Cuvânt de mulțumire și binecuvântare pentru susținătorii orei de Religie

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, rostit cu ocazia acordării Diplomei și Medaliei omagiale „Sfântul Ioan Gură de Aur“ persoanelor care au susținut înscrierea elevilor la ora de Religie la nivel național, Catedrala Patriarhală, București, 2 iulie 2015

În contextul Deciziei nr. 669 din 12 noiembrie 2014 a Curții Consti­tu­țio­nale a României, a înscrierii elevilor pentru a frecventa ora de Religie, a procesului legis­lativ din Parlament, corelativ deciziei Curții Consti­tuțio­nale, a dez­baterilor referitoare la edu­ca­ția religioasă în școli, au fost constatate importanța și necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică și Școală în domeniul educației, în general, și al educației religioase, în mod special, cu exercitarea responsa­bilităților specifice ale acestora.

Totodată, a fost reliefată im­por­tanța demersului comun al cul­telor recunoscute din România pentru susținerea și promovarea educației religioase. În 28 februarie 2015, Consiliul Consultativ al Cultelor a adoptat un document intitulat Lumină pentru viață. Importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor. În acest document se subliniază importanța cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, în transmiterea credinței copiilor și tinerilor, astfel încât aceștia să fie ajutați să facă deosebire între valorile efemere și cele eterne. În același text se precizează că: „Valorile oferite de educația religioasă sunt necesare, întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper spiri­tual esențial și un liant exis­ten­țial între toate cunoș­tințele dobândite prin studiul celorlalte discipline școlare (…). Educația religioasă reprezintă o lumină edificatoare pentru viață, contribuind la depășirea igno­ranței religioase care poate favoriza atitudini re­duc­ționiste. Ora de Religie contri­buie la formarea și cultivarea unei conștiințe vii și mărturisitoare a valorilor credinței și ale familiei tradiționale“(Lumină pentru viață. Importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor, punctele 4, 6 7).

În contextul înscrierii elevilor pentru a frecventa ora de Religie, am avut bucuria să constatăm cooperarea efectivă între Familie, Biserică și Școală pentru sus­ți­ne­rea unei educații integrale și benefice pentru viață, pentru Familie și pentru Societate. Promovarea educației religioase, care include deopotrivă eviden­țierea unor repere spirituale ca lumină pen­tru viață și a unei elementare culturi religioase, constituie și un act de mărturisire a identității pro­funde a sufletului familiei românești și a tradiției învă­ță­mân­tului românesc, care a început în școlile înființate de Biserică în apropierea locașurilor de cult.

În cadrul demersului referitor la înscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie și al dezbaterilor generate cu această ocazie, apreciem manifestarea con­științei misionare și mărturisitoare a laicilor români credin­cioși. În acest fel a fost valorificată vocația Bisericii de a uni în coresponsabilitate și cooperare persoane de profesii și talente diferite.

În același timp, apreciem în mod deosebit implicarea remarcabilă a părinților copiilor pentru înscrierea elevilor la ora de Religie. În condițiile în care o agendă ideologică promovează teze conform cărora rolul educațional al familiei este diminuat sub pretextul interesului superior al copilului, fiind susținute poziții menite să erodeze autoritatea familiei în educația copiilor, părinții copiilor au conștientizat riscul impunerii unei interfețe artificiale între ei și propriii copii în domeniul educației. În afirmarea rolului părinților în educația copiilor, evidențiem implicarea și organizarea părinților în Asociația Părinți pentru Ora de Religie (APOR) pentru sus­ți­nerea și promovarea unei educații integrale, în același timp, intelectuale și moral‑spirituale, edificatoare pentru viață și benefică pentru familie și societate.

Părinții copiilor au înțeles necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, astfel încât educația religioasă primită acasă să fie consolidată în mod complementar prin edu­ca­ția copiilor și a tinerilor în Școa­lă și în viața Bisericii. În această perspectivă, poate fi valorificat și materializat cadrul oferit de parteneriatul dintre parohie și școală pentru ajutorarea elevilor din familiile sărace și pentru desfă­șu­rarea de activități educa­ționale artistice, social‑culturale și so­cial‑fi­lantropice, mai ales în timpul vacan­țelor și al unor evenimente solemne cu semnificație națională sau patriotică.

Promovarea unei educații edificatoare pentru viață necesită continuarea și intensificarea demersurilor care vizează creșterea calității educației religioase. În acest sens, Patriarhia Română s‑a implicat concret în elaborarea unor măsuri privind promovarea unei educații religioase de calitate. În ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 3‑4 iunie 2015 a fost adoptat documentul intitulat Plan strategic pentru creșterea calității educației religioase. Documentul este structurat în patru capitole: A.Curriculumul școlarB. Profesorii de ReligieC. Alte tipuri de activități edu­ca­ționale relevante pentru edu­cația religioasăD. Comunicarea. Se au în vedere următoarele obiective generale:

– Creșterea calității educației religioase în școala publică.

– Asigurarea coerenței dintre educația religioasă din Școală și educația din Familie, Biserică și alte medii de educație nonformală și informală.

– Informarea adecvată privind rolul, statutul și obiectivele educa­ției religioase, în relație cu oferta școlară în ansamblu.

În aceeași ședință, Sfântul Sinod a acordat binecuvântarea sa pentru înființarea Asociației Profesorilor de Religie care are ca scop principal promovarea valorilor creștine și a Religiei ca disciplină școlară în învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional din România.

Totodată, profesorii câști­gă­tori ai Concursului Național de Materiale Didactice, intitulat Educa­ția religioasă ‑ între tradiție și actualitate, care s‑a încheiat recent, vor fi implicați în realizarea unor ghiduri pentru disciplina Religie la clasele a II‑a, a III‑a și a IV‑a. În același timp, un colectiv de autori cu expe­riență și expertiză în domeniu urmează să elaboreze un ghid pentru autorii de manuale.

Referitor la Legea pentru modificarea art. 18 din Legea educa­ției naționale nr. 1/2011, adoptată de Parlamentul României și promulgată de Președintele țării în 18 iunie 2015, textul nou corespunde textului convenit de Consiliul Consultativ al Cultelor din România, în data de 28 februarie 2015. Prin urmare, textul nou adoptat de Parlament include principiul major că libertatea de conștiință, garantată prin art. 29, alin. (6) din Con­stituția României, precum și prin art. 1 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, nu este determinată de date temporale fixe impuse de Stat. Ca atare, cererea de înscriere liberă pentru a frecventa ora de Religie este valabilă pe toată durata școlarizării sau până la schimbarea liberă a opțiunii.

Referitor la desfășurarea înscrierii ele-
vilor pentru a frecventa ora de Religie, apreciem în mod deosebit implicarea laicilor, aceasta constituind un mare ajutor pentru o educație bazată pe valori eterne. În acest sens, vă adresăm alese mulțumiri și vă felicităm pentru contribuția Dumneavoastră în susținerea educației religioase a copiilor și a tinerilor din România.

În semn de prețuire și binecuvântare, vă oferim Diploma și Medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“, mare dascăl al creștinătății întregi.

Vă dorim tuturor multă sănătate, pace și bucurie, fericire și mult ajutor de la Dumnezeu în viața și activitatea Dumneavoastră, întru mulți și binecu­vân­tați ani!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Vestitorul 7-8 - pt Tipar

 

Patriarhul României la ceas aniversar

Vestitorul 7-8 - pt TiparPreafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sărbătorit miercuri, 22 iulie, împlinirea a 64 de ani. Cu acest prilej, în paraclisul de la demisolul bisericii noi a Mănăstirii „Sfânta Maria“ – Techirghiol (stavropighie patriarhală) din judeţul Constanţa, a fost oficiată, în prezenţa Preafericirii Sale, o slujbă de Te Deum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru împlinirile recente din viața Bisericii Ortodoxe Române, a poporului român și a Patriarhului României.

Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal. La acest ceas aniversar din viaţa Întâistătătorului Bisericii noastre au fost prezenţi Înalt­preasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei; Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal; Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

„Un prilej binecuvântat de bucurie duhovnicească“

Cuvântul de felicitare din partea ierarhilor Sfântului Sinod a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, care a subliniat că împlinirea celor 64 de ani de viaţă ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel reprezintă „un prilej binecuvântat de bucurie duhovnicească, de meditaţie la iubirea Preasfintei Treimi şi, totodată, un prilej de a înălţa rugăciuni către Dumnezeu şi de a-I mulţumi pentru darurile pe care le-a revărsat cu prisosinţă asupra Întâistătătorului Bisericii noastre, în persoana Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Slujba care s-a săvârşit exprimă tocmai aceste sentimente de recunoştinţă, de mulţumire, pe care le înălţăm, în primul rând, lui Dumnezeu, pentru că ni l-a hărăzit pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la pidalionul Bisericii Sale din România. Noi, cei care îl cunoaştem îndeaproape, de pe vremea studenţiei, am putut urmări cum Preafericirea Sa a pus în slujba Bisericii, cu timp şi fără timp, cu întreaga sa fiinţă, toate darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu şi care au fost revărsate asupra persoanei sale. De aceea, considerăm că Biserica noastră este una binecuvântată pentru că are în frunte un ierarh luminat, un ierarh foarte bine pregătit, dinamic, energic, exact pe măsura exigenţelor vremurilor pe care le trăim (…). Preafericirea Voastră aţi avut inspiraţia să Vă alegeţi ca îndrumători doi oameni deosebiţi: cel mai mare teolog al Bisericii noastre Ortodoxe Române, «patriarhul teologiei româneşti», părintele Dumitru Stăniloae, şi apoi pe unul dintre cei mai mari duhovnici ai Bisericii noastre, părintele Cleopa Ilie. Ei V-au fost ca două faruri călăuzitoare, V-au îndrumat şi ajutat să îmbinaţi teologia şi spiritualitatea, apoi să promovaţi această unitate organică dintre teologie şi spiritualitate în Biserica lui Hristos din România“, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a subliniat faptul că Întâistătătorul Bisericii noastre a împlinit în Biserica Ortodoxă Română foarte multe lucruri spre slava lui Dumnezeu şi spre bucuria şi folosul duhovnicesc al oamenilor: „Pornind de la învăţământul teologic, înfiinţarea de seminarii teologice, înfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, întemeierea de noi mănăstiri şi refacerea vechilor mănăstiri istorice, construirea de biserici în localităţile unde în timpul regimului comunist nu a fost posibil acest lucru şi promovarea monahismului, putem spune că nu a existat un segment sau o dimensiune a vieţii bisericeşti care să nu intre în sfera preocupărilor Preafericirii Voastre. În numele tuturor ierarhilor, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre, Vă dorim din adâncul sufletului, cu sinceritate, ca Dumnezeu să Vă păzească de-a lungul vieţii, să Vă hărăzească mulţi ani, să Vă dăruiască multă putere, deoarece aveţi de împlinit încă multe lucruri pentru Biserica lui Hristos din România, având în centru, desigur, construirea, desăvârşirea şi sfinţirea Catedralei Mântuirii Nea­mului!“

 

„În Biserică se lucrează în
comuniune“

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile şi darurile primite, Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, pentru cuvântul de felicitare, precum şi tuturor ierarhilor, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţilor şi maicilor prezente. Preafericirea Sa a subliniat faptul că în Biserică se lucrează în comuniune, aşa după cum Sfânta Liturghie este săvârşită în comuniune. „Aceasta este o zi de recunoştinţă şi pentru cei prin care Dumnezeu a lucrat în viaţa noastră. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute, dar El îi alege pe oamenii care împlinesc voia Lui, încât aceş­tia devin mâinile iubirii Sale milostive. Lucrăm în comuniune cu ierarhii Sfântului Sinod, lucrăm în comuniune cu preoţii şi diaconii din Administraţia Patriarhală şi eparhială şi, în această zi, mulţumim lui Dumnezeu şi pentru ei, deoarece adesea binecuvântarea lui Dumnezeu se vede prin oamenii trimişi de El să ajute la împlinirea lucrărilor în Biserică (…). Este o deosebită bucurie când vedem că, deşi trecem prin criză economică, Dumnezeu dăruieşte oamenilor multă râvnă şi dragoste, toate bisericile sunt pline de credincioşi, iar bisericile mai vechi sunt restaurate. Totdeauna iubirea jertfelnică este izvor de bucurie a Învierii“, a spus Preafericirea Sa.

La ceas aniversar, Preafericirea Sa a primit în dar, din partea ierarhilor prezenţi, o icoană cu Sfântul Ioan Gură de Aur, iar din partea Administraţiei Patriarhale un veşmânt arhieresc şi un buchet de flori.

În aceeaşi zi, o rugăciune de mulțumire la aniversarea zilei de naștere a Patriarhului României a fost rostită și în timpul Sfintei Liturghii ce s-a oficiat în Catedrala Patriarhală. Sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este în ziua de 30 septembrie a fiecărui an, data întronizării Preafericirii Sale în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007).
3

 

Formarea continuă a slujitorilor Bisericii – o necesitate misionară

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, rostit la deschiderea Cursurilor pentru obținerea gradelor profesionale de către clericii din Mitropolia Munteniei și Dobrogei, Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“ – Nou, Paraclis Patriarhal, București, 1 iulie 2015

Anul 2015, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii în cuprinsul Patriarhiei Române, este pentru slujitorii Sfintelor Altare prilej de reflecţie şi de evaluare a metodelor misionar-pastorale, precum şi de intensificare a activităţilor clerului în mijlocul comunităţilor încredinţate spre păstorire.

În acest sens, din punct de vedere pastoral-misionar, în Patriarhia Română, potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, în scopul formării continue a clericilor de la parohii se organizează
cursuri pentru obţinerea gradelor profesionale sau cursuri preoţeşti de perfecţionare la nivelul fiecărei mitropolii, precum şi conferinţe pastoral-misionare semestriale la nivel eparhial şi conferinţe administrative lunare şi cercuri pastorale la nivel de protopopiat. La nivelul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale sunt organizate de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti. Anul acesta (2015), cursurile preoţeşti se desfăşoară în perioada 1-14 iulie.

Aceste cursuri au rolul de a oferi clericilor implicaţi în lucrarea misionară a Bisericii repere pastorale izvorâte din experienţa Sfinţilor Părinţi şi a marilor păstori de suflete din eparhii, adaptate la realităţile şi provocările lumii contemporane, pentru a răspunde problemelor pe care credincioşii le întâmpină în viaţa de zi cu zi.

Începând de anul acesta, 2015, cu aprobarea Sfântului Sinod, cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție au căpătat o formă nouă, prin abordarea unei tematici actualizate, care ţine cont de noile provocări din societatea de azi, fiind invitaţi să conferenţieze profesori de teologie cu o pregătire academică deosebită şi cu o bogată experienţă pastorală. Tematica a fost stabilită de o comisie de specialiști, mandatată să elaboreze prelegeri corespunzătoare provocărilor pastoral-misionare ale zilelor noastre, ca suport pentru cursurile preoţeşti de perfecţionare.

Aceste cursuri de perfecţionare constituie o necesitate pentru clericii participanţi de a-şi îmbunătăţi teoretic, dar mai ales practic, competenţele şi cunoştinţele necesare în activitatea preoţească pastorală şi misionară. Prelegerile privind teme de actualitate au fost adunate într-un volum şi tipărite la Tipografia Cărţilor Bisericeşti a Patriarhiei Române. Titlul volumului este Îndrumător tematic pentru cursurile preoţeşti în vederea dobândirii gradelor profesionale. Acest volum va fi oferit în dar de Arhiepiscopia Bucureştilor fiecărui cleric participant la cursurile preoţeşti pentru obţinerea gradelor profesionale, spre o mai bună însuşire a materialului care va fi prezentat în zilele următoare.

Cursurile urmate de către preoţii şi diaconii care doresc să se perfecţioneze în activitatea lor pastoral-misionară nu pot ignora actualele probleme generate mai ales de fenomenul secularizării şi al ateismului postmodern, precum şi de fenomenul migraţiei. Numai prin cunoaşterea aprofundată a durerilor şi speranţelor credincioşilor pe care îi păstorim putem să îi apropiem mai mult de Biserică, să îi ajutăm să înţeleagă, să apere şi să trăiască dreapta credinţă şi astfel, prin lucrarea Sfântului Duh, ei înşişi să devină buni mărturisitori şi misionari ai Bisericii lui Hristos, după îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, şi al marilor păstori de suflete din eparhii, pe care Biserica Ortodoxă Română îi cinsteşte anul acesta, în mod deosebit, cu solemnitate şi recunoştinţă.

Pentru a realiza o dinamică didactică sporită, începând din acest an, în programul cursurilor preoțești au fost prevăzute mai multe şedinţe de dezbateri și discuții pe marginea temelor prezentate. În cadrul acestora, clericii vor fi familiarizaţi cu situații și studii de caz concrete, în vederea elaborării unor strategii pastoral-misionare unitare, fiind, în acelaşi timp, ancorate în învăţătura Bisericii şi adecvate contextului social prezent.

Ca şi în anii precedenți, pentru per-fecționarea profesională în preoţie rămâne primordială importanţa slujirii liturgice şi a formării duhovniceşti, alături de predică și cateheză. Din acest motiv s-a alcătuit un program diversificat de rânduieli liturgice, care urmează a se săvârși, cu prezența obligatorie a tuturor clericilor participanţi la cursuri, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“-Nou, Paraclis Patriarhal, având şi funcţia de Paraclis al studenţilor în teologie.

Avem speranţa că aceste cursuri preoţeşti pentru obținerea gradelor profe-
sionale vor contribui la o împrospătare teologică şi o aprofundare duhovnicească a lucrării pastorale şi misionare a slujitorilor Bisericii noastre.

Adresăm tuturor Preacuvioșilor şi Preacucernicilor Părinți prezenţi îndemnul de a folosi timpul acestor cursuri ca fiind o binecuvântare deosebită pentru îmbogăţire spirituală şi pentru intensificarea comuniunii sacerdotale fraterne şi a conlucrării eclesiale în prezenţa harică a Păstorului cel Bun, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce ne-a chemat la slujire sfântă, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii Sale şi mântuirea lumii.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Vestitorul 7-8 -  pt Tipar

Sfinţirea picturii exterioare a bisericii paraclisului Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț

În ziua prăznuirii hramului, Biserica „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ“, paraclisul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ, şi-a împlinit zidirea prin sfinţirea picturii exterioare. Slujba de binecuvântare a picturii „celei mai frumoase biserici a unei şcoli de teologie din cuprinsul Patriarhiei Române“  a fost oficiată de şase ierarhi ai Bisericii noastre: IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, PS Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, PS Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, şi PS Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Soborul ce i-a înconjurat pe ierarhi a fost unul impresionant, format din 70 de preoţi şi diaconi.

Peste o mie de credincioşi au participat la slujba Aghesmei, la slujba Sfântului Maslu, a Acatistului Sfântului şi la Sfânta Liturghie, săvârşite pe podiumul din faţa bisericii-paraclis al seminarului, locaş ce poartă hramul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Programul liturgic din ziua hramului a debutat cu slujba de sfinţire a apei. Au urmat  Taina Sfântului Maslu şi Acatistul Sfântului Ioan Iacob. Apoi au fost oficiate de cei şase ierarhi slujba de sfinţire a picturii exterioare şi Sfânta Liturghie pe podiumul din faţa bisericii-paraclis al seminarului. Din soborul slujitor au făcut parte atât preoţi profesori ai seminarului, cât şi stareţi ai mănăstirilor din împrejurimi, iar răspunsurile la strană au fost date de un grup de tineri, elevi şi absolvenţi ai seminarului nemţean.

„Cea mai frumoasă biserică a unei şcoli de teologie din cuprinsul Patriarhiei Române“

Spre finalul Liturghiei, în timpul împărtăşirii credincioşilor, PS Părinte Varlaam Ploieşteanul a dat citire mesajului transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul sfinţirii picturii exterioare a bisericii din incinta seminarului nemţean, intitulat „Voroneţul nemţean – Biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ“.

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan a rostit apoi cuvântul de învăţătură în care a explicat raţiunea pictării interioare şi exterioare a bisericilor ortodoxe: „De ce sunt aşezaţi sfinţii lui Dumnezeu pe zidurile interioare şi exterioare ale bisericilor? Răspunsul e următorul: pentru ca noi, oamenii, să constatăm că suntem chemaţi să fim aceleaşi prelungiri ale frumuseţii iubirii şi smereniei dumnezeieşti. Văzând sfinţii aşezaţi pe zidurile bisericii sau în icoane, trebuie să ajungem la următorul adevăr: drepţii lui Dumnezeu, deşi au fost oameni ca şi noi, şi-au depăşit condiţia şi patimile.  În al doilea rând, sfinţii se aşază pe exteriorul zidurilor bisericii pentru ca să se mărturisească adevărul că întreaga creaţie a lui Dumnezeu este sfinţită, ea fiind creată de Dumnezeu. Întreaga creaţie aşteaptă să fie mântuită cu suspinuri negrăite. În al treilea rând, pictura exterioară a unui locaş de cult îi învaţă pe cei dinafara Bisericii că înainte de a intra în Sfânta Sfintelor trebuie să privească la sfinţii zugrăviţi şi să tindă spre starea lor lăuntrică de pace şi rugăciune“.

La final,  părintele profesor Ioan Mihoc, directorul seminarului de la Mănăstirea Neamţ, a prezentat principalele repere din istoricul bisericii. De asemenea, sfinţia sa a punctat câteva aspecte referitoare la pictura exterioară ce a fost sfinţită: „Pictura exterioară care a fost sfinţită în această zi păstrează canonul existent în nordul Moldovei, dar s-a dorit a fi o sinteză a acestor chivote voievodale, cu scene ca arborele lui Iesei, scara virtuţilor, dar şi o expresie a sfinţeniei neamului românesc, ilustrată prin zugrăvirea mulţimii sfinţilor români, în mod special a Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ, cu scene care surprind momente din viaţa, nevoinţa şi proslăvirea sa. Se remarcă câteva scene inedite, cu un puternic mesaj duhovnicesc şi de personalizare a spiritualităţii noastre româneşti: taina luminii de pe peretele de sud, taina muntelui de pe peretele de nord, ce cuprind urcuşul duhovnicesc spre înălţimile cereşti, cu referire directă la câteva locuri de pustnicie şi chipuri de nevoitori din ţinutul Neamţului. Ţin să subliniez şi faptul că o bucată din peretele de lângă uşa de intrare a bisericii nu a fost pictată; avem nădejdea că vom picta în acel loc scena aducerii moaştelor Sfântului Ioan Iacob Hozevitul în locaşul nostru de cult. Pentru a se împlini acest lucru, trebuie însă ca toţi dintre noi să-l rugăm pe Sfântul Ioan să se întoarcă acasă!“

Distincţii oferite ostenitorilor

În semn de preţuire pentru lucrarea împlinită, părintelui director Ioan Mihoc i-a fost acordat, din partea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Ordinul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ pentru clerici, iar Seminarului  Teologic de la Mănăstirea Neamţ, Diploma şi Medalia omagialăSfântul Ioan Gură de Aur“. De asemenea, preoţii profesori Vasile Păvăleanu, Viorel Romus Laiu, Vasile Sandu şi Ioan Viorel Irina au primit din partea Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei distincţiaCrucea Sfântul Ierarh Dosoftei“. Au mai fost acordate şi alte distincţii de vrednicie persoanelor care au contribuit la ridicarea şi înfrumuseţarea Bisericii „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ“.

După târnosirea ei din anul 1997, Biserica „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ“ a fost împodobită cu o preţioasă pictură interioară, executată între anii 1998 și 2003. La 4 august 2005, s-a sfinţit pictura paraclisului de la demisolul bisericii, iar în ziua de 8 septembrie 2009, s-a săvârşit  slujba de sfinţire a picturii interioare a bisericii.

Odată cu pomenirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul au început sărbătorile sfinţilor nemţeni. Acestea vor continua azi, 6 august, cu hramul mănăstirii de pe Muntele Ceahlău, şi mâine, 7 august, cu pomenirea Sfintei Teodora de la Sihla.

2

Piatră de temelie pentru biserica Parohiei Leipzig

Cu binecuvântarea Înaltpreasfin-țitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, a sfinţit duminică, 2 august, piatra de temelie pentru biserica Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Leipzig, Germania.

După ce a fost primit cu bucurie în mijlocul credincioşilor, Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Botez pentru Iulia, al patrulea copil al familiei preotului Ioan Forga, parohul Parohiei “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Leipzig. La final, Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul împreună cu preoții slujitori și credincioșii prezenţi au pornit într-o procesiune către locul unde se va amenaja noua biserică a parohiei.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Preasfinţia Sa a făcut mai întâi o comparație între botezul unui copil și slujba punerii pietrei de temelie pentru o viitoare biserică. La final, ierarhul i-a felicitat și încurajat pe toți credincioșii parohiei, atrăgându-le atenția asupra importanței lucrării de zidire a bisericii, atât pentru viața lor duhovnicească, cât și pentru viitorul generațiilor următoare. Referindu-se la viața duhovnicească în general, PS Sofian Braşoveanul a vorbit apoi despre spiritualitatea poporului român, care este legată mai ales de viața liturgică, ce are în centru slujbele săvârșite în biserică. Alături de Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul au mai slujit preotul Ioan Forga, preotul Daniel Alin Ionică și diaconul Mihai Octavian Ilaș.

Noua biserică va fi amenajată în cadrul unui edificiu deja ridicat. „Complexul parohial din Leipzig a fost achiziționat în luna februarie 2015, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim, care a susținut cu foarte multă dăruire întregul proces de cumpărare (început în luna octombrie 2014) și amenajare a clădirilor (începută în luna februarie 2015). Din mila și cu ajutorul lui Dumnezeu, credincioșii din Leipzig speră să finalizeze în acest an renovarea acoperișului, zidirea turnului-clopotniță, instalarea sistemului de încălzire prin pardoseală și renovarea fațadei viitoarei biserici, pentru a putea cât mai curând sluji în viitorul sfânt locaș“, a declarat pr. paroh Ioan Forga.

2

Simpozion Naţional de Artă Sacră la Mănăstirea Pătrângeni

Centrul de creaţie şi cercetare continuă „Sfântul Evanghelist Luca“, al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ (UBB) din Cluj-Napoca, a organizat în perioada 5-15 august Simpozionul Naţional de Artă Sacră, cu tema „Puterea imaginii“, manifestare aflată la a X-a ediţie. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Pătrângeni, judeţul Alba.

Tema propusă, „Puterea imaginii“, readuce în atenţie ideea că arta sacră, atât cea care se adresează mediului liturgic, cât şi interpretările inspirate din Cuvântul biblic, indiferent de material, tehnică sau limbaj artistic, devin cu adevărat artă, cu o singură condiţie: să aibă puterea de a modela trăsăturile firii interioare a omului şi a-i deschide, măcar pentru o clipă, un nou orizont, conform celor precizate de iniţiatorul şi coordonatorul acestui proiect, Marius Dan Ghenescu, directorul Centrului de creaţie şi cercetare continuă „Sfântul Evanghelist Luca“ , cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a vizitat tabăra de pictură de la Mănăstirea „Buna Vestire“, Pătrângeni, în data de 13 august, prilej cu care a discutat cu participanţii la acest eveniment. Vernisajul expoziţiei a avut loc pe data de 15 august, după Sfânta Liturghie, în incinta Mănăstirii „Buna Vestire“ din Pătrângeni.

Vestitorul 7-8 - pt Tipar

Slujbă de pomenire pentru doi patriarhi vrednici

Vrednicii de pomenire Patriarhii României Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu au fost pomeniţi sâmbătă, 25 iulie, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, în cadrul unei slujbe de Parastas, informează basilica.ro. Slujba de pomenire a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Slujba Parastasului a fost săvârşită la împlinirea a 8 ani de la trecerea la cele veșni­ce a Părintelui Patriarh Teoctist Arăpaşu (30 iulie 2007) și a 29 de ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Patriarh Iustin Moisescu (31 iulie 1986). Din soborul slujitor au făcut parte: arhim. Teofil Anăstăsoaie, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte şi superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan; arhim. Clement Haralam, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale; arhim. Dimitrie Irimia, eclesiarhul Catedralei „Sfântul Spiridon“-Nou din Bucureşti, Paraclis Patriarhal; pr. Costin Spiridon, consilier patriarhal; preoţi şi diaconi slujitori la Catedrala Patriarhală.

De asemenea, la slujba de pomenire au fost prezenți preoți, monahi, monahii, precum şi credincioși din București și din țară. După slujba Parastasului, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul a evocat personalitatea celor doi vrednici de pomenire Patriarhi ai României. „Este dificil să cuprinzi numai în câteva cuvinte personalitatea complexă a acestor doi mari patriarhi. Suntem la un moment de rugăciune, un moment de comemorare în Biserică şi, dincolo de rugăciunile pe care le-am înălţat, să privim la lumina din viaţa acestor Întâistătători ai Sfintei noastre Biserici! Aceştia, cu timp şi fără timp, întâmpinând pericole nenumărate, s-au străduit să ducă corabia Bisericii prin timpuri de mare furtună şi de mare pericol către liman şi, după cum vedem, prin ajutorul şi darul lui Dumnezeu, prin solidaritatea ierarhilor şi a preoţilor, prin solidaritatea monahilor şi a credincioşilor, care au manifestat demnitate, perenitate şi rezistenţă, iată s-a reuşit încât, prin darul lui Dumnezeu, eforturile pe care ei le-au depus au rodit în Biserica aceasta. Sperăm ca rodul pe care l-au adus să se continue mai departe, rod care face din Biserica noastră una dintre cele mai frumoase şi mai dinamice Biserici ale Ortodoxiei. De aceea, privim lumina din viaţa lor, privim credinţa şi abordăm duhovniceşte toate acestea, rugându-ne lui Dumnezeu să îi odihnească în corturile drepţilor, în cetele sfinţilor, iar noi, privind la tot ceea ce a fost strădanie, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în viaţa lor, să le urmăm credinţa. Dumnezeu să îi odihnească cu sfinţii“, a spus Preasfinţia Sa. La final, a fost oficiat un Trisaghion la mormintele vrednicilor de pomenire Justin Patriarhul şi Teoctist Patriarhul. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic „Tronos“ al Catedralei Patriarhale, dirijat de arhid. Mihail Bucă.

 

Colocviu de literatură creștină al Ziarului Lumina

În perioada 3-5 iulie, Ziarul Lumina a organizat, la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci“-Caraiman din Bușteni, județul Prahova, colocviul de literatură creștină „Ridicat-am ochii mei la munți – Repere ale liricii religioase românești“. Au participat poeți și critici literari din toată țara.

În deschidere, cuvântul de binecuvântare a fost rostit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. „Văd foarte multă poezie care se inspiră din Scriptură și din tradițiile creștine ale poporului român. Există foarte multă poezie sacră, fie doxologică, psalmică, fie creată de poeți care ajung la starea de beatitudine, de inspirație, pentru a-L preamări pe Dumnezeu sub forma poeziei. Astfel, învățătura creștină pătrunde mult mai ușor și mai plăcut în sufletul oamenilor“, a arătat Preasfinția Sa. De asemenea, ierarhul a mai vorbit și despre „curajul nemaipomenit“ al poeților religioși din vremea comunismului, a căror operă a ajuns la public „fie pentru că cenzorii nu au văzut mesajul, fie pentru că ei au lăsat-o să treacă pentru că și-au dat seama că poezia de inspirație religioasă era un lucru foarte necesar sufletului acestui popor“.

Părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, directorul Pu­blicațiilor Lumina, a subliniat faptul că acest colocviu stă sub semnul Psalmului 120 – „Ridicat-am ochii mei la munți“ – și a vorbit despre „bucuria întâlnirii ce stă în prelungirea a ceea ce facem la suplimentul literar și artistic al Ziarului Lumina“.

Daniela Șontică, redactor-șef adjunct al Ziarului Lumina și coordonator al suplimentului „Lumina literară și artistică“, a făcut o scurtă prezentare a acestei publicații care apare lunar din aprilie 2014.

A fost prezent la colocviu și părintele profesor Gheorghe Holbea, prodecan la Facultatea de Teologie din București, care conduce un cenaclu literar la această facultate, unde vin atât studenți teologi, cât și studenți de la alte facultăți. Părintele a citit câteva creații ale poetului Daniel Turcea, plecat la Domnul la 33 de ani.

În partea a doua a zilei de 4 iulie, au susținut recitaluri de poezie autorii: pr. Nicolae Stoia, Elena Dulgheru, Diana Caragiu, Monica Manolachi, Adriana Bulz, Florentina Loredana Dalian, Daniela Șontică, Paul Are­tzu, Lidia Popița-Stoicescu, Carmelia Leonte, Simona Dumitrache, Daniel Drăgan, Florin Caragiu, Florin Dochia, Codruț Radi, Laurențiu-Ciprian Tudor, Sorin Lucaci, Eugenia Țarălun­gă, Emil-Iulian Sude.

Întâlnirea poeților la Mănăstirea „Sfânta Cruce“ din Bușteni a fost și prilej pentru a crea împreună o poezie, la care fiecare dintre cei prezenți a contribuit cu câte un vers.

2

Cursuri pentru obținerea gradelor profesionale în preoție la București

243 de clerici de la parohiile din cuprinsul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei au participat, în perioada 1-14 iulie, la cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie. Acestea au fost deschise miercuri, 1 iulie, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“ – Nou, Paraclis Patriarhal, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit cuvântul de binecuvântare intitulat „Formarea continuă a slujitorilor Bisericii – o necesitate misionară“, pe care îl redăm în continuare.

Mănăstire în satul natal al Patriarhului Justinian

Sâmbătă, 20 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, a pus piatra de temelie pentru cele două biserici şi pentru chiliile Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ – Sueşti, din comuna Stăneşti, județul Vâlcea, satul natal al Patriarhului Justinian Marina. Decizia de înfiinţare a unei mănăstiri în satul Suești, unde, la 22 februarie 1901, s-a născut Patriarhul Justinian Marina, a fost luată în toamna anului 2014, la inițiativa IPS Părinte Varsanufie. „Locul acesta, binecuvântat de Dumnezeu prin nașterea celui de-al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, își primește astăzi prinosul de recunoștință din partea noastră, a Bisericii și a autorităților, prin începerea lucrărilor de contrucție a mănăstirii. Născut în locul acesta, Patriarhul Justinian a binecuvântat prin viața sa aleasă atât satul natal, Biserica Ortodoxă din Vâlcea, unde a fost preot, la Băbeni și la Biserica «Sfântul Gheorghe» din Râmnicu Vâlcea, Mitropolia Moldovei și a Bucovinei, dar și întreaga Patriarhie, prin lucrarea providențială pe care a avut-o, fiind un patriarh care a dat un suflu nou Bisericii, care a apărat Biserica de puterea ciocanului și a secerii comuniste“, a spus Înaltpreasfinția Sa în cuvântul rostit cu această ocazie.

În satul Suești există o singură biserica veche, din lemn, monument istoric, construită în jurul anului 1700, la Gâlgău, în judeţul Sălaj. În anul 1939, această biserică a fost dusă în orașul Breaza, din județul Prahova, unde a stat până în anul 1950, când Patriarhul Justinian Marina a adus-o în satul său natal, Sueşti, care nu avea pe atunci biserică. A fost resfințită la 1 mai 1951 și este închinată Sfintei Cuvioase Parascheva.