Cuvânt de mulțumire și binecuvântare pentru susținătorii orei de Religie

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, rostit cu ocazia acordării Diplomei și Medaliei omagiale „Sfântul Ioan Gură de Aur“ persoanelor care au susținut înscrierea elevilor la ora de Religie la nivel național, Catedrala Patriarhală, București, 2 iulie 2015

În contextul Deciziei nr. 669 din 12 noiembrie 2014 a Curții Consti­tu­țio­nale a României, a înscrierii elevilor pentru a frecventa ora de Religie, a procesului legis­lativ din Parlament, corelativ deciziei Curții Consti­tuțio­nale, a dez­baterilor referitoare la edu­ca­ția religioasă în școli, au fost constatate importanța și necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică și Școală în domeniul educației, în general, și al educației religioase, în mod special, cu exercitarea responsa­bilităților specifice ale acestora.

Totodată, a fost reliefată im­por­tanța demersului comun al cul­telor recunoscute din România pentru susținerea și promovarea educației religioase. În 28 februarie 2015, Consiliul Consultativ al Cultelor a adoptat un document intitulat Lumină pentru viață. Importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor. În acest document se subliniază importanța cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, în transmiterea credinței copiilor și tinerilor, astfel încât aceștia să fie ajutați să facă deosebire între valorile efemere și cele eterne. În același text se precizează că: „Valorile oferite de educația religioasă sunt necesare, întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper spiri­tual esențial și un liant exis­ten­țial între toate cunoș­tințele dobândite prin studiul celorlalte discipline școlare (…). Educația religioasă reprezintă o lumină edificatoare pentru viață, contribuind la depășirea igno­ranței religioase care poate favoriza atitudini re­duc­ționiste. Ora de Religie contri­buie la formarea și cultivarea unei conștiințe vii și mărturisitoare a valorilor credinței și ale familiei tradiționale“(Lumină pentru viață. Importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor, punctele 4, 6 7).

În contextul înscrierii elevilor pentru a frecventa ora de Religie, am avut bucuria să constatăm cooperarea efectivă între Familie, Biserică și Școală pentru sus­ți­ne­rea unei educații integrale și benefice pentru viață, pentru Familie și pentru Societate. Promovarea educației religioase, care include deopotrivă eviden­țierea unor repere spirituale ca lumină pen­tru viață și a unei elementare culturi religioase, constituie și un act de mărturisire a identității pro­funde a sufletului familiei românești și a tradiției învă­ță­mân­tului românesc, care a început în școlile înființate de Biserică în apropierea locașurilor de cult.

În cadrul demersului referitor la înscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie și al dezbaterilor generate cu această ocazie, apreciem manifestarea con­științei misionare și mărturisitoare a laicilor români credin­cioși. În acest fel a fost valorificată vocația Bisericii de a uni în coresponsabilitate și cooperare persoane de profesii și talente diferite.

În același timp, apreciem în mod deosebit implicarea remarcabilă a părinților copiilor pentru înscrierea elevilor la ora de Religie. În condițiile în care o agendă ideologică promovează teze conform cărora rolul educațional al familiei este diminuat sub pretextul interesului superior al copilului, fiind susținute poziții menite să erodeze autoritatea familiei în educația copiilor, părinții copiilor au conștientizat riscul impunerii unei interfețe artificiale între ei și propriii copii în domeniul educației. În afirmarea rolului părinților în educația copiilor, evidențiem implicarea și organizarea părinților în Asociația Părinți pentru Ora de Religie (APOR) pentru sus­ți­nerea și promovarea unei educații integrale, în același timp, intelectuale și moral‑spirituale, edificatoare pentru viață și benefică pentru familie și societate.

Părinții copiilor au înțeles necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, astfel încât educația religioasă primită acasă să fie consolidată în mod complementar prin edu­ca­ția copiilor și a tinerilor în Școa­lă și în viața Bisericii. În această perspectivă, poate fi valorificat și materializat cadrul oferit de parteneriatul dintre parohie și școală pentru ajutorarea elevilor din familiile sărace și pentru desfă­șu­rarea de activități educa­ționale artistice, social‑culturale și so­cial‑fi­lantropice, mai ales în timpul vacan­țelor și al unor evenimente solemne cu semnificație națională sau patriotică.

Promovarea unei educații edificatoare pentru viață necesită continuarea și intensificarea demersurilor care vizează creșterea calității educației religioase. În acest sens, Patriarhia Română s‑a implicat concret în elaborarea unor măsuri privind promovarea unei educații religioase de calitate. În ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 3‑4 iunie 2015 a fost adoptat documentul intitulat Plan strategic pentru creșterea calității educației religioase. Documentul este structurat în patru capitole: A.Curriculumul școlarB. Profesorii de ReligieC. Alte tipuri de activități edu­ca­ționale relevante pentru edu­cația religioasăD. Comunicarea. Se au în vedere următoarele obiective generale:

– Creșterea calității educației religioase în școala publică.

– Asigurarea coerenței dintre educația religioasă din Școală și educația din Familie, Biserică și alte medii de educație nonformală și informală.

– Informarea adecvată privind rolul, statutul și obiectivele educa­ției religioase, în relație cu oferta școlară în ansamblu.

În aceeași ședință, Sfântul Sinod a acordat binecuvântarea sa pentru înființarea Asociației Profesorilor de Religie care are ca scop principal promovarea valorilor creștine și a Religiei ca disciplină școlară în învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional din România.

Totodată, profesorii câști­gă­tori ai Concursului Național de Materiale Didactice, intitulat Educa­ția religioasă ‑ între tradiție și actualitate, care s‑a încheiat recent, vor fi implicați în realizarea unor ghiduri pentru disciplina Religie la clasele a II‑a, a III‑a și a IV‑a. În același timp, un colectiv de autori cu expe­riență și expertiză în domeniu urmează să elaboreze un ghid pentru autorii de manuale.

Referitor la Legea pentru modificarea art. 18 din Legea educa­ției naționale nr. 1/2011, adoptată de Parlamentul României și promulgată de Președintele țării în 18 iunie 2015, textul nou corespunde textului convenit de Consiliul Consultativ al Cultelor din România, în data de 28 februarie 2015. Prin urmare, textul nou adoptat de Parlament include principiul major că libertatea de conștiință, garantată prin art. 29, alin. (6) din Con­stituția României, precum și prin art. 1 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, nu este determinată de date temporale fixe impuse de Stat. Ca atare, cererea de înscriere liberă pentru a frecventa ora de Religie este valabilă pe toată durata școlarizării sau până la schimbarea liberă a opțiunii.

Referitor la desfășurarea înscrierii ele-
vilor pentru a frecventa ora de Religie, apreciem în mod deosebit implicarea laicilor, aceasta constituind un mare ajutor pentru o educație bazată pe valori eterne. În acest sens, vă adresăm alese mulțumiri și vă felicităm pentru contribuția Dumneavoastră în susținerea educației religioase a copiilor și a tinerilor din România.

În semn de prețuire și binecuvântare, vă oferim Diploma și Medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“, mare dascăl al creștinătății întregi.

Vă dorim tuturor multă sănătate, pace și bucurie, fericire și mult ajutor de la Dumnezeu în viața și activitatea Dumneavoastră, întru mulți și binecu­vân­tați ani!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Vestitorul 7-8 - pt Tipar

 

Patriarhul României la ceas aniversar

Vestitorul 7-8 - pt TiparPreafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sărbătorit miercuri, 22 iulie, împlinirea a 64 de ani. Cu acest prilej, în paraclisul de la demisolul bisericii noi a Mănăstirii „Sfânta Maria“ – Techirghiol (stavropighie patriarhală) din judeţul Constanţa, a fost oficiată, în prezenţa Preafericirii Sale, o slujbă de Te Deum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru împlinirile recente din viața Bisericii Ortodoxe Române, a poporului român și a Patriarhului României.

Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal. La acest ceas aniversar din viaţa Întâistătătorului Bisericii noastre au fost prezenţi Înalt­preasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei; Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal; Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

„Un prilej binecuvântat de bucurie duhovnicească“

Cuvântul de felicitare din partea ierarhilor Sfântului Sinod a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, care a subliniat că împlinirea celor 64 de ani de viaţă ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel reprezintă „un prilej binecuvântat de bucurie duhovnicească, de meditaţie la iubirea Preasfintei Treimi şi, totodată, un prilej de a înălţa rugăciuni către Dumnezeu şi de a-I mulţumi pentru darurile pe care le-a revărsat cu prisosinţă asupra Întâistătătorului Bisericii noastre, în persoana Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Slujba care s-a săvârşit exprimă tocmai aceste sentimente de recunoştinţă, de mulţumire, pe care le înălţăm, în primul rând, lui Dumnezeu, pentru că ni l-a hărăzit pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la pidalionul Bisericii Sale din România. Noi, cei care îl cunoaştem îndeaproape, de pe vremea studenţiei, am putut urmări cum Preafericirea Sa a pus în slujba Bisericii, cu timp şi fără timp, cu întreaga sa fiinţă, toate darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu şi care au fost revărsate asupra persoanei sale. De aceea, considerăm că Biserica noastră este una binecuvântată pentru că are în frunte un ierarh luminat, un ierarh foarte bine pregătit, dinamic, energic, exact pe măsura exigenţelor vremurilor pe care le trăim (…). Preafericirea Voastră aţi avut inspiraţia să Vă alegeţi ca îndrumători doi oameni deosebiţi: cel mai mare teolog al Bisericii noastre Ortodoxe Române, «patriarhul teologiei româneşti», părintele Dumitru Stăniloae, şi apoi pe unul dintre cei mai mari duhovnici ai Bisericii noastre, părintele Cleopa Ilie. Ei V-au fost ca două faruri călăuzitoare, V-au îndrumat şi ajutat să îmbinaţi teologia şi spiritualitatea, apoi să promovaţi această unitate organică dintre teologie şi spiritualitate în Biserica lui Hristos din România“, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a subliniat faptul că Întâistătătorul Bisericii noastre a împlinit în Biserica Ortodoxă Română foarte multe lucruri spre slava lui Dumnezeu şi spre bucuria şi folosul duhovnicesc al oamenilor: „Pornind de la învăţământul teologic, înfiinţarea de seminarii teologice, înfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, întemeierea de noi mănăstiri şi refacerea vechilor mănăstiri istorice, construirea de biserici în localităţile unde în timpul regimului comunist nu a fost posibil acest lucru şi promovarea monahismului, putem spune că nu a existat un segment sau o dimensiune a vieţii bisericeşti care să nu intre în sfera preocupărilor Preafericirii Voastre. În numele tuturor ierarhilor, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre, Vă dorim din adâncul sufletului, cu sinceritate, ca Dumnezeu să Vă păzească de-a lungul vieţii, să Vă hărăzească mulţi ani, să Vă dăruiască multă putere, deoarece aveţi de împlinit încă multe lucruri pentru Biserica lui Hristos din România, având în centru, desigur, construirea, desăvârşirea şi sfinţirea Catedralei Mântuirii Nea­mului!“

 

„În Biserică se lucrează în
comuniune“

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile şi darurile primite, Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, pentru cuvântul de felicitare, precum şi tuturor ierarhilor, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţilor şi maicilor prezente. Preafericirea Sa a subliniat faptul că în Biserică se lucrează în comuniune, aşa după cum Sfânta Liturghie este săvârşită în comuniune. „Aceasta este o zi de recunoştinţă şi pentru cei prin care Dumnezeu a lucrat în viaţa noastră. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute, dar El îi alege pe oamenii care împlinesc voia Lui, încât aceş­tia devin mâinile iubirii Sale milostive. Lucrăm în comuniune cu ierarhii Sfântului Sinod, lucrăm în comuniune cu preoţii şi diaconii din Administraţia Patriarhală şi eparhială şi, în această zi, mulţumim lui Dumnezeu şi pentru ei, deoarece adesea binecuvântarea lui Dumnezeu se vede prin oamenii trimişi de El să ajute la împlinirea lucrărilor în Biserică (…). Este o deosebită bucurie când vedem că, deşi trecem prin criză economică, Dumnezeu dăruieşte oamenilor multă râvnă şi dragoste, toate bisericile sunt pline de credincioşi, iar bisericile mai vechi sunt restaurate. Totdeauna iubirea jertfelnică este izvor de bucurie a Învierii“, a spus Preafericirea Sa.

La ceas aniversar, Preafericirea Sa a primit în dar, din partea ierarhilor prezenţi, o icoană cu Sfântul Ioan Gură de Aur, iar din partea Administraţiei Patriarhale un veşmânt arhieresc şi un buchet de flori.

În aceeaşi zi, o rugăciune de mulțumire la aniversarea zilei de naștere a Patriarhului României a fost rostită și în timpul Sfintei Liturghii ce s-a oficiat în Catedrala Patriarhală. Sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este în ziua de 30 septembrie a fiecărui an, data întronizării Preafericirii Sale în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007).
3

 

Formarea continuă a slujitorilor Bisericii – o necesitate misionară

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, rostit la deschiderea Cursurilor pentru obținerea gradelor profesionale de către clericii din Mitropolia Munteniei și Dobrogei, Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“ – Nou, Paraclis Patriarhal, București, 1 iulie 2015

Anul 2015, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii în cuprinsul Patriarhiei Române, este pentru slujitorii Sfintelor Altare prilej de reflecţie şi de evaluare a metodelor misionar-pastorale, precum şi de intensificare a activităţilor clerului în mijlocul comunităţilor încredinţate spre păstorire.

În acest sens, din punct de vedere pastoral-misionar, în Patriarhia Română, potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, în scopul formării continue a clericilor de la parohii se organizează
cursuri pentru obţinerea gradelor profesionale sau cursuri preoţeşti de perfecţionare la nivelul fiecărei mitropolii, precum şi conferinţe pastoral-misionare semestriale la nivel eparhial şi conferinţe administrative lunare şi cercuri pastorale la nivel de protopopiat. La nivelul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale sunt organizate de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti. Anul acesta (2015), cursurile preoţeşti se desfăşoară în perioada 1-14 iulie.

Aceste cursuri au rolul de a oferi clericilor implicaţi în lucrarea misionară a Bisericii repere pastorale izvorâte din experienţa Sfinţilor Părinţi şi a marilor păstori de suflete din eparhii, adaptate la realităţile şi provocările lumii contemporane, pentru a răspunde problemelor pe care credincioşii le întâmpină în viaţa de zi cu zi.

Începând de anul acesta, 2015, cu aprobarea Sfântului Sinod, cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție au căpătat o formă nouă, prin abordarea unei tematici actualizate, care ţine cont de noile provocări din societatea de azi, fiind invitaţi să conferenţieze profesori de teologie cu o pregătire academică deosebită şi cu o bogată experienţă pastorală. Tematica a fost stabilită de o comisie de specialiști, mandatată să elaboreze prelegeri corespunzătoare provocărilor pastoral-misionare ale zilelor noastre, ca suport pentru cursurile preoţeşti de perfecţionare.

Aceste cursuri de perfecţionare constituie o necesitate pentru clericii participanţi de a-şi îmbunătăţi teoretic, dar mai ales practic, competenţele şi cunoştinţele necesare în activitatea preoţească pastorală şi misionară. Prelegerile privind teme de actualitate au fost adunate într-un volum şi tipărite la Tipografia Cărţilor Bisericeşti a Patriarhiei Române. Titlul volumului este Îndrumător tematic pentru cursurile preoţeşti în vederea dobândirii gradelor profesionale. Acest volum va fi oferit în dar de Arhiepiscopia Bucureştilor fiecărui cleric participant la cursurile preoţeşti pentru obţinerea gradelor profesionale, spre o mai bună însuşire a materialului care va fi prezentat în zilele următoare.

Cursurile urmate de către preoţii şi diaconii care doresc să se perfecţioneze în activitatea lor pastoral-misionară nu pot ignora actualele probleme generate mai ales de fenomenul secularizării şi al ateismului postmodern, precum şi de fenomenul migraţiei. Numai prin cunoaşterea aprofundată a durerilor şi speranţelor credincioşilor pe care îi păstorim putem să îi apropiem mai mult de Biserică, să îi ajutăm să înţeleagă, să apere şi să trăiască dreapta credinţă şi astfel, prin lucrarea Sfântului Duh, ei înşişi să devină buni mărturisitori şi misionari ai Bisericii lui Hristos, după îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, şi al marilor păstori de suflete din eparhii, pe care Biserica Ortodoxă Română îi cinsteşte anul acesta, în mod deosebit, cu solemnitate şi recunoştinţă.

Pentru a realiza o dinamică didactică sporită, începând din acest an, în programul cursurilor preoțești au fost prevăzute mai multe şedinţe de dezbateri și discuții pe marginea temelor prezentate. În cadrul acestora, clericii vor fi familiarizaţi cu situații și studii de caz concrete, în vederea elaborării unor strategii pastoral-misionare unitare, fiind, în acelaşi timp, ancorate în învăţătura Bisericii şi adecvate contextului social prezent.

Ca şi în anii precedenți, pentru per-fecționarea profesională în preoţie rămâne primordială importanţa slujirii liturgice şi a formării duhovniceşti, alături de predică și cateheză. Din acest motiv s-a alcătuit un program diversificat de rânduieli liturgice, care urmează a se săvârși, cu prezența obligatorie a tuturor clericilor participanţi la cursuri, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“-Nou, Paraclis Patriarhal, având şi funcţia de Paraclis al studenţilor în teologie.

Avem speranţa că aceste cursuri preoţeşti pentru obținerea gradelor profe-
sionale vor contribui la o împrospătare teologică şi o aprofundare duhovnicească a lucrării pastorale şi misionare a slujitorilor Bisericii noastre.

Adresăm tuturor Preacuvioșilor şi Preacucernicilor Părinți prezenţi îndemnul de a folosi timpul acestor cursuri ca fiind o binecuvântare deosebită pentru îmbogăţire spirituală şi pentru intensificarea comuniunii sacerdotale fraterne şi a conlucrării eclesiale în prezenţa harică a Păstorului cel Bun, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce ne-a chemat la slujire sfântă, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii Sale şi mântuirea lumii.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Vestitorul 7-8 -  pt Tipar

Sfinţirea picturii exterioare a bisericii paraclisului Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț

În ziua prăznuirii hramului, Biserica „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ“, paraclisul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ, şi-a împlinit zidirea prin sfinţirea picturii exterioare. Slujba de binecuvântare a picturii „celei mai frumoase biserici a unei şcoli de teologie din cuprinsul Patriarhiei Române“  a fost oficiată de şase ierarhi ai Bisericii noastre: IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, PS Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, PS Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, şi PS Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Soborul ce i-a înconjurat pe ierarhi a fost unul impresionant, format din 70 de preoţi şi diaconi.

Peste o mie de credincioşi au participat la slujba Aghesmei, la slujba Sfântului Maslu, a Acatistului Sfântului şi la Sfânta Liturghie, săvârşite pe podiumul din faţa bisericii-paraclis al seminarului, locaş ce poartă hramul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Programul liturgic din ziua hramului a debutat cu slujba de sfinţire a apei. Au urmat  Taina Sfântului Maslu şi Acatistul Sfântului Ioan Iacob. Apoi au fost oficiate de cei şase ierarhi slujba de sfinţire a picturii exterioare şi Sfânta Liturghie pe podiumul din faţa bisericii-paraclis al seminarului. Din soborul slujitor au făcut parte atât preoţi profesori ai seminarului, cât şi stareţi ai mănăstirilor din împrejurimi, iar răspunsurile la strană au fost date de un grup de tineri, elevi şi absolvenţi ai seminarului nemţean.

„Cea mai frumoasă biserică a unei şcoli de teologie din cuprinsul Patriarhiei Române“

Spre finalul Liturghiei, în timpul împărtăşirii credincioşilor, PS Părinte Varlaam Ploieşteanul a dat citire mesajului transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul sfinţirii picturii exterioare a bisericii din incinta seminarului nemţean, intitulat „Voroneţul nemţean – Biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ“.

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan a rostit apoi cuvântul de învăţătură în care a explicat raţiunea pictării interioare şi exterioare a bisericilor ortodoxe: „De ce sunt aşezaţi sfinţii lui Dumnezeu pe zidurile interioare şi exterioare ale bisericilor? Răspunsul e următorul: pentru ca noi, oamenii, să constatăm că suntem chemaţi să fim aceleaşi prelungiri ale frumuseţii iubirii şi smereniei dumnezeieşti. Văzând sfinţii aşezaţi pe zidurile bisericii sau în icoane, trebuie să ajungem la următorul adevăr: drepţii lui Dumnezeu, deşi au fost oameni ca şi noi, şi-au depăşit condiţia şi patimile.  În al doilea rând, sfinţii se aşază pe exteriorul zidurilor bisericii pentru ca să se mărturisească adevărul că întreaga creaţie a lui Dumnezeu este sfinţită, ea fiind creată de Dumnezeu. Întreaga creaţie aşteaptă să fie mântuită cu suspinuri negrăite. În al treilea rând, pictura exterioară a unui locaş de cult îi învaţă pe cei dinafara Bisericii că înainte de a intra în Sfânta Sfintelor trebuie să privească la sfinţii zugrăviţi şi să tindă spre starea lor lăuntrică de pace şi rugăciune“.

La final,  părintele profesor Ioan Mihoc, directorul seminarului de la Mănăstirea Neamţ, a prezentat principalele repere din istoricul bisericii. De asemenea, sfinţia sa a punctat câteva aspecte referitoare la pictura exterioară ce a fost sfinţită: „Pictura exterioară care a fost sfinţită în această zi păstrează canonul existent în nordul Moldovei, dar s-a dorit a fi o sinteză a acestor chivote voievodale, cu scene ca arborele lui Iesei, scara virtuţilor, dar şi o expresie a sfinţeniei neamului românesc, ilustrată prin zugrăvirea mulţimii sfinţilor români, în mod special a Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ, cu scene care surprind momente din viaţa, nevoinţa şi proslăvirea sa. Se remarcă câteva scene inedite, cu un puternic mesaj duhovnicesc şi de personalizare a spiritualităţii noastre româneşti: taina luminii de pe peretele de sud, taina muntelui de pe peretele de nord, ce cuprind urcuşul duhovnicesc spre înălţimile cereşti, cu referire directă la câteva locuri de pustnicie şi chipuri de nevoitori din ţinutul Neamţului. Ţin să subliniez şi faptul că o bucată din peretele de lângă uşa de intrare a bisericii nu a fost pictată; avem nădejdea că vom picta în acel loc scena aducerii moaştelor Sfântului Ioan Iacob Hozevitul în locaşul nostru de cult. Pentru a se împlini acest lucru, trebuie însă ca toţi dintre noi să-l rugăm pe Sfântul Ioan să se întoarcă acasă!“

Distincţii oferite ostenitorilor

În semn de preţuire pentru lucrarea împlinită, părintelui director Ioan Mihoc i-a fost acordat, din partea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Ordinul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ pentru clerici, iar Seminarului  Teologic de la Mănăstirea Neamţ, Diploma şi Medalia omagialăSfântul Ioan Gură de Aur“. De asemenea, preoţii profesori Vasile Păvăleanu, Viorel Romus Laiu, Vasile Sandu şi Ioan Viorel Irina au primit din partea Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei distincţiaCrucea Sfântul Ierarh Dosoftei“. Au mai fost acordate şi alte distincţii de vrednicie persoanelor care au contribuit la ridicarea şi înfrumuseţarea Bisericii „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ“.

După târnosirea ei din anul 1997, Biserica „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ“ a fost împodobită cu o preţioasă pictură interioară, executată între anii 1998 și 2003. La 4 august 2005, s-a sfinţit pictura paraclisului de la demisolul bisericii, iar în ziua de 8 septembrie 2009, s-a săvârşit  slujba de sfinţire a picturii interioare a bisericii.

Odată cu pomenirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul au început sărbătorile sfinţilor nemţeni. Acestea vor continua azi, 6 august, cu hramul mănăstirii de pe Muntele Ceahlău, şi mâine, 7 august, cu pomenirea Sfintei Teodora de la Sihla.

2

Piatră de temelie pentru biserica Parohiei Leipzig

Cu binecuvântarea Înaltpreasfin-țitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, a sfinţit duminică, 2 august, piatra de temelie pentru biserica Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Leipzig, Germania.

După ce a fost primit cu bucurie în mijlocul credincioşilor, Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Botez pentru Iulia, al patrulea copil al familiei preotului Ioan Forga, parohul Parohiei “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Leipzig. La final, Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul împreună cu preoții slujitori și credincioșii prezenţi au pornit într-o procesiune către locul unde se va amenaja noua biserică a parohiei.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Preasfinţia Sa a făcut mai întâi o comparație între botezul unui copil și slujba punerii pietrei de temelie pentru o viitoare biserică. La final, ierarhul i-a felicitat și încurajat pe toți credincioșii parohiei, atrăgându-le atenția asupra importanței lucrării de zidire a bisericii, atât pentru viața lor duhovnicească, cât și pentru viitorul generațiilor următoare. Referindu-se la viața duhovnicească în general, PS Sofian Braşoveanul a vorbit apoi despre spiritualitatea poporului român, care este legată mai ales de viața liturgică, ce are în centru slujbele săvârșite în biserică. Alături de Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul au mai slujit preotul Ioan Forga, preotul Daniel Alin Ionică și diaconul Mihai Octavian Ilaș.

Noua biserică va fi amenajată în cadrul unui edificiu deja ridicat. „Complexul parohial din Leipzig a fost achiziționat în luna februarie 2015, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim, care a susținut cu foarte multă dăruire întregul proces de cumpărare (început în luna octombrie 2014) și amenajare a clădirilor (începută în luna februarie 2015). Din mila și cu ajutorul lui Dumnezeu, credincioșii din Leipzig speră să finalizeze în acest an renovarea acoperișului, zidirea turnului-clopotniță, instalarea sistemului de încălzire prin pardoseală și renovarea fațadei viitoarei biserici, pentru a putea cât mai curând sluji în viitorul sfânt locaș“, a declarat pr. paroh Ioan Forga.

2

Simpozion Naţional de Artă Sacră la Mănăstirea Pătrângeni

Centrul de creaţie şi cercetare continuă „Sfântul Evanghelist Luca“, al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ (UBB) din Cluj-Napoca, a organizat în perioada 5-15 august Simpozionul Naţional de Artă Sacră, cu tema „Puterea imaginii“, manifestare aflată la a X-a ediţie. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Pătrângeni, judeţul Alba.

Tema propusă, „Puterea imaginii“, readuce în atenţie ideea că arta sacră, atât cea care se adresează mediului liturgic, cât şi interpretările inspirate din Cuvântul biblic, indiferent de material, tehnică sau limbaj artistic, devin cu adevărat artă, cu o singură condiţie: să aibă puterea de a modela trăsăturile firii interioare a omului şi a-i deschide, măcar pentru o clipă, un nou orizont, conform celor precizate de iniţiatorul şi coordonatorul acestui proiect, Marius Dan Ghenescu, directorul Centrului de creaţie şi cercetare continuă „Sfântul Evanghelist Luca“ , cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a vizitat tabăra de pictură de la Mănăstirea „Buna Vestire“, Pătrângeni, în data de 13 august, prilej cu care a discutat cu participanţii la acest eveniment. Vernisajul expoziţiei a avut loc pe data de 15 august, după Sfânta Liturghie, în incinta Mănăstirii „Buna Vestire“ din Pătrângeni.

Vestitorul 7-8 - pt Tipar

Slujbă de pomenire pentru doi patriarhi vrednici

Vrednicii de pomenire Patriarhii României Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu au fost pomeniţi sâmbătă, 25 iulie, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, în cadrul unei slujbe de Parastas, informează basilica.ro. Slujba de pomenire a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Slujba Parastasului a fost săvârşită la împlinirea a 8 ani de la trecerea la cele veșni­ce a Părintelui Patriarh Teoctist Arăpaşu (30 iulie 2007) și a 29 de ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Patriarh Iustin Moisescu (31 iulie 1986). Din soborul slujitor au făcut parte: arhim. Teofil Anăstăsoaie, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte şi superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan; arhim. Clement Haralam, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale; arhim. Dimitrie Irimia, eclesiarhul Catedralei „Sfântul Spiridon“-Nou din Bucureşti, Paraclis Patriarhal; pr. Costin Spiridon, consilier patriarhal; preoţi şi diaconi slujitori la Catedrala Patriarhală.

De asemenea, la slujba de pomenire au fost prezenți preoți, monahi, monahii, precum şi credincioși din București și din țară. După slujba Parastasului, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul a evocat personalitatea celor doi vrednici de pomenire Patriarhi ai României. „Este dificil să cuprinzi numai în câteva cuvinte personalitatea complexă a acestor doi mari patriarhi. Suntem la un moment de rugăciune, un moment de comemorare în Biserică şi, dincolo de rugăciunile pe care le-am înălţat, să privim la lumina din viaţa acestor Întâistătători ai Sfintei noastre Biserici! Aceştia, cu timp şi fără timp, întâmpinând pericole nenumărate, s-au străduit să ducă corabia Bisericii prin timpuri de mare furtună şi de mare pericol către liman şi, după cum vedem, prin ajutorul şi darul lui Dumnezeu, prin solidaritatea ierarhilor şi a preoţilor, prin solidaritatea monahilor şi a credincioşilor, care au manifestat demnitate, perenitate şi rezistenţă, iată s-a reuşit încât, prin darul lui Dumnezeu, eforturile pe care ei le-au depus au rodit în Biserica aceasta. Sperăm ca rodul pe care l-au adus să se continue mai departe, rod care face din Biserica noastră una dintre cele mai frumoase şi mai dinamice Biserici ale Ortodoxiei. De aceea, privim lumina din viaţa lor, privim credinţa şi abordăm duhovniceşte toate acestea, rugându-ne lui Dumnezeu să îi odihnească în corturile drepţilor, în cetele sfinţilor, iar noi, privind la tot ceea ce a fost strădanie, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în viaţa lor, să le urmăm credinţa. Dumnezeu să îi odihnească cu sfinţii“, a spus Preasfinţia Sa. La final, a fost oficiat un Trisaghion la mormintele vrednicilor de pomenire Justin Patriarhul şi Teoctist Patriarhul. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic „Tronos“ al Catedralei Patriarhale, dirijat de arhid. Mihail Bucă.

 

Colocviu de literatură creștină al Ziarului Lumina

În perioada 3-5 iulie, Ziarul Lumina a organizat, la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci“-Caraiman din Bușteni, județul Prahova, colocviul de literatură creștină „Ridicat-am ochii mei la munți – Repere ale liricii religioase românești“. Au participat poeți și critici literari din toată țara.

În deschidere, cuvântul de binecuvântare a fost rostit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. „Văd foarte multă poezie care se inspiră din Scriptură și din tradițiile creștine ale poporului român. Există foarte multă poezie sacră, fie doxologică, psalmică, fie creată de poeți care ajung la starea de beatitudine, de inspirație, pentru a-L preamări pe Dumnezeu sub forma poeziei. Astfel, învățătura creștină pătrunde mult mai ușor și mai plăcut în sufletul oamenilor“, a arătat Preasfinția Sa. De asemenea, ierarhul a mai vorbit și despre „curajul nemaipomenit“ al poeților religioși din vremea comunismului, a căror operă a ajuns la public „fie pentru că cenzorii nu au văzut mesajul, fie pentru că ei au lăsat-o să treacă pentru că și-au dat seama că poezia de inspirație religioasă era un lucru foarte necesar sufletului acestui popor“.

Părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, directorul Pu­blicațiilor Lumina, a subliniat faptul că acest colocviu stă sub semnul Psalmului 120 – „Ridicat-am ochii mei la munți“ – și a vorbit despre „bucuria întâlnirii ce stă în prelungirea a ceea ce facem la suplimentul literar și artistic al Ziarului Lumina“.

Daniela Șontică, redactor-șef adjunct al Ziarului Lumina și coordonator al suplimentului „Lumina literară și artistică“, a făcut o scurtă prezentare a acestei publicații care apare lunar din aprilie 2014.

A fost prezent la colocviu și părintele profesor Gheorghe Holbea, prodecan la Facultatea de Teologie din București, care conduce un cenaclu literar la această facultate, unde vin atât studenți teologi, cât și studenți de la alte facultăți. Părintele a citit câteva creații ale poetului Daniel Turcea, plecat la Domnul la 33 de ani.

În partea a doua a zilei de 4 iulie, au susținut recitaluri de poezie autorii: pr. Nicolae Stoia, Elena Dulgheru, Diana Caragiu, Monica Manolachi, Adriana Bulz, Florentina Loredana Dalian, Daniela Șontică, Paul Are­tzu, Lidia Popița-Stoicescu, Carmelia Leonte, Simona Dumitrache, Daniel Drăgan, Florin Caragiu, Florin Dochia, Codruț Radi, Laurențiu-Ciprian Tudor, Sorin Lucaci, Eugenia Țarălun­gă, Emil-Iulian Sude.

Întâlnirea poeților la Mănăstirea „Sfânta Cruce“ din Bușteni a fost și prilej pentru a crea împreună o poezie, la care fiecare dintre cei prezenți a contribuit cu câte un vers.

2

Cursuri pentru obținerea gradelor profesionale în preoție la București

243 de clerici de la parohiile din cuprinsul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei au participat, în perioada 1-14 iulie, la cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie. Acestea au fost deschise miercuri, 1 iulie, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“ – Nou, Paraclis Patriarhal, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit cuvântul de binecuvântare intitulat „Formarea continuă a slujitorilor Bisericii – o necesitate misionară“, pe care îl redăm în continuare.

Mănăstire în satul natal al Patriarhului Justinian

Sâmbătă, 20 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, a pus piatra de temelie pentru cele două biserici şi pentru chiliile Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ – Sueşti, din comuna Stăneşti, județul Vâlcea, satul natal al Patriarhului Justinian Marina. Decizia de înfiinţare a unei mănăstiri în satul Suești, unde, la 22 februarie 1901, s-a născut Patriarhul Justinian Marina, a fost luată în toamna anului 2014, la inițiativa IPS Părinte Varsanufie. „Locul acesta, binecuvântat de Dumnezeu prin nașterea celui de-al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, își primește astăzi prinosul de recunoștință din partea noastră, a Bisericii și a autorităților, prin începerea lucrărilor de contrucție a mănăstirii. Născut în locul acesta, Patriarhul Justinian a binecuvântat prin viața sa aleasă atât satul natal, Biserica Ortodoxă din Vâlcea, unde a fost preot, la Băbeni și la Biserica «Sfântul Gheorghe» din Râmnicu Vâlcea, Mitropolia Moldovei și a Bucovinei, dar și întreaga Patriarhie, prin lucrarea providențială pe care a avut-o, fiind un patriarh care a dat un suflu nou Bisericii, care a apărat Biserica de puterea ciocanului și a secerii comuniste“, a spus Înaltpreasfinția Sa în cuvântul rostit cu această ocazie.

În satul Suești există o singură biserica veche, din lemn, monument istoric, construită în jurul anului 1700, la Gâlgău, în judeţul Sălaj. În anul 1939, această biserică a fost dusă în orașul Breaza, din județul Prahova, unde a stat până în anul 1950, când Patriarhul Justinian Marina a adus-o în satul său natal, Sueşti, care nu avea pe atunci biserică. A fost resfințită la 1 mai 1951 și este închinată Sfintei Cuvioase Parascheva.

 

Şcoală internaţională de vară la Facultatea de Teologie din Sibiu

În perioada 29 iunie-5 iulie, Sibiul a redevenit o capitală europeană, având cu acest prilej în prim-plan viaţa academică din cetatea transilvană. În cadrul manifestărilor, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna“ a găzduit o serie de evenimente academice organizate sub forma unei şcoli interna-
ţionale de vară.

Evenimente culturale şi academice

Proiectul „Sibiu capitală universitară europeană“ a avut ca obiectiv stimularea cercetării şi a performanţei academice în cetatea transilvană, promovând capitalul intelectual din Universitatea „Lucian Blaga“. Pe lângă Şcoala internaţională de vară de la Facultatea de Teologie Ortodoxă au fost organizate: Masa rotundă „Sibiu – Capitală Culturală Europeană/ Capitală Universitară Europeană (2007-2015)“, luni, 29 iunie, de la orele 11.00, în Sala Senatului universitar; Masa Rotundă Interdisciplinară „Identităţile Naţionale în Noul Context Global“, joi, 2 iulie, tot în Sala Senatului universitar; Conferinţa internaţională „Reconstruind Latinitatea: Abordări Interdisciplinare şi transdisciplinare“, desfăşurată în perioada 2-4 iulie în Aula Magna şi Concertul de muzică corală românească din 4 iulie de la Sala „Thalia“. În cadrul Conferinţei internaţionale „Reconstruind Lati-
nitatea: Abordări Interdisciplinare şi transdisciplinare
“, a avut loc pe 2 iulie, în aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă, atelierul „Religie, antropologie, bioetică. Contribuţia latinităţii în context global“ la care au participat specialişti în bioetică din ţară şi străinătate.

Şcoala internaţională de vară

Şcoala internaţională de vară a fost un eveniment în premieră la vechea academie teologică din Sibiu, organizat în parteneriat cu Departamentul de Teologie Protestantă din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu şi s-a adresat în mod special doctoranzilor şi tinerilor cercetători. Tema evenimentului inedit a fost „Teologia contemporană în context global şi ecumenic“, bucurându-se de prezenţa unor cadre didactice de la o serie de universităţi din străinătate şi din ţară.

Deschiderea şcolii de vară a avut loc luni, 29 iunie, de la ora 9.30, în Aula Magna a Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, după Sfânta Liturghie oficiată în capela Facultății de Teologie. În aceeaşi zi, arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr a susţinut prelegerea „Canonul teologiei în dezbateri contemporane – teismul canonic al lui William J. Abraham şi noua perspectivă a lui N. T. Wright“. În zilele care au urmat, au susţinut prelegeri: prof. dr. Bin You (Beijing) – „What Christianity can learn from Confucian Reading of Scripture?“; prof. dr. Pierre-Yves Brandt (Lausanne) – „Integration of spirituality in hospital care systems: Comparison of models of spiritual care in Europe and North America“; pr. prof. dr. Porphyrios George (Balamand) – „The Legacy of Patristic Thought in 21st Century“; pr. prof. dr. Jean Boboc (Paris) – „Zigotul și Duhul Sfânt“; pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr de la Facultatea de Teologie din Sibiu, „Icoana – fereastră spre cer într-o societate dependentă de imagini deformate/pervertite“; pr. conf. dr. Daniel Buda (Sibiu/Geneva), „Noile priorități de cercetare ale Comisiei pentru Credință și Constituție“.

Atelier internaţional de bioetică: medicină şi teologie

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna“ a găzduit joi, 2 iulie, lucrările atelierului internaţional „Religie, antropologie, bioetică. Contribuţia latinităţii în context global“, una dintre manifestările de marcă din cadrul proiectului de la Sibiu. La eveniment au fost prezenţi Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, prorectorul Ioan Marian Ţiplic de la universitatea sibiană, decanul Facultăţii de Teologie, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, precum şi numeroşi oaspeţi, specialişti în bioetică şi în diferite domenii teologice de la universităţi din străinătate.

În cuvântul de binecuvântare de la deschiderea lucrărilor, IPS Mitropolit Laurenţiu a sub­liniat nevoia de o implicare şi mai mare a Bisericii în probleme de etică şi morală ale modernităţii. Prorectorul Ioan Marian Ţiplic a transmis mesajul rectorului Ioan Bondrea şi a felicitat conducerea facultăţii pentru organizarea unor evenimente academice de o reală valoare ştiinţifică.

Referatele au fost prezentate pe parcursul celor patru sesiuni ale lucrărilor, moderatorul fiind conf. univ. dr. Sebastian Moldovan, titularul Catedrei de teologie morală de la Facultatea de Teologie din Sibiu. Medici, profesori de bioetică şi specialişti precum Mircea Gelu Buta de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Stephane Bauzon din Italia, pr. prof. dr. Jean Boboc de la Institutul „Saint-Serge“ din Paris, Franţa, şi Pierre-Yves Brandt de la Universitatea din Lausanne, Elveţia, au susţinut prelegerile: „Rolul şi locul bioeticii creştine în sistemul medical secularizat“, „Riscurile şi ameninţările transumanismului“, „Reducerea embrionară : sacrificiu de copii?“ şi „Revigorarea relaţiei medic-pacient“. De asemenea, profesori de la Sibiu şi de la alte universităţi au pregătit referate ştiinţifice şi au contribuit la reuşita acestui eveniment academic.

 

Simpozion dedicat părintelui Dometie Manolache

La Mănăstirea „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ de la Râmeţ, judeţul Alba, a avut loc marţi, 7 iulie, Simpozionul naţional „Părintele Dometie Manolache – chip luminos al virtuţii şi dăruirii jertfelnice“. Evenimentul a fost organizat cu prilejul împlinirii a 91 de ani de la naştere şi a 40 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui Dometie.

Simpozionul a fost precedat de Sfânta Liturghie şi slujba Parastasului pentru marele duhovnic şi s-a bucurat de participarea mai multor ierarhi: Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinţitul Serafim, Arhiepiscopul ortodox român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Preasfinţitul Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfinţitul Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, şi Preasfinţitul Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord.

Vestitorul 7-8 -  pt TiparAu fost prezenţi stareţi, stareţe, monahi, monahii, preoţi, profesori, rude şi credincioşi care l-au cunoscut pe părintele Dometie. Simpozionul a debutat cu un vernisaj al unei expoziții de fotografii-document, după care a fost lansat un volum comemorativ intitulat „Părintele Dometie Manolache – chip luminos al virtuţilor şi dăruirii jertfelnice“ ce cuprinde mărturii venite din partea mai multor ierarhi, a monahiilor din Mănăstirea Râmeţ, a unor preoţi, rude, prieteni şi credincioşi care l-au cunoscut pe părintele arhimandrit. Participanţii au putut viziona, cu acest prilej, şi un film documentar despre viaţa marelui duhovnic, un film biografic, ce aduce în lumina secolului XXI viaţa monahală autentică, între ascultarea smerită, demnitatea de stareţ, dragostea împletită cu milostenia revărsată faţă de aproapele, precum şi călăuzirea duhovnicească a monahiilor şi a celor iubitori de Hristos. Intitulat „O viaţă minunată“, cu durata de 45 de minute, filmul documentar a fost realizat în studioul de producţie TVR 2, sub îndrumarea atentă a Cristinei Oancea, realizator şi producător.

Lucrările au continuat cu o serie de referate şi evocări. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a citit mesajul Patriarhului României intitulat „Arhimandritul Dometie Manolache – o lumină peste timp. Comemorare la 40 de ani de la trecerea la cele veşnice (1975-2015)“. În continuare, a fost prezentată o medalie comemorativă cu chipul părintelui Dometie. „De la părintele Dometie învăţăm că viaţa credincioşilor este rodnică în măsura în care ei rămân în Hristos şi-I îngăduie Lui să lucreze în ei. Mulţi oameni ar putea să progreseze în cunoaşterea iubirii lui Dumnezeu dacă preoţii şi creştinii ar fi martori vii ai acestei iubiri. Părintele Dometie a fost! Să-i urmăm exemplul!“, a subliniat Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. La eveniment a fost prezent şi pr. Stelian Manolache, nepot al părintelui Dometie. „Personalitate polivalentă, duhovnic desăvârşit, liturghisitor de o mare calitate, un filantrop pentru toate categoriile sociale, părintele Dometie s-a înscris în conştiinţa poporului transilvan, şi nu numai, devenind unul dintre marii duhovnici ai patericului nostru românesc“, a declarat pr. Stelian Manolache. Simpozionul a fost moderat de pr. prof. dr. Emil Jurcan şi de pr. lect. dr. Stelian Manolache.

 

Arhimandritul Dometie Manolache – o lumină peste timp

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis la Simpozionul cu tema „Părintele Dometie Manolache, chip luminos al virtuţii şi dăruirii jertfelnice“

La împlinirea a 40 de ani de la mutarea în locaşurile cereşti a Părintelui Arhimandrit Dometie Manolache de la Mănăstirea Râmeţ, Arhiepiscopia Alba Iuliei organizează Simpozionul cu tema „Părintele Dometie Manolache, chip luminos al virtuţii şi dăruirii jertfelnice“ în ziua de 7 iulie 2015.

În acest an, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, se împlinesc patru decenii de la mutarea către Domnul a Părintelui Arhimandrit Dometie Manolache, vrednic păstor de suflete din ţinuturile moţilor. El s a născut la 15 octombrie 1924 în satul Mărculeşti, judeţul Buzău, şi a trecut la Domnul în 6 iulie 1975, la Mănăstirea Râmeţ.

Activitatea sa duhovnicească şi pastorală a fost pilduitoare atât pentru cei de atunci, cât şi pentru noi, cei de acum.

Părintele Dometie şi-a închinat întreaga viaţă misiunii preoţeşti şi slujirii aproapelui. Cunoscând faptul că viaţa monahală din Ardeal, la jumătatea secolului XX, era oarecum diferită de celelalte două provincii româneşti: Muntenia şi Moldova, el s-a luptat cu multă râvnă pentru revigorarea vieţii monahale din Transilvania. Eforturile sale s-au concentrat asupra obştii de la Mănăstirea Râmeţ, iar pentru întreaga sa muncă poate fi considerat ctitor reînnoitor al chinoviei de pe Valea Geoagiului.

Ca păstor de suflete, Părintele Dometie, având în minte cuvintele Mântuitorului Hristos: „Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale“ (Ioan 10, 11), a avut o grijă continuă faţă de comunitatea de monahii de la Râmeţ, mai ales în momentele grele care au urmat Decretului nr. 410 din 1959, prin care mulţi monahi au fost nevoiţi să părăsească mănăstirile. Atunci, Părintele Dometie a arătat că este cu adevărat „păstor bun“, făcând eforturi impresionante pentru a păstra legătura duhovnicească între monahiile alungate din mănăstire şi risipite prin ţară, întărindu-şi obştea fie direct, fie prin epistole. Duhovnic înţelept şi mărturisitor, Părintele Dometie a lucrat cu mult curaj, cu toate riscurile la care s a expus în condiţiile politice ale vremii de atunci.

Părintele Dometie a fost un bun duhovnic şi un păstor jertfelnic, reuşind să adune în jurul său o obşte numeroasă şi râvnitoare de monahii, dar şi credincioşi din satele aflate în preajmă, precum şi din alte locuri, care veneau la Râmeţ cu multă credinţă şi evlavie.

I-a îndrumat pe toţi aceştia ca un bun păstor de suflete, fiind, după cuvintele Apostolului Pavel, „veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii“ (1 Timotei 3, 2).

Deşi nu avea o vârstă înaintată, Părintele Dometie devenise un duhovnic iscusit, care a condus obştea de la Râmeţ având în suflet convingerea că, prin predică şi prin sfat duhovnicesc, prin rugăciune şi post, prin pocăință şi împărtășire euharistică, se sfințește comunitatea credincioşilor, spre dobândirea mântuirii, adică a unirii omului cu Dumnezeu.

Semnificativ a fost chiar momentul mutării sale la Domnul, când, deşi ar fi fost poate îndreptăţit să se eschiveze de la un efort care îi punea la încercare sănătatea, Părintele Dometie a parcurs până la capăt, peste munţi, drumul istovitor către mănăstire, încărcat de alimentele trebuincioase obştii. Ajuns în dreptul Altarului, Părintele şi a încredinţat sufletul său bun Mai Marelui Păstorilor Iisus Hristos, arătându-se împlinitor al poruncilor Lui până în clipa cea din urmă.

Prin cuvintele, dar mai ales prin faptele şi exemplul său personal, el a fost o lumină pentru fiii şi fiicele sale duhovniceşti, monahi, monahii, precum şi mireni, care au primit îndrumarea sa părintească, spre sporirea lucrării harului dumnezeiesc în viaţa lor, aşa cum învață Sfântul Apostol Pavel, zicând: „Ascultați pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie şi nu suspinând, căci aceasta nu v-ar fi de folos“ (Evrei 13, 17).

Acest lucru s-a văzut după ce sufletul bunului Părinte Dometie s-a mutat la cereştile locaşuri. Obştea Mănăstirii Râmeţ a dăinuit peste ani, biruind vicisitudinile locului şi greutăţile regimului comunist ostil Bisericii.

Mic de statură, dar mare la suflet, aşa cum l-am cunoscut personal la Bucureşti, în timpul studiilor de doctorat, pe care el le-a absolvit cu media 10, cu puţină vreme înainte de neaşteptata sa adormire, Părintele Dometie şi-a dedicat viaţa slujirii lui Dumnezeu şi aproapelui, conducându-se mereu după principiul: „Nimic pentru mine, totul pentru alţii“. Desigur, a reuşit să pună în practică acest principiu, pentru că, în toată activitatea sa duhovnicească şi pastorală, Părintele Dometie nu s-a propovăduit pe sine, ci pe Domnul Iisus Hristos (cf. 2 Corinteni 4, 5).

A fost până în ultima clipă a vieţii sale pământeşti om „fără de prihană“, „nepoftitor de câştig urât, ci iubitor de străini, iubitor de bine, înţelept, drept, cuvios, cumpătat, ţinându-se de cuvântul cel credincios al învăţăturii“ (Tit 1, 7 9). Părintele Arhimandrit Dometie Manolache poate fi considerat, pe bună dreptate, în rândul marilor păstori de suflete pe care i-a avut monahismul românesc în a doua jumătate a veacului XX.

La împlinirea a 40 de ani de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Dometie Manolache, păstrăm în amintire chipul său luminos şi ne rugăm Domnului Iisus Hristos să-i dăruiască odihnă în pacea, iubirea şi lumina Preasfintei Treimi, totodată ocrotind Mănăstirea Râmeţ pe care el a slujit-o cu iubire jertfelnică şi înţelepciune duhovnicească.

Veşnica lui pomenire!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Punct de lucru al Agenției de pelerinaj „Basilica Travel“ la Reşiţa

La Biserica „Schimbarea la Față“ din cartierul Lunca Bârzavei al municipiului Reșița, judeţul Caraş-Severin, a avut loc miercuri, 5 august, inaugurarea unui nou punct de lucru al Agenţiei de pelerinaj „Basilica Travel“ a Patriarhiei Române. Momentul festiv a debutat prin tăierea panglicii de către Prea­sfin­ți­tul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, împreună cu dele­­gaţii Sectorului pelerinaje al Ad­ministraţiei Patriarhale și re­pre­zentanții autorităților centrale și locale ale municipiului Reșița. În continuare, ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a spațiului destinat Biroului de pelerinaje din Reșița, care îi are ca ocrotitori pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. La manifestare au fost prezenți preoți din toate orașele județului Ca­raș-Severin, precum și foarte mulți credincioși doritori să parti­cipe la pelerinajele ce vor fi organizate de Patriarhia Română prin Episcopia Caransebeșului. „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în acest an al misiunii am binecuvântat la Reșița, în reședința județului Caraș-Severin, primul centru de pelerinaje din Banatul de Munte, spre folosul preoților, monahilor și credincioșilor. Acest centru de pelerinaje este o necesitate în episcopia noastră, deoarece foarte mulți credincioși se duc în pelerinaje în țară și în străinătate, dar nu într-un mod organizat. De aceea, acest punct de lucru vine în întâmpinarea credincioșilor doritori de a se închina la Locurile Sfinte în țară și în străinătate. Este foarte important ca preoții și credincioșii să se ducă în cât mai multe locuri încărcate de spiritualitate, să se închine și să se roage pentru ei și pentru familiile lor și, bineînțeles, să-L roage pe Bunul Dumnezeu pentru mântuirea și binecuvântarea de care avem nevoie toți“, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.

Din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel le-au fost oferite Diploma și Medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“ celor care s-au implicat în amenajarea și dotarea centrului de pelerinaje din Reșița.

 

Voronețul nemțean – biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la sfinţirea picturii exterioare a bisericii „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ“, paraclisul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamț

Sfințirea picturii exterioare a bisericii „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț“, paraclisul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamț, în ziua de 5 august 2015, este un eveniment solemn şi binecuvântat pentru Biserica noastră, dar în mod special pentru învăţământul teologic seminarial românesc.

Slujba de sfințire a locului pentru construirea acestei biserici a avut loc la 5 august 1994, chiar în ziua pomenirii Sfântului Cuvios Ioan Iacob, iar târnosirea bisericii a avut loc în ziua de 12 octombrie 1997, la aniversarea a 500 de ani de la sfinţirea bisericii celei mari a Mănăstirii Neamț (1497), ctitorie a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. Atunci, ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, am avut invitaţi pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi Patriarh Ecumenic, pe vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist al României, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Ieronim de Iva şi Levadias, actualul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade, pe alţi ierarhi români şi străini, fiind prezenţi şi foarte mulţi clerici şi credincioşi pelerini.

După târnosirea ei din anul 1997, biserica „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ“ a fost împodobită cu o prețioasă pictură interioară, executată între anii 1998 și 2003. La 4 august 2005, înainte de-a începe slujba de Priveghere pentru sărbătoarea Sfântului Cuvios Ioan Iacob, am sfinţit pictura paraclisului de la demisolul bisericii, iar în ziua de 8 septembrie 2009, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, am săvârşit slujba de sfinţire a picturii interioare a bisericii, împreună cu alţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Orto-doxe Române, în prezenţa unui impresio-
nant sobor de preoţi şi diaconi, directori ai seminariilor teologice din Arhiepiscopia Iaşilor, profesori de teologie, stareţi şi stareţe de mănăstiri, monahi din judeţul Neamţ şi din alte părţi ale ţării, precum şi foarte mulţi credincioşi mireni.

Acum, la 5 august 2015, tot în ziua pomenirii Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, după 21 de ani de la sfințirea locului de construire a bisericii, se împlinește un eveniment mai deosebit, şi anume sfințirea picturii exterioare a bisericii. Pentru acest eveniment sfânt adresăm un mesaj de aleasă prețuire părintelui preot profesor Ioan Mihoc, bucovineanul care aduce în zona Neamț lumina şi vestirea picturilor exterioare ale unor mănăstiri celebre din Bucovina.

Mai întâi, precizăm că pictura exterioară a unei biserici nu se reduce la un act artistic decorativ, ci ea este în primul rând un mijloc de mărturisire vizuală a credinţei în Iisus Hristos, Unul din Sfânta Treime, şi a comuniunii spirituale harice a Lui cu toţi Sfinţii, cu Biserica şi cu întreaga creaţie. De aceea, şi pictura exterioară a unei biserici trebuie să fie în consens cu tradiţia autentică de artă bisericească ortodoxă, iar din punct de vedere liturgic şi teologic trebuie să exprime cu fidelitate credinţa ortodoxă privitoare la finalitatea creaţiei (universului) şi a istoriei, adică: transfigurarea sau sfinţirea lor prin participare la lumina necreată şi neapusă din Împărăţia cerurilor.

Întrucât iconografia bizantină autentică evidenţiază cu prioritate dinamica sfinţirii omului şi a creaţiei în relaţia lor cu Hristos-Dumnezeu Creatorul şi Mântuitorul lumii, ea nu prezintă natura şi istoria ca realităţi autosuficiente închise în spaţiul tridimensional, ci aflate în dinamica mutaţiei lor profetice spre „cerul nou şi pământul nou“, spre „Ierusalimul ceresc“ despre care vorbeşte cartea Apocalipsei în capitolul 21.

În vizitele noastre de lucru la șantierul acestei biserici, pe când eram Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, am observat că pe pereții exteriori ai bisericii ar putea fi pictate scene având ca tematică „Taina Luminii“ și „Taina Muntelui“, ţinând seama de faptul că Sfântul Cuvios Ioan Iacob, care a devenit monah la Mănăstirea Neamţ (8 aprilie 1936), s-a mutat la Domnul în ajunul sărbătorii Schimbării la Faţă a Domnului (5 august 1960), la Peștera „Sfânta Ana“ în pustiul Hozeva din Ţara Sfântă, şi că a iubit atât munţii din zona Neamţ, cât şi munţii Ţării Sfinte, îndeosebi Muntele Tabor.

De aceea, dacă privim cu atenție la pictura exterioară a acestei biserici, ocrotită de Sfântul Cuvios Ioan Iacob, ea este o interpretare duhovnicească profetică, în lumina Împărăției cerurilor şi a „veacului ce va să fie“, a istoriei mântuirii şi a creaţiei sfinţite. În acest sens, crestele munţilor, chipurile şi veşmintele sfinţilor ne arată că totul este pătruns de har, de lumina cea necreată, nevăzută cu ochii trupești, dar văzută cu ochii sufletului prin credinţă.

Biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ este dedicată Sfântului Cuvios Ioan Iacob şi este primul locaş sfânt pe care l-am pregătit, după canonizarea sa în anul 1992, pentru a primi aici cel puţin o parte din sfintele sale moaşte.

De aceea, cu multă bucurie, în anul 1995 am dăruit din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, pentru această biserică, o raclă frumos sculptată în lemn de stejar şi nuc de către tânărul sculptor Mircea Ursache, astăzi preot în municipiul Piatra Neamţ. În această raclă am depus metaniile şi camilafca Sfântului Cuvios Ioan Iacob, primite în anul 1993 de la ieromonahul Ioanichie Pârâială, ucenicul Sfântului Cuvios Ioan Iacob. Iar în anul 1999, am adus în procesiune, la această biserică, un deget al Sfântului Cuvios Ioan Iacob, primit la Iaşi, de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, la 14 octombrie 1992, în anul proclamării solemne a canonizării Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ (20 iunie 1992), ca dar din partea Patriarhiei Ierusalimului. Tot aici a fost adus un Ceaslov care a aparţinut personal Sfântului Cuvios Ioan Iacob. Acesta ne-a fost dăruit, în anul 2002, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Ioan Selejan al Covasnei şi Harghitei, actualul Mitropolit al Banatului, fost superior al Așezămintelor Româneşti din Ţara Sfântă.

În anul 2014, la Bucureşti, am finalizat o raclă nouă, din argint aurit masiv, spre a fi folosită pentru păstrarea unei părţi din moaştele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ, în Catedrala Mântuirii Neamului, iar o altă parte va fi dăruită bisericii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, când Preamilostivul Dumnezeu va rândui aceasta.

Astăzi vedem că frumuseţea arhitecturii, a picturii interioare şi exterioare a bisericii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ o distinge ca fiind cea mai frumoasă biserică a unei şcoli de teologie din cuprinsul Patriarhiei Române. Această biserică se adaugă celorlalte biserici din zona Moldovei care sunt împodobite cu pictură exterioară. Faptul că o parte din moaştele Sfântului Cuvios Ioan Iacob şi o parte din obiectele care i-au aparținut se află aici, precum şi frumuseţea picturii ei interioare şi exterioare consacră biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ ca prim loc de pelerinaj pentru cinstirea acestui mare sfânt român. Totodată, chipurile luminoase ale sfinților de pe pereții exteriori ai bisericii îndeamnă la rugăciune lângă icoana şi racla sfântului pe profesorii şi pe elevii seminarului, pe închinători şi pe vizitatori. Toţi pot observa şi faptul că la frumusețile naturii din zona pitorească a munţilor se adaugă frumusețile culturii luminate de credința creștină ortodoxă.

Personal, am văzut adesea că, la construirea şi împodobirea acestei biserici, părintele director Ioan Mihoc a fost ajutat de ceilalţi profesori, de elevii şi prietenii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ. De aceea, în semn de preţuire pentru lucrarea împlinită aici, acordăm părintelui director Ioan Mihoc Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ pentru clerici, iar Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, Diploma şi Medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“.

De asemenea, felicităm pe toţi binefăcătorii care au contribuit la construirea, pictarea şi dotarea liturgică a acestei biserici, paraclis al Seminarului Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamț.

Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să binecuvânteze şi să ocrotească această biserică, pe ctitorii şi slujitorii ei, pe profesorii şi elevii seminarului, precum şi pe toți pelerinii care se află acum prezenți aici pentru a-l cinsti pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob.

 

Vă dorim tuturor ani mulţi şi binecuvântați!

 

Cu aleasă prețuire şi părintească binecuvântare,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Adunarea Federației Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din România la Mănăstirea Cășiel

La Mănăstirea Cășiel, judeţul Cluj, a avut loc lucrările Adunării Generale a Fe­derației Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din România, organizată cu scopul de a căuta perspectivele imediate și pe termen lung ale federației. Între subiectele dezbătute în cadrul lucrărilor Adunării Generale a Federației Or­ganizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din România au fost: avortul și con­secințele sale, pericolul orelor de educație sexuală în școli, pericolul legalizării parteneriatelor civile și a căsătoriilor între persoanele de același sex, atacurile asupra o­rei de religie și pericolul obli­ga­tivității administrării vaccinurilor.

Ședința de deschidere, din 7 au­gust, a debutat în prezența În­altpreasfințitului Andrei, Ar­hie­­pis­copul Vadului, Feleacului și Clujului şi Mi­tropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, și a membrilor Organizațiilor Pro-Vita. IPS Mitropolit Andrei a explicat cu această ocazie faptul că familia creștină este în destrămare, iar rezolvarea acestei situații poate fi realizată doar prin credință, rugăciune și viață curată.

Părintele Vasile Mihoc, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, a afirmat în cadrul ședinței că toți membrii familiei au nevoie de sprijin și a propus legi în favoarea vieții, ca soluție la criza familiei.

Persoanele care au mai susţinut conferințe în cadrul evenimentului au fost conf. dr. Sebastian Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, ale cărui lucrări se axează pe tema „Cultura orga­nizațională pentru viață“, jurnalista Irina Nastasiu, cu lucrarea „Copiii și provocările societății contemporane“, și dr. Mir-
cea Pușcașu, care a abordat te­ma „Vaccinurile – o perspectivă știin-țifică, ortodoxă“.

Lucrările Adunării Generale s-au încheiat pe 8 august cu Sfânta Liturghie, oficiată în biserica Mănăstirii Cășiel.

 

IPS Mitropolit Laurenţiu a conferenţiat la Roma

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei l-a avut ca invitat de onoare, în cadrul Zilelor Misiunii în Contextul Imigraţiei, pe Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Ierarhul a susţinut trei conferinţe despre misiunea ortodoxă în diasporă.

Prima conferinţă a avut loc la sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, la invitaţia Preasfinţitului Episcop Siluan. Conform site-ului episcopiei menţionate, conferinţa din 16 iunie a fost prima dintr-o serie de întâlniri
cu preoţii români din Italia, în cadrul Zilelor Misiunii în Contextul Imigraţiei. IPS Mitropolit Laurenţiu a vorbit despre „Misiunea preotului şi a familiei sale într-o societate în curs de descreştinare“, iar la manifestare au participat atât preoţi, cât şi, preotese din parohiile regiunii Lazio. Participanţii au avut posibilitatea să dialogheze cu ierarhul din România şi să participe la discuţii cu exemple şi experienţe pastoral-misionare din comunităţile româneşti din regiunea italiană Lazio. După conferinţă a avut loc o agapă frăţească.

A doua conferinţă susţinută de IPS Mitropolit Laurenţiu a avut loc joi, 18 iunie,  la Parohia „Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Panteleimon“ din Roma. Conferinţa s-a adresat tinerilor şi a avut tema: „Dificultăţi şi soluţii în transmiterea credinţei la generaţiile următoare – Tineri creştini în context secularizat“. Tinerii români au participat în număr mare la acest eveniment al comunităţilor româneşti şi s-au arătat interesaţi de tema conferinţei şi a discuţiilor.

A treia conferinţă a IPS Mitropolit Laurenţiu în Italia a avut loc duminică, 21 iunie, de la orele 18.00, la Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci“ din Roma. Tema acestei conferinţe a fost „Misiunea în context minoritar, în lumina slujirii pastorale a Sfântului Andrei, Mitropolitul Transilvaniei“ şi s-a adresat tuturor preoţilor, preoteselor şi credincioşilor din Roma şi împrejurimi.

După conferinţă a avut loc un concert de cântări închinate sărbătorii Icoanei Maicii Domnului Odighitria – Îndrumătoarea.

2

La Bălţi a fost inaugurat bustul Mitropolitului Visarion Puiu

În data de 11 august 2015 a avut loc slujba de sfinţire a bustului închinat IPS Visarion Puiu, ridicat în curtea Catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din Bălţi, una dintre ctitoriile marelui mitropolit. Evenimentul a cuprins şi un program artistic, rostindu-se poezii închinate Mitropolitului Visarion, apoi a avut loc dezvelirea propriu-zisă a bustului. Printre invitaţi au fost prezenţi şi primarul municipiului Bălţi, domnul Renato Usatîi, stareţul Mănăstirii Neamţ, părintele Benedict Sauciuc, preşedintele Asociaţiei „Visarion Puiu“ din România, preot dr. Florin Aurel Ţuscanu, arhitecţi, ctitori, scriitori şi jurnalişti. Activitatea a înglobat deopotrivă rugăciuni, cântări, poezii, o scenetă, acţiunea încheindu-se cu o agapă frăţească.

Prezent la eveniment, stareţul Mănăstirii Neamţ, arhimandritul Benedict Sauciuc, a menţionat: „Sunt bucuros de faptul că particip la acest eveniment, în contextul în care la Schitul Vovidenia de lângă Mănăstirea Neamţ se află un muzeu în memoria lui Visarion Puiu. Este un lucru deosebit că astăzi în Basarabia revine IPS Visarion Puiu prin ridicarea acestui bust, deoarece mitropolitul a iubit mult pământurile pe care le-a păstorit cu multă dragoste şi căldură sufletească“. La rândul său, preşedintele Asociaţiei „Visarion Puiu“ din România, preot dr. Florin Aurel Ţuscanu, a vorbit cu o mare însufleţire despre viaţa IPS Visarion Puiu şi despre faptul că zilele acestea a fost aprobată exhumarea IPS Visarion, osemintele căruia vor fi strămutate în biserica ortodoxă din Paris ce aparţine Episcopiei Ortodoxe Române Occidentale.

Sculptat de Silvia Radu la Bucureşti, bustul a fost turnat în bronz la Chişinău în iulie 2015 de către meşterul Grigorie Băţ.

Născut în 1879 la Paşcani, România, Visarion Puiu ajunge în 1923 Episcop de Hotin, iar peste 12 ani este numit Mitropolit al Bucovinei cu sediul la Bălţi. În acest oraş, IPS Visarion Puiu a ridicat 5 biserici, sediul episcopiei şi a depus eforturi deosebite la electrificarea oraşului. La sfinţirea Catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din Bălţi au fost prezenți şi Patriarhul Ierusalimului de atunci, Damianos al II-lea, şi personalităţi româneşti marcante ale vremii, regele Carol al II-lea şi prinţul moştenitor Mihai. Pe tot cuprinsul Basarabiei, IPS Visarion Puiu a ridicat şi restaurat zeci de biserici. În perioada anilor 1942-1943 a condus Mitropolia de Transnistria cu sediul la Odessa, ulterior cârmuind Episcopia Ortodoxă Română din Europa Occidentală. Astăzi, atât la Paşcani, cât şi la Mănăstirea Putna este înălţat câte un bust în cinstea acestei mari personalităţi, acestor locuri din România alăturându-se de acum şi urbea Bălţilor de dincolo de Prut.

 

Secretarul general al CMB la Patriarhia Română

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l-a primit ieri, 17 iunie, în Muzeul Patriarhilor României din Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa rev. dr. Olav Fykse Tveit, secretarul general al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB).

Înainte de vizita efectuată la Patriarhia Română, delegaţia care l-a însoţit pe secretarul general al CMB a fost primită la Palatul Cotroceni de domnul Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României. Din delegaţie a făcut parte şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal. Excelenţa Sa rev. dr. Olav Fykse Tveit a mărturisit că este onorat de întâlnirea cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în cadrul căreia au fost subliniate importanţa cooperării între Bisericile membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor pentru o mărturie creştină comună în lumea de astăzi şi contribuţia exemplară a Bisericii Ortodoxe Române la activităţile acestei instituţii creştine internaţionale.

Olav Fykse Tveit, personalitate bine-cunoscută în ceea ce priveşte relaţiile intercreştine şi interreligioase, ca promotor responsabil al cooperării dintre Biserici şi comunităţile religioase şi etnice din întreaga lume, va participa la reuniunea plenară a Comisiei „Credinţă şi Constituţie“ din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), găzduită de Patriarhia Română la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ de la Mănăstirea Caraiman, în perioada 18-25 iunie.

Consiliul Mondial al Bisericilor a fost fondat în anul 1948. Această organizaţie ecumenică internaţională cuprinde peste 345 de Biserici membre, prezente în 110 ţări şi teritorii din lume, reprezentând peste 590 milioane de creştini ortodocşi, anglicani, luterani, baptişti, metodişti şi reformaţi. Consiliul Mondial al Bisericilor promovează atât dialogul intercreştin pentru realizarea unităţii vizibile a creştinilor, cât şi mărturia comună, în misiunea de evanghelizare în întreaga lume. De asemenea, Bisericile membre sunt angajate în slujirea semenilor aflaţi în suferinţe şi dificultăţi materiale, prin promovarea dreptăţii şi păcii sociale, precum şi apărarea integrităţii creaţiei lui Dumnezeu.

Biserica Ortodoxă Română a devenit membră a CMB începând cu anul 1961, participând până în prezent la toate adunările generale ale consiliului, în diferitele comisii şi comitete de lucru, pe temele specifice ale dialogului intercreştin, precum şi în contextul mai larg al implicării creştinilor în problemele actuale şi al provocărilor lumii contemporane: dreptatea şi pacea socială, dialogul cu alte religii, protejarea mediului înconjurător, apărarea demnităţii şi valorii fiecărei persoane umane etc.

Întrunirea plenară a Comisiei „Credință și Constituție“

În perioada 17-24 iunie, Patriarhia Română a găz­duit întrunirea plenară a Comisiei „Credință și Constituție“ din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, la Mănăstirea Caraiman, din județul Prahova.

Prima sesiune a avut loc joi, 18 iunie, în sala de conferințe a Centrului social-pastoral „Sfânta Cruce“, în prezența rev. dr. Olav Fykse Tveit, secretarul general al Consiliului Mondial al Bisericilor. Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel transmis cu prilejul acestui eveni­ment a fost citit de Înalt­preasfin­țitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târ­go­viștei și Exarh patriarhal. Lucrările au fost moderate de rev. dr. Susan Durber, care a subliniat impor­tanța Comisiei „Credință și Constituție“ în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor. Arhim. David Petrovici, starețul Mănăstirii Caraiman, le-a prezentat par­ticipanților un scurt istoric al așezământului monahal de pe Valea Prahovei.

După adoptarea agendei de lucru, moderatorul a prezentat noua conducere a comisiei, coordonată de rev. dr. Odair Pedroso Mateus. Noii membri ai comisiei au fost aleși în urma celei de-a 10-a Adunări Generale a Consiliului Mondial al Bisericilor de la Busan, Coreea de Sud (2013), și au un mandat de opt ani, în perioada 2014-2022.

Cea de-a doua sesiune plenară a fost deschisă de rev. dr. Olav Fykse Tveit, care a susținut o prelegere intitulată „Pelerinajul pentru Dreptate și Pace al Consiliului Mondial al Bisericilor și misiunea în acest sens a Comisiei «Credință și Constituție»“. În continuare, secretarul general al CMB a oferit rev. dr. Odair Pedroso Mateus scrisoarea de numire ca director al comisiei. Cea de-a doua sesiune plenară s-a încheiat cu prezentarea noilor membri ai Comisiei „Credință și Constituție“. Fiind prima reuniune a comisiei în această nouă formulă, prima zi a fost dedicată cunoașterii membrilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon a afirmat că prin dialog se descoperă foarte multe aspecte care ar putea fi ziditoare și care ar putea ajuta unității Bisericii, în general, și cooperării de care toți creștinii au nevoie în vremea noastră: „Aici, în cadrul comisiei, sunt reprezentate foarte multe confesiuni creștine și, dincolo de deosebirile doctrinare, există totuși niște elemente comune. Această comisie este cea mai importantă din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, pentru că aici se dezbat teme teologice unde se încearcă să se identifice ceea ce ne desparte pe noi, creștinii. Trebuie remarcat că întreaga creștinătate este prezentă în această comisie, pentru că Biserica Romano-Catolică are reprezentanți cu drepturi depline. Toți teologii, de diverse nuanțe, sunt prezenți. Este un eveniment important pe plan pan-creștin, care trebuie salutat. Ospitalitatea noastră românească și ortodoxă se manifestă într-un cadru natural deosebit de interesant și de frumos. Noi, ortodocșii, în general, trebuie să primim dialogul ca pe o șansă și, păstrându-ne identitatea noastră totdeauna ortodoxă, trebuie în același timp să ne deschidem pentru dialog cu ceilalți. Când suntem siguri de identitatea și doctrina noastră, nu avem nici un motiv să ne temem când intrăm în dialog cu ceilalți“.

Pentru a treia oară membru al Comisiei „Credință și Consti­tuție“, pr. prof. dr. Viorel Ioniță a amintit faptul că „cel mai cunoscut document elaborat de comisie a fost adoptat în 1982 la Lima și este cunoscut sub numele de «Botez – Euharistie – Ministeriu (Preoție)», prescurtat BEM. Așa cum a subliniat secretarul general în cuvântarea lui de astăzi, documentul este important nu numai prin textul său, ci prin procesul care l-a acompaniat, atât în faza de elaborare, cât mai ales în faza de receptare“.

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis la întrunirea plenară a Comisiei „Credinţă şi Constituţie“ din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis la întrunirea plenară a Comisiei „Credinţă şi Constituţie“ din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor,  Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“, Mănăstirea Caraiman, Bușteni, România, 17‑24 iunie 2015

Stimate Domnule Secretar General al Consiliului Mondial al Bisericilor, Stimată Doamnă Moderator al Comisiei „Credinţă şi Constituţie“, Înaltpreasfin-ţiile şi Prea­sfinţiile Voastre, distinşi membri ai Comisiei „Credinţă şi Constituţie“, Stimate Domnule Director al Comisiei „Credinţă şi Constituţie“, distinşi membri participanţi,

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Avem marea bucurie de a vă saluta cu prilejul acestei întruniri a Comisiei „Credinţă şi Constituţie“, la Centrul social‑pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman!

Cunoaştem că aceasta este prima întâlnire a Comisiei „Credinţă şi Constituţie în urma alegerii noilor săi membri, care a avut loc după Adunarea Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor, şi că veţi lua decizii importante în ceea ce priveşte lucrarea Comisiei în următorii ani. Comisia „Credinţă şi Constituţie“ deţine un loc aparte în viaţa Consiliului Mondial al Bisericilor, dar şi în viaţa mişcării ecumenice, în general. Acest loc aparte este conferit atât de domeniile sale de activitate şi reflecţie, cât şi de componenţa sa.

Fiind o comisie ale cărei origini se situează la începutul secolului XX, origini ce sunt interconectate cu primele încercări de a contura şi intensifica eforturile din epoca modernă pentru unitatea creştină, Comisia „Credinţă şi Constituţie“ se ocupă de probleme care vizează credinţa şi doctrina, dreptul canonic şi disciplina, practicile creştine şi valorile morale. În decursul istoriei sale, Comisia a abordat toate aceste probleme de doctrină şi morală creştină, subliniind ceea ce Bisericile pot exprima împreună şi evidenţiind totodată diferenţele dintre noi pentru a fi discutate şi reflectate, în continuare, într‑un duh irenic. Componenţa Comisiei „Credinţă şi Constituţie“ este deosebită, deoarece este mai extinsă şi mai cuprinzătoare decât componenţa Consiliului Mondial al Bisericilor. Prezenţa Bisericii Ro­ma­no‑Catolice, ca membru deplin al acestei Comisii, o îmbogățește în mod semnificativ. De asemenea, faptul că sunt reprezentate în Comisie şi alte noi grupări creştine, apărute în diferite părţi ale lumii în ultimele decenii, face ca această Comisie să fie mai reprezentativă pentru creștinătate la nivel global.

Comisia „Credinţă şi Constituție“ se bucură de mare popularitate în cadrul Bisericii Ortodoxe, datorită contribuţiei sale teologice privind unitatea creştină. Apreciem totodată curajul arătat de Comisie în decursul istoriei sale, prin membrii şi secretariatul ei, în abordarea unor teme de o importanță deosebită pentru creștinătate, precum şi faptul că s‑a ocupat de probleme delicate care ne separă pe noi, creștinii. Apreciem eforturile conducerii Consiliului Mondial al Bisericilor şi ale Comisiei „Credinţă şi Constituție“ în ceea ce priveşte reorganizarea şi reconfigurarea structurii Comisiei pentru a răspunde ­di­fi­cultăților ei financiare, dar şi pentru a lucra mai eficient în vederea atingerii țelurilor sale.

Cu această ocazie, dorim să‑l felicităm pe noul director al Comisiei „Credinţă şi Constituţie“, rev. dr. Odair Pedroso Mateus, şi să binecuvântăm acest nou început al activităţii Comisiei. Suntem convinşi că Domnia sa, în calitate de membru de mulţi ani al Comisiei „Credinţă şi Constituţie“ şi profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey, va realiza coordonarea adecvată a echipei Comisiei „Credinţă şi Constituţie“ în vederea îndeplinirii misiunii ei importante.

Dorim tuturor ca lucrările întâlnirii Comisiei să se desfăşoare cu succes! Fie ca mediul duhovnicesc al Mănăstirii Caraiman să vă inspire pe toţi în lucrarea comună!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Congresul internațional de teologie „Pavlia“, la Veria

La Veria, în Grecia, a avut loc, în zilele de 26 şi 27 iunie, a XXI-a ediție a Congresului internațional de teologie „Pavlia“, dedicat Sfântului Apostol Pavel. Evenimentul a fost organizat de Mitropolia de Veria, Naousa și Kampania, păstorită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Pantelimon.

Congresul inter­na­țional de teologie „Pa­vlia“ a reunit anul acesta în apostolica eparhie din Grecia repre­zentanți ai mai multor Biserici Ortodoxe, dintre care amintim: Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei și a Întregii Africi, Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Moscovei și a Întregii Rusii, Patriarhia Serbiei, Patriarhia României, Patriarhia Bulgariei, Biserica Ortodoxă a Greciei, Biserica Ortodoxă a Ciprului și Biserica Ortodoxă a Poloniei. La ediția a XXI-a, din acest an, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepis-
copiei Bucureștilor, care a citit mesajul transmis de Patriarhul României, intitulat „Răbdarea și îndurarea sunt semne ale înțelepciunii și ale iubirii jertfelnice“. „Cetatea antică Bereea, astăzi Veria, a primit cuvântul Evangheliei prin marele Apostol al neamurilor, Pavel. În cea de-a doua călătorie misionară, Pavel laudă credința și buna voință a locuitorilor acestei cetăți, mai mult decât a unora din apropiere sau din depărtare. Cuvântul său a dat roade bogate. În perioada bizantină, 75 de biserici împodobeau cetatea, unele de o rară frumusețe si strălucire. Războaie, încercări și incendii au distrus 20 dintre ele. Astăzi, peste 50 de biserici din acea perioadă se păstrează, amintind momente importante ale istoriei creștine. În mijlocul cetății care adăpostește în jur de 70.000 de locuitori se află locul unde Marele Pavel a predicat, astăzi regăsindu-se pe el un Altar al cinstirii sale. Mitropolitul Pantelimon, fost protosinghel la Mitropolia Tesalonicului, a venit la Veria în 1994. De atunci până în prezent a organizat în fiecare an acest congres, împreună cu teologi cunoscuți și ierarhi din toată lumea ortodoxă“, ne-a declarat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

În zilele de 28 şi 29 iunie, ierarhii din Bisericile Ortodoxe au săvârșit Sfânta Liturghie la locurile unde se cinstește amintirea Sfântului Pavel în Veria, iar pe 29 iunie a avut loc și o procesiune încheiată în locul din centrul urbei unde Apostolul Pavel a predicat Evanghelia locuitorilor acestei zone. Anul acesta, la sărbătoarea din orașul Veria au fost aduse și moaștele Sfintei Cuvioase Ipomoni din Mitropolia Corintului, spre a fi cinstite de credincioși.

Răbdarea şi îndurarea sunt semne ale în]elepciunii şi ale iubirii jertfelnice

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis cu prilejul Congresului științific internațio­nal „Răbdare şi îndurare în epoca contemporană, după Apostolul Pavel“, Pavleia XXI, Veria, Grecia

 

Vestitorul 7-8 - pt TiparÎnaltpreasfinţiei Sale,

Înaltpreasfinţitului Părinte Pantelimon,

Mitropolitul Veriei, Nausei şi Kampaniei

 

Înaltpreasfinţia Voastră,

 

Cu bucurie am aflat că şi anul acesta Sfânta Mitropolie a Veriei, Nausei şi Kampaniei, continuând tradiţia pe care aţi
inaugurat‑o odată cu întronizarea Înaltpreasfinţiei Voastre în apostolica eparhie a Veriei, va organiza Congresul știinţific internaţional cu tema: „Răbdare şi îndurare în epoca contemporană, după Apostolul Pavel“, ajuns deja la cea de‑a XXI‑a ediţie. Este cunoscut faptul că manifestările religioase şi culturale care se desfăşoară în cadrul „Pavliei“ pun în lumină personalitatea şi opera marelui Apostol al Neamurilor, făcând accesibilă contemporanilor învă­țătura lui și răspunzând reali­tăților cu care se confruntă socie­tatea contemporană.

Tema aleasă pentru anul acesta este una de mare actualitate şi importanţă, întrucât întreaga planetă se confruntă cu foarte multe probleme de naturi diferite. De la conflicte armate între naţiuni şi acţiuni teroriste la atitudini ostile între persoane aparţinând aceluiaşi mediu social. De la grave probleme de sănătate şi stări de psihoză colective la drame trăite în particular de indivizi marginalizaţi de o societate secularizată care nu mai respectă valoarea spirituală a fiecărei persoane umane. Lista este mult mai largă, cuprinzând probleme cărora Biserica este chemată să răspundă prin rugăciune, cuvânt şi acţiune, continuând lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a Sfinţilor Apostoli, între care se remarcă, în primul rând, Apostolul Neamurilor. În cadrul acestei ample manifestări ştiinţifice de la Veria, Sfântul Apostol Pavel este pomenit prin rugăciune liturgică şi dragoste de adevăr de către teologi din toate Bisericile Ortodoxe.

Virtutea răbdării și lucrarea acesteia în societatea contemporană, dominată de grabă și de presiunea nefirească a lipsei de timp, constituie una dintre cele mai semnificative caracteristici ale vieții creștine, deoarece Însuși Mântuitorul Iisus Hristos pune răbdarea şi îndurarea în legătură directă cu mântuirea, zicând: „Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre“ (Luca 21, 19). De asemenea, răbdarea conlucrează cu îndurarea, în sensul că totdeauna creștinul care rabdă îndelung arată prin aceasta, în egală măsură, puterea spirituală interioară de a îndura sau suferi necazurile și încercările venite din partea celor din jur și de a înţelege cu milostivire greșelile lor, cu speranţa îndreptării lor.

Sfântul Apostol Pavel ne arată că prin practicarea răbdării şi a îndurării creştinul împlineşte voia lui Dumnezeu şi se întăreşte în credinţă pentru dobândirea mântuirii: „Nu lepădaţi dar încrederea voastră, care are mare răsplătire. Căci aveţi nevoie de răbdare ca, făcând voia lui Dumnezeu, să dobândiți făgăduința“ (Evrei 10, 35‑36). Credința creștină în ajutorul lui Dumnezeu transformă răbdarea şi îndurarea noastră într‑o putere spirituală de‑a promova în comunitate şi în societate pacea în faţa urii şi violenţei pentru a depăși astfel situații conflictuale. Deşi sunt considerate uneori ca fiind atitudini pasive şi ineficiente, totuși răbdarea şi îndurarea în situații dificile sunt calități sau virtuți mari, deoarece ele sunt semne ale prezenţei iubirii jertfelnice şi ale înțelepciunii lui Hristos în oameni. Prin răbdare şi îndurare, creștinul devine mărturisitor al iubirii faţă de Dumnezeu Cel milostiv şi faţă de semeni, promovând pacea în familie, societate şi între popoare.

Congresul științific şi spiritual de la Veria este o expresie a comuniunii ortodoxe internațio­nale, dar şi o cooperare misionară şi pastorală pentru a găsi noi metode de ajutorare a oamenilor aflați în momente dificile din viaţa lor.

Ne rugăm lui Dumnezeu să aveți rezultate bune în lucrările acestui congres, spre întărirea comuniunii şi cooperării fraterne între Bisericile noastre surori.

Cu dragoste frățească, deosebită stimă şi binecuvântare,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sărbătoare la Mănăstirea Rila din Bulgaria

Mănăstirea Rila din Bulgaria s-a aflat, în perioada 30 iunie – 1 iulie, în ceas de mare prăznuire duhovnicească, cu prilejul sărbătoririi aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Ioan de Rila, în anul 1469, din Veliko Târnovo la renumita lavră monahală. Cu binecu­vân­tarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la evenimen­te­le ocazionate de această sărbătoare a participat Prea­sfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Epis-cop-vicar patriarhal.

Preasfinția Sa a săvârşit slujba de Priveghere în ajunul săr­bătorii, slujbă care s-a încheiat după miezul nopții. A doua zi, în data de 1 iulie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, cu participarea multor cre­dincioși. Liturghia praznicului a fost condusă de către Înalt­prea­sfin­țitul Părinte Ioan, Mitropolitul de Varna, care a slujit împreună cu Mitropolitul Serafim al Novrocopului, cu Episcopul Evloghie al Adrianopolului și starețul mănăstirii, cu Episcopul Ioan de Glavi­ni­ța și cu Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal.
Răspunsurile la slujbele închinate sărbătorii au fost intonate la strană de două grupuri de psalți, din Bulgaria și din Bucu-
rești. La finalul Sfintei Liturghii, Prea­sfințitul Părinte Ieronim Sinaitul a mulțumit pentru invitație și a subliniat impor­tanța Sfântului Ioan și a mănăstirii de la Rila pe plan cultural, religios și istoric.

Sfântul Ioan de Rila (circa 867-946) este cunoscut ca ocrotitor al poporului bulgar şi unul dintre cei mai reprezentativi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe Bulgare. Sfântul Ioan de Rila a fost unul dintre primii sfinţi cano­nizați după încreştinarea bulgarilor. Este atât întemeietorul monahismului bulgar, cât şi al Mănăstirii Rila, primul aşezământ monahal din Bulgaria.

 

Sfântul Cneaz Vladimir prăznuit la Moscova şi Kiev

Marţi, 28 iulie 2015, la Moscova a avut loc prăznuirea Sfântului Principe Vladimir al Kievului, Luminătorul Rusiei, pe stilul vechi calendaristic. În această perioadă, în capitala Rusiei s-a aflat şi Înaltpreasfin­ţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei și Exarh patriarhal, delegatul Patriarhului României, însoţit de preotul Eugeniu Rogoti.

Toate delegaţiile sosite din Bisericile Ortodoxe surori au fost primite de către Prea­fericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, în ziua de luni, 27 iulie 2015, la Reşedinţa Patriarhală din cadrul Mănăstirii Danilovski. Înaltprea­sfinţitul Părinte Mitropolit Nifon a mulţumit pentru invitaţie şi a transmis Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse salutul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Delegatul Bisericii Ortodoxe Române a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, trimis cu ocazia împlinirii a 1.000 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Vladimir şi i-a înmânat Preafericitului Părinte Patriarh Kiril o icoană a Sfântului Ioan Gură de Aur şi medalia omagială cu chipul aceluiaşi sfânt.

2În ziua sărbătorii Sfântului Vladimir, delegaţiile au participat la Sfânta Liturghie, săvârşită la Catedrala „Hristos Mântuitorul“ din Moscova. La slujba oficiată sub protia Preafericitului Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, au participat membrii delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe surori, ierarhi şi clerici ai Bisericii Ruse. În catedrală au fost aproape 1.500 de persoane care s-au rugat împreună cu slujitorii în ziua marelui praznic. Deoarece această zi este considerată şi începutul botezării poporului rus, la slujbă s-a intonat cântarea „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat“. În cuvântul rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Părinte Patriarh Kiril a subliniat importanţa schimbării interioare a principelui Kievului Vladimir, odată cu botezul său, atunci când poporul a început să-l numească „soarele cel frumos“. „Schimbarea aceasta trebuie să ne dea de gândit tuturor şi astăzi, mai ales tinerei generaţii, care are nevoie să ia exemplul înaintaşilor în dragostea pentru credinţă şi patrie“, a mai subliniat Patriarhul Kiril.

După Liturghie, toţi slujitorii au participat la un Te Deum de mulţumire pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu asupra poporului rus timp de mai bine de un mileniu. La Te Deum, Patriarhul Kiril a sfinţit prapuri sau steaguri bisericeşti cu imaginea Sfântului Vladimir, care vor ajunge în toate regiunile Rusiei.

La finalul slujbei de mulţumire, au luat cuvântul Mitropolitul Iuvenalie de Krutiţi şi Kolomna, din partea ierarhilor Bisericii Ruse, reprezentantul Administraţiei Prezidenţiale, care a citit mesajul preşedintelui Vladimir Putin, precum şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Apostolos al Miletului, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, care a mulţumit în numele delegaţilor Bisericilor Ortodoxe surori pentru invitaţie şi posibilitatea de a coliturghisi în această zi memorabilă pentru întreaga Ortodoxie.

 

IPS Mitropolit Andrei, la manifestările de la Kiev

La împlinirea unui mileniu de la mutarea la Domnul a Sfântului Cneaz Vladimir, încreștinătorul rușilor, au fost organizate ample manifestări în zilele de 27 și 28 iulie şi la Kiev. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și la invitaţia Preafericitului Părinte Onufrie, Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine, a participat la sărbătoare și Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului. Ierarhul a fost însoţit de o delegație de la Centrul eparhial.

Manifestările au debutat pe 27 iulie cu oficierea în centrul orașului a unei slujbe de Te Deum și cu o procesiune înspre Lavra Peşterilor, la care au participat peste 100 de mii de oameni. Seara, în incinta Lavrei, pe un podium special amenajat, a fost săvârșită slujba Privegherii.

În ziua praznicului, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Onufrie în Biserica „Adormirea Maicii Domnului“. A slujit alături de un impresionant sobor de ierarhi, printre care și Părintele Mitropolit Andrei, și mulţime mare de preoţi şi diaconi. Au luat parte la slujba arhierească zeci de mii de credincioşi.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Părinte Onufrie a reamintit celor prezenţi importanţa pe care a avut-o Sfântul Cneaz Vladimir în fericita întoarcere de la păgânism la creştinismul răsăritean a poporului rus şi implicit ucrainean, ce a avut loc cu mai bine de un mileniu în urmă.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a mulţumit Preafericirii Sale pentru invitaţia făcută, amintind totodată faptul că între poporul român şi cel ucrainean este o strânsă legătură, formată nu de acum, ci din timpuri străvechi.

Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei i-a pomenit în cuvântul său pe Sfântul Mitropolit Petru Movilă, român de neam, dar care a păstorit la Kiev, punându-şi profund amprenta asupra vieţii spirituale a Ucrainei la început de secol XVII, pe Sfântul Paisie Velicicovski, ucrainean de neam, dar care a vieţuit în Mănăstirea Neamţ, punându-şi puternic amprenta asupra vieţii monahale din România veacului al XVIII-lea, dar şi pe Sfântul Pahomie de la Gledin, originar din judeţul Bistriţa-Năsăud, dar care a vieţuit în Lavra Peşterilor din Kiev, la a cărui canonizare festivă, în mica localitate bistriţeană, a participat şi vrednicul de pomenire Mitropolit Vladimir, înaintaşul Preafericitului Părinte Onufrie. În mod public, Mitropolitul Andrei a oferit icoana Sfântului Cneaz Vladimir, Luminătorul ruşilor, pictată în stil bizantin, Preafericitului Mitropolit Onufrie. (Andreea Pâgleşan)

Trei premii pentru Corul „Cantus Domini“ la Concursul internațional „The Singing World“ din Rusia

În perioada 30 iulie – 5 august 2015, Corul bărbătesc „Cantus Domini“, afiliat Asociaţiei Studenţilor Teologi Ortodocşi, a participat la Festivalul și Concursul internațional „The Singing World“, ediţia a 13-a, care s-a desfășurat în orașul Sankt Petersburg din Rusia. Anul acesta, la concurs s-au înscris 38 de coruri, repartizate pe mai multe secțiuni. Corul bărbătesc „Cantus Domini“ a obţinut premiul I la secţiunea a 2-a – „Coruri pe voci egale femeieşti şi bărbăteşti“; premiul al II-lea la secţiunea a 5-a – „Coruri de cameră“, iar la competiţia „Grand Prix“ a concursului a obţinut premiul special din partea publicului. „La competiţia «Grand Prix» s-au înscris toate corurile care au obţinut aur la fiecare din cele 9 categorii. Astfel, au participat la această competiţie 12 coruri, care au obţinut medalia de aur, iar în cadrul competiţiei «Grand Prix» au fost oferite trei premii: premiul pentru cel mai bun dirijor; premiul «Grand Prix» şi premiul special stabilit prin vot din partea publicului. Publicul din sală (peste 1.000 de persoane) a votat corul care i s-a părut a fi cel mai bun, iar acest premiu special a fost acordat corului nostru“, ne-a declarat arhid. prof. dr. Răzvan-Constantin Ștefan, dirijorul Corului „Cantus Domini“.

3Prezenţa Corului „Cantus Domini“ în Rusia a fost posibilă cu sprijinul oferit de Institutul Cultural Român şi de Universitatea din Bucureşti. „Vineri, 31 iulie, a avut loc ceremonia de deschidere a festivalului în Catedrala «Sfinţii Apostoli Petru și Pavel», în cadrul căreia toate corurile participante au susținut un concert de gală. Festivitatea s-a desfășurat în prezența oficialităților locale, precum și a reprezentanţilor diplomatici din mai multe țări participante la concurs. Sâmbătă, 1 august, corul nostru a susţinut un concert în sala de festivităţi a Lavrei „Alexander Nevski“, unde s-a bucurat de prezența şi aprecierea unui public numeros. După concert, membrii corului au asistat la slujba de Priveghere oficiată în biserica mare a mănăstirii. Duminică, 2 august, a avut loc prima parte a competiției «The Singing World». Concursul s-a desfășurat în sala de concerte a Colegiului de Muzică din Sankt Petersburg. Luni, 3 august, Corul «Cantus Domini» a susţinut un concert în Catedrala catolică «Adormirea Maicii Domnului». Programul a conţinut cântări religioase din repertoriul naţional şi internaţional, precum şi cântări din folclorul românesc. Pentru prestaţia artistică din concertele precedente care au avut loc în cadrul festivalului, Corul «Cantus Domini» s-a bucurat de admiraţia unui public venit special să revadă formaţia corală din România“, ne-a spus Marius Oblu, preşedintele Corului „Cantus Domini“.
2

Atrocităţile comise de ISIS sunt asemenea persecuţiilor din primele secole creştine

Creştinii care sunt torturaţi şi ucişi de ISIS sunt asemenea celor persecutaţi în primele secole ale Bisericii, a declarat Papa Francisc, citat de portalul Christiantoday.
Descriind atrocităţile regelui Irod împotriva Sfântului Iacob, fratele Domnului,  dar şi a Sfântului Apostol Petru, Papa Francisc a subliniat că această „persecuţie teribilă, inumană şi inexplicabilă“ se manifestă chiar şi în zilele noastre, în multe părţi ale lumii. În continuarea cuvântării dedicate sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Papa a mai spus că persecuţiile contemporane se desfăşoară „în văzul tuturor şi sunt trecute sub tăcere“. Papa a făcut apel la rugăciune, pentru că aceasta este singura armă a Bisericii împotriva duşmanilor asemenea organizaţiei ISIS. Biserica şi credincioşii au avut de suferit de multe ori de-a lungul veacurilor persecuţii şi s-a încercat anihilarea lor, însă Dumnezeu nu a permis acest lucru, sângele primilor martiri fiind chiar sămânţă pentru întărirea credinţei celorlalţi. „Doar cei care trăiesc în Biserica lui Hristos promovează şi apără sfinţenia vieţii, după exemplul Sfinţilor Petru şi Pavel“, a adăugat Episcopul Romei.

Răspunsul Adunării Episcopilor Ortodocşi Canonici din SUA cu privire la cazul Obergefell versus Hodges

Adunarea Episcopilor Orto­docși Canonici din Statele Unite ale Americii a formulat joi, 2 iulie, un răspuns cu privire la oficializarea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex. În acest răspuns, postat pe site-ul Arhiepis-copiei Ortodoxe Române din cele Două Americi, romarch.org, episcopii ortodocși canonici din Statele Unite ale Americii îşi exprimă „în mod ferm dezacordul faţă de decizia din 26 iunie a Curții Supreme a Statelor Unite în cazul Obergefell vs Hodges, prin care Curtea Supremă a inventat dreptul con­sti­tuțional pentru doi membri de același sex de a se căsători și a impus tuturor statelor responsabilitatea de a oficializa și a recu­noaș­te acest tip de «căsătorii». Curtea Supremă, cu cea mai redusă majoritate posibilă, și-a de­pășit competența, redefinind căsă­toria în sine. Ea a încercat să lămurească o problemă socială și morală care a polarizat societatea, printr-o hotărâre legislativă. Este imoral și nedrept ca guvernul nostru să stabilească prin lege un «drept» pentru doi membri de ace­lași sex de a se căsători. O astfel de legislație dăunează societății și mai ales îi amenință pe copii, care, atunci când este posibil, meri­tă să se bucure de îngrijirea iubitoare a unui tată și a unei mame“.

În acest context, episcopii ortodocşi canonici din Statele Unite ale Americii cheamă toți creștinii ortodocși din SUA să rămână fermi în credinţa ortodoxă. „Ca episcopi creștini ortodocși, che­mați de Mântuitorul nostru Iisus Hristos să păstorească turma Sa, vom continua să susținem și să proclamăm învățătura Domnului nostru conform căreia căsătoria, de la începuturile ei, reprezintă unirea sfântă pentru toată viața dintre un bărbat și o femeie. Facem apel la toți creștinii ortodocși din țara noastră să rămână fermi în credința lor ortodoxă și să reînnoiască respectul lor profund și angajamentul pentru căsătorie, conform învățăturii Bisericii. De asemenea, facem apel la conducătorii civili ai națiunii noastre să respecte legea Dumnezeului Celui Atotputernic și să susțină credințele adânc înrădăcinate a milioane de americani“, se mai precizează în răspunsul Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din Statele Unite ale Americii.

 

Agenda Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Vestitorul 7-8 -  pt TiparLuni, 15 iunie

A primit în audienţă pe domnul profesor dr. Radu Florin Nicolescu, preşedintele Academiei Germano-Române din Germania.

 

Marţi, 16 iunie

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Gennadios de Sassima, Patriarhia Ecumenică, şi pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Vasile de Konstantia şi Ammochostos, Biserica Ortodoxă a Ciprului.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 17 iunie

A primit în audienţă pe preacuviosul părinte arhimandrit Arsenie Popa, stareţul Mănăstirii Sihăstria din judeţul Neamţ.

A primit, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor. Rev. Dr. Olav Fykse s-a aflat în România cu ocazia participării la reuniunea plenară a ComisieiCredinţă şi Constituţie“ a Consiliului Mondial al Bisericilor, organizată la Centrul social-pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman, Buşteni, judeţul Prahova, în perioada 17–23 iunie 2015.

A adresat un mesaj la reuniunea plenară a ComisieiCredinţă şi Constituţie“ a Consiliului Mondial al Bisericilor, organizată la Centrul social-pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman, Bușteni, judeţul Prahova, în perioada 17-23 iunie 2015.

 

Joi, 18 iunie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Sâmbătă, 20 iunie

A efectuat o vizită de lucru la Mănăstirea Ghighiu, judeţul Prahova.

 

Duminică, 21 iunie           

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii Ghighiu, judeţul Prahova.

 

Luni, 22 iunie     

S-a întâlnit, la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci“Caraiman, Buşteni, cu participanţii la lucrările reuniunii plenare a ComisieiCredinţă şi Constituţie“ a Consiliului Mondial al Bisericilor, organizată la Centrul social-pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman, în perioada 17–23 iunie 2015.

 

Marţi, 23 iunie

A efectuat o vizită de lucru la Mănăstirea „Sfânta Treime“ – Buşteni, judeţul Prahova.

A efectuat o vizită de lucru la Mănăstirea Zamfira, judeţul Prahova.

 

Miercuri, 24 iunie           

În ziua sărbătorii „Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul“, cunoscută în tradiţia populară românească şi ca „Sânzienele“ sau Drăgaica“, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea Zamfira, judeţul Prahova.

A primit în audienţă, la Reşedinţa Patriarhală, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi.

 

Joi, 25 iunie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Vineri, 26 iunie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: Răbdarea şi îndurarea sunt semne ale înţelepciunii şi ale iubirii jertfelnice“, participanților la Congresul Ştiinţific Internaţional cu tema: „Răbdare şi îndurare în epoca contemporană, după Apostolul Pavel“, organizat în cadrul celei de-a XXI-a ediție a manifestărilor închinate Sfântului Apostol Pavel, în Mitropolia de Veria, Naousa şi Kampania – Grecia, în perioada 26-29 iunie 2015. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la aceste evenimente a fost Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Duminică, 28 iunie           

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 29 iunie     

În ziua sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa, a slujit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjuraţi de un sobor de preoți şi diaconi.

Marţi, 30 iunie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 1 iulie              

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de binecuvântare, intitulat: „Formarea continuă a slujitorilor Bisericii – o necesitate misionară“, la deschiderea Cursurilor de pregătire în vedere obţinerii gradelor profesionale în preoţie pentru personalul clerical din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“ – Nou, Paraclis Patriarhal.

A efectuat vizite de lucru la şantierele de la Casa „Trimitunda“ a Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon“ – Nou, Paraclis Patriarhal, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti şi la cel de la biserica „Sfânta Ecaterina“ – Paraclis studenţesc.

A primit în audienţă pe PC pr. Adrian Bălescu, parohul Parohiei ortodoxe Româneşti „Sfânta Treime“ din Miramar, Florida, SUA.

 

Joi, 2 iulie

A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Na-ţional Bisericesc.

A oferit, în Catedrala Patriarhală, Diploma şi Medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“ mai multor personalităţi care au promovat înscrierea la ora de Religie la nivel național.

Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un „Cuvânt de mulţumire şi binecuvântare pentru susținătorii orei de Religie“ în care a subliniat faptul că „[…] în contextul înscrierii elevilor pentru a frecventa ora de Religie, am avut bucuria să constatăm cooperarea efectivă între Familie, Biserică și Școală pentru susținerea unei educații integrale și benefice pentru viață, pentru Familie şi pentru Societate. Promovarea educației religioase, care include deopotrivă evidenţierea unor repere spirituale ca lumină pentru viață și a unei elementare culturi religioase, constituie şi un act de mărturisire a identității profunde a sufletului familiei românești și a tradiției învățământului românesc, care a început în şcolile înfiinţate de Biserică în apropierea locașurilor de cult.

În cadrul demersului referitor la înscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie și al dezbaterilor generate cu această ocazie, apreciem manifestarea conștiinței misionare și mărturisitoare a laicilor români credincioși. În acest fel a fost valorificată vocația Bisericii de a uni în coresponsabilitate și cooperare persoane de profesii și talente diferite.

În acelaşi timp, apreciem în mod deosebit implicarea remarcabilă a părinţilor copiilor pentru înscrierea elevilor la ora de Religie. […] În afirmarea rolului părinţilor în educaţia copiilor, evidenţiem implicarea şi organizarea părinţilor în Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie (APOR) pentru susţinerea şi promovarea unei educaţii integrale, în acelaşi timp, intelectuale şi moral-spirituale, edificatoare pentru viaţă şi benefică pentru familie şi societate.

Părinţii copiilor au înţeles necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală, astfel încât educaţia religioasă primită acasă să fie consolidată în mod complementar prin educaţia copiilor şi a tinerilor în Şcoală şi în viaţa Bisericii. În această perspectivă, poate fi valorificat şi materializat cadrul oferit de parteneriatul dintre parohie şi școală, pentru ajutorarea elevilor din familiile sărace şi pentru desfăşurarea de activităţi educaționale artistice, social-culturale şi social-filantropice, mai ales în timpul vacanțelor şi al unor evenimente solemne cu semnificație națională sau patriotică.

 

Duminică, 5 iulie              

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reşedinţa Patriarhală.

A adresat un mesaj de condoleanţe, cu titlul: „Un preot harnic şi misionar“, la slujba de înmormântare a părintelui Aurel Suciu, de la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir“ şi „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou“ din Braşov.

 

Marţi, 7 iulie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A adresat un mesaj de binecuvântare, având titlul: „Arhimandritul Dometie Manolache – o lumină peste timp – comemorare la 40 de ani de la trecerea la cele veşnice (1975-2015)“, la Simpozionul cu tema „Părintele Dometie Manolache, chip luminos al virtuţii şi dăruirii jertfelnice“, Mănăstirea Râmeț. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 9 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A primit în audienţă pe domnul Adrian Stan, primarul oraşului Techirghiol.

A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat: „Un păstor cu suflet bun și chip luminos“, la slujba de înmormântare a părintelui Petre Zamfira (1934-2015), preot pensionar îmbisericit la Parohia Parcul Domeniilor–Caşin, Protopopiatul Sector 1 Capitală.

 

Vineri, 10 iulie

A adresat un mesaj de condoleanţe, cu titlul: „O pildă de iubire și slujire jertfelnică“, la slujba de înmormântare a tânărului părinte Răzvan Slăniceanu (1975-2015), preot paroh al Parohiei Negoieşti, Protopopiatul Ploieşti Sud.

 

Duminică, 12 iulie

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea „Sfânta Maria“–Techirghiol, Stavropighie patriarhală.

 

Marţi, 14 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 16 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Sâmbătă, 18 iulie

A oficiat slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire arhimandrit Arsenie Papacioc, la mormântul său de la Mănăstirea „Sfânta Maria“–Techirghiol, Stavropighie patriarhală. Împreună cu Preafericirea Sa a slujit Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

După oficierea slujbei de pomenire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evocat personalitatea duhovnicească a părintelui Arsenie Papacioc.

A primit în audienţă pe PC pr. Vergil Vâlcu, parohul Parohiei ortodoxe Române „Învierea Domnului“ din Geneva-Chambésy.

 

Duminică, 19 iulie            

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea „Sfânta Maria“ – Techirghiol, Stavropighie Patriarhală.

 

Luni, 20 iulie      

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în biserica Parohiei „Sfântul Proroc Ilie“ din oraşul Techirghiol, cu ocazia hramului, „Sfântul Slăvit Proroc Ilie Tesviteanul“.

A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului și Sălajului.

 

Marţi, 21 iulie

A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul ortodox român al Europei Occidentale şi Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale.

 

Miercuri, 22 iulie

În ziua de 22 iulie 2015, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sărbătorit împlinirea a 64 de ani de viaţă.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a participat, în paraclisul de la demisolul bisericii noi a Mănăstirii „Sfânta Maria“ – Techirghiol, Stavropighie patriarhală, la slujba de Te Deum, prin care s-a adus mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericirii Sale. Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa mai multor ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţi, obştea Mănăstirii Techirghiol şi credincioşi.

Cuvântul de felicitare din partea ierarhilor Sfântului Sinod a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile şi darurile primite, Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, pentru cuvântul de felicitare, precum şi tuturor ierarhilor, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţilor şi maicilor prezente. Preafericirea Sa a subliniat faptul că în Biserică se lucrează în comuniune, aşa după cum Sfânta Liturghie este săvârşită în comuniune:

Aceasta este o zi de recunoştinţă şi pentru cei prin care Dumnezeu a lucrat în viaţa noastră. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute, dar El îi alege pe oamenii care împlinesc voia Lui, încât aceştia devin mâinile iubirii Sale milostive. Lucrăm în comuniune cu ierarhii Sfântului Sinod, lucrăm în comuniune cu preoţii şi diaconii din Administraţia Patriarhală şi Eparhială şi, în această zi, mulţumim lui Dumnezeu şi pentru ei, deoarece adesea binecuvântarea lui Dumnezeu se vede prin oamenii trimişi de El să ajute la împlinirea lucrărilor în Biserică […]. Este o deosebită bucurie când vedem că, deşi trecem prin criză economică, Dumnezeu dăruieşte oamenilor multă râvnă şi dragoste, toate bisericile sunt pline de credincioşi, iar bisericile mai vechi sunt restaurate. Totdeauna iubirea jertfelnică este izvor de bucurie a Învierii“.

În încheierea acestui eveniment aniversar, Preafericirea Sa a primit în dar, din partea ierarhilor prezenţi, o icoană cu Sfântul Ioan Gură de Aur, iar din partea Administraţiei Patriarhale un veşmânt arhieresc şi un buchet de flori.

 

Joi, 23 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Vineri, 24 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Sâmbătă, 25 iulie

A primit în audienţă pe preacuviosul părinte arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, Superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Locurile Sfinte.

 

Duminică, 26 iulie            

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul“ din Reşedinţa Patriarhală.

 

Luni, 27 iulie

A adresat un mesaj frăţesc, având titlul: „Creștinarea unui popor este intrarea lui în taina Crucii şi a Învierii lui Hristos“, Preafericitului Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, cu ocazia festivităţilor organizate la împlinirea a 1000 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei, Moscova, 27-28 iulie 2015. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.

Marţi, 28 iulie

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Miercuri, 29 iulie

A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.

A primit în audienţă pe PC pr. George Cârstea, parohul Parohiei ortodoxe române „Sfântul Ierarh Nicolae“ din Troy, Michigan, Statele Unite ale Americii.

A primit în audienţă pe domnul prof. univ. dr. ing. Eduard Antohi, consultant de specialitate al Sectorului Monumente şi Construcţii Bisericeşti al Patriarhiei Române, pentru şantierul Catedralei Mântuirii Neamului.

 

Joi, 30 iulie        

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Sâmbătă, 1 august

A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Qais (Sadiq), Episcop de Erzurum, Biserica Ortodoxă a Antiohiei.

 

Duminică, 2 august       

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul“ din Reşedinţa Patriarhală.

 

Marţi, 4 august              

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

A primit în audienţă pe preacucernicul părinte diacon dr. Sorin Mihalache, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi.

 

Miercuri, 5 august       

A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Voronețul nemțean – Biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț“, cu ocazia sfințirii picturii exterioare a bisericii „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț“, paraclisul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

 

Joi, 6 august                    

În ziua sărbătorii Schimbării la Faţă a Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură. Împreună cu Preafericirea Sa au slujit Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi un sobor de preoţi şi diaconi.

 

Vineri, 7 august             

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

A hirotesit întru duhovnici şaptesprezece preoţi şi un ieromonah din Arhiepiscopia Bucureştilor, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reşedinţa Patriarhală.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură despre responsabilităţile slujirii de duhovnic.

 

Duminică, 9 august       

A participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul“ din Reşedinţa Patriarhală.

 

Marţi, 11 august                            

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

Joi, 13 august  

A lecturat şi avizat rapoartele sectoarelor administrative aprobate de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc.

 

Vineri, 14 august           

A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.

A primit în audienţă pe părintele Bogdan Stavarachi, preotul capelei ortodoxe române „Sfântul Arhanghel Mihail“ de la Baden-Baden, Germania.

 

Sâmbătă, 15 august     

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit slujba de târnosire a bisericii vechi, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“, de la Mănăstirea Sinaia. Împreună cu Preafericirea Sa au slujit Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi un sobor de preoţi şi diaconi.

După slujba de târnosire, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a rostit cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat faptul că „Maica Domnului este Biserica cea vie care poartă în ea pe Hristos şi apoi prin naştere şi creştere Îl arată lumii zicând cea mai scurtă predică a ei la nunta din Cana Galileii: „Faceţi tot ceea ce vă spune El“. Ea nu are o altă predică, nu are o altă Evanghelie, nu are o altă învăţătură decât învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, Mântuitorul lumii. De aceea, Maica Domnului este numită în cântările noastre biserică sfinţită. Ea este umanitatea hristoforă, purtătoare de Hristos, şi de aceea devine modelul şi icoana vieţuirii fiecărui creştin. Maicii Domnului i s-au consacrat nouă sărbători din anul bisericesc, dintre care unele sunt înscrise cu litere roşii în calendar. Maica Domnului reprezintă Biserica şi în taina adormirii ei, ea reprezintă Biserica lui Hristos ca fiind cea care ne mută din viaţa pământească la viaţa cerească. De aceea, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost plasată în ultima lună a anului bisericesc, în luna august, care simbolizează lucrurile din urmă de la sfârşitul lumii“.

De asemenea, în cuvântul său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre construirea bisericii istorice a Mănăstirii Sinaia, arătând că spătarul Mihail Cantacuzino a ridicat această biserică „nu numai pentru că el, spătarul Mihail Cantacuzino, împreună cu mama şi cu sora sa, a vizitat Ţara Sfântă şi Mănăstirea «Sfânta Ecaterina» din Sinai, ci şi pentru că unii monahi din Munţii Bucegi i-au salvat viaţa când asasini plătiţi de domnitorul Gheorghe Duca trebuiau să-l ucidă ca să nu mai fie concurent la domnie“.

La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hirotesit întru protosinghel pe părintele ieromonah Mihail Harbuzaru, vieţuitor al Mănăstirii Sinaia.

Preafericirea Sa a acordat OrdinulSanctus Stephanus Magnus“ părintelui arhimandrit Macarie Bogus, stareţul Mănăstirii Sinaia, pentru efortul depus la realizarea lucrărilor de restaurare şi reînfrumuseţare a bisericii, şi, de asemenea, persoanele care au susţinut activitatea mănăstirii au primit din partea Patriarhului României medalii, diplome de onoare sau distincţii de vrednicie.

Pentru sfântul locaş, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit o cruce de binecuvântare şi mai multe cărţi liturgice şi duhovniceşti, iar credincioşilor prezenți, iconițe cu reprezentarea Adormirii Maicii Domnului.