriched with 30 new Romanian saints.

 • The Holy Martyrs and Witnesses of Năsăud: Saints ATANASIE Todoran of Bichigiu, VASILE of Mocod, GRIGORE of Zagra and VASILE of Telciu
 • Saints RAFAEL and PARTENIE of Agapia, Saint IOSIF of Văratic, Saint IOAN of Râșca and Secu, Saints SIMEON and AMFILOHIE of Pângărați,
 • Saint CHIRIAC of Tazlău, Saints IOSIF and CHIRIAC of Bisericani
 • Saint IACHINT, Metropolitan of Wallachia,
 • Saint NEAGOE Basarab the Voivode and Saint
 • DIONYSIUS Exiguus
 • Saint IOANICHIE the New of Muscel
 • Saint ATANASIE Patelarie, the Patriarch of Constantinople
 • Saint Metropolitan ANDREI Șaguna and Saint Metropolitan SIMEON Ștefan
 • Saint IRODION of Lainici
 • Saints NEOFIT and MELETIE of the Turnu Monastery, Saint DANIIL and MISAIL of the Stânișoara Monastery
 • Saint IACOB of Putna, Metropolitan of Moldova and Saints SILA, PAISIE and NATAN of Sihăstria Putnei
 • Saint PAFNUTIE Pârvu, the Painter

 

Through the Romanian saints, more intercessions and prayers are offered before the Holy Trinity on behalf of our nation, so that we may keep our Orthodox faith and pass it on to younger generations, so that they cultivate the holiness of life and the acts of merciful love.

The fours saints from Putna whose canonisation was proclaimed on this blessed day, 14 May 2017, are now joining the assembly of over 100 Romanian and proto-Romanian saints in the calendar of the Romanian Orthodox Church.

This canonisation of new saints in the context of our time has not happened by chance, as we face new challenges today in keeping the Orthodox faith and the unity of the Church. We do have a great need for the saints’ prayers today, as we are all engaged in an unseen spiritual war named secularisation, which refers to the organisation of human life and society based on the premise that God does not exist. These times of secularisation as a form of spiritual poverty or drought, or as a lack of humble and merciful love, compel us to ask for more help from more of the saints praying for us. Why is that the case? Because the battle with evil spirits who try to push humans away from Christ cannot be fought only through our individual resolve, nor by relying exclusively on our own strength. Spiritual victories are always and primarily achieved with the help of the Holy Spirit and of God’s saints, who teach us and pray for us continually.

 

Activitate amplă, intensă şi bogată în plan pastoral-litur­gic şi administrativ / An ample, intense and rich activity in the pastoral-liturgical and administrative fields

Perioada 2007-2017 s-a dovedit a fi una amplă, intensă şi bogată în planul pastoral-litur­gic şi administra­tiv, cu creşterea numărului membrilor Sfântului Sinod, cu alegeri, hirotoniri, întronizări de arhierei, înfiinţări de noi eparhii în ţară şi în diasporă, ridicări în rang ale unor eparhii şi arhierei, sfinţiri de biserici, vizite canonice ale Preafericitului Părinte Daniel, prilejuite de aceste evenimente bisericeşti sau de altele, în ţară şi peste hotare.

Ridicarea în rang a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Nicolae ca  Mitropolit ortodox român al celor două Americi a fost oficiată de Patriarhul României duminică, 30 octombrie 2016, la Catedrala Patriarhală din București, urmare şi a unirii care a avut loc în America de Nord, în 6 iulie 2008, după 60 de ani de despărţire, a celor două Eparhii Ortodoxe Româneşti într-o singură Mitropolie Ortodoxă Română în comuniune directă cu Patriarhia Română.

 • Între arhiereii în funcţie hirotoniţi, întronizaţi sau ridicaţi în rang de către Preafericitul Părinte Daniel, în cei 10 ani de Patriarhat, amintim:
 • Înaltpreasfinţitul Părinte TEOFAN, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
 • Înaltpreasfinţitul Părinte ANDREI,  Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, Mitropolitul Clujului Maramureșului și Sălajului
 • Înaltpreasfinţitul Părinte IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
 • Înaltpreasfinţitul Părinte IOAN, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului
 • Înaltpreasfinţitul Părinte NICOLAE, Arhiepiscopul ortodox român al SUA şi Mitropolitul ortodox român al celor două Americi
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit onorific NIFON, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal
 • Înaltpreasfinţitul Părinte IRINEU, Arhiepiscopul Alba Iuliei
 • Înaltpreasfin­ţitul Părinte IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului
  și Bacăului
 • Înaltpreasfinţitul Părinte CALINIC, Arhiepiscopul Argeșului și
  Muscelului
 • Înaltpreasfinţitul Părinte CIPRIAN, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei
 • Înaltpreasfinţitul Părinte CASIAN, Arhiepiscopul Dunării de Jos
 • Înaltpreasfinţitul Părinte TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului
 • Preasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
 • Preasfinţitul Părinte VISARION, Episcopul Tulcii
 • Preasfinţitul Părinte PETRONIU, Episcopul Sălajului
 • Preasfinţitul Părinte GURIE, Episcopul Devei şi Hunedoarei
 • Preasfinţitul Părinte VARLAAM Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal
 • Preasfinţitul Părinte IERONIM Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal
 • Preasfinţitul Părinte TIMOTEI Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor
 • Preasfinţitul Părinte ANTONIE de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului
 • Preasfinţitul Părinte EMILIAN Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului

 

Întronizarea unor noi mitropoliţi

Iaşi, 8 iunie 2008 / Iaşi, 8 June 2008

Craiova, 27 iulie 2008 / Craiova, 27 July 2008

Cluj-Napoca, 25 martie 2011 / Cluj-Napoca, 25 March 2011

Timişoara, 28 decembrie 2014 / Timişoara, 28 December 2014

 

În Biserica Ortodoxă, slujba de întronizare a noului arhipăstor al unei eparhii este plină de semnificaţii teologice şi duhovniceşti, fiind de fapt momentul prin care noul arhipăstor al unei eparhii, în urma alegerii de către Sfântul Sinod, este recunoscut în mod public şi solemn de Biserică în noua demnitate şi arătat sau prezentat clerului şi credincioşilor încredinţaţi lui spre păstorire. Solemnitatea slujbei, departe de a fi doar o simplă ceremonie formală, în care sunt prezentate însemnele rangului noului arhiepiscop, este menită de fapt să evidenţieze rolul de părinte duhovnicesc, de învăţător şi slujitor al dreptei credinţe şi al unităţii Bisericii, pe care noul arhipăstor îl va avea în eparhia încredinţată lui spre păstorire.

 

Ridicarea în rang de arhiepiscopie a Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 27 septembrie 2009 / The elevation to the rank of Archdiocese of Lower Danube, Galati, 27 September 2009

Instalarea Preasfinţitului Gurie în episcopia nou-înfiinţată, a Devei şi Hunedoarei, Deva, 29 noiembrie 2009 / The installation of His Grace Gurie in the newly established Diocese of Deva and Hunedoara, Deva, 29 November 2009

 

Înfiinţări de eparhii noi

În ţară:

 • Episcopia Sălajului
 • Episcopia Slatinei şi Romanaţilor
 • Episcopia Tulcii
 • Episcopia Devei şi Hunedoarei

În diasporă:

 • Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi
 • Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande
 • Episcopia Ortodoxă Română a Italiei
 • Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei
 • Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord
 • Episcopia Ortodoxă Română a Canadei

Trei eparhii reactivate în Basarabia: Episcopia de Bălţi (fostă a Hotinului); Episcopia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă – Ismail); Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria)

Ridicări în rang ale unor eparhii

 • Arhiepiscopia Râmnicului
 • Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei
 • Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului
 • Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului
 • Arhiepiscopia Dunării de Jos
 • Arhiepiscopia Aradului

 

Hirotonia Preasfinţitului Varlaam Ploieşteanul,
Episcop-vicar patriarhal, 20 decembrie 2009 / The ordination
of His Grace Varlaam Ploiesteanul, Assistant Bishop to the Patriarch, 20 December 2009

 

Hirotonia Preasfinţitului Ieronim Sinaitul,
Episcop-vicar patriarhal, 29 mai 2014 / The ordination
of His Grace Ieronim Sinaitul, Assistant Bishop to the Patriarch, 29 May 2014

 

Hirotonia Preasfinţitului Timotei Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, 30 octombrie 2014 / The ordination of
His Grace Timotei Prahoveanul, Assistant Bishop of the Archdiocese of Bucharest, 30 October 2014

 

Sfinţirea Bisericii „Sfântul Apostol Andrei“ a Parohiei româneşti din Viena, 12 iunie 2009 / The consecration of the „Holy Apostle Andrew“ Church of the Romanian Parish in Vienna, 12 June 2009

 

Punerea pietrei de temelie a noii Catedrale Episcopale
din Madrid – Spania, 18 aprilie 2010 / Laying the cornerstone for the new Diocesan Cathedral in Madrid, Spain, 18 April 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Târnosirea bisericii ortodoxe româneşti,Most, Cehia, 9 octombrie 2011 / The inauguration of the Romanian Orthodox church in Most, the Czech Republic, 9 October 2011

 

Sfinţirea iconostasului bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” a Parohiei ortodoxe româneşti din Strasbourg, Franţa, 10 aprilie 2011 / The sanctification of the iconostasis for the church devoted to „Saint John the Baptist“ of the Romanian Orthodox parish in Strasbourg, France, 10 April 2011

 

 

Restaurarea Catedralei Patriarhale

Slujba de resfințire a Catedralei Patriarhale (la 350 de ani de la ctitorirea sfântului locaș),
26 octombrie 2008 / The re-consecration service of the Patriarchal
Cathedral (marking 350 years since the foundation of this blessed edifice), 26 October 2008

 

Consolidarea şi reabilitarea Palatului Patriarhiei

Patriarhul Bisericii noastre a săvârşit slujba de binecuvântare a Palatului Patriarhiei cu prilejul finalizării lucrărilor de consolidare şi restaurare (6 iunie 2016).

Suntem bucuroși să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că după doi ani și lucrări intense și cu multă speranță, dar și pricepere, s-au realizat cele propuse în proiect. Avem bucuria ca acest edificiu să fie redat funcționării zilnice pentru că această clădire construită pe un teren al Mitropoliei Țării Românești are o valoare istorică, dar și o funcționalitate practică. Aici, pe acest loc, a funcţionat Camera Deputaților care a votat în unanimitate în 24 ianuarie 1859 pe domnitorul Alexandru Cuza al Moldovei și ca domn al Munteniei. În prezent, în această clădire se desfășoară activități ale Patriarhiei Române. Timp de câțiva ani suntem obligați (n. red.: în urma procesului de restaurare prin fonduri europene) să oferim acest spațiu pentru vizitare, conferințe, întâlniri, simpozioane pentru a combina vizitarea Palatului cu unele activități misionare, culturale, social-filantropice ale Patriarhiei.

 

 

Înnoire în Reşedinţa Patriarhală

 

La sărbătoarea Paraclisului istoric din cadrul Reşedinţei Patriarhale din anul 2012, Preafericitul Părinte Daniel a sfinţit o pictură în mozaic care îl înfăţişează pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, mozaic realizat în pridvorul paraclisului.

 

 

 

Patriarhul României a sfințit Muzeul Patriarhilor din Reședința Patriarhală, 20 mai 2014. / The Patriarch of Romania
blessed the Museum of
Patriarchs in the Patriarchal Residence, 20 May 2014.

 

 

 

 

 

 

Patriarhul Bisericii noastre a sfințit Salonul „Sfinţii Români“ din Reşedinţa Patriarhală, 21 mai 2016. / The Patriarch of our Church blessed the Hall
of the Romanian Saints
in the Patriarchal
Residence, 21 May 2016.

 

 

 

 

 

An ample, intense and rich activity in the pastoral-liturgical and administrative fields

The period 2007-2017 proved to be one of an ample, intense and rich activity in the pastoral-liturgical and administrative fields. A period that has seen an increase in numbers of the members of the Holy Synod, of elections, ordinations of hierarchs, foundations of new eparchies internally and in the diaspora. This period has seen elevations in rank of eparchies or hierarchs, consecrations of churches, pastoral visits of His Beatitude Patriarch Daniel, occasioned by the above-mentioned celebrations or by different events, in Romania and abroad.

 

The elevation in rank of His Eminence Archbishop Nicolae as Romanian Orthodox Metropolitan of the Americas was officiated by the Patriarch of Romania on Sunday, 30 October 2016, at the Patriarchal Cathedral in Bucharest. This was also occasioned by the union of the two Romanian Orthodox Eparchies in North America into a single Romanian Orthodox Metropolitanate in direct communion with the Romanian Patriarchate, on 6 July 2008, after more than 60 years of separation.

Among the hierarchs who were ordained, enthroned or elevated in rank by His Beatitude Patriarch
Daniel during his 10 years of ministry were:

 • His Eminence TEOFAN, Archbishop of Iasi and Metropolitan of Moldova and Bucovina
 • His Eminence ANDREI, Archbishop of Vad, Feleac and Cluj, Metropolitan of Cluj, Maramureș and Sălaj
 • His Eminence IRINEU, Archbishop of Craiova and Metropolitan of Oltenia
 • His Eminence IOAN, Archbishop of Timișoara and Metropolitan of Banat
 • His Eminence NICOLAE, Romanian Orthodox Archbishopof the United States of America and Romanian Orthodox Metropolitan of the Americas
 • His Eminence NIFON, Honorary
 • Metropolitan, Archbishop of Târgoviște and Patriarchal Exarch
 • His Eminence IRINEU, Archbishop of Alba Iulia
 • His Eminence IOACHIM, Archbishop of Roman and Bacău
 • His Eminence CALINIC, Archbishop of Argeș and Muscel
 • His Eminence CIPRIAN, Archbishop of Buzău and Vrancea
 • His Eminence CASIAN, Archbishop of Lower Danube
 • His Eminence TIMOTEI, Archbishop of Arad
 • His Grace VINCENŢIU, Bishop of Slobozia and Călărași
 • His Grace VISARION, Bishop of Tulcea
 • His Grace PETRONIU, Bishop of Sălaj
 • His Grace GURIE, Bishop of Deva and Hunedoara
 • His Grace VARLAAM Ploieșteanul, Assistant Bishop to the Patriarch
 • His Grace IERONIM Sinaitul, Assistant Bishop to the Patriarch
 • His Grace TIMOTEI Prahoveanul, Assistant Bishop of the Archdiocese of Bucharest
 • His Grace ANTONIE of Orhei,Assistant Bishop of the Archdiocese of Chisinau
 • His Grace EMILIAN Crișanul,Assistant Bishop of the Archdiocese of Arad

 

Enthronement of new Metropolitans

In the Orthodox Church, the enthronement service for a new Shepherd of an eparchy is full of theological and spiritual significances. It is, in fact, the moment whereby the new hierarch of an eparchy, following his election by the Holy Synod, is publicly and solemnly recognised by the Church in his new position and presented to the clergy and the faithful whom he is assigned to lead. This solemn service is far from representing simply a formal ceremony in which the new hierarch is granted the insignia of his new rank. The service is meant to emphasise his role of spiritual father, of teacher and server of the true faith and of Church unity, role which he is to demonstrate in the eparchy given to his care.

 

Newly established eparchies

In Romania:
The Diocese of Sălaj
The Diocese of Slatina and Romanați
The Diocese of Tulcea
The Diocese of Deva and Hunedoara

In the diaspora:
The Romanian Orthodox Metropolitanate of the Americas
The Romanian Orthodox Diocese of Australia and New Zealand
The Romanian Orthodox Diocese of Italy
The Romanian Orthodox Diocese of Spain and Portugal
The Romanian Orthodox Diocese of Northern Europe
The Romanian Orthodox Diocese of Canada
Three re-activated eparchies in Bessarabia: The Diocese of Bălți (formerly of Hotin); The Diocese of Southern Bessarabia (formerly Cetatea Albă – Ismail); The Orthodox Diocese of Dubăsari and of the whole Transnistria (formerly the Romanian Orthodox Mission in Transnistria)

 

Elevation in rank of eparchies

Archdiocese of Râmnic
Archdiocese of Buzău and Vrancea
Archdiocese of Roman and Bacău
Archdiocese of Argeș and Muscel
Archdiocese of Lower Danube
Archdiocese of Arad

 

 

Călăuză spirituală pentru identitatea, demnitatea și afirmarea românilor / A spiritual guide for the Romanians’ identity, dignity and self-affirmation

Festivitate dedicată împlinirii a 150 de ani deactivitate ai Academiei Române, 4 aprilie 2016 / Celebration devoted to the anniversary of 150 years of activity of the Romanian Academy, 4 April 2016

 

 

În cei 10 ani de Patriarhat, Preafericitul Părinte Daniel a participat activ la viața cultural-spirituală a românilor, susținând prelegeri și fiind onorat de instituții importante din România și din afara granițelor. Redăm câteva din titlurile pe care le-a primit, dar și întâlniri, prelegeri sau conferințe la care a participat în calitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

 

Patriarhul Daniel, membru de onoare al Academiei Române

Adunarea Generală a Academiei Române a decis în data de 19 decembrie 2007 ca Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să devină membru de onoare al Academiei Române. Propunerea a fost făcută de Prezidiul Academiei Române, cu acordul secției de Științe Istorice și Arheologie și al celei de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a participat la sesiunea solemnă a Academiei Române cu prilejul împlinirii a 150 de ani de existență a instituției,
4 aprilie 2016 / His Beatitude Daniel, the Patriarch of Romania, took part in the solemn
session of the Romanian Academy on its 150th anniversary, on 4 April 2016

 

Contemporanii Unirii Principatelor Române au numit, pe bună dreptate, data de 24 ianuarie 1859 „Ziua cea mare a veacului”, pentru că Unirea Principatelor Române, numită de unii „Unirea Mică”, a fost de fapt „Unirea de Bază” sau „Unirea Fundament”. De ce? Pentru că ea a constituit temelia de început pentru realizarea statului român modern, care, din anul 1862, se numea ROMÂNIA, temelie pentru obținerea independenței naționale românești (9 mai 1877) în urma Războiului de Independență din anul 1877, temelie pentru ridicarea României la rang de Regat în anul 1881, și mai ales temelie pentru Marea Unire de la Alba-Iulia, din 1 decembrie 1918.

Sesiunea de comunicări științifice „158 de ani de la Unirea Principatelor Române”, Palatul Patriarhiei, 24 ianuarie 2017 / The scholarly papers session entitled „158 years since the Union of the Romanian Principalities“, the Patriarchal Palace, 24 January 2017

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu membrii Comisiei de coordonare și coautorii lucrării „Monahismul ortodox românesc. Istorie, contribuții și repertorizare”, volumul II, la Palatul Patriarhiei, 24 ianuarie 2017 / His Beatitude Patriarch Daniel together with members of the Coordinating Commission and the joint authors of „Romanian Orthodox Monasticism. History, contributions and archiving“, Volume II, at the Patriarchal Palace, 24 January 2017

 

 

A spiritual guide for the Romanians’ identity, dignity and self-affirmation

In the 10 years of Patriarchate, His Beatitude Daniel actively took part in the cultural and spiritual life of Romanians, delivering numerous talks and receiving distinctions from major institutions in Romania and abroad. We present below a few of the titles he has received, and also a number of meetings, lectures or conferences in which he participated as Patriarch of the Romanian Orthodox Church.

 

Patriarch Daniel, Honorary Member of the Romanian Academy

On 19 December 2007, the ­General Assembly of the ­Romanian Academy resolved that His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church be made an honorary member of the Romanian Academy. The Proposal was made by the Presidium of the Romanian Academy, with the consent of the Department of Historical Sciences and Archaeology ­and of the Department of Philosophy, Theology, Psychology and Pedagogy.

 

The contemporaries of the Union of the Romanian Principalities rightly named the date of 24 January 1859 „the greatest day of the century“, since the Union of the Romanian Principalities – deemed by some „the small union“ – represented in fact the „fundamental union“ or the „foundational union“. Why? Because it laid the initial groundwork for the making of the modern Romanian state, which, starting from 1862, was named Romania. It was a „foundational union“ also because it represented the cornerstone for obtaining the Romanian national independence (9 May 1877), following the War of Independence of 1877. It was also a foundation for the elevation of Romania to the status of Kingdom in 1881, and in particular a basis for the Great Union of Alba-Iulia of 1 December 1918.

 

 

 

Cărturar al Ortodoxiei de azi / A scholar of today’s Orthodoxy

 

Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 29 noiembrie 2008 / Doctor Honoris Causa of the „Lucian Blaga“ University, Sibiu, 29 November 2008

 

Diploma de Protector al Fundației „Pro Oriente”

În data de 15 iunie 2009, Fundația „Pro Oriente“ a organizat la Viena un moment festiv în onoarea Bisericii Ortodoxe Române și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în cadrul căruia i s-a conferit Diploma de Protector al Fundației „Pro Oriente“. Această fundație a fost înființată în anul 1964 de Cardinalul Vienei, Franz König, cu scopul dezvoltării relațiilor dintre Biserica Romano-Catolică și Bisericile Ortodoxe. Momentul festiv s-a desfășurat în Sala de Onoare (Prunksaal) a Bibliotecii Naționale a Austriei, fiind de față câteva sute de persoane, reprezentanți ai Bisericilor din Viena, ai autorităților locale și de stat, membri ai Fundației „Pro Oriente“, studenți și credincioși din Viena.

 

Doctor Honoris Causa la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris

Patriarhul României a primit pe 9 iulie 2009 titlul de Doctor Honoris Causa al Institutului de Teologie Ortodoxă „Sfântul Serghie“ din Paris. În cuvântul de Laudatio, prof. Jean-François Colosimo, profesor de patrologie, a făcut elogiul marilor per­so­nalități române (Eugen Ionescu, Constantin Brâncuși, Mircea Eliade etc.) care au trecut prin Paris, arătând legătura de „înrudire“ dintre România și Franța.

 

Doctor Honoris Causa al Universității „Al. I. Cuza” din Iași

Evenimentul a avut loc în data de 15 octombrie 2010 în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Textul „Laudatio”, alcătuit de prof. dr. Vasile Isan, rectorul Universităţii „Al. I. Cuza” (preşedinte), IPS Teofan, prof. dr. Alexandru Zub, membru al Academiei Române, IPS Mitropolit Nifon, prof. dr. Emilian Popescu, membru corespondent al Academiei Române, și prof. dr. pr. Viorel Sava, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” (membri), a fost citit de IPS Mitropolit Teofan.

Doctor Honoris Causa al Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 7 decembrie 2011 / Doctor Honoris Causa of the „Babeș-Bolyai“ University, Cluj-Napoca, 7 December 2011

 

Doctor Honoris Causa al Universității „Titu Maiorescu”,
București, 10 decembrie 2015 / Doctor Honoris Causa of the
„Titu Maiorescu“ University, Bucharest, 10 December 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor Honoris Causa al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, București, 22 martie 2016 / Doctor Honoris Causa of the „Dimitrie Cantemir“ Christian University, Bucharest, 22 martie 2016

 

Noul sediu al Bibliotecii Naţionale a României, o clădire impresionantă şi modernă, cu toate dotările necesare, a fost sfinţit în data de 22 aprilie 2012 de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de arhimandriţi, preoţi consilieri şi arhidiaconi, în prezenţa a numeroase personalităţi şi oaspeţi de seamă. După slujba de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare, în care a evidenţiat rolul şi importanţa Bibliotecii Naţionale ca mijloc de conservare şi comunicare de-a lungul timpului al moştenirii intelectuale a unui popor.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat în 17 iunie 2014, la Palatul Parlamentului, la sărbătorirea a 150 de ani de la înființarea Senatului României. Cu acest prilej, Patriarhul României a primit placheta aniversară.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a întâlnit la Palatul Patriarhiei cu membrii fondatori ai Asociaţiei Juriştilor Ortodocşi, 26 mai 2016. / On 26 May 2016, His Beatitude Patriarch Daniel met with the founding members of the Association of Orthodox Jurists at the Patriarchal Palace.

 

 

Ambasadorul SUA la București în vizită la Patriarhul României

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a primit în 31 mai 2017 la Reședința Patriarhală pe Excelența Sa domnul Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București. Domnul Hans Klemm a mulțumit pentru primire și a menționat faptul că în timpul șederii sale în România a vizitat mai multe mănăstiri și biserici, precum Putna, Agafton, Curtea de Argeș, ceea ce l-a ajutat în cunoașterea mai profundă a realităților românești. În timpul întrevederii, Patriarhul României a evidențiat prioritățile Bisericii noastre în următoarea perioadă, ca, de pildă, edificarea Catedralei Naționale, în perspectiva împlinirii unui secol de la Marea Unire (1918-2018), precum și răspunsuri adecvate nevoilor pastorale ale credincioșilor săi, printr-o implicare activă în asistența spirituală acordată persoanelor aflate în spitale, penitenciare, centre pentru bătrâni, cămine pentru copii, dar și prin sprijin acordat diferitelor categorii sociale aflate în dificultate sau în situații de risc și de excluziune socială.

 

Vizita Alteței Sale Regale Charles, Prinț de Wales, la Patriarhia Română

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l-a primit în data de 30 martie 2017, la Palatul Patriarhiei, pe Alteța Sa Regală Charles, Prinț de Wales, aflat într-o vizită oficială în România. Patriarhul României a menționat că în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord locuiesc mulți credincioși ortodocși români, ca studenți sau angajați în diferite domenii de activitate ale societății britanice. Astfel, în prezent, există peste 45 de parohii ortodoxe românești, păstorite de un episcop-vicar și de 42 de clerici, parohii care se bucură de sprijinul Bisericii Angliei, inclusiv prin oferirea unor locașuri de cult. Alteța Sa Regală Prințul de Wales a subliniat importanța moștenirii culturale românești și a apreciat receptivitatea României pentru conservarea acesteia. În acest context, a fost abordată posibilitatea unei cooperări între Patriarhia Română, Fundația Prințul de Wales și Fundația Pro Patrimonio, în vederea conservării și punerii în valoare a patrimoniului cultural și religios românesc.

 

Președintele României în vizită la Patriarhia Română

În ziua de 30 ianuarie 2015, Excelența Sa Domnul Klaus Werner Iohannis, Președintele României, a efectuat o vizită la Patriarhia Română, la invitația Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Președintele României a asistat la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Patriarhală cu ocazia sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. După Sfânta Liturghie, la Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Excelența Sa Domnul Președinte al României Klaus Werner Iohannis au avut o întrevedere în timpul căreia au fost discutate teme privind relațiile instituționale și cooperarea dintre autoritățile de stat și Biserica Ortodoxă Română.

 

Patriarhul României la recepția organizată de Administrația Prezidențială de Ziua Europei (9 mai 2015) / The Patriarch of Romania at the reception organised by the Presidential Administration on Europe Day (9 May 2015)

 

A scholar of today’s Orthodoxy

The Diploma of Protector of the „Pro Oriente“ Foundation

On 15 June 2009, the „Pro Oriente“ Foundation organised a celebration honouring the Romanian Orthodox Church and His Beatitude Patriarch Daniel. During this festivity, His Beatitude was awarded the Diploma of Protector of the „Pro Oriente“ Foundation. The Foundation was established in 1964 by the Cardinal of Vienna, Franz König with a view to developing the relations between the Roman-Catholic Church and the Orthodox Churches. The celebration took place in the State Hall of the Austrian National Library, with several hundred people in attendance, and in the presence of representatives of the Churches in Vienna, of local and state authorities, of members of the „Pro Oriente“ Foundation, of students and faithful from Vienna.

On 9 July 2009, the Patriarch of Romania was awarded the title Doctor Honoris Causa by the „Saint Serge“ Orthodox Theological Institute in Paris. In his Laudatio address, Prof Jean- François Colosimo, Professor of Patrology, paid homage to the great Romanian persona­lities (Eugen Ionescu, Constantin Brâncuși, Mircea Eliade etc.) who had connections with Paris and thus attested the „kinship“ between Romania and France.

 

Doctor Honoris Causa of the „Al. I. Cuza” University of Iași

The event took place on 15 October 2010, in the „Mihai Emi­nescu“ Aula Magna of the „Alexandru Ioan Cuza“ University in Iasi. The Laudatio address was delivered by His Eminence Metropolitan Teofan of Moldavia and Bucovina. The text of the address was drafted by: Prof Dr Vasile Isan, Rector of the „Al. I. Cuza“ University (President), His Eminence Metropolitan Teofan, Prof Dr Alexandru Zub, Member of the Romanian Academy, His Eminence Metropolitan Nifon, Prof Dr Emilian Popescu, Corresponding Member of the Academy, and Revd Prof Dr Viorel Sava, Dean of the „Dumitru Staniloae“ Faculty of Orthodox Theology (Members).

 

Doctor Honoris Causa of the „Babeș-Bolyai“ University, Cluj-Napoca, 7 December 2011

Doctor Honoris Causa of the „Titu Maiorescu“ University, Bucharest, 10 December 2015

Doctor Honoris Causa of the „Dimitrie Cantemir“ Christian University, Bucharest, 22 martie 2016

 

The new building of the Romanian National Library, an imposing modern edifice furnished with all the essential facilities, was blessed on 22 April 2012 by His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, who concelebrated with an assembly of archimandrites, priests and archdeacons, in the presence of many personalities and distinguished guests. After the
blessing service, His Beatitude Patriarch Daniel gave an address in which he emphasised the role and the importance of the National Library as a means of preserving and communicating the intellectual inheritance of our nation throughout the centuries.

 

The US Ambassador’s visit to the Romanian Patriarchate

On 31 May 2017, His Beatitude Daniel, the Patriarch of Romania, received the visit of His Excellency, Mr Hans Klemm, the Ambassador of the United States of America, at the Patriarchal Residence in Bucharest. Mr Hans Klemm expressed his thanks for the meeting and referred to his visits during his stay in Romania to several monasteries and churches, like Putna, Agafton, Curtea de Arges, visits which helped him acquire a better awareness of current realities in Romania. During the meeting, the Patriarch of Romania emphasised our Church’s priorities for the near future, as, for instance, the completion of the National Cathedral in time for the celebration of one century since the Great Union (1918-2018). His Beatitude also mentioned the focus on adequate responses to the pastoral needs of the faithful, through active involvement by providing spiritual assistance to people in hospitals, prisons, homes for the elderly, orphanages, but also by offering support to the various social categories who encounter difficulties, are exposed to risks and face social exclusion.

 

The visit of His Royal Highness Charles, Prince of Wales, to the Romanian Patriarchate

On 30 March 2017, His Beatitude Patriarch Daniel received at the Patriarchal Palace His Royal Highness Charles, Prince of Wales, who was on an official visit to Romania. The Patriarch of Romania mentioned on this occasion that many Romanian Orthodox Christians are currently living in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as students or employed in various professional areas. Thus, there are currently over 45 Romanian Orthodox parishes, managed by an Assistant Bishop and 42 priests. These parishes benefit from the important support of the Church of England which notably offers church buildings for the celebration of Orthodox services. His Royal Highness the Prince of Wales underlined the importance of the ­Romanian cultural inheritance and commended Romania’s receptivity to preserving it. In this context, the possibility was considered of a cooperation project between the Romanian Patriarchate, The Prince of Wales Foundation and the Pro Patrimonio Foundation, in order to better preserve the ­Romanian cultural and religious patrimony and to raise awareness of the value of this heritage.

 

The President of Romania visits the Romanian Patriarchate

On 30 January 2015, His Excellency Mr Klaus Werner Iohannis, President of Romania, made a visit to the Romanian Patriarchate, at the invitation of His Beatitude Patriarch Daniel. The President of Romania attended the Holy Liturgy celebrated in the Patriarchal Cathedral for the feast day of the Three Holy Hierarchs: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom. After the Holy Liturgy, His Beatitude Patriarch Daniel and His Excellency the President of Romania had a consultation at the Patriarchal Residence during which they discussed themes concerning institutional relations and the cooperation between State authorities and the Romanian Orthodox Church.

 

The Patriarch of Romania at the reception organised by the Presidential Administration on Europe Day (9 May 2015)

Catedrala Mântuirii Neamului – inima spirituală a României / The Cathedral of National Salvation – the spiritual heart of Romania

La inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, între anii 2007 și 2010 au fost parcurse toate etapele necesare pentru pregătirea documentației ridicării locașului. În 2010 s-a organizat un concurs pentru atribuirea lucrărilor, iar în toamna acelui an au început primele lucrări pregătitoare (execuția pereților mulați și a excavațiilor). Lucrările efective la Catedrala Mântuirii Neamului au început în decembrie 2011. Era necesar ca şi în capitala României să fie construită o catedrală naţională reprezentativă, atât din motive liturgice practice, dar şi ca simbol al credinţei, libertăţii şi demnităţii poporului român.

Catedrala Mântuirii Neamului este amplasată în Bucureşti, pe un teren situat pe Dealul Arsenalului, la intersecţia dintre strada Calea 13 Septembrie şi strada Izvor.

 

Acum Dumnezeu ne binecuvântează cu un nou moment sfânt şi solemn, şi anume punerea pietrei de temelie pentru noua Catedrală Patriarhală, pe care Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, de vrednică pomenire, ca şi predecesorii săi, a numit-o Catedrala Mântuirii Neamului. Este vorba despre Catedrala izbăvirii neamului din multe necazuri, din oprimări, din războaie. Astfel, acum, noi dorim să începem împlinirea unui vis sfânt, împlinirea unei dorinţe sfinte, şi anume aceea de a avea o catedrală în Capitală. Bucureştiul este una dintre capitalele europene care nu au o catedrală pe măsura demnităţii acestui oraş, a acestei capitale europene.

 

Suntem convinşi că în câţiva ani vom avea în Bucureşti o catedrală patriarhală care va contribui nu numai la înfrumuseţarea Capitalei ţării, ci şi la îmbogăţirea zestrei spirituale a poporului român, constituind o carte de vizită a României pentru o afirmare demnă în cadrul marii familii europene.

 

Procesiune cu Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei la Catedrala Națională

La 24 octombrie 2011, în timpul procesiunii în jurul fundației Catedralei Mântuirii Neamului cu racla purtând Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, și cu Icoana Maicii Domnului Prodromița, la oprirea din dreptul Altarului, Patriarhul Bisericii noastre a rostit rugăciunea de binecuvântare a lucrărilor.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu Cel viu, Dumnezeu adevărat, strălucire și chip al Părintelui Cel fără de început și viața cea veșnică, piatra cea din capul unghiului fiind, Te-ai tăiat din muntele cel curat și fecioresc fără de sămânță bărbătească și ești temelia neclintită a Bisericii Tale; Cel ce, cu vărsarea scumpului Tău Sânge, ai întemeiat Biserica Ta, iar cu moartea Ta ai ridicat-o, cu Învierea ai desăvârșit-o, cu Înălțarea ai binecuvântat-o și cu Pogorârea Sfântului Duh ai sfințit-o și ai lățit-o, Ție acum cu umilință ne rugăm trimite harul Sfântului Tău Duh și binecuvântează temelia zidirii ce se înalță întru slava Preasfântului Tău Nume și întru cinstirea și pomenirea Sfintei Înălțării Tale și a Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat. Și Tu, Cel ce ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, care dintru început ai plăsmuit totul, fiind începutul, înmulțirea și săvârșirea lucrării acesteia, binecuvântează pe ctitori și pe lucrători și lucrul mâinilor lor sporește-l și cu pronia Ta cea dumnezeiască înmulțește cu îndestulare toate cele de trebuință spre ridicarea și finalizarea catedralei acesteia, ca să fie biserică desăvârșită și plină de Slava Ta și întru ea să se preaslăvească Numele Tău cel Preasfânt și Mare, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt este binecuvântat totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Sfinţirea temeliei Catedralei Mântuirii Neamului

În ajunul sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, 28 iunie 2012, temelia Catedralei Mântuirii Neamului a fost sfinţită de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

 

Tradiționalul Pelerinaj de Florii din Capitală, din 27 aprilie 2013, a început de la Catedrala Mântuirii Neamului, unde Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la slujba Vecerniei sărbătorii unită cu rânduiala Litiei.


Sărbătoarea Înălţării Dom­nului va fi şi hramul principal al Catedralei Mântuirii Neamului, a cărei edificare este în acelaşi timp o necesitate practică şi un simbol spiritual naţional, fiind dintru început închinată cinstirii după cuviinţă a eroilor români, care s-au jertfit, de-a lungul întregii noastre istorii, pentru apărarea credinţei creştine – ortodoxe, pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român. Cultul eroilor, adică pome­nirea din neam în neam sau din generaţie în generaţie a celor care s-au jertfit pentru apărarea credinţei şi a patriei, este o adevărată cultură a sufletului românesc, care crede, simte şi mărturiseşte că iubirea este mai tare decât moartea. 

 

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea s-a încheiat la Catedrala Naţională

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit duminică, 4 septembrie 2016, Sfânta Liturghie la șantierul Catedralei Mântuirii Neamului din Capitală, înconjurat de un sobor de ierarhi ortodocși din țară și străinătate. Slujirea a fost evenimentul central al Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea, desfășurată în București, între 1 și 4 septembrie 2016, la care au participat 2.500 de tineri din țară și străinătate.

 

Vizita Patriarhului României la Catedrala Națională

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vizitat duminică, 4 septembrie 2016, șantierul Catedralei Mântuirii Neamului. Preafericirea Sa a fost însoțit de mai mulți ierarhi ai Bisericii noastre, clerici și tineri participanți la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea. Vizita a avut loc după Sfânta Liturghie și festivitatea de încheiere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea 2016.

 

Văzută ca locaş de cult, trebuie să reţinem că Biserica este expresia de comuniune mărturisitoare a lui Hristos Domnul şi se împărtăşeşte cu El. Ea este locaşul Sfintei Euharistii. De aceea, Altarul, locul unde se sfinţesc Darurile Euharistice, este locul central al bisericii. Este foarte important să cunoaştem conţinutul spiritual al credinţei, pentru ca locaşul de cult să simbolizeze, să semnifice în formă zidită Cuvântul care zideşte comuniunea.

 

 

Stadiul lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului în 2017

Lucrările pentru edificarea Catedralei Naționale se desfășoară în această perioadă într-un ritm alert, pe toate fronturile de lucru existente în șantier, și sunt susținute de aproximativ 650 de muncitori care își desfășoară activitatea în trei schimburi, de luni până sâmbătă. În acest moment, muncitorii execută lucrări între cotele +36.00 și +45.00 metri, nivel la care se închide corpul principal al Catedralei. Se lucrează și între cotele +45.00 și +54.00 metri în zona de apariție a turlei principale, între cotele +45.00 și +52.00 metri în zona unei turle secundare și între cotele +45.00 și +48.00 metri în zona turlei-clopotniță. Pentru acest an, 2017, este prevăzută finalizarea lucrărilor aferente închiderii corpului principal al catedralei la cota +45.00 metri și continuarea lucrărilor la cele 8 turle (6 turle secundare, turla-clopotniță și turla principală).

 

Vineri, 19 mai 2017, au fost aduse la Catedrala Mântuirii Neamului cele 6 clopote turnate și realizate la fabrica Grassmayr din Inns­bruck – Austria. Pe fiecare dintre cele șase clopote se află înscrise (de la stânga la dreapta): stema Patriarhiei Române, chipul Patriarhului României și Crucea Patriarhală, precum și inscripția „Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918-2018”. Cel mai mare clopot al Catedralei Mântuirii Neamului are 25 de tone, iar următoarele 5 au: 3.400 kg, 1.800 kg, 1.000 kg, 750 kg, 500 kg.

 

Această Catedrală trebuie să fie un simbol arhitectural al supremului moment liturgic, cel al Euharistiei, al împărtăşirii cu Hristos, Unul din Sfânta Treime. De aceea se impune reprezentarea printr-o configuraţie simbolizând Potirul. Cupa Potirului va cuprinde deci edificiul Catedralei în care se vor săvârşi Sfintele Taine. În centrul cupei înălţându-se biserica, aceasta va avea ca semn al menirii sale misionare, înălţătoare, turla Pantocratorului, încununată cu Crucea Patriarhală.

 

 

 

The Cathedral of National Salvation – the spiritual heart of Romania

 

At the initiative of His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, during 2007 – 2010, all the required stages of preparing the documentation for the building of the
cathedral were successfully carried out. In 2010, a public tender took place for the project and in the autumn of the same year the first preliminary work began with the application of cutoff walls and the excavation of the soil. The main phase of the construction work for the Cathedral of National Salvation began in December 2011. It was essential for an emblematic national cathedral to be raised in the capital of Romania, both for practical liturgical reasons and also as a symbol of the faith, freedom, and dignity of the Romanian people.

The Cathedral of National Salvation is located in Bucharest, on Arsenal Hill, in an area at the junction of Calea 13 Septembrie Street and Izvor Street.

 

God is blessing us now with another holy and solemn occasion, namely the laying of the foundation stone of the new Patriarchal Cathedral, which the worthy of remembrance late Patriarch Teoctist dubbed „The Cathedral of National Salvation“. It is the Cathedral of National Salvation from tribulation, oppression and wars. That is why, today, we wish to begin the fulfilling of a holy dream, of a holy aspiration, which is to have a cathedral in the capital. Bucharest does not have a cathedral worthy of the status of this city, of this European capital.

We are assured that, in a few years, we will have a Patriarchal Cathedral in Bucharest which will not only adorn the country’s capital but will also enrich the spiritual heritage of the Romanian
people, by acting as a calling card of Romania and contributing to our dignified affirmation in the great European family of nations.

 

Procession with the Precious Head of Saint Andrew the Apostle at the National Cathedral

On 24th October 2011, The Patriarch, together with an assembly of priests and deacons,
processed around the foundations of the Cathedral of National Salvation with the Icon of the Mother of God „Acheiropoieton“ („Not Made by Human Hands“) and with the reliquary holding the Venerable Head of the Holy Apostle Andrew the First-Called, Patron Saint of Romania and of the National Cathedral. When reaching the foundation area assigned for the altar, the Patriarch of our Church uttered a prayer of blessing for the construction.

„Lord Jesus Christ, Son of the Living God, our True God, radiance and icon of the Father without beginning and Life Eternal, the Cornerstone that was cut from the pure mountain of the Virgin, without manly seed, You are the strong foundation of Your Church. To You, who by the spilling of your Precious Blood established your Church, raised it by your death, perfected it by your Resurrection, blessed it by your Ascension, and hallowed and multiplied it by the Descent of Your Holy Spirit, we now humbly pray: Send down Your Holy Spirit and bless the foundations of this edifice that is being raised for the glory of Your Holy Name and in remembrance and veneration of Your Holy Ascension and of Saint Andrew the Apostle – the First Called. You who are the Alpha and the Omega, the beginning and the end; You who from the beginning created everything, being the origin, growth and completion of this effort, bless the founders and workers. With your divine providence multiply the work of their hands and plentifully increase everything needed for the construction and completion of this cathedral, so that it may become a perfect church full of your glory, where your Most Holy and Glorified Name is worshipped and blessed, together with the Father and the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen.“

 

The Blessing of the Foundations of the Cathedral of National Salvation

On 28 June 2012, the eve of the Feast of the Holy Apostles Peter and Paul, His Beatitude Patriarch Daniel of Romania blessed the foundations of the Cathedral of National Salvation

 

The Cathedral of National Salvation – Starting Point of the Palm Sunday Pilgrimage 2013

The Cathedral of National Salvation was the starting point of the now customary Palm Sunday Pilgrimage in the capital. Here, His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church attended the festal Great Vespers service with Lythia.

 

The Feast of the Ascension of the Lord will be the main patronal feast of the Cathedral of National Salvation, the construction of which is at the same time a practical necessity and a symbol of the national spirit, since it was dedicated, from the very beginning, to honouring the memory of the Romanian heroes who, throughout our entire history, sacrificed themselves in defence of the Orthodox Christian faith and for the freedom, unity and dignity of the Romanian people. The cult of the heroes, namely the remembrance from generation to generation of those who sacrificed themselves defending the faith and the homeland, is truly a culture of the Romanian soul, which believes, feels and confesses that love is stronger than death.

 

The International Meeting of Orthodox Youth concluded at the National Cathedral

On Sunday, 4 September 2016, His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, surrounded by an assembly of Orthodox hierarchs from Romania and abroad, celebrated the Divine Liturgy on the grounds of the construction site of the Cathedral of National Salvation. The service represented the main event of the International Meeting of Orthodox Youth, which took place in Bucharest between 1 and 4 September 2016, and was attended by a total of 2,500 young people, from Romania and abroad.

 

The Patriarch of Romania Visits the National Cathedral

On 4 September 2016, His Beatitude Patriarch Daniel visited the construction site of the Cathedral of National Salvation. His Beatitude was joined by several hierarchs of our Church, by clerics and young people attending the International Meeting of Orthodox Youth. The visit took place after the Divine Liturgy and the closing ceremony of the 2016 International Meeting of Orthodox Youth.

 

We should remember that, as a place of worship, the Church is the expression of the confessing communion with the Lord Christ, and that she partakes of Him. She is the home of the Holy Eucharist. Therefore, the Altar, the place where the Eucharistic Gifts are sanctified, is the central place of the church. It is very important to familiarise ourselves with the spiritual content of the faith, so that the place of worship may symbolise, may signify, in brick and mortar, the Word who builds up communion.

 

The Progress of the Construction of the Cathedral of National Salvation in 2017

Supported by a workforce of approximately 650, working in three shifts from Monday to Saturday, the building work for the completion of the National Cathedral continues at a fast pace on all sections of the construction site. Currently, the builders are working between elevation +36.00 and +45.00, which represents the height where the main body of the cathedral is joined together. Work is also underway between elevation +45.00 and +54.00 in the section of the main dome tower, between elevation + 45.00 and +52.00 in the section of the secondary dome tower, and between elevation + 45.00 and +48.00, in the section of the bell tower. It is anticipated that in 2017 the work for the joining of the main body of the cathedral will be completed at elevation +45.00.
Construction will continue on the 8 dome towers (6 secondary towers, the bell tower and the main dome tower).

On Friday, 19 May 2017, the six bells of the Cathedral of National Salvation, which were cast and produced at the Grassmayr Factory in Innsbruck, Austria, were brought on site. Each of the six bells is etched, from left to right, with: the Seal of the Romanian Patriarchate, the image of the Patriarch of Romania and the Patriarchal Cross, as well as the inscription „The Blessing of Patriarch Daniel of Romania for the National Cathedral – Centennial 1918-2018“. The largest
bell of the Cathedral of National Salvation weighs 25 tonnes, with the other five weighing 3,400kg, 1,800kg, 1,000kg, 750kg, and 500kg, respectively.

 

This Cathedral must be an architectural symbol of the supreme liturgical moment of the Eucharist, of communing with Christ, who is One of the Holy Trinity. For that reason it is essential that this is conveyed by a construction that symbolises the Chalice. The cup of the Chalice will, therefore, encompass the Cathedral edifice where the Holy Sacraments will be celebrated. The church, rising from the centre of the cup, will have the tower dome of Christ Pantrokrator, crowned with the Patriarchal Cross, as a symbol of its missionary destiny.

 

 

Centrul de Presă Basilica, un deceniu de misiune mediatică în Patriarhia Română /The BASILICA Press Centre, a Decade of Mission through Media in the Romanian Patriarchate

Inaugurarea studiourilor TRINITAS TV, București, 27 octombrie 2007 / The inauguration of the TRINITAS TV studios, Bucharest, 27th October 2007

 

Biserica Ortodoxă Română a înțeles necesitatea extinderii misiunii sale în societate prin mijloacele moderne de comunicare. Nevoia intensificării misiunii spirituale a Bisericii „dincolo de zidurile Bisericii” prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă a fost semnalată încă din momentul rostirii cuvântului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu ocazia întronizării sale ca Patriarh al României. Cuvintele Patriarhului Daniel s-au concretizat pe 27 octombrie 2007, atunci când a fost inaugurat Centrul de Presă Basilica, format din următoarele componente: Radio Trinitas, Trinitas TV, Publicațiile Lumina, cuprinzând cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică și revista Vestitorul Ortodoxiei, Agenția de ştiri Basilica și Biroul de presă.

 

Televiziunea TRINITAS a fost înființată în octombrie 2007, la inițiativa și cu implicarea directă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Prin intermediul acestei televiziuni cultural-religioase, Patriarhia Română informează opinia publică despre evenimentele bisericești, lucrarea pasto­ral-mi­sionară, socială, edu­cațională și culturală a Bisericii, aducând în atenția publicului istoria, cultura și tezaurul de credință și spiritualitate creștină românească în context european.

 

 

Patriarhul României a sfințit și inaugurat noile studiouri ale Radioului și Televiziunii TRINITAS

Postul de radio TRINITAS a fost înființat în anul 1996, din ini­ția­tiva și cu binecuvântarea Prea­fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bi­sericii Ortodoxe Române, în perioada respectivă Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Consacrarea postului de radio TRINITAS ca rețea radiofonică națională a Bisericii Ortodoxe Române s-a înfăptuit la 27 octombrie 2007, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucu­reștilor, data de înființare a Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române.

Binecuvântarea noului sediu al Radio TRINITAS, București, 9 iunie 2014 / The blessing of the new headquarters of TRINITAS Radio, Bucharest, 9th June 2014

 

În prezent, Radio TRINITAS emite pe 51 de frecvențe terestre, acoperind peste 85% din teritoriul României, la care se adaugă o frecvență via satelit pentru Europa: Satelit EUTELSAT W2. Emisiunile se realizează în studioul central de la București și în studiourile locale de la Iași, Sibiu și Craiova. Ascultătorii au posibilitatea să audieze zilnic Sfânta Liturghie, Vecernia, Rugăciunile de seară și dimineață, Miezonoptica, precum și programe speciale de educație religioasă, de folclor românesc și muzică clasică, emisiuni de promovare a evenimentelor bisericești, știri și infor­mații utile, dialoguri și dezbateri privind probleme actuale ale vieții sociale și culturale.

 

Hramul Centrului de Presă Basilica, sărbătoarea Sfintei Treimi (5 iunie 2017)

 

Echipa TRINITAS TV / The TRINITAS TV team

 

Echipa Radio TRINITAS / The Radio TRINITAS team

 

Echipa redacțională a Agenției de știri BASILICA / The Editorial Team of the BASILICA News Agency

 

Echipa Biroului de presă / The Press Office team

 

Echipa redacțională a Publicațiilor LUMINA / The Editorial Team of the LUMINA Periodicals

 

Protocol de cooperare pentru promovarea culturii și identității naționale între Patriarhia Română și Televiziunea Română

 

Patriarhia Română și Televiziunea Română colaborează pentru realizarea și promovarea unor proiecte și programe cu caracter religios-spiritual, social și cultural-educațional, inclusiv a unor campanii umanitare pentru promovarea solidarității și ajutorarea oamenilor săraci, în baza unui protocol care a fost semnat în data de 26 septembrie 2013, la Palatul Patriarhiei, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și Claudiu Săftoiu, președinte-director general al Televiziunii Române. Prin acest protocol de cooperare, cele două instituții își propun promovarea constantă a valorilor românești autentice, spirituale și culturale, mai ales în mediul rural și în diaspora română, care în ultimii ani a cunoscut o creștere considerabilă.

Patriarhul României a primit la Reşedinţa Patriarhală pe reprezentanţii Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române şi reprezentanții mass-media ai eparhiilor ortodoxe din România, care s-au întrunit la Bucureşti pe parcursul a două zile: 3-4 martie 2016.

Diploma omagială „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” cu medalie oferită realizatorilor emisiunii „Universul credinței” de la Televiziunea Română, 16 martie 2017 / The editorial team of the „Universe of Faith“ programme of the Romanian Television, receive the „Jubilee Diploma of the Holy Martyr Antim of Iveria“. 16 March 2017

Patriarhul României a oferit Diploma omagială „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” cu medalie jurnaliștilor Remus Rădulescu și Cristian Curte, de la Societatea Română de Radiodifuziune, și George Grigoriu, de la Realitatea TV, în semn de recunoștință pentru merite deosebite în păstrarea credinței ortodoxe și promovarea culturii creștine (Salonul „Sfinții Români“ al Reședinței Patriarhale, 30 martie 2017). / The Patriarch of Romania awarded the „Jubilee Diploma of the Holy
Martyr Antim of Iveria“ with medals to journalists Remus Radulescu and Cristian Curte of the
Romanian Radio Broadcasting Company and to George Grigoriu of Realitatea TV, in recognition of their special merits for the preservation of the Orthodox faith and the promotion of Christian
culture (The „Hall of the Romanian Saints“ in the Patriarchal Residence, 30th March 2017).

 

 

 

 

The BASILICA Press Centre, a Decade of Mission through Media in the Romanian Patriarchate

 

The Romanian Orthodox Church grasped the necessity of expanding its mission in society by means of modern communication. The need to intensify the spiritual mission of the Church „beyond the walls of the church building“ through channels of mass communication, was signalled already in the inaugural speech of His Beatitude Patriarch Daniel on the occasion of his enthronement as the Patriarch of Romania. The words of Patriarch Daniel became reality on 27th October 2007, when the BASILICA Press Centre was inaugurated, comprising: TRINITAS Radio, TRINITAS TV, the LUMINA periodicals – the daily „Lumina“ Newspaper („The Light“), the weekly „Lumina de Duminica“ („Light on Sunday“), the Herald of Orthodoxy magazine (Vestitorul Ortodoxiei), the BASILICA News Agency, and the Press Office.

At the initiative and with the direct involvement of His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, TRINITAS TV was launched in October 2007. By means of this cultural-religious TV station, the Romanian Patriarchate informs the public about events in the life of the Church, about the pastoral, missionary, social, educational and cultural activity of the Church. It brings to the attention of the public the history, culture and richness of the ­Romanian Christian faith and spiri­tuality in the European context.

 

The Blessing and Inauguration of the New TRINITAS Radio and Television
Studios by the Patriarch of Romania

TRINITAS Radio Station was launched in 1996, with the blessing of His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, then the Metropolitan of Moldavia and Bucovina. The blessing of the TRINITAS Radio Station as the nation-wide broadcaster of the Romanian Orthodox Church took place on 27th October 2007, on the feast day of Saint Demetrios the New, the Protector of Bucharest. This day coincided also with the establishment of the BASILICA Press Centre of the Romanian Patriarchate. Currently, TRINITAS Radio broadcasts over 51 terrestrial frequencies, which cover over 85% of the territory of Romania. It also broadcasts in Europe via satellite on Satellite EUTELSAT W2. Programmes are produced both in the central studios in Bucharest and in the local studios in Iasi, Sibiu, and Craiova. Listeners have the opportunity to hear, on a daily basis, the services of the Divine Liturgy, Vespers, Evening and Morning Prayers, as well as special programmes of religious education, of Romanian folk music, classical music, together with programmes that advertise events in the life of the Church, news and useful information, dialogues and debates on relevant topics pertaining to contemporary society and culture.

 

The Patronal Feast of the BASILICA Press Centre, on the Feast of the Holy Trinity
(5th June 2017)

 

Protocol of Cooperation between the Romanian Patriarchate and the Romanian Television for the Promotion of Cultural and National Identity

Based on a protocol signed at the Patriarchal Palace on 26th September 2013 by His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church and Mr Claudiu Saftoiu, the President and General Manager of the Romanian Television, the Romanian Patriarchate and the Romanian Television are working together to produce and promote several projects and TV programmes with a religious-spiritual and socio-cultural and educational character, including several humanitarian campaigns aimed at fostering solidarity and aiding the poor. By means of this protocol of cooperation, the two institutions seek to promote sustainably the authentic spiritual and cultural Romanian values, especially in the rural milieu and in the Romanian diaspora, which has grown considerably in recent years.

The Patriarch of Romania welcomed representatives of the BASILICA Press Centre of the Romanian Patriarchate together with media representatives of the Orthodox eparchies from Romania, at the Patriarchal Residence. The representatives met for a consultation in Bucharest on 3 and 4 March 2016.

 

Accolades for Christian journalists

The editorial team of the „Universe of Faith“ programme of the Romanian Television, receive the „Jubilee Diploma of the Holy Martyr Antim of Iveria“. 16 March 2017

The Patriarch of Romania awarded the „Jubilee Diploma of the Holy Martyr Antim of Iveria“ with medals to journalists Remus Radulescu and Cristian Curte of the Romanian Radio Broadcasting Company and to George Grigoriu of Realitatea TV, in recognition of their special merits for the preservation of the Orthodox faith and the promotion of Christian culture (The „Hall of the Romanian Saints“ in the Patriarchal Residence, 30th March 2017).

 

 

Educația creștină a tinerilor pentru cultivarea credinței ca lumină a vieții / Educating Christian youth to cultivate faith as light of life

Una din prioritățile slujirii patriarhale a Preafericitului Părinte Daniel este aceea a educației și formării tinerilor în spiritul tradiției creștin-ortodoxe strămoșești. În legătură cu aceasta, Preafericirea Sa a inițiat și binecuvântat programe de catehizare, proiecte legate de predarea religiei în școlile publice, semnate alături de instituții ale Statului, proiecte de susținere a copiilor nevoiași, a participat la simpozioane și întâlniri ale tineretului ortodox din țară și din străinătate.

 

Familia, Biserica şi Şcoala sunt chemate să ofere copiilor şi tinerilor, pe lângă cunoștințe intelectuale, şi o formare spirituală pentru a trăi viaţa în comuniune de iubire faţă de Dumnezeu şi de oameni.

 

 

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, la București

 

Provocările la care sunt supuși tinerii din partea unei societăți secularizate și globalizate – sărăcită de valori spirituale, supusă unor permanente schimbări, crize economice și morale: emigrația, consumul de alcool, droguri, libertinaj, violență etc. – reprezintă un motiv în plus de conștientizare a rolului și importanței Familiei, Bisericii și Școlii în formarea tinerilor creștini. Aspirațiile spre bine și frumos ale tinerei generații trebuie susținute de întreaga societate, care are responsabilitatea de a-i orienta pe tineri și de a le cultiva încrederea, pentru a iubi valorile spirituale, morale și culturale perene. Familia, Biserica și Școala au datoria de a oferi o educație creștină tinerilor pentru cultivarea credinței ca lumină a vieții cotidiene, precum și a iubirii față de Dumnezeu și față de oameni.

 

În contextul anului 2016, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia Română au organizat Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, la București, în perioada 1-4 septembrie 2016. Tema întrunirii a fost Iisus Hristos – bucuria Vieții, iar scopul: formarea tinerilor, prin participarea la programe educative, duhovnicești, culturale și artistice, pentru a deveni la rândul lor formatori în comunitățile din care fac parte. La acest eveniment vor participa 2.500 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani din toate eparhiile Patriarhiei Române, precum și reprezentanți ai unor Biserici Ortodoxe surori.

După festivitatea de deschidere din seara zilei de joi, 1 septembrie 2016, în zilele de vineri și sâmbătă, tinerii au participat la rugăciunile de dimineață în 10 biserici din Capitală, apoi la două ateliere de lucru în 10 unități de învățământ din București. În seara zilei de vineri, 2 septembrie, la Sala Palatului, a avut loc conferința duhovnicească Iisus Hristos – bucuria Vieții, în cadrul căreia tinerii au adresat conferențiarilor (părintelui diacon Sorin Mihalache și doamnei Liana Stanciu) o serie de întrebări care arată preocupările și căutările tinerei generații pentru o viață creștină autentică. La conferință a asistat și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Duminică, 4 septembrie, tinerii au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în fața Catedralei Mântuirii Neamului. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Patriarh Daniel le-a adresat tinerilor un mesaj.

 

Proiectul național „Hristos împărtășit copiilor”

 

Acest proiect a fost inițiat de WORDIRECT, o organizație creștină non-profit, dezvoltată de „Gospel Light Worldwide” din S.U.A., cu scopul de a susține activitatea de catehizare a copiilor prin punerea la dispoziția preoților și a cateheților a unui set de instrumente catehetice pentru a transmite copiilor, încă de la cele mai fragede vârste, învățăturile biblice, ajutându-i astfel să atingă maturitatea întru credință. Proiectul a fost început în anul 1996 și implementat în Europa mai târziu. Se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani și are ca obiectiv, pe de o parte, aducerea lor mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu și de Biserică, pe de altă parte, modelarea sufletelor după chipul lui Hristos. Prima hotărâre a Sfântului Sinod de implementare a acestui proiect a avut loc în luna ianuarie 2006, an în care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a sprijinit și preluat pentru prima oară proiectul propus de „World Vision“. Această primă hotărâre clarifica poziția orei de cateheză față de ora de religie, caracterul de complementaritate, și s-a propus încă de atunci conținutul catehetic al acestui proiect întregii Patriarhii. Sfântului Sinod a decis în iulie 2008 înființarea în cadrul Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române a unui Birou de catehizare a tineretului, în vederea dezvoltării proiectului `Hristos împărtășit copiilor”, început la noi în țară cu câțiva ani înainte. Prin proiectele sale educa­ționale „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege şcoala!”, Biserica Ortodoxă Română face eforturi multiple să-i educe p ae copii în spiritul iubirii de Dumnezeu și de oameni, prin promovarea rugăciunii, a prieteniei și a întrajutorării, și să prevină abandonul școlar cauzat de sărăcie sau de absența părinților plecați la muncă în străinătate. Prin birourile ei de cateheză parohială, prin taberele pentru copii pe care le organizează în cadrul acestor proiecte, Biserica se străduiește să suplinească, în viața multor copii, lipsa de afecțiune părintească și a atmosferei de familie, dar și să descopere copii talentați pe care îi încurajează să-și cultive talentul în folosul Bisericii și al societății românești de azi. Rezultatele sunt îmbucurătoare, dar nevoile prezente și viitoare sunt foarte mari.

Premierea participanţilor laproiectul „Hristos împărtăşit copiilor“ / The award ceremony for the participants in the project „Christ Shared to the Children“

 

Proiectul educațional „Alege şcoala!”

 

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu aprobarea Sfântului Sinod (450/2012 și 8913/2013), Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educațional, în parteneriat cu Fundația World Vision România și cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, a inițiat și derulat, începând cu luna septembrie a anului 2009 și până în luna decembrie 2015, patru ediții ale proiectului `Alege școala!”. Având în vedere că o bună parte dintre copiii participanți la acest program sunt afectați de pericolul abandonului școlar, din cauza lipsei de motivație pentru a rămâne în sistemul educațional, precum și a lipsei de perspectivă, ideea proiectului „Alege școala!” implică promovarea valorilor creștine în vederea sporirii motivației edu­caționale. Din septembrie 2009 până în iunie 2012, Patriarhia Română, în parteneriat cu Fundația World Vision România, a început implementarea proiectului „Alege școala!” pe o perioadă de 34 de luni, în trei regiuni de dezvoltare – Nord-Est, Sud-Muntenia și București-Ilfov.

Din august 2010 până în iulie 2013, pentru o perioadă de 36 de luni, proiectul „Alege școala!” a fost extins și în celelalte cinci regiuni de dezvoltare – Nord-Vest, Sud-Vest, Sud-Est, Vest și Centru. Din aprilie 2014 până în decembrie 2015, pentru o perioadă de 21 de luni, Fundația World Vision România, în parteneriat cu Patriarhia Română, a derulat proiectul „Alege școala!“ în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest în 12 județe ale țării, în 3 regiuni de dezvoltare

Din martie 2015 până în noiembrie 2015, pentru o perioadă de 9   luni, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în parteneriat cu Patriarhia Română, derulează proiectul „Alege școala!” în 15 județe ale țării, în 4 regiuni de dezvoltare – Nord-Est, București-Ilfov, Sud Muntenia și Sud-Est.

Ceremonia de încheiere a proiectului „Alege școala!”, la finalizarea programului național, Palatul Patriarhiei, 23 Iulie 2013 / The closing ceremony of the „Choose School!“ project, on the completion of the programme nation-wide, The Patriarchal Palace, 23rd July 2013

 

Proiectul „Alege școala!” reprezintă o împlinire a tuturor celor care au crezut în el și au dăruit din sufletul lor toată dragostea jertfelnică izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu și sădită în inima copiilor, care au nevoie de ea.

 

Învățământul religios public

 

În data de 29 mai 2014, Patriarhul României a semnat, la Reședința Patriarhală, Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea în­vățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar. Protocolul a fost încheiat între Patriarhia Română, Ministerul Educației Naționale și Secretariatul de Stat pentru Culte.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a deschis lucrările Consfătuirii naționale anuale a inspectorilor de religie (6 septembrie 2010) / His Beatitude Patriarch Daniel opened the proceedings of the Annual National Consultation of Religious Education Inspectors (6 September 2010).

 

Ora de religie este un apostolat educaţional, o misiune sfântă, deopotrivă spirituală şi socială, adică o chemare şi o trimitere din partea lui Dumnezeu pentru a modela suflete tinere în comuniune de iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni, dar şi în comuniune cu toate generaţiile de sfinţi din toate timpurile.

 

Consfătuirea profesorilor de religie din Arhiepiscopia Bucureştilor, Palatul Patriarhiei, 12 septembrie 2017 / The Consultation of Religious Education Teachers of the Archdiocese of Bucharest, Patriarchal Palace, 12 September 2017

 

APOR – cooperare şi coresponsabilitate pentru educaţia tinerei generaţii

 

În București a avut loc sâmbătă, 28 martie 2015, întrunirea națională a Asociației „Părinți pentru ora de Religie” (APOR). Reprezen­tanții celor 40 de filiale ale APOR din toată țara, pre­zenți la eveniment, au fost binecu­vântați, în a doua parte a întâlnirii, de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Diploma și Medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur” pentru personalități ale vieții publice românești, academicieni, profesori universitari, artiști și jurnaliști, implicați în susținerea educației religioase a tinerei generații, 2 iulie 2015 / The „Saint John Chrysostom“ Jubilee Diploma and Medal was awarded to prominent public figures of Romanian society, Members of the Academy, university lecturers, artists and journalists for their involvement in supporting the religious education of the younger generation, 2 July 2015

 

Elevii olimpici la disciplina religie premiați de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, biserica Parohiei Parcul Călărași, Bucureşti, 21 martie 2016 / His Beatitude Patriarch Daniel rewards pupils who performed at the Religious Education Discipline Olympiad, „Parcul Calarasi“ parish church, Bucharest,
21 March 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Patriarhul României a inaugurat Școala Postliceală Sanitară „Sfântul Ierarh Nectarie“, Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti, 15 septembrie 2016 / The official opening of the „Saint Hierarch Nectarios“ College of Nursing by the Patriarch of Romania, Bucharest Orthodox Theological Seminary, 15 September 2016.

 

 

 

Este de menționat faptul că, în lume, printre cele mai prestigioase instituții de învățământ, începând cu grădinițele și terminând cu universități de vârf, sunt cele patronate de diverse Biserici și confesiuni creștine, care urmăresc, prin educație, progresul spiritual și devenirea echilibrată și responsabilă a absolvenților lor, ca persoane de nădejde pentru construirea unor societăți performante și armonios dezvoltate.

 

 

 

 

La finalul serbării dedicate ocrotitorilor săi de elevii Școlii Gimnaziale „Sfinții Trei Ierarhi“ din București, 30 ianuarie 2014 / At the end of the school celebration organised by the pupils of the „Holy Three Hierarchs“ Secondary School, on the occasion of their patronal feast, Bucharest, 20 January 2014

 

 

 

 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vizitat miercuri, 23 decembrie 2015, Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia“, unde a fost întâmpinat cu bucurie de copiii și angajații așezământului. Pentru a marca evenimentul, cei mici au pregătit un mic recital de colinde / On 23 December 2015, His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, visited the „Holy Martyr Sofia“ Child Day Care Centre, where he was welcomed with joy by children and employees alike. To mark the event, the children prepared a short carol concert.

 

Lansarea proiectului social-cultural „Culori radiofonice în 1001 de voci”

 

 

 

Proiectul social-cultural dedicat copiilor nevăzători sau cu deficiențe de vedere din România a fost lansat marți, 5 aprilie 2016, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României. Evenimentul a avut loc în Sala Mare a Ateneului Român.

 

 

Mici colindători în vizită la Patriarhul României

Grup de colindători de la Şcoala „Anastasia Popescu“ din Bucureşti / The group of carol-singers from the „Anastasia Popescu“ School in Bucharest

 

Apreciere pentru preoții cu mulți copii

 

 

În „Duminica Părinților și Copiilor”, 6 iunie 2010, Patriarhul României a oferit daruri familiilor preoților cu mulți copii din Arhiepiscopia Bucureștilor.

 

 

 

O sută de copii s-au întâlnit cu Patriarhul României

 

Ziua Copilului la Patriarhia Română, 1 iunie 2017 / International Children’s Day at the Romanian Patriarchate, 1 June 2017

 

Binecuvântare patriarhală pentru reprezentanții ASCOR și LTCOR

Reşedinţa Patriarhală, 27 martie 2016 / The Patriarchal Residence, 27 March 2016

 

Tineri pelerini din comunitatea Taizé, Franţa, s-au întâlnit cu Patriarhul României

Palatul Patriarhiei, 1 mai 2016 / The Patriarchal Palace, 1 May 2016

 

Sărbătoarea Tineretului Ortodox la Tirana

Patriarhul României a participat la sărbătoarea Tineretului Ortodox de la Tirana duminică după-amiază (1 iunie 2014), la Centrul Cultural al Catedralei Arhiepiscopale „Învierea Domnului”, aflat la subsolul locașului de cult. La eveniment au participat opt Întâistătători de Biserici Ortodoxe prezenți la sfințirea Catedralei din Tirana, dar și ierarhi și oficialități. Tineri și elevi din mai multe orașe ale Albaniei au susținut un program de cântece și dansuri tradiționale.

 

 

Tineri creştin-ortodocşi iordanieni în vizită la Patriarhia Română

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit, în data de 31 august 2015, la Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, un grup de tineri creştin-ortodocşi iordanieni însoțiți de Preasfințitul Qais Sadiq, Episcop de Erzurum. Patriarhul României le-a vorbit despre rolul pe care îl au tinerii creștini în lumea de astăzi.

 

Copiii și tinerii considerăm că sunt un mare dar de la Dumnezeu pentru Biserică și pentru societate. De aceea, atât Biserica, cât și societatea trebuie să aibă o deosebită preocupare pentru educația tinerilor și pentru susținerea în formarea lor profesională. Lumea de astăzi este confruntată cu fenomenul secularizării, adică o construire a societății fără referință la Dumnezeu și la religie. Societatea este confruntată cu criza economică și financiară, dar și cu multe conflicte armate, cu războaie și cu violență, ceea ce cauzează un număr mare de refugiați. Vedem în aceste zile cum în Europa refugiații din Siria și din alte țări ale Orientului vin în țările europene pentru a scăpa de violență și pentru a supraviețui. De aceea, noi trebuie să educăm tineretul în spiritul păcii, al conviețuirii pașnice, al respectului reciproc între diferite religii și diferite culturi.

 

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu participanții la Congresul Național al Facultăților de Teologie din Patriarhia Română, 27 septembrie 2010 / His Beatitude Daniel together with participants at the National Congress of Theological Faculties in the Romanian Patriarchate, 27 September 2010

 

Ne bucurăm că avem în față tineri harnici și evlavioși, plini de zel misionar, de iubire față de Hristos și față de Biserica Sa. Avem speranța că aceste daruri pe care Dumnezeu le-a dat Bisericii prin acești tineri să fie cultivate și să devină roditoare în ogorul mi­sionar al Bisericii. Dacă reținem conform studiilor teologice că esența Evangheliei și a credinței creștine este iubirea față de Dumnezeu care se arată în rugăciune și iubirea față de semeni care se arată în fapte bune, atunci Evanghelia iubirii milostive devine conținutul oricărei misiuni, fie că este vorba de slujitorii Sfintelor Altare, de profesori sau profesoare de religie sau de cei care vor lucra în Biserică prin arta sacră arătând vizual și muzical ceea ce este profunzime și valoare eternă a Ortodoxiei.

 

Cursul festiv al studenților Facultății de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, la încheierea studiilor universitare de licență, Palatul Patriarhiei, 27 iunie 2016 / The final festive course for students of the Faculty of Orthodox Theology in Bucharest, at the end of the academic year, the
Patriarchal Palace, 27 June 2016

 

 

Educating Christian youth to cultivate faith as light of life

One of the priorities of His Beatitude Patriarch Daniel, as part of his patriarchal ministry, is the education and the formation of the youth in the spirit of the Christian-Orthodox tradition of our forefathers. To that end, his Beatitude has initiated and gave his blessing for catechetical programmes and programmes related to the teaching of religious education in state schools, which are run in partnership with governmental institutions, and for projects that support disadvantaged children. He has also attended several symposiums and meetings of the Orthodox youth from Romania and abroad.

 

Apart from intellectual knowledge, the Family, the Church, and the School are called to provide to children and young people the spiritual formation which will enable them to live their lives in communion of love with God and people.

 

The International Meeting of Orthodox Youth, in Bucharest

 

The challenges that a secular and globalised society impose on the youth – the paucity of spiritual values, the constant changes, and the economic and moral crisis: migration, alcohol and drug use, licentiousness, violence, etc. – are yet another reason to affirm the role and importance of the Family, the Church, and the School in the formation of Christian youth. The longing of the young generation for what is good and beautiful has to be supported by the whole of society, which has the responsibility to guide the youth and to cultivate their confidence so that they get to love the perennial spiritual, moral and cultural values. The Family, the Church, and the School have the duty to offer a Christian education to the youth, for the nurturing of faith as light for everyday life, as well as of the love for God and people.

 

In the spirit of the 2016 Jubilee Year, dedicated to the religious education of Christian Orthodox youth, the Archdiocese of Bucharest together with the Romanian Patriarchate organised the
International Meeting of Orthodox Youth, in Bucharest, between 1-4 September 2017.
The Meeting centred on the theme Jesus Christ – the Joy of Life and had as its declared aim: the formation of the youth through participation in educational, spiritual, cultural and artistic activities, to enable them to become, in turn, trainers in their own communities. 2,500 young people, aged between 16 – 35, are estimated to have attended this event, hailing from all the eparchies of the Patriarchate of Romania, joined by representatives from several sister Orthodox Churches.
The opening ceremony, on the evening of Thursday, 1 September 2016, was followed by the conference Jesus Christ – the Joy of Life which took place at the Palace Hall. During the conference, the young participants had the opportunity to ask the lecturers questions (Father Deacon Sorin Mihalache and Mrs Liana Stancu). Their questions showcased the interests and pursuits of the young generation in their search for an authentic Christian life. His Beatitude Patriarch Daniel also attended the conference.
On Sunday, 4th September, the young participants attended the Divine Liturgy, celebrated in front of the Cathedral of National Salvation, by His Beatitude Patriarch Daniel, surrounded by an assembly of hierarchs, priests and deacons. At the end of the Divine Liturgy, Patriarch Daniel gave an address to the young people in attendance.

 

The National Project „Christ Shared to the Children“

This project was initiated by WORDIRECT, a not-for-profit Christian organisation, deve­loped by „Gospel Light Worldwide“ in the USA, with the purpose of supporting catechetical activities for children by making available to priests and catechists a range of catechetical tools for imparting to children, from an early age, the teachings of the Bible, helping them reach maturity in faith. The project began in 1996 and was later implemented in Europe. The project is aimed at children aged between 6 and 17. The purpose is, on the one hand, to bring them closer to the Word of God and the Church and, on the other, to model their souls on the image of Christ. The Holy Synod made the initial decision to implement this project in January 2006 and, in the same year, His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian ­Orthodox Church, then the Metropolitan of Moldavia and Bucovina, was the first to support and implement the project ­proposed by World Vision. This initial decision clarified the place of the catechesis class in relation to the religious education class as well as their complementary character, and recommended that the content of this catechetical project be applied throughout the Patriarchate. In July 2008, the Holy Synod made the decision to establish an Office for Youth Catechesis within the Theological-Educational ­Department of the Romanian Patriarchate to develop the „Christ Shared to the ­Children“ project, which had been trialled already a few years before.
By means of the educational programmes „Christ Shared to the Children’ and „Choose school!, the Romanian Orthodox Church is making multiple efforts to both educate children in the spirit of the love of God and people, by the promotion of prayer, friendship, and mutual help and to prevent school dropouts caused by poverty or by the absence of parents who have relocated abroad for work. By means of its Offices for Catechesis in the parishes as well as the Children Camps organised as part of these programmes, the Church endeavours to offset the lack of parental affection or of a family life that many children experience, but also to discover gifted children who, by being encouraged, can cultivate their talents for the benefit of the Church and of the Romanian society today. The results are heartening but the present and future needs are equally great.

 

The Educational Project „Choose School!“

With the blessing of His Beati­tude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, and as approved by the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church (450/2012 and 8913/2013), the Romanian Patriarchate, through its Theological-Educational Department, and in partnership with the World Vision Romania Foundation and the Metropolitanate of Moldavia and Bucovina, initiated and ran four cycles of the „Choose School!“ project, from September 2009 until December 2015.
Aware that the majority of the children participating in this programme are at great risk of abandoning school, due to a lack of motivation as well as a lack of perspective, the strategy of the „Choose School!“ project is to promote Christian values as an incentive for education. From September 2009 until June 2012, over a period of 34 months, the Romanian Patriarchate in partnership with the World Vison Foundation ran the „Choose School!“ project in three Development Regions of Romania: North-East, South-Muntenia, and Bucharest-Ilfov. From August 2010 until July 2013, over a period of 36 months, the „Choose School!“ project was extended to the other five Development Regions: North-West, South-West, South-East, West, and Central. From April 2014 until December 2015, over a period of 21 months, the World Vison Foundation in partnership with the Romanian Patriarchate ran the „Choose School!“ project in the Development Regions West, South-West Oltenia, and North-West, covering 12 counties.
From March 2015 until November 2015, over the course of 9 months, the Metropolitanate of Moldavia and Bucovina in partnership with the Romanian Patriarchate ran the project in four Development Regions: North-East, Bucharest-Ilfov, South-Muntenia and South-East, covering 15 counties.

 

The „Choose School!“ project is an achievement of all those who believed in it and who offered, from their heart, that sacrificial love which stems from the love of God. This love has been planted in the hearts of children, who are in need of it.

 

Public Religious Education

On 29 May 2014, at the Patriarchal Residence, the Patriarch of Romania signed a Protocol entitled „Religious
Education – the Orthodox Faith“, which addresses the issue of theological
education and its organisation at the pre-university and undergraduate level. The Protocol was produced jointly by the Romanian Patriarchate, the
Ministry of National Education, and the State Secretariat for Religious
Affairs.

His Beatitude Patriarch Daniel opened the proceedings of the Annual National Consultation of Religious Education Inspectors (6 September 2010).

 

The Religious Education class is an educational apostolate, a sacred mission, which is at once spiritual and social; in other words, it is both a calling and a sending out from God to form young souls in the communion of love with God and with all people, but also in communion with all the generations of saints from every age.

 

APOR – Cooperation and Co-Responsibility for the Education of the Young Generation

On Saturday, 28 March 2015, the national meeting of the Association „Parents for the Religious Education Class“ (Roma­nian acronym: APOR), took place in Bucharest. In the second part of the meeting, representatives from the 40 regional offices of APOR received the blessing of His Beatitude Daniel, the ­Patriarch of Romania.

 

It is worth mentioning that all over the world educational institutions that function under the aegis of Churches or of various Christian confessions – from kindergartens to top universities – tend often to be amongst the most prestigious. These institutions seek to foster their graduates, through
education, in a manner that is spiritual, balanced and responsible, encouraging them to become reliable individuals who would in turn help build competitive and harmoniously-developed societies.

 

The Launch of the Social-Cultural Project „Radiophonic Colours in 1001 Voices“

This social-cultural project aimed at helping blind or visually impaired children was launched on Tuesday, 2 April 2016, in the presence of His Beatitude Daniel, the Patriarch of Romania. The event took place in the Great Hall of the Romanian Athenaeum.

 

Little carol-singers visit the Patriarch of Romania

The group of carol-singers from the
„Anastasia Popescu“ School in Bucharest

 

Appreciation for the priests
with many children

On the „Sunday of Parents and Children“, 6 June 2010, the Patriarch of Romania offered gifts to the families of priests who have a large number of children and belong to the Archdiocese of Bucharest.

 

One hundred children met the
Patriarch of Romania

One hundred children met the Patriarch of Romania on the International Children’s Day at the Romanian Patriarchate, 1 June 2017.

 

A Patriarchal Blessing for Representatives of ASCOR (The Association of Romanian Orthodox Christian Students) and LTCOR (The League of Romanian Orthodox Christian Youth)

 

Young Pilgrims from the Taizé Community in France met the Patriarch of Romania

 

Orthodox Youth Festival in Tirana, Albania

In the afternoon of Sunday, 1 June 2014, the Patriarch of Romania attended the Orthodox Youth Festival in Tirana. The event took place at the „Resurrection of the Lord“ Cultural Centre which is located beneath the Archiepiscopal Cathedral. Eight other Orthodox Primates, together with several hierarchs and officials, attended the event which was occasioned by the consecration of the Tirana Cathedral. Young people and students from several cities of Albania performed a selection of traditional songs and dances.

 

Young Jordanian Orthodox Christians visit the
Romanian Patriarchate

On 31 August 2015, His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, welcomed at the „Holy Great Martyr George“ Chapel in the Patriarchal Residence, a group of young Jordanian Orthodox-Christians led by His Grace Qais Sadiq, Bishop of Erzurum. The Patriarch of Romania spoke with them about the role of young people in today’s world.

 

We regard children and the youth as a great gift from God to the Church and society. Therefore, both the Church and society must take a special care for the education of the youth and for suppor­ting them in their professional development. Today’s world is confronted by the phenomenon of secularisation; i.e. the building of a society without reference to God and religion. Society is facing both economic and financial crises and numerous armed conflicts, violence and war, which results in a large number of refugees. We see nowadays how many refugees from Syria and other Middle Eastern countries make their way to different European countries to escape violence and in order to survive. That is why it is imperative we educate the youth in the spirit of peace, of amiable coexistence, and of mutual respect between different religions and cultures.

We rejoice seeing before us hardworking and devout young people, full of missionary zeal, of love for Christ and His Church. We nurture the hope that these gifts, bestowed by God through these young people, will be cultivated and bear fruit within the missionary field of the Church. If we keep in mind that, as shown through theological studies, the core of the Gospel and of the Christian faith is the love of God revealed in prayer and in the charitable love for our neighbour, then the Gospel of merciful love will become the mainstay of any missionary service, whether it concerns those serving at the Altar, teachers of religious education, or those who are called to work in the Church through sacred art – showcasing visually and musically those things that represent the eternal depth and value of Orthodoxy.

 

 

 

 

Să nu despărţim Liturghia de filantropie şi filantropia de Liturghie / Liturgy should not be detached from Philanthropy, nor Philanthropy from Liturgy

Cooperare în domeniul social-filantropic

La Palatul Patriarhiei a avut loc marți, 8 ianuarie 2008, întrunirea primei şedinţe de lucru din acest an a Comisiei Mixte Guvern-Patriarhie, formată din reprezentanţi ai Guvernului României şi ai Bisericii Ortodoxe Române. Şedinţa a fost co-prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, alături de dl Mihai Alexandru Voicu, ministru delegat pentru relaţia cu Parlamentul.

 

Implicarea Bisericii în asistența socială este deodată o vocație spirituală și o necesitate practică. Opera socială a Bisericii derivă din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toți oamenii și din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă şi jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Aşa se explică mulţimea instituţiilor de binefacere sau asistență socială înființate sau patronate de Biserică de-a lungul secolelor, adesea cu sprijinul împăraţilor, regilor și domnitorilor creștini, dar și cu sprijinul tuturor celor milostivi şi darnici.

 

Semnarea Protocolului de cooperare în domeniul incluziunii sociale între Stat şi Biserică, București, 2 octombrie 2007 / The signing of the Protocol of Cooperation in the Area of Social
Inclusion between State and Church, Bucharest, 2 October 2007

 

Palatul Patriarhiei, 8 ianuarie 2008 / The Patriarchal Palace, 8 January 2008

 

Protocolul privind parteneriatul de „Asistenţă Medicală şi Spirituală“ între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii Publice, semnat, joi, 24 iulie 2008, în Salonul Sfinților Români din Reședința Patriarhală, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi ministrul Eugen Nicolăescu, s-a încheiat în scopul reglementării acţiunilor de cooperare în domeniul asistenţei medicale, precum şi pentru dezvoltarea unei comunităţi sănătoase din punct de vedere fizic, psihic, social şi spiritual.

 

În ziua de 13 mai 2013, la Palatul Patriarhiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și domnul ministru Daniel Constantin au semnat Protocolul de colaborare între Patriarhia Română și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru promovarea satului românesc.

 

 

 

În Salonul „Teoctist Patriarhul“ din cadrul Reşedinţei Patriarhale, Prea­fericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a primit miercuri, 10 februarie 2016, vizita unor reprezentanţi ai Carrefour România. Evenimentul a marcat extinderea la nivel naţional a programului social-filantropic Masa Bucuriei.

 

 

 

Patriarhia Română a donat dispozitive medicale pentru 20 de spitale din țară

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit miercuri, 9 august 2017, 20 de dispozitive medicale de uz pediatric mai multor unităţi medicale din ţară. Fondurile necesare achiziţionării aparatelor de ultimă generație, aproximativ 65.000 de euro, au fost strânse de voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii ­Neamului. Patriarhul României i-a felicitat pe donatori și a subliniat necesitatea investiției.

Ne bucurăm că acești credincioși care vin să se roage, să caute sănătatea sufletească prin rugăciune, spovedanie și împărtășire la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului se ocupă și de sănătatea trupească a celor care sunt bolnavi. Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Nea­mului, coordonați de părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, au mai ajutat și alte unități spitalicești, dar mai mult prin București. Acum, multe din aceste unități se află în provincie. Darul Sfânt al vieții trebuie păstrat și cultivat, făcut roditor potrivit voii lui Dumnezeu. Considerăm că știința medicală împreună cu rugăciunea ajută foarte mult în spitalele noastre, și mai ales în spitalele pentru copii. Sunt o mulțime de copii care suferă și au nevoie de îngrijire, iar aparatura medicală performantă îi ajută mult pe medici.

 

Coordonarea activității social-filantropice din întreaga Patriarhie

Patriarhul Bisericii noastre s-a întâlnit cu coordonatorii eparhiali ai sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor din Patriarhia Română în mai multe rânduri: marți, 11 decembrie 2007, vineri, 15 martie 2013 şi vineri, 8 mai 2015.

 

De la început, orice lucrare, orice program social-filantropic trebuie să aibă şi un caracter moral, educaţional. Cei care sunt beneficiari trebuie învăţaţi să mulţumească. Trebuie să îi învăţăm pe cei ajutoraţi să mulţumească lui Dumnezeu, să mulţumească sponsorilor şi celor care au lucrat. La rândul lor, din puţinul lor şi din puţina energie care a mai rămas să ajute şi ei pe alţii. Atunci este o lucrare filantropică cu adevărat creştin-ortodoxă când are şi o dimensiune educaţională. Lucrarea trebuie să fie calitativă şi să fie folosită ca beneficiarii să devină şi ei câtuşi de puţin lucrători ai operei social-filantropice. Dacă nu pot prin ­daruri materiale, cel puţin printr-un sfat bun şi prin rugăciune.

Trebuie întotdeauna să nu despărțim ca ortodocși opera social-filantropică de opera pastoral-socială, deoarece riscăm un fel de umanism secularizat și un fel de lucrare umanitară care uită că omul este ființă creată după chipul lui Dumnezeu și are în el sădit dorul veșniciei, aspirația la viața eternă. Lucrarea aceasta este egală cu Sfânta Liturghie. Este Liturghia Altarului și Liturghia fratelui sau a semenului în nevoi, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Cinstim pe Hristos din Potir și trecem cu vederea, disprețuim pe Hristos Care se află în cel sărac. Avem această conștiință eclesial-social-filantropică, nu doar una umanitară, și aveți bucuria mare că atunci când aduceți bucurie cuiva, bucuria lui se reflectă în bucuria celui care a făcut un bine. Este un schimb de bucurie. Noi producem bucurie și, când omul se bucură de fapta de milostenie pe care am făcut-o noi, noi ne bucurăm de bucuria lui.

 

Dezbatere în domeniul social-filantropic

Deschiderea simpozionului internaţional de teologie „Taina Sfântului Maslu şi ­îngrijirea bolnavilor”, desfăşurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“, a fost făcută miercuri, 15 mai 2012, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, prin lectura cuvântului inti­tulat Sfântul Maslu – Taina însă­nătoșirii trupești și sufletești.

 


Într-o lume marcată de boală și suferință, Biserica este chemată să-și manifeste puterea tămăduitoare sacramentală, împărtășită ei prin Duhul Sfânt de Hristos Domnul, Vindecătorul sufletelor și al trupurilor, spre alinarea suferințelor trupești și sufletești ale oamenilor bolnavi.

 

 

Binecuvântare patriarhală pentru ostenitorii din domeniul social-filantropic

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit în ziua de 28 septembrie 2012 dlui prof. dr. Irinel Popescu și dlui prof. dr. Mihai Lucan cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române, Crucea Patriarhală. Decorația le-a fost înmânată în semn de apreciere în slujirea aproapelui.

Binecuvântare patriarhală pentru voluntarii Crucii Roşii şi membrii AMFOR, 28 octombrie 2013 / Patriarchal blessing for the Red Cross volunteers and
members of AMFOR, 28 October 2013

 


 

 

 

 

 

Crucea Patriarhală, Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ și Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu“ pentru 19 medici din întreaga țară, 13 octombrie 2015 / 19 medical doctors from across the country receive: the Patriarchal Cross, „The Order of the Holy Emperors Constantine and Helen“, and „The Order of the Cross of Maria Brancoveanu“, 13 October 2015

 

 

 

 

 

Distincții pentru voluntarii implicați în Campania Patriarhiei Române „Sănătate pentru Sate”, 15 octombrie 2016 / Distinctions for the volunteers involved in the „Good Health for Villages“ Campaign of the Romanian Patriarchate, 15 October 2016

 

 

 

 

Centrul cultural-misionar „Familia“ al Patriarhiei Române

 Patriarhul României a binecuvântat lucrările de la Centrul cultural-misionar „Familia“ din Casa „Sfântul Pantelimon“ a Patriarhiei Române, Pantelimon, judeţul Ilfov, 28 octombrie 2014.

Un nou corp de clădire din cadrul Centrului cultural-misionar „Familia” al Patriarhiei Române, din oraşul Pantelimon, județul Ilfov, a fost inaugurat şi binecuvântat luni, 6 iunie 2016. Slujba de binecuvântare a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în prezenţa ierarhilor membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a invitaţilor şi binefăcătorilor.

 

Liturgy should not be detached
from Philanthropy, nor Philanthropy from Liturgy

Cooperation in the Area
of Social Philanthropy

On Tuesday, 8 January 2008, the Joint Governmental-Patriarchal Commission held its first meeting of the year at the Patriarchal Palace. The meeting was co-chaired by His Beatitude Daniel who was at the time locum tenens of the Metropolitan See of Moldova and Bucovina, and by Mr Mihai Alexandru Voicu, the Government Minister for Parliamentary Affairs.

 

The involvement of the Church in social assistance is, at the same time, a spiritual vocation and a practical necessity. The social work of the Church stems from Christ’s Gospel of love for all people and from the Divine Liturgy, in which the merciful and sacrificial love of Christ for the salvation of mankind is celebrated. This explains the multitude of charitable or social assistance institutions founded or supported by the Church over the centuries, often with support from Christian emperors, kings or rulers, but also with the support of all those of a compassionate and generous disposition.

 

In an act of collaboration between the Romanian Patriarchate and the Ministry of Public Health, the joint Protocol for „Medical and Spiritual Assistance ­Partnership“ was signed on Thursday, 24 July 2008 in the Hall of Romanian Saints of the Patriarchal Residence by His Beatitude Patriarch Daniel and Mr Eugen Nicolaescu, the Public Health Minister. The purpose of the Protocol is to create a framework of engagement and cooperation in the area of medical assistance, as well as to foster the development of a healthy community physically, psychologically, socially, and spiritually.

On 13 May 2013, at the Patriarchal Palace, His Beatitude Daniel and
Mr Daniel Constantin, the Minister of Agriculture, signed the Collaboration Protocol between the Romanian Patriarchate and the Ministry of
Agriculture and Rural Development on Promoting the Romanian Village.

On Wednesday, 10 February 2016, His Beatitude Daniel, the Patriarch of Romania, received several representatives of Carrefour Romania at the „Patriarch Teoctist“ Hall of the Patriarchal Residence. The event was occasioned by the nation-wide expansion of the Meal of Joy
social-philanthropic programme.

 

The Romanian Patriarchate donates medical equipment to 20 hospitals from across the country

On Wednesday, 9 August 2017, His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, donated 20 pieces of medical equipment for paediatric use to several health care institutions from across the country. The funds required to acquire this cutting-edge equipment, approximately EUR 65.000, were raised by the volunteers of the Chapel of the Cathedral of National Salvation. His Beatitude congratulated those who donated the funds and highlighted how necessary an investment this was.

 

We are delighted that the faithful who gather at the Chapel of the Cathedral of National Salvation to pray and to seek spiritual healing through prayer, confession and communion, also look out for the physi­cal healing of those who are sick. The volunteers of the Chapel of the Cathedral of National Salvation, led by Father Archimandrite Ciprian Grădinaru, have assisted various health care institutions, primarily in Bucharest. On this occasion, however, many of these insti­tutions are from outside of the capital. The holy gift of life has to be preserved and nurtured. It has to bear fruit according to God’s will. We believe that medical science joined with prayer is immensely ­helpful in our hospitals, especially in children’s hospitals. There are many children who suffer and are in need of care, and having access to top medical equipment enables doctors to better provide that care.

 

The Coordination of Social Philanthropy across the Patriarchate

The Patriarch of our Church met with the eparchial coordinators of the social-philanthropic departments from across the Romanian Patriarchate on several occasions: Tuesday, 11 December 2007, Friday, 15 March 2013, and Friday, 8 May 2015.

 

From the very beginning, any endeavour, any social-philanthropic programme should ­also have a moral and educational component. Those who receive help ought to learn how to give thanks. We have to teach beneficiaries to give thanks to God, to donors, and to the workers. In turn, they should be able to help others, even when they are short of ­resources and energy. The sign of a truly Christian-Orthodox philanthropic activity is its ­educational component. The work should focus on quality and on helping the beneficiaries to themselves become co-workers in philanthropic action – if not by way of ­material gifts, then by good council and prayer.

As Orthodox, we should never separate social philanthropy from pastoral care; otherwise we run the risk of engaging in a form of secularised humanism and a type of humanitarian activity that forgets that man is a being created in God’s image and that he has implanted within the longing for infinity, the aspiration for eternal life. This kind of work is equivalent to the Divine Liturgy. There ­exists the Liturgy of the Altar and the Liturgy of the Brother or of one’s destitute neighbour, as Saint John Chrysostom tells us. We honour the Christ in the Chalice but we ignore, we despise the Christ present in the poor person. We ought to have this ecclesial, social and philanthropic consciousness not just a humanitarian one. We rejoice immensely when we bring joy to someone and, in turn, their joy is reflected in the joy of the ­benefactor. It is an exchange of joy. We bring joy and, when ­someone rejoices in our charity, we rejoice in their joy.

 

Conference in the field of social philanthropy

On 15 May 2012, His Beatitude Patriarch Daniel opened the international theolo­gical symposium „The Sacrament of Holy Unction and the Care of the Sick“, hosted in the ­„Patriarch Teoctist“ Aula Magna Hall, by delivering a lecture entitled Holy Unction – The Sacrament of Physical and Spiritual Healing.

 

In a world marred by sickness and suffering, the Church is called to manifest her sacramental healing power, imparted to her, through the Holy Spirit, by our Lord Jesus Christ, who is the Physician of our souls and bodies. This power was given to the Church for the soothing of the bodily and spiritual ailments of people.

 

Patriarchal Blessing for those working in the field of social philanthropy

On 28 September 2012, His Beatitude Patriarch Daniel offered Professor Doctor Irinel Popescu and Professor Doctor Mihai Lucan the Patriarchal Cross, the highest distinction of the Romanian Orthodox Church. The distinction was awarded in recognition of their service to their fellow man.

 

„The Family“ Cultural-Missionary
Centre of the Romanian Patriarchate

On 28 October 2014, His Beatitude Daniel, Patriarch of Romania, blessed „The Family“ cultural-missionary centre hosted in „Saint Pantelimon“ House, Ilfov County.

On Monday, 6 June 2016, a new unit of „The Family“ Cultural-Missionary Centre building complex, located in Pantelimon City, was inaugurated and blessed. His Beatitude Patriarch Daniel celebrated the service of blessing in the presence of several hierarchs, members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, as well as of other guests and donors.

 

 

Binecuvântare și alinare pentru cei în suferinţă / Blessing and comfort for the suffering

În 15 august 2014 și în 10 ianuarie 2016, Patriarhul României a vizitat Așe­zământul social pentru persoane vârstnice aflat în grija Mănăstirii Christiana.

 

Atât în anul 2012, cât și în anul 2015, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a vizitat în Ajunul Crăciunului pe bolnavii internaţi în Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Preafericirea Sa le-a oferit daruri, a ascultat necazurile fiecăruia dintre cei internaţi şi le-a adresat cuvinte de îmbărbătare, binecuvântând atât pe bolnavi, cât şi pe angajaţii centrului şi pe copiii acestora.

Inaugurarea Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie“, 24 octombrie 2012 / The opening of the „Saint Nectarios“ Palliative Care Centre, 24 October 2012

 

Blessing and comfort for the suffering

On 15 August 2014 and on 19 January 2016, the Patriarch of Romania visited the Social Care Home for the Elderly of the Christiana Monastery.

In both 2012 and 2015, on Christmas Eve, His Beatitude Patriarch Daniel visited the patients of the „Saint Nectarios“ Palliative Care Centre of the Archdiocese of Bucharest. His Beatitude offered gifts, listened to the problems of each and every one of the patients, offered words or encouragement, and blessed both the sick and the employees of the Centre together with their children.

Dialog interortodox, intercreștin și interreligios / Inter-Orthodox, inter-Christian and inter-religious dialogue

 

Sperăm că dialogul, cooperarea și respectul reciproc în raport cu alte Biserici și cu alte culte religioase vor continua, acordând însă o atenție deosebită păstrării dreptei credințe și tuturor valorilor tradiționale ale Ortodoxiei. […] Noi avem dorința și datoria să rămânem statornici în unitatea dreptei credințe. În același timp, considerăm că dragostea față de Ortodoxie nu trebuie exprimată doar în atitudini defensive și în temeri excesive, ci mai ales în faptele lucrării pastorale și misionare concrete, după modelul Sfinților Apostoli, pe care Hristos-Domnul Cel răstignit și înviat nu i-a lăsat încuiați de teamă într-o casă din Ierusalim, ci i-a trimis la propovăduire sau misiune în toată lumea păgână din vremea lor.

 

Sfântul și Marele Sinod din Creta

În perioada 16 – 26 iunie 2016, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu o delegație a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a participat la lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, care s-au desfășurat la Academia Ortodoxă din Chania, Creta.

Patriarhul României a participat sâmbătă, 18 iunie 2016, în Catedrala Mitropolitană „Buna Vestire a Născătoarei de Dumnezeu“ din Kissamos, la Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Patriarhul Alexandriei și al întregii Africi, în prezența delegațiilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale.

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale prezenți în Creta au coliturghisit în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mina“ din Heraklion. La sfârșitul Sfintei Liturghii a fost oficiată Vecernia Rusaliilor, în timpul căreia Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit în limba română una dintre cele șapte rugăciuni de invocare a Duhului Sfânt.

 

În cadrul sesiunii inaugurale a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, de luni, 20 iunie 2016, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a subliniat importanța respectării sinoda­lității nu doar la nivel local, ci și la nivel panortodox. În a doua parte a zilei, a fost analizat primul document intitulat Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană. În cadrul dezbaterilor asupra folosirii noțiunii de „persoană“ sau „om“, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția că traducerea noțiunilor teologice trebuie să țină seama de particularitățile lingvistice în care este prezentat textul.

Joi, 23 iunie, înainte de ședința în plen, au avut loc lucrările Comitetului pentru Mesaj. Observațiile Preafericitului Părinte Patriarh Daniel făcute în cadrul Sinaxei Întâistătătorilor, care a precedat deschiderea Sfântului și Marelui Sinod, au fost transpuse în text, temele principale fiind grupate în capitole, prin restructurarea lor. S-a convenit ca textul să fie numit Enciclică, deoarece are un conținut care depășește nivelul de mesaj.

Sâmbătă, 25 iunie, la sesiunea finală a Sfântului și Marelui Sinod, Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu a apreciat în discursul său implicarea pe tot parcursul lucrărilor a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care și-a adus contribuția ca un teolog experimentat, experiența Preafericirii Sale privind dialogul teologic internațional fiind dobândită încă de la începutul activității, din perioada în care a predat la Institutul Ecumenic de la Bossey, Geneva (1980-1988).

 

Sâmbătă, 18 iunie 2016, după Sfânta Liturghie a urmat o recepție, la sediul Fundației Tsatsaronakeion a Mitropoliei de Kissamos, în cadrul căreia Patriarhul României și ceilalți Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului Kissamos. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de salut, intitulat: „Rugăciune și ospitalitate la Mitropolia de Kissamos, Creta“.

Vineri, 24 iunie 2016, a avut loc ceremonia de decernare a titlurilor de Mari Binefăcători și Prieteni ai Academiei Ortodoxe din Creta Întâistătătorilor Bisericilor Autocefale. Pe lângă mulțumirile adresate conducerii Academiei Ortodoxe, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a felicitat conducerea acesteia pentru activitățile desfășurate și a transmis cuvinte de
încurajare pentru ceea ce urmează să întreprindă pe viitor.

În seara zilei de sâmbătă, 25 iunie 2016, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la evenimentul cultural organizat la Muzeul Maritim din Chania, Creta, de către
Ordinul „Sfântul Apostol Andrei“ al Patriarhiei Ecumenice în cinstea membrilor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

Delegația Patriarhiei Române, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, s-a întors la București în seara zilei de duminică, 26 iunie 2016. La finalul rugăciunii de mulțumire din Paraclisul „Sfântul Gheorghe“ al Reședinței Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a făcut o sinteză a participării delegației Bisericii Ortodoxe Române la Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, adresând un cuvânt explicativ și mărturisitor cu privire la rolul Sfântului și Marelui Sinod și la importanța trăirii și transmiterii dreptei credințe.

 

 

Este foarte important să trăim mai mult coresponsabilitatea. Fiecare creștin trebuie să fie un mărturisitor al credinței, dar cei care au răspundere față de comunități creștine de a le păstori pe drumul mântuirii, aceia nu pot avea atitudine de indiferență, nici delăsare, ci o atitudine de răspundere și responsabilitate din ce în ce mai intensă. (…) Nu e suficient să iubim o Ortodoxie ideală, ci trebuie să arătăm în practică o Ortodoxie reală. Dacă iubim o Ortodoxie ideală, cerească, și nu ne străduim să menținem unitatea și bunul mers al Ortodoxei concrete de astăzi, din țări majoritare ortodoxe sau țări unde creștinii ortodocși sunt minoritari, atunci nu împlinim toată responsabilitatea, dacă nu ne interesăm de viața întregii Ortodoxii, nu doar de viața și activitatea unei Biserici Autocefale locale. Înainte de săvârșirea Sfintei Euharistii, avem pregătirea ei prin Proscomidie, și se vede acolo că nu pomenim doar pe ai noștri, pe sfinții români, ci pe sfinții din toate timpurile și locurile, Biserica lui Hristos Universală. Pentru noi, românii, ca popor latin, deschiderea aceasta spre universal este necesară într-o misiune care trebuie făcută cu smerenie, dar în același timp cu dragoste de Hristos și de Biserică și cu mult respect față de alte etnii, popoare, pentru că știm că Dumnezeu dorește ca tot omul să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului.

 

 

„Este necesară mai multă cooperare între ortodocși“

 

Împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Constantinopol, 27 iunie 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul ședinței solemne a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată în octombrie 2011, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, Patriarhul Alexandriei a acordat Patriarhului României cea mai mare distincție din cadrul Patriarhiei Alexandriei, Ordinul „Sfântul Apostol Marcu” în grad de Mare Cruce.

 

Patriarhul României și Patriarhul Ecumenic la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, 27 octombrie 2010 / The Patriarch of Romania and the Ecumenical Patriarch on the feast day of Saint Demetrios the New, 27 October 2010

 

Cu prilejul manifestărilor dedicate Anului Comemorativ al Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică, Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, a efectuat o vizită frățească în Patriarhia Română.

 

 

 

 

 

Primirea Patriarhului Antiohiei
în Catedrala Patriarhală,
26 septembrie 2016 / Receiving the Patriarch of Antioch at the Patriarchal Cathedral in
Bucharest, on 26 September 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, s-a aflat în România în perioada 24-27 octombrie 2014. Vizita a fost prilejuită de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și a avut loc la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.

„Mă consider a fi un ortodox realist, fără teamă de dialog”

 

În perioada 15-21 iulie 2009 a avut loc la Centrul de Conferințe Cité Internationale din Lyon (Franța) a XIII-a Adunare a Conferinței Bisericilor Europene (KEK, aici prescurtată: CBE), având ca temă „Chemați la o singură nădejde în Hristos“. S-au sărbătorit 50 de ani de la înființarea acestui organism, în anul 1959. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la sesiunea de deschidere a lucrărilor adunării, iar în data de 16 iulie a susținut o alocuțiune cu titlul „Speranța se naște din credință și se manifestă prin iubire“.

 

Participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la cea de-a 25-a Întâlnire Internațională pentru Pace organizată de Comunitatea Sant’ Egidio, având tema „Destinați la conviețuire” („Bound to live together”), 11 septembrie 2011 / His Beatitude Patriarch Daniel participated in the 25th International Meeting for Peace organised by the Sant’ Egidio Community on the theme „Bound to live together“, 11 September 2011

 

A XIII-a Adunare Generală a Conferinței Bisericilor Europene, Lyon, 2009 / The XIIIth General Assembly of the Conference of European Churches, Lyon, 2009

 

Întâlnirea anuală a liderilor religioși din Europa cu președinții Comisiei, Consiliului și Parlamentului European, Bruxelles, 30 mai 2013 / The annual meeting between European religious leaders and the presidents of the European Commission, Council and Parliament, Brussels, 30 May 2013

 

După încheierea lucrărilor Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, din 26 ianuarie 2016, ierarhii au vizitat Institutul Ecumenic de la Bossey, institut la care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost profesor între anii 1980 și 1988. La rugămintea Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a vorbit, în cadrul vizitei, în numele tuturor invitaților, la cina din seara zilei de 26 ianuarie 2016, oferită de Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor.

 

Mulți tineri ortodocși care au studiat la Institutul Ecumenic de la Bossey în ultimii 60 de ani au devenit episcopi (inclusiv actualul Patriarh Ecumenic Bartolomeu), preoți, profesori și misionari laici ai Bisericilor Ortodoxe. Pentru toate acestea exprimăm recunoștința noastră și dorim ca lucrarea prezentă și viitoare a Institutului de la Bossey să fie una bogată și dinamică pentru binele tuturor Bisericilor.

 

Inter-Orthodox, inter-Christian
and inter-religious dialogue

We hope that dialogue, cooperation and mutual respect in relation to other Churches and other religious denominations will continue, while we also continue to pay special attention to safeguarding the Orthodox faith and all the traditional values of Orthodoxy. […] We want and are called to remain steadfast in the unity of the Orthodox faith. At the same time, we believe that the love for Orthodoxy should not be expressed solely by defensive attitudes and excessive fears, but especially by carrying out in practice pastoral and missionary work, following the example of the Holy Apostles. Christ, our
Crucified and Resurrected Lord, did not abandon the Apostles locked for fear in a house in Jerusalem, but sent them out to proclaim the Gospel and to do mission throughout the pagan world of their time.

 

The Holy and Great Synod of Crete

From 16 to 26 June 2016 His Beatitude Patriarch Daniel, accompanied by a delegation of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, participated in the working sessions of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church which took place at the Orthodox Academy of Chania, Crete.

On Saturday, 18 June 2016, together with His Beatitude Theodore II of Alexandria and all Africa, the Patriarch of Romania celebrated the Holy Liturgy in the Metropolitan Cathedral of the Annun­ciation of the Theotokos in Kissamos, in the presence of delegations of the Orthodox Autocephalous Churches. On the Sunday of the Pentecost, the Primates of the Autocephalous Orthodox Churches who were present in Crete concelebrated the Holy Liturgy in the Metropolitan Cathedral of „Saint Minas“ in Heraklion. After the Holy Liturgy, they celebrated the Vespers of the Pentecost, during which His Beatitude Patriarch Daniel pronounced in Romanian one of the seven prayers of invocation of the Holy Spirit.

In the course of the inaugural session of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church, on Monday 20 ­June 2016, His Beatitude Patriarch Daniel gave an address underlining the importance of observing synodality, not only locally but also on the pan-Orthodox level. During the afternoon session, the first document ­entitled „The mission of the Orthodox Church in the contemporary world“ was analysed. A point arose during the meeting when a choice between the terms „person“ or „man“ was debated, at which juncture His Beatitude Patriarch Daniel stressed that the translation of theological terms should take into consideration the linguistic particularities in which the text is presented.
On Thursday 23 June, ahead of the plenary meeting, the Drafting Committee for the Message of the Holy and Great Synod assembled for its working session. The comments made by His Beatitude Patriarch Daniel during the Synaxis of the Primates – which preceded the opening of the Holy and Great Synod – were transcribed and served as a source for the formulation of the main themes of the document, both by restructuring and by grouping the primary themes into chapters. Moreover, it was agreed, due to the significance of its content, that the text be called an Encyclical.
On Saturday 25 June, at the final session of the Holy and Great Synod, His Holiness Patriarch Bartholomew commended His Beatitude Patriarch Daniel – whose long experience in international theological dialogue goes back to the very beginning of his activity, when he taught for the Ecumenical Institute in Bossey, Geneva (1980-1988) – on his involvement throughout the sessions of the Synod as well as for his contributions as a seasoned theologian.

On Saturday 18 June 2016, the Holy Liturgy was followed by a reception at the head office of the Tsatsaronakeion ­Foundation of the Metropolitanate of Kissamos, during which the Patriarch of Romania and the other Primates of Orthodox Churches received the title of Honorary Citizens of Kissamos. On this occasion, His Beatitude Patriarch Daniel gave the opening address entitled „Prayer and hospitality at the Metropolitanate of Kissamos, Crete“.

On Friday 24 June 2016, a ceremony was held at which Primates of the Autocephalous Churches were formally awarded the title „Great Benefactor and Friend of the Orthodox Academy“. In addition to his words of thanks addressed to the leadership of the Orthodox Academy, His Beatitude Patriarch Daniel also congratulated the Academy for its work and extended words of encouragement regarding its future undertakings.

On the evening of Saturday 25 June 2016, His Beatitude Patriarch Daniel took part in a cultural event organised by the Order of the „Holy Apostle Andrew“ of the Ecumenical Patriarchate at the Maritime Museum of Chania, Crete. This event was held in honour of all of the attendee members of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church.

The Delegation of the Romanian Patriarchate, led by His ­Beatitude Patriarch Daniel, returned to Bucharest on the evening of Sunday 26 June 2016. At the end of the thanksgiving service, which was held in the Chapel of the „Holy Great Martyr ­George“ at the Patriarchal Residence, His Beatitude Patriarch Daniel offered a synopsis of the participation of the Romanian Orthodox Church’s delegation in the Holy and Great Synod of the Orthodox Church. His Beatitude gave an instructive address bearing witness to the significance of the Holy and Great Synod and to the importance of living and conveying the Right Faith.

 

It is imperative to live co-responsibility more deeply. Every Christian must be a witness of the faith. However, those who have a responsibility towards Christian communities, who are called to shepherd communities onto the path of salvation, cannot have an indifferent or idle attitude, but rather they must possess an increasingly intensified attitude of duty and responsibility. (…) It is not enough to love an ideal Orthodoxy, we must demonstrate real Orthodoxy in practice. If we love but an ideal, celestial Orthodoxy without striving to maintain the unity and the efficient operation of today’s concrete Orthodoxy, whether in countries where Orthodox Christians represent a majority or where they are a minority, then we do not fulfil our full responsibility. We fall short of our duty if we are not interested in the life of Orthodoxy as a whole but think only of the life and activity of a ­given local Autocephalous Church. We prepare for the celebration of the Holy Eucharist with the Proskomedia. There we see that not only are our own kin commemorated, our own Romanian saints, but that we remember all the saints in all the ages and places, thereby recalling Christ’s Universal Church. For us Romanians, a Latin nation, this openness towards the ­universal is essential in our mission. We are called to perform this mission in both humility and in the love of Christ and of the Church, but at the same time with great respect towards other ethnicities and nations, as we know that God wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth (1 Timothy 2:4).

 

„More cooperation is required between the Orthodox“

During the solemn session of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, held in October 2011, in the „Patriarch Teoctist“ Aula Magna Hall of the Patriarchal Palace, the Patriarch of Alexandria awarded the Patriarch of Romania the highest distinction of the Patriarchate of Alexandria, the Order of the Holy Apostle Mark with the rank of Grand Cross.

His Beatitude Patriarch John X, Patriarch of Antioch and All the East paying a brotherly visit to the Patriarchate of Romania, on the occasion of the
festivities for the Commemorative Year of the Holy Hierarch Antim of Iveria which marked 300 years since his death as a martyr.

His Beatitude Theophilos III, Patriarch of Jerusalem, whilst on a visit to Romania between 24-27 October 2014 at the invitation of His Beatitude Daniel, the Patriarch of Romania. His visit was occasioned by the
festivities for Saint Demetrios the New, the Protector of Bucharest.

 

„I consider myself to be an Orthodox realist, without fear of dialogue“

During the period 15-21 July 2009, the XIIIth Assembly of the Conference of European Churches (CEC) took place at the Cité Internationale Conference Centre in Lyon (France). The theme of the Assembly was „Called to one hope in Christ“. The meeting also celebrated the 50th anniversary of CEC (established in 1959). His Beatitude Patriarch Daniel participated in the opening session of the Assembly and gave the keynote speech entitled „Hope is born out of faith and manifests itself through love“ on 16 July.

After the conclusion of the Synaxis of the Primates of Autocephalous Orthodox Churches, on 26 January 2016, the Hierarchs visited the Ecumenical Institute in Bossey where His Beatitude Patriarch Daniel was a professor in the years 1980 to 1988. On the same day, at the request of His Holiness Bartholomew, Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch, His Beatitude Daniel gave an address on behalf of those invited to a dinner held by Revd Dr Olav Fykse Tveit, General Secretary of the World Council of Churches.

 

Many of the young Orthodox people who over the past 60 years studied at the Ecumenical Institute of Bossey have since gone on to become bishops (including the Ecumenical Patriarch Bartholomew), priests, professors and lay missionaries of the Orthodox Churches. For all of this we wish to express our sincerest gratitude and we wish the current and future work of the Institute of Bossey to be as rich and dynamic as ever – to the continuing benefit of all Churches.

 

 

Consiliul Consultativ al Cultelor din România / Consultative Council of the Religions in Romania

În ziua de 14 aprilie 2011, în Sala Conventus din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc întâlnirea reprezentanților Cultelor din România în vederea constituirii Consiliului Consultativ al Cultelor din țara noastră.

În cadrul ședinței din 26 aprilie 2012 al Consiliului Consultativ al Cultelor din România, desfășurată la Palatul Patriarhiei, a fost aprobat prin consens Statutul acestui organism.

Consiliul Consultativ al Cultelor din România a reafirmat importanța orei de religie pentru educația copiilor și tinerilor, 28 februarie 2015 / On 28 February 2015, the Consultative Council reaffirmed the importance of the religion class for the education of children and young people.

Comitetul Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (CROCEU) s-a întrunit în perioada 16-18 mai 2014 la Palatul Patriarhiei / The Committee of Representatives of the Orthodox Churches to the European Union (CROCEU) met between 16-18 May 2014 at the Patriarchal Palace.

 

Consultative Council of the Religions in Romania

On 14 April 2011, a meeting of delegates from the various religious confessions in Romania took place in the Conventus Hall of the Patriarchal Palace and was presided over by His Beatitude Patriarch Daniel. The ultimate purpose of this gathering was the institution of a Consultative Council of the Religions in Romania. In the course of a subsequent Council session held at the Patriarchal Palace on 26 April 2012, the Statutes of the Consultative Council were approved by consensus.

Volume ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, alcătuite și publicate în cei 10 ani de Patriarhat / Books written and published by His Beatitude Patriarch Daniel throughout the ten years of his activity

Confessing the Truth in Love. Orthodox Perceptions of Life.
Mission and Unity,
Basilica Publishing House, 2008

Este o carte de reflecţii teologice şi meditaţii spirituale, din perspectiva unei teologii a comuniunii şi a unei spiritualităţi pentru misiune, centrată biblico-liturgic. Autorul subliniază că scopul acestei cărţi este mai puţin de a dezbate sau de a demonstra, şi mai mult un avocat al speranţei şi al implicării în mărturisirea iubirii lui Dumnezeu în lumea noastră astăzi, stimulând rugăciunea şi acţiunea, reînnoirea minţii şi a inimilor şi reconcilierea diviziunii.

 

Călătorind cu Dumnezeu – înțelesul și folosul pelerinajului,
Ediție revăzută și completată, Ed. Basilica, 2008

Cartea, publicată și într-o ediție în limba engleză, vorbește despre motivația și semnif­icațiile profunde ale pelerinajului. „Pelerinajul religios este o constantă a umanității. El are moti­vații multiple și semni­ficații spirituale profunde când este trăit intens și înțeles corect. Pelerinii sunt oameni care doresc să viziteze și să venereze locurile sfinte biblice, mormintele martirilor, moaștele sfinților, icoane făcătoare de minuni sau locuri unde trăiesc duhovnici smeriți”, remarcă Patriarhul României încă de la începutul lucrării.

 

Teologie și spiritualitate,
Ed. Basilica, 2009

Lucrarea a fost pregătită sub îndrumarea părintelui profesor Dumitru Stăniloae și susținută ca teză de doctorat în teologie la Institutul Teologic Universitar Ortodox din București, în data de 30 octombrie 1980, reprezentând versiunea restructurată și condensată a tezei de doctorat susținută la Universitatea de Științe Umane din Strasbourg, Franța, în 19 iunie 1979 (Facultatea de teologie protestantă).

Deși scrisă la vârsta de 28 de ani, în perioada iulie 1979 – septembrie 1980, cu pasiune și elan tineresc, lucrarea Teologie și spiritualitate conține o bogăție de informații teologice și istorice, fiind actuală mai ales în ceea ce privește tematica și motivația ei.

 

La joie de la fidélité,
Ed. Cerf, Paris, 2009

Volumul cuprinde o culegere de 25 de articole și conferințe, scrise direct în limba franceză sau traduse din limba română, începând cu anul 1978, atunci când autorul studia la Universitatea din Strasbourg și purta numele de Dan Ilie Ciobotea, și până în februarie 2008, la câteva luni de la alegerea sa în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Culegerea de texte este precedată de o convorbire cu părintele Hyacinthe Destivelle, directorul Centrului ISTINA și responsabil al colecției în care a fost publicată cartea.

Interviul cuprinde o introducere biografică, în care Patriarhul României vorbește despre familie, studiile în România, Franța și Elveția, formarea sa spirituală și teologică (cu evocarea unor personalități care au marcat pregătirea sa, precum părintele Ilie Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria sau părintele profesor Dumitru Stăniloae), diversele funcții deținute în cadrul Bisericii și realizările sale, ca de exemplu consilier patriarhal, apoi Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și, în final, marile direcții ale poziției sale actuale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Articolele și conferințele publicate în acest volum, grupate în opt rubrici, abordează subiecte dintre cele mai variate din domeniile teologiei, spiritualității și ecleziologiei.

 

Brâncuși – sculptor creștin ortodox,
Ed. Trinitas, 2013

Cartea evidențiază prezența spiri­tualității creștin-ortodoxe în viața și opera lui Constantin Brâncuși, folosind, într-o formă restructurată și îmbogățită, textul prelegerii „Materia sculptată – epifanie a luminii Creatorului. Spiritualitate ortodoxă în opera lui Brâncuși”, susținută de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 14 ianuarie 2006, la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, după ce i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa al acestei universități, atunci în calitate de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

„Dorim ca publicarea acestui text, acum sub un titlu nou: «Brâncuși – sculptor creștin ortodox», să fie în același timp un omagiu pios adus memoriei celebrului sculptor român, de mult timp intrat în lumina marilor artiști ai umanității, și un apel la o cunoaștere mai amplă și mai profundă a semnificațiilor spirituale cuprinse în opera artistică a acestui fiu credincios și înțelept al Bisericii Ortodoxe Române, care a făcut cunoscute la nivel mondial valențe nebănuite ale sufletului românesc”, afirmă Preafericirea Sa în Prefața cărții. Volumul a fost publicat în limbile română, engleză și franceză.

 

Începând cu anul 2009, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a inaugurat o serie de volume substanțiale menite să condenseze lucrarea Bisericii noastre în societate pe parcursul fiecărui an. Volumele ilustrează prin text, dar și prin multe imagini, bogata și neobosita lucrare misionară, creatoare de valori și demnitate, des­fă­șurată în fruntea Bisericii Ortodoxe Române de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În paginile fiecărei lucrări sunt reunite textele reprezentative ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, textele actelor de sfințire, ale pastoralelor sinodale și patriarhale și ale scrisorilor irenice transmise de Preafericirea Sa cu ocazia Învierii și a Nașterii Domnului, ale mesajelor transmise cu diverse ocazii unor personalități sau instituții, ale cuvântărilor rostite în momente importante prilejuite de sărbători sau întâlniri publice, ale condo­lean­țelor transmise oficial, ale prefețelor celor mai importante volume apărute la Editurile Patriarhiei Române și Mitropoliei Munteniei și Dobrogei sau sub egida altor edituri de prestigiu. Totodată, lucrarea ilustrează legăturile tradiționale ale Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, precum și activitățile de promovare a relațiilor de respect și cooperare inter­creș­­tină și interreligioasă. Mesajele adresate Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe și cuvântările din cadrul unor simpozioane sau confe­rințe inter­naționale ne arată tuturor grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru comuniune și cooperare, dar și responsabilitatea eclezială a clerului și conștiința misionară a mirenilor, cu scopul intensificării pre­zenței active a Bisericii în societate. Publicarea acestor volume reprezintă rodul unei bune cooperări intersectoriale existente între Cabinetul Patriarhal, Cancelaria Sfântului Sinod, Editurile Patriarhiei Române, Ziarul Lumina, Tipografia Cărților Bisericești și Sectorul Cultural și comu­nicații media al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor. Constituind un foarte necesar instrument de lucru și un reper pentru ostenitorii din mass-media bisericească și laică, fiecare volum al acestei serii este util atât pentru clerici și teologi, cât și pentru toți cei interesați să cunoască istoria și spiritualitatea Bisericii Ortodoxe Române.

 

Misiune pentru
mântuire. Lucrarea
Bisericii în societate
,
Ed. Basilica, 2009

Libertate pentru
comuniune. Lucrarea
Bisericii în societate în anul 2009
,
Ed. Basilica, 2010

Credință pentru fapte
bune. Lucrarea
Bisericii în societate în anul 2010
,
Ed. Basilica, 2011

Lumina Botezului și
bucuria familiei.
Lucrarea Bisericii în
societate în anul 2011
,
Ed. Basilica, 2012

Semne de speranță în
vreme de suferință.
Lucrarea Bisericii în
societate în anul 2012
,
Ed. Basilica, 2013


Comuniune și înnoire
misionară. Lucrarea
Bisericii în societate în anul 2013
,
Ed. Basilica, 2014

Iubirea jertfelnică –
lumină a Învierii.
Lucrarea Bisericii în
societate în anul 2014
, Ed. Basilica, 2015

Misiunea parohiei și a mănăstirii azi.
Lucrarea Bisericii în
societate în anul 2015
, Ed. Basilica, 2016

Bucuria comuniunii
și dinamica
misiunii creștine.
Lucrarea Bisericii
în societate în
anul 2016
,
Ed. Basilica, 2017

 

Daruri de Crăciun – înțelesuri ale sărbătorii Nașterii Domnului, Ed. Basilica, 2013

Ediția a II-a a volumului Daruri de Crăciun – înțelesuri ale sărbătorii Nașterii Domnului reunește cele 24 de pastorale ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Marele Praznic al Nașterii Domnului din 1990 și până în 2013. În partea introductivă găsim informații referitoare la istoricul sărbătorii, la modul în care era marcat praznicul de creștinii din vechime, dar și la colinde.

 

Făclii de Înviere – Înțelesuri ale Sfintelor Paști,

Ed. Basilica, Ediția a IV-a, revizuită și completată, 2014

Cartea reunește teme ale reflecției și ale vieții creștine, analizate și interpretate în lumina Învierii Domnului. După cuvintele Patriarhului României, expuse în Cuvântul înainte, cele mai multe dintre capitole sunt abordări teologice și pastorale ce concentrează mesajele pastorale trimise cu prilejul sărbătorii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos de către Preafericirea Sa, mai cu seamă în anii activității ca Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Expunerea acestor teme este precedată de un detaliat studiu asupra numelui și istoriei sărbătorii pascale, a înțelesurilor ei teologice și a sărbătoririi ei în Biserică. De asemenea, cartea cuprinde o amănunțită explicare a slujbei Învierii, taina Sfintelor Paști fiind pusă în această lucrare în directă legătură cu viața fiecărui creștin, arătându-se astfel că Învierea este biruință a vieții asupra morții, lumină a vindecării și început al învierii noastre.

 

Știința mântuirii – Vocația mistică și misionară a teologiei,

Ed. Basilica, 2014

Volumul este structurat în șapte părți, după cum urmează: 1. Teologia – știința mântuirii și a vieții veșnice; 2. Teologia – știința învierii și a bucuriei; 3. Teologia – știința rugăciunii unită cu filantropia; 4. Teologia – o liturghie a gândirii; 5. Teologia – știința misiunii sfinte; 6. Știință și credință; 7. Cultul – sâmbure al culturii. Cartea reunește studii, articole, conferințe, alocuțiuni, prelegeri și mesaje elaborate de-a lungul anilor, unele dintre ele fiind publicate în reviste de specia­litate din țară sau străinătate sau în volume colective. Pentru a-l face mai accesibil cititorilor, textul inițial a fost ușor revizuit, adaptat și actualizat. De asemenea, unele titluri au fost modificate pentru o mai bună coerență tematică a volumului, după cum se precizează în Prefața volumului semnată de Patriarhul României.

 

Foame și sete după Dumnezeu. Înțelesul și folosul postului,

Ed. Basilica, Ediția a II-a, revizuită și completată, 2015

Cartea Foame și sete după Dumnezeu. Înțelesul și folosul postului urmărește trei direcții principale: 1) o mai bună cunoaștere a vechimii postului în istoria umanității și în viața Bisericii; 2) o subliniere a importanței postului în pregătirea credincioșilor pentru marile sărbători ale Bisericii, mai ales pentru Sfintele Paști; 3) o redescoperire mai sigură a postului ca izvor de bucurie și de sfințire a vieții creștine.

În același timp, această carte este o călăuză spirituală în urcușul duhovnicesc interior al credincioșilor ortodocși spre lumina Sfintelor Paști, spre bucuria Învierii lui Hristos, întrucât acest urcuș este el însuși înviere sau ridicare a omului din moartea și mormântul păcatului ca existență posesivă și egoistă, pentru a redobândi libertatea de a iubi pe Dumnezeu în rugăciune și pe oameni în fapte bune.

Textele biblice și compozițiile liturgice din perioada Triodului sunt pentru noi izvoare de lumină, iar părinții Bisericii, ca totdeauna, sunt învățătorii noștri pe calea mântuirii. La școala lor, a pocăinței și a sfințeniei, ne cheamă paginile acestei cărți.

 

Evanghelia slavei lui Hristos – Predici la Duminicile de peste an, Ed. Basilica, 2016

Cartea cuprinde predici ale Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la duminicile de peste an. În predicarea Sfintei Evanghelii a lui Hristos este necesară transmiterea adevărurilor adânci ale textului evanghelic în cuvinte lămuritoare, pe înțelesul poporului. Însuși Domnul Iisus Hristos a comunicat Evanghelia Sa în cuvinte simple, evitând cuvinte complicate sau termeni filosofici pe care i-ar fi înțeles numai o elită de oameni. Prin urmare, și limbajul teologic al predicilor duminicale din acest volum păstrează duhul Evangheliei, în sensul că scopul predicii ca tâlcuire a Evangheliei este de a lumina și a pregăti sufletul pentru comuniunea cu Hristos, nu de a impresiona pe ascultători, a evidențiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvânt
Înainte
.

Fiecare capitol al volumului cuprinde o icoană reprezentativă a Duminicii, textul evanghelic și omilia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Volumul este împărțit în 57 de capitole.

 

Învățătura Ortodoxă despre Sfintele Icoane,
Ed. Basilica, 2017

Volumul adună următoarele cuvinte și studii ale Patriarhului
României: „Icoanele ortodoxe, oglinzi ale luminii veșnice”; „Dimensiunea pascală a picturii bisericești ortodoxe”; „Pictura bizantină – expresia liturgică vizuală a credinței ortodoxe și a vieții sfinților”; „2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești”; „Icoana arată adevărul și frumusețea Ortodoxiei“ (Predică la Duminica 1 din Postul Mare).

 

 

ALBUME ANIVERSARE

 

 

Albume aniversare dedicate împlinirii a 5 ani de slujire de către Întâistătătorul Bisericii noastre ca Patriarh al României, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Arhiepiscop al Bucureştilor

 

 

 

 

Albume aniversare dedicate împlinirii a 60 de ani de viaţă de către Preafericitul Părinte Patrarh Daniel

 

 

 

 

 

Books written and published by His Beatitude Patriarch Daniel throughout the ten years of his activity

 

Confessing the Truth in Love. Orthodox Perceptions of Life, 
Mission and Unity, Basilica Publishing House, 2008

This is a volume of theological reflections and spiritual meditations, written from a theological perspective of communion and of a mission-focused spirituality which is centred on the Scripture and Liturgy. The author emphasises that the purpose of this book is less to debate or demonstrate, than it is to advocate for hope and involvement in confessing God’s love in today’s world, by stimulating prayer and action, the renewal of minds and hearts and the reconciliation of divisions.

 

Journeying with God – the meaning and value of pilgrimage,
 revised and completed edition, BASILICA Publishing House, 2008

This book, also published in an English version, discusses the profound motivation and ­significances behind pilgrimage. In its initial pages, His Beatitude notes that, „[…] religious pilgrimage represents a constant of humanity. It may stem from a variety of motivations, but when lived intensely and grasped appropriately pilgrimage holds profound spiritual significance. Pilgrims are people who wish to visit and venerate the Biblical holy places, the tombs of martyrs, the relics of saints, wonder-working icons or places inhabited by humble spiritual fathers“.

 

Theology and Spirituality, 
BASILICA Publishing House, 2009

This work was written under the supervision of Revd Prof Dumitru Staniloae and was presented as a Doctoral Thesis in Theology at the Orthodox Theological Institute of Bucharest on 30 October 1980. This is a condensed and restructured version of the doctoral thesis initially submitted to the University of Human Sciences of Strasbourg, France on 19 June 1979 (Faculty of Protestant Theology). Written between July 1979 and September 1980 when the author was 28, „Theology and Spirituality“ brims with youthful passion and enthusiasm and incorporates a wealth of theological and historical information. Both in terms of its theme and its underlying motivation, this work continues to remain current and relevant to the reader today.

 

The Joy of Fidelity, 
Les Éditions du Cerf, Paris, 2009

This volume is comprised of 25 articles and papers, written either directly in French or translated from Romanian. Together, these writings span a considerable period of time, the earliest hailing from as far back as 1978, when the author was still a student of the ­University of Strasbourg by the name of Dan Ilie Ciobotea, up until February 2008, a few months after his election as Patriarch of the Romanian Orthodox Church. By way of a preface, His ­Beatitude is interviewed by Father ­Hyacinthe Destivelle, Director of the ISTINA Centre and editor of the series of which this volume forms a part. This interview includes a biographical introduction where the Patriarch of Romania speaks about his family, his studies in Romania, France and Switzerland, about his spiritual and theological formation (also evoking personalities who have influenced his education, such as Father Cleopa from the Sihastria Monastery and Father Dumitru Staniloae). He also speaks of the different capacities in which he worked within the Church and his various attainments, starting with his position as Patriarchal Counsellor, then as Metropolitan of Moldavia and Bucovina, and eventually revealing his main aims as Patriarch of the Romanian Orthodox Church. The articles and papers published in this book are grouped in eight parts and address a variety of topics from theology and spirituality to ecclesiology.

 

Brâncuși – an Orthodox 
Christian Sculptor,
Ed. Trinitas, 2013

This book underscores the presence of Orthodox Christian spirituality in the life and work of artist Constantin Brâncuși. It constitutes a restructured and enhanced version of an earlier paper by the author, „Sculpted matter – epiphany of the Creator’s Light. Orthodox spirituality in Brâncuși’s work“, presented by His Beatitude Patriarch Daniel on 14 January 2006 – then as Metropolitan of Moldavia and Bucovina – at the George Enescu University of Arts in Iasi, on the occasion of his being awarded the title of Doctor Honoris Causa. „We would like this work, now published under a different title – Brâncuși – an Orthodox Christian Sculptor – to be both an homage to the memory of the renowned Romanian sculptor, who has long joined the luminous company of humanity’s greatest artists, but also for it to serve as a plea for a wider and deeper comprehension of the spiritual implications encompassed in the art of this faithful and wise son of the Romanian Orthodox Church, who has made known worldwide some previously unimagined dimensions of the Romanian soul“, writes His Beatitude in the Preface. This volume has been published in Romanian, English and French.

 

From 2009, His Beatitude Patriarch Daniel initiated a series which would encapsulate and document the work of our Church for that and each successive year. These editions, produced annually, amply illustrate through text but also through a great many photographic images the rich and tireless missionary work which His Beatitude Patriarch Daniel has carried out as shepherd of the Romanian Orthodox Church.
Within the pages of each volume are collected illustrative texts from His Beatitude Patriarch Daniel’s work, such as proclamations for blessings and consecrations, Synodal and Patriarchal pastoral letters, irenic letters issued by His Beatitude for the feasts of Resurrection and Nativity, messages communicated on various occasions to personalities or institutions. Also included are speeches delivered for major celebrations at feasts or public meetings, official condolence letters, prefaces to prominent volumes issued by the publishing houses of the Romanian Patriarchate and of the Metropolitanate of Muntenia and Dobrudgea, but also by other prestigious publishers.
This series demonstrates the extent to which the Romanian Orthodox Church has maintained traditional links with its sister Orthodox Churches, and similarly highlights its activities and strong commitment to promoting respectful relations of inter-Christian and inter-religious cooperation. His Beatitude’s messages addressed to other Primates of Orthodox Churches and speeches given at international symposiums and conferences consistently reveal his care for communion and cooperation. They also convey his ongoing concern for the ecclesiastic responsibility of the clergy and the missionary awareness of the laity, always with a view to intensifying the Church’s active presence in society. The publication of these volumes represents the fruit of an exceptional inter-departmental cooperation between the Patriarchal Office, the Chancery of the Holy Synod, the Publishing houses of the Romanian Patriarchate, the Lumina newspaper, the Church’s printing house and the Department for Culture and Media Communication of the Archdiocese of Bucharest. It serves as an essential instrument and reference tool for those who labour in the Church or lay mass-media, and is of use to clergy and theologians but also to those Christians wishing to discover more about the history and spirituality of the Romanian Orthodox Church.

 

 

 

Mission for Salvation.
The Work of the
Church in Society,
Basilica Publishing
House, 2009

Freedom for
Communion. The Work
of the Church in
Society in 2009,
Basilica Publishing
House, 2010

Faith for Good Deeds.
The Work of the Church
in Society in 2010,
Basilica Publishing
House, 2011,
Ed. Basilica, 2011

The Light of Baptism
and the Joy of the
Family. The Work of the Church in Society in 2011, Basilica Publishing
House, 2012

Signs of Hope in Times
of Suffering. The Work
of the Church in
Society in 2012,
Basilica Publishing
House, 2013Missionary Communion and Renewal. The
Work of the Church
in Society in 2013,
Basilica Publishing
House, 2014

Sacrificial Love – Light
of the Resurrection.
The Work of the Church
in Society in 2014,
Basilica Publishing
House, 2015

The Mission of the
Parish and the
Monastery Today.
The Work of the Church
in Society in 2015,
Basilica Publishing
House, 2016


The Joy of Communion and the Dynamic of
Christian Mission.
The Work of the Church
in Society in 2016,
Basilica Publishing
House, 2017

 

Christmas Gifts – Meanings of the Feast of the Nativity of the Lord, Basilica Publishing House, 2013

The second edition of this book brings together the 24 pastoral letters of His Beatitude Patriarch Daniel, given at the great feast of the Nativity of the Lord between 1990 and 2013. In the introduction we can find information relating to the history of this feast, to the way it was celebrated by ancient Christians and to the tradition of carol-singing.

 

Flames of Resurrection – Meanings of Holy Pascha,
Basilica Publishing House, fourth edition, revised and completed, 2014

The book gathers together themes of reflection as well as themes related to Christian life, studied and interpreted in the light of our Lord’s Resurrection. As stated by the Patriarch in his Foreword, most of the chapters represent theological and pastoral perspectives which condense the pastoral messages sent by His Beatitude on the feast days of the Resurrection of our Lord Jesus Christ – particularly during his years as Archbishop of Iasi and Metropolitan of Moldavia and Bucovina. These thematic expositions are preceded by a detailed study of the name and history of the Paschal festival, of its theological significances and of its celebration within the Church. The book also contains a comprehensive explanation of the service of the Resurrection, and the mystery of the Holy Pascha is seen here in direct connection with the life of every ­Christian, thus demonstrating that the Resurrection signifies the victory of life over death, a light of healing and the beginning of our own resurrection.

 

The Science of Salvation – The Mystical and Missionary Vocation of Theology, Basilica Publishing House, 2014

This volume is structured in seven parts as follows: 1. Theology – science of salvation and eternal life; 2. Theology – science of resurrection and joy; 3. Theology – science of prayer and philanthropy; 4. Theology – a Liturgy of thought; 5. Theology – science of the holy mission; 6. Science and faith; 7. Religious faith – seed of culture. The book is a collation of studies, articles, conferences, speeches, lectures and messages written and delivered over the years. Some of these materials were previously published in specialised journals in Romania or abroad, while others have appeared in other compendiums. In his Preface, His Beatitude notes that the present text has been revised, adapted and brought up-to-date. Also, titles have been modified for greater overall thematic coherence.

 

Hunger and Thirst for God. The meaning and value of fasting,
Basilica Publishing House, the second edition, revised and updated, 2015

„Hunger and thirst for God. The meaning and value of fasting“ explores three main directions: 1. A clearer understanding of the role of fasting within the long history of humanity and the Church; 2. An emphasis on the importance of fasting in the preparation of the faithful for the great feast days of the Church – particularly for Holy Pascha; 3. A firmer rediscovery of fasting as a source of joy and sanctification of Christian life. At the same time, this book constitutes a spiritual guide for the inner spiritual ascent of the Orthodox faithful towards the light of Holy Pascha, towards the joy of Christ’s Resurrection. This ascent itself represents a resurrection or rising of humans from death and from the tomb of sin – seen as possessive and selfish existence – in order to regain their freedom to love God in prayer, and to love their neighbours through good deeds. The biblical texts and the Liturgical compositions used during the period of the Lenten Triodion are for us fountains of light and further proof that the Fathers of the Church remain, as ever, our teachers on our path to salvation. It is to their school of humility and holiness that this book calls us.

 

The Gospel of Christ’s Glory – Sermons for All the Sundays of the Year,
Basilica Publishing House, 2016

This book contains sermons of His Beatitude Patriarch Daniel, written for each Sunday throughout the year. Essential in preaching the Holy Gospel of Christ is the communication of the deep realities of the Gospel’s text through illuminating words, easily understood by everybody. Our Lord Jesus Christ Himself preached His Gospel in a simple language, avoiding convoluted words or philosophical terms understandable only to an elite. The theological language of the Sunday sermons presented here therefore seeks to retain the spirit of the Scriptures, not forgetting that the purpose of preaching is to explain the Gospel in order to enlighten and prepare the souls of the faithful for their communion with Christ – as His Beatitude Patriarch Daniel emphasises in his Foreword. Each chapter of the volume contains a relevant icon for that Sunday, the corresponding Gospel text and a homily of His Beatitude Patriarch Daniel. The book is divided into 57 chapters.

 

The Orthodox Teaching on Holy Icons,
Basilica Publishing House, 2017

In this edition, the following talks and studies of the Patriarch of Romania are brought together: „Orthodox icons, mirrors of eternal life“, „The Paschal dimension of Orthodox church paintings“, „Byzantine paintings – visual liturgical expressions of the Orthodox faith and of the life of the saints“, „2017 – the Jubilee Year of Holy Icons, iconographers and church painters“, „The Icon reveals the truth and the beauty of Orthodoxy“ (Sermon for the 1st Sunday of the Great Lent).

 

 

 

 

 

Anniversary Albums

 

Anniversary albums celebrating 5 years of service of the Primate of our Church, as Patriarch of Romania, Metropolitan of Muntenia and Dobrudgea and Archbishop of Bucharest

 

 

 

 


Anniversary
albums on the occasion of His Beatitude
Patriarch
Daniel’s 60th Birthday

Agenda Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române / The Diary of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church

Duminică, 2 iulie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 3 iulie

A adresat un mesaj inaugural, intitulat: „O poartă a cerului între istorie şi eternitate”, cu prilejul Sesiunii comemorative a Academiei Române dedicate împlinirii a 500 de ani de existenţă a bisericii Mănăstirii Argeşului.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marţi, 4 iulie

A participat la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala Patriarhală.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfinţit racla cu un fragment din moaştele Sfântului Cuvios Antonie cel Mare pentru Parohia „Sfântul Anton” – Curtea Veche din Bucureşti. Slujba a fost săvârșită în Salonul Sfinților Români din Reşedința Patriarhală, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Moaştele Sfântului Cuvios Antonie cel Mare au fost aduse în România de Înalt­preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, de la Biserica „Saint-Antoine-l’Abbaye”, din localitatea L’Abbaye de Saint-Antoine, de lângă orașul francez Grenoble, urmare solicitării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresate Episcopului romano-catolic de Grenoble, Guy de Kerimel.

 

Miercuri, 5 iulie

Înainte de reluarea şedinţei de lucru a Sfântului Sinod, Întâistătătorul Bisericii noastre şi ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au vizitat Parcul „Grădina Maicii Domnului” al Reşedinţei Patriarhale. Ierarhii au făcut un prim popas la Troiţa „Izvorul Tămăduirii”, unde au cântat troparul „Apărătoare Doamnă”. Troiţa „Izvorul Tămăduirii” este prevăzută şi cu un izvor de unde se alimentează vasele pentru Agheasmă. În continuare, Patriarhul României, însoţit de membrii Sfântului Sinod, a vizitat „Popasul Justinian Patriarhul (1948-1977)”, locul în care, adesea, vrednicul de pomenire Patriarh Justinian acorda audienţe după-amiaza. În acest loc, ierarhii au cântat „Veşnica pomenire” şi s-au rugat pentru odihna sufletului vrednicului de pomenire Patriarh Justinian Marina. S-a mers apoi pe Aleea „Justinian Patriarhul” până la Troiţa „Buna Vestire”, unde ierarhii au intonat troparul „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te!”.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

 

Joi, 6 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Vineri, 7 iulie

A primit în audienţă pe domnul academician Emilian Popescu.

A primit în audienţă pe părintele protosinghel Ioan Meiu, preot slujitor şi ghid al Reprezentanţei Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Un bun gospodar al judeţului Ilfov, un om înțelept, cu dragoste de Dumnezeu şi Biserica Sa”, la slujba de înmormântare a domnului Teodor Filipescu (1942- 2017), fost prefect al județului Ilfov, în perioada 2001-2004, şi senator, în legislatura 2004-2008.

 

Duminică, 9 iulie 

A săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

La finalul Sfintei Liturghii, l-a hirotesit arhimandrit pe părintele protosinghel Andrei Anghel, secretar la Cabinetul Patriarhal.

 

Luni, 10 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marţi, 11 iulie – Vineri, 14 iulie

A poposit la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Techirghiol, stavropighie patriarhală.

 

Miercuri, 12 iulie

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Un mare om de cultură, credincios și patriot”, la slujba de înmormântare a domnului academician Augustin Buzura (1938-2017), prozator, publicist şi critic literar, implicat activ în slujirea şi promovarea culturii române, mai ales înainte de 1990, în perioada regimului totalitar comunist din România.

 

Marţi, 18 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 19 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 20 iulie

În ziua de pomenire a Sfântului Slăvit Proroc Ilie Tesviteanul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul cu hramurile „Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul şi Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” din Reşedinţa Patriarhală.

Sfânta Liturghie a fost precedată de o slujbă de binecuvântare a lucrărilor de înfrumuseţare şi reînnoire a paraclisului.

 

Sâmbătă, 22 iulie

În ziua de 22 iulie 2017, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sărbătorit împlinirea a 66 de ani de viaţă.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a participat, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală, la slujba de Te Deum, prin care s-a adus mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericirii Sale. Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, care, la final, a rostit un cuvânt de felicitare.

Domnul Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte, prezent la eveniment, a adresat, de asemenea, un cuvânt de felicitare în care a evidenţiat câteva dintre cele mai importante realizări ale Patriarhului României.

În cuvântul adresat cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că ziua de naştere reprezintă un popas duhovnicesc de mulţumire adusă lui Dumnezeu, dar şi de pomenire cu respect şi recunoştinţă a celor prin care Dumnezeu a lucrat în viaţa noastră. Preafericirea Sa a vorbit, de asemenea, despre importanţa rugăciunii şi rolul acesteia în unitatea Bisericii.

A adresat un mesaj de condoleanţe, având titlul: „Bun chivernisitor al bunurilor bisericești”, la slujba de înmormântare a părintelui Florin Miron (1939-2017), preot pensionar îmbisericit la Parohia Teșila I, Protoieria Câmpina.

 

Duminică, 23 iulie 

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 24 iulie

A primit la Reşedinţa Patriarhală un grup de pelerini romano-catolici din Termoli, Italia, condus de Excelenţa Sa Monseniorul Gianfranco de Luca, Episcopul de Termoli-Larina.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat prezenţa pelerinilor italieni în ţara noastră şi a evidenţiat ajutorul acordat de Episcopul Gianfranco de Luca comunităţii ortodoxe româneşti de la Termoli. În semn de mulţumire, Preafericirea Sa a dăruit Episcopului de Termoli-Larina o icoană a Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, şi o cruce pectorală, iar pelerinilor broşuri despre Catedrala Patriarhală, despre pelerinaj şi câte o iconiţă a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor. Monseniorul Gianfranco de Luca a dăruit Patriarhului României un fragment din moaştele Sfântului Apostol Timotei, care se află în Termoli.

 

Marţi, 25 iulie

A primit la Reşedinţa Patriarhală o delegaţie a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, condusă de domnul Aurel Vainer, preşedintele acesteia.

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 26 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 27 iulie

A prezidat, la Reşedinţa Patriarhală, şedinţa de lucru a Comisiei pentru Statut şi regulamente a Bisericii Ortodoxe Române.

 

Vineri, 28 iulie

A prezidat, la Reşedinţa Patriarhală, şedinţa de lucru a Comisiei pentru Statut şi regulamente a Bisericii Ortodoxe Române.

A adresat un mesaj intitulat „Îndemn la rugăciune, disciplină şi unitate bisericească” în care Patriarhul României arată că Biserica este „preocupată de tulburarea şi întristarea produse în Biserică de acuzaţiile aduse unor clerici pentru anumite abateri de la morala creştină” şi „ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cu multă durere în suflet, cerem iertare tuturor credincioşilor pentru tulburarea produsă de acuzaţiile aduse public unor clerici privind anumite abateri de la morala creştină”.

 

Duminică, 30 iulie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de felicitare, intitulat: „Un mare dar pentru Biserica noastră”, părintelui profesor academician Mircea Păcurariu, cu prilejul împlinirii a 85 de ani de viaţă.

 

Marți, 1 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 3 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Duminică, 6 august

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Marți, 8 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A adresat un mesaj de condoleanţe la înmormântarea Cardinalului Dionigi Tettamanzi, Arhiepiscop emerit de Milano, prieten al Bisericii Ortodoxe Române şi susţinător al Comunităţii ortodoxe române din Milano.

 

Miercuri, 9 august

A înmânat 20 de aparate medicale pentru uz pediatric reprezentanţilor a 20 de unităţi medicale din ţară. Aparatura medicală a fost achiziţionată din fondurile colectate de voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, sub îndrumarea Pcuv. arhim. Ciprian Grădinaru, selecţia unităţilor medicale fiind realizată pe baza datelor statistice oferite de Ministerul Sănătăţii.

La finalul acestui eveniment, care a avut loc în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat că această investiţie este foarte necesară pentru unităţile medicale şi pentru copii, felicitând, în acelaşi timp, strădania şi dărnicia celor care au contribuit la achiziţionarea dispozitivelor medicale.

A adresat un mesaj de binecuvântare, având titlul: „Tinerii sunt binecuvântare pentru familie, Biserică şi societate”, cu ocazia Întâlnirii Europene a tinerilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Armene, organizată la Bucureşti şi Suceava, în perioada 9-14 august 2017.

 

Joi, 10 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A primit la Reşedinţa Patriarhală o delegaţie a Bisericii Armene, condusă de Preasfinţitul Părinte Datev Hagopian, Întâistătătorul Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România. Vizita a fost prilejuită de Întâlnirea Europeană a Tinerilor Ortodocşi ai Bisericii Ortodoxe Armene de la Bucureşti şi Suceava (9-14 august 2017).

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi pe Înaltprea­sfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale.

A primit în audienţă pe Pcuv. protos. Matei Buliga, stareţul Mănăstirii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”-Dobreşti, judeţul Timiş.

 

Vineri, 11 august

A hirotesit duhovnici şapte preoţi din Arhiepiscopia Bucureştilor, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

În cuvântul adresat, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat responsabilitatea mare şi sfântă a părintelui duhovnicesc.

A primit în audienţă pe doamna Angela Ciobănescu din Bucureşti, în vârstă de 86 de ani, fiică de preot, hirotonit de vrednicul de pomenire Patriarh Nicodim Munteanu.

 

Duminică, 13 august

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 14 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marți, 15 august

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

 

Miercuri, 16 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 17 august

A participat la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

A prezidat şedinţa de lucru a Sinodului Permanent, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Patriarhul muzicologiei românești”, la slujba de înmormântare a maestrului Viorel Cosma (1923-2017), personalitate de excepție a culturii şi vieţii muzicale româneşti, distins muzicolog, lexicograf, critic muzical şi profesor.

 

Vineri, 18 august

A prezidat şedinţa de lucru a Sinodului Permanent, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa Patriarhală.

 

Duminică, 20 august

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

Cu prilejul Duminicii românilor migranţi, prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Patriarhul României a adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Cinstire şi recunoştinţă mărturisitorilor credinţei ortodoxe”.

 

Luni, 21 august

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe domnul Daniel Florea, primarul Sectorului 5 Bucureşti.

A primit în audienţă pe doamna Eliana Petria, inginer fizician român din Italia, împreună cu familia domniei sale.

 

Marți, 22 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 23 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Joi, 24 august – sâmbătă, 26 august

A poposit la Mănăstirea Ţigăneşti, unde a pregătit şi redactat mesajul pentru Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi de la Iaşi (1-4 septembrie 2017).

 

Duminică, 27 august

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de binecuvântare, având titlul: „Sihăstria reînviată – o candelă a credinței”, cu prilejul sfinţirii bisericii şi picturii Mănăstirii Sihăstria Putnei, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.Luni, 28 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Marți, 29 august

În ziua sărbătorii Tăierea cinstitului cap al Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa a slujit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

 

A primit la Reşedinţa Patriarhală pe doamna Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

 

Miercuri, 30 august

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate apoi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A primit în audienţă pe părintele Bogdan-Ioan Popescu, preot slujitor la biserica ortodoxă românească „Sfânta Parascheva” din Bruxelles.

 

A consemnat
Arhim. Andrei Anghel,
Secretar, Cabinetul Patriarhal

 

 

The Diary of His Beatitude Daniel,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church

 

Sunday, 2 July
His Beatitude Patriarch Daniel took part in the Holy Liturgy and gave the sermon in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.

Monday, 3 July
Presented an inaugural message entitled „A heavenly gate between history and eternity“ at the Commemorative Session of the Romanian Academy, dedicated to the 500th ­anniversary of the Arges Monastery church.
Examination and approval of reports from the ­administrative departments, later to be ratified by the Standing Committee of the Archdiocese of Bucharest.

Tuesday, 4 July
Participated in the Te Deum service for the opening of the working sessions of the Holy Synod of the Romanian ­Orthodox Church, in the Patriarchal Cathedral.
Chaired the working session of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, held in the Holy Synod Hall in the Patriarchal Residence.
His Beatitude Patriarch Daniel blessed the chest ­containing a fragment of Saint Anthony the Great’s relics for the parish of „Saint Anton“ in Curtea Veche, Bucharest. The service was celebrated in the Hall of the Romanian Saints in the Patriarchal Residence, in the presence of members of the Holy Synod of the ­Romanian Orthodox Church. The relics of Saint ­Anthony the Great were brought to Romania by His Eminence Iosif, Romanian Orthodox Metropolitan of Western and Southern Europe from the „Saint-Antoine-l’Abbaye“ Church in L’Abbaye de Saint-Antoine, near the town of Grenoble. The relics were brought to Romania following an appeal by His Beatitude ­Patriarch Daniel addressed to the Roman-Catholic Bishop of Grenoble, Guy de Kerimel.

Wednesday, 5 July
Ahead of a continuing working session of the Holy Synod, our Church’s Primate and the hierarchs of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church visited the park „The Garden of the Theotokos“ of the Patriarchal Residence. The hierarchs made a first stop at the cross shrine of the „Life-Giving Spring“ where they chanted the troparion „To Thee, Our Champion Leader“. The Shrine of the „Life-Giving Spring“ is fitted with an actual spring where vessels are filled for the sanctification of the Holy Water. The Patriarch of Romania and the hierarchs of the Holy Synod next visited Patriarch Justinian’s Rest (1948-1977), the sitting place where people would come in the afternoon for audiences with the fondly remembered Patriarch. Here the hierarchs chanted „Memory Eternal“ and prayed for the repose of the soul of Patriarch Justinian Marina of blessed memory. The hierarchs then proceeded onto Patriarch ­Justinian’s Lane up to the cross shrine of the „Annunciation“, where they intoned the troparion „Rejoice Virgin, Theotokos!“
Patriarch Daniel chaired the working session of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, in the Holy Synod Hall of the Patriarchal Residence.

Thursday, 6 July
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Committee of the Archdiocese of Bucharest.
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.

Friday, 7 July
Gave an audience to Mr Emilian Popescu, member of the Academy.
Gave an audience to Father Ioan Meiu, priest and guide of the Representation of the Romanian Patriarchate at the Holy Places.
Gave a message of condolence entitled „A good overseer of Ilfov County, a wise man with a great love for God and His Church“, for the funeral service of Mr Teodor Filipescu (1942-2017), former prefect of Ilfov County between 2001-2004, and former senator between 2004-2008.

Sunday, 9 July
He celebrated the Holy Liturgy and gave a sermon in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.
At the end of the Holy Liturgy he ordained Father Andrei Anghel as Archimandrite. Father Andrei Anghel is currently Secretary at the Patriarchal Office.

Monday, 10 July
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Tuesday, 11 July – Friday, 14 July
A visit made to the „Saint Maria“ Monastery in Techirghiol, a Patriarchal Stavropegial monastery.Wednesday, 12 July
Addressed a message of condolence entitled „A great cultural personality, a devout and patriotic man“ given at the funeral service of Mr Augustin Buzura (1938-2017), Member of the Academy, writer and literary critic. Mr Buzura was actively involved in serving and promoting Romanian culture, especially before 1990, during the totalitarian communist regime in Romania.

Tuesday, 18 July
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Wednesday, 19 July
Examined and approved the reports of the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.

Thursday, 20 July
On the feast day of the Holy and Glorious Prophet Elijah the Tishbite, His Beatitude Patriarch Daniel celebrated the Holy Liturgy and gave an address in the Chapel dedicated to „The Holy Hierarch Gregory the Enlightener, the Holy Prophet Elijah the Tishbite and Saint Daniel the Hermit“ in the Patriarchal Residence.
The Holy Liturgy was preceded by a service of blessing of the works for the redecoration and renovation of the Chapel.

Saturday, 22 July
On 22 July 2017, His Beatitude Patriarch Daniel celebrated his 66th anniversary.
On this occasion His Beatitude took part in the Te Deum service held in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence, service which brought thanks to God for the blessings granted to the Romanian Orthodox Church, to the Romanian people and to His Beatitude. The service was celebrated by His Grace Varlaam Ploiesteanul, Patriarchal Assistant Bishop, who gave a celebratory address at the end.
Mr Victor Opaschi, State Secretary for Religious Affairs, also present at the meeting gave a celebratory speech in which he emphasised some of the most important achievements of the Patriarch of Romania.
In his address for the event, His Beatitude Patriarch Daniel emphasised that birthdays represent blessed moments for bringing thanks to God, and also for remembering in reverence and gratitude all those through whom God has worked in our lives. His Beatitude also spoke about the importance of prayer and its role for the unity of the Church.
He addressed a message of condolence entitled „A worthy overseer of the assets of the Church“ for the funeral service of Father Florin Miron (1939-2017), priest emeritus attached to the Parish Tesila I, the Campina Deanery.

Sunday, 23 July
His Beatitude took part in the Holy Liturgy and gave an address in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.

Monday, 24 July
He received at the Patriarchal Residence a group of Roman-Catholic pilgrims from Termoli, Italy, led by His Excellency Monsignor Gianfranco de Luca, Bishop of Termoli-Larina.
In his address for this event, His Beatitude Patriarch Daniel expressed his appreciation for the presence of the Italian pilgrims in our country and emphasised the support granted by Bishop Gianfranco de Luca to the Romanian Orthodox Community in Termoli. As a sign of gratitude, His Beatitude offered an icon of the Holy Apostle Andrew, Protector of Romania, as well as a pectoral cross to the Bishop of Termoli-Larina. His Beatitude also offered to the pilgrims brochures about the Patriarchal ­Cathedral, about pilgrimage as well as small icons of Saint ­Demetrios the New, protector of Bucharest. Monsignor Gianfranco de Luca offered the Patriarch of Romania a fragment of the relics of the Holy Apostle Timothy which are kept in Termoli.

Tuesday, 25 July
He received at the Patriarchal Residence a delegation of the Federation of Jewish Communities in Romania, led by its President, Mr Aurel Vainer.
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Wednesday, 26 July
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.

Thursday, 27 July
He chaired the working session of the Commission for the Statutes and regulations of the Romanian Orthodox Church, at the Patriarchal Residence.

Friday, 28 July
He chaired the working session of the Commission for the Statutes and regulations of the Romanian Orthodox Church, at the Patriarchal Residence. His Beatitude issued an official message entitled „An appeal to prayer, discipline and Church unity“, in which the Patriarch of Romania stated that the Church is „concerned by the confusion and sadness caused within the Church by accusations brought to certain members of the clergy for deviations from Christian morality“ and „as Patriarch of the Romanian Orthodox Church, with great pain in our heart, we ask for the forgiveness of all the faithful for the distress caused by such public accusations“.

Sunday, 30 July
Took part in the Holy Liturgy and gave an address in the ­historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.
Presented a celebratory message to Revd Professor Mircea Pacurariu, Member of the Academy, on his 85th anniversary, entitled „A great gift for our Church“.

Tuesday, 1 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Thursday, 3 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.

Sunday, 6 August
Took part in the Holy Liturgy and gave an address in the ­historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.

Tuesday, 8 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.
Addressed a condolence message for the funeral service of Cardinal Dionigi Tettamanzi, Archbishop Emeritus of Milano, a friend of the Romanian Orthodox Church and a supporter of the Romanian Orthodox Community in Milano.

Wednesday, 9 August
His Beatitude offered 20 paediatric medical devices to representatives from 20 medical units in Romania. The medical equipment was purchased with funds collected by volunteers of the Cathedral of National Salvation Chapel, under the guidance of Archimandrite Ciprian Grădinaru. The medical units were selected on the basis of statistical data offered by the Ministry of Health. At the end of this event, which took place in the „Europa Christiana“ Hall of the Patriarchal Palace, His Beatitude Patriarch Daniel emphasised how essential this investment is for the medical paediatric units and he congratulated those who contributed to the acquisition of the medical devices, through their diligence and altruism.
Presented a message of blessing entitled „Youth are a blessing for family, Church and society“, on the occasion of the European meeting of the young faithful of the Orthodox Armenian Church, organised in Bucharest and Suceava, between 9-14 August 2017.

Thursday, 10 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.
He received a delegation of the Armenian Church, led by His Grace Bishop Datev Hagopian, head of the Romanian Diocese of the Armenian Church, at the Patriarchal Residence. The visit was occasioned by the European meeting of the young faithful of the Orthodox Armenian Church, organised in Bucharest and Suceava (9-14 August 2017).
At the Patriarchal Residence, His Beatitude received His Eminence Teofan, Metropolitan of Moldavia and Bucovina, and His Eminence Iosif, Romanian Orthodox Metropolitan of Western and Southern Europe.
Gave an audience to Father Matei Buliga, abbot of „Saint ­Paraskeve“ Monastery in Dobrești, Timiș County.

Friday, 11 August
Granted the special blessing to seven priests in the Archdiocese of Bucharest allowing them to hear confessions, in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.
In his address, His Beatitude Patriarch Daniel underlined the great and sacred responsibility of the father confessor.
He gave an audience to Mrs Angela Ciobănescu from Bucharest, aged 86 and the daughter of a priest who was ordained by Patriarch Nicodim Munteanu of blessed memory.

Sunday, 13 August
Took part in the Holy Liturgy and gave an address in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.

Monday, 14 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Tuesday, 15 August
On the feast day of the Dormition of the Mother of God, His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, participated in the Holy Liturgy in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence, and gave an address to those present.

Wednesday, 16 August
Examined and approved the reports of the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.

Thursday, 17 August
His Beatitude participated in the Te Deum service for the opening of the working sessions of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, in the Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.
Chaired the working session of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, in the Holy Synod Hall of the Patriarchal Residence.
Chaired the working session of the Standing Synod in the Holy Synod Hall of the Patriarchal Residence.
Presented a message of condolence entitled „The patriarch of Romanian musicology“, for the funeral service of master Viorel Cosma (1923-2017), an exceptional personality of Romanian culture and music, a distinguished musicologist, lexicographer, music critic and academic.

Friday, 18 August
Chaired the working session of the Standing Synod in the Holy Synod Hall of the Patriarchal Residence.
Chaired the working session of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church in the Holy Synod Hall of the Patriarchal Residence.

Sunday, 20 August
Took part in the Holy Liturgy and gave an address in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.
On the Sunday of Romanian migrants, the first Sunday after the Dormition of the Mother of God, the Patriarch of Romania issued a message of blessing entitled „Honour and gratitude to the witnesses of the Orthodox faith“.

Monday, 21 August
Received Mr Daniel Florea, Mayor of Sector 5 – Bucharest, at the Patriarchal Residence.
Gave an audience to Mrs Eliana Petria, a Romanian Physics Engineer residing in Italy, who was accompanied by her family.

Tuesday, 22 August
Examined and approved the reports of the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Wednesday, 23 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.

Thursday, 24 August – Saturday, 26 August
A visit to the Ţigănești Monastery, where Patriarch Daniel drafted and completed the message for the ­International Meeting of Orthodox Youth in Iasi ­
(1-4 September 2017).

Sunday, 27 August
Took part in the Holy Liturgy and gave an address in the historical Chapel of the „Holy Great Martyr George“ in the Patriarchal Residence.
Conveyed a message of blessing entitled „Sihăstria revived – a candle of faith“, on the occasion of the consecration of the church of „The Life-Giving Spring“ (together with its newly restored icons and paintings) of the Sihăstria ­Monastery in the Archdiocese of Suceava and Rădăuți.

Monday, 28 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing Council of the Archdiocese of Bucharest.

Tuesday, 29 August
On the day of „The Beheading of the Holy Glorious Prophet and Baptist John“, His Beatitude Patriarch Daniel celebrated the Holy Liturgy in the Patriarchal Cathedral and gave an address to those present. His Grace Varlaam Ploiesteanul, Assistant Bishop to the Patriarch served alongside His Beatitude, together with an assembly of priests and deacons.
Received Mrs Gabriela Firea, General Mayor of Bucharest, at the Patriarchal Residence.

Wednesday, 30 August
Examined and approved the reports from the administrative departments, later to be ratified by the Standing National Church Council.
He gave an audience to Father Bogdan-Ioan Popescu, priest of the Romanian Orthodox parish of „Saint Paraskeve“ in Brussels.

Reported by 
Archimandrite Andrei Anghel, 
Secretary, Patriarchal Office