Între 17 și 20 martie, Înaltprea­sfin­țitul Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei a făcut o vizită în Biserica Ortodoxă a Ciprului. Prezența Înaltprea­sfin­țitului Teofan în Cipru a fost legată de perso­na­­litatea isto­rică a Ar­hi­episcopului Ci­prian (1810-1821), care a trăit între anii 1783 şi 1802 în capitala Mol­dovei, la Iași.

 

Vizita a avut în centrul ei mani­fes­tarea cultu­ral-duhovni­cească organiza­tă sâmbătă, 18 martie 2017, cu pri­lejul împlinirii a 200 de ani de la re­no­varea de către Ar­hie­pis­co­pul Ci­prian a Bisericii Mai­ca Dom­­­nului Chryseleousa din Stro­vo­lo-Nicosia.

După sosirea sa în insula Ci­pru, Înalt­preas­fin­țitul Teofan împreună cu Prea­sfințitul Grigorie de Mesaoria, responsabilul De­par­tamentului de relații bise­ri­cești al arhiepis­co­piei, au participat la slujba Im­nului Aca­tist săvârșită în Biserica Sf. Pa­vel din Nicosia, unde slu­jește de mai mulți ani părintele Pe­­tre Ma­tei. A urmat primirea Înaltpreasfinției Sale la Reșe­dința arhiepiscopală de către Preafe­ri­cirea Sa Hrisostom al II-lea, Arhiepiscop de Noua-Jus­ti­ni­a­na și al întregului Cipru.

În dimineața zilei de 18 martie, însoțit de Preasfințitul Pă­rinte Gri­­­gorie, Înaltpreasfin­țitul Teofan a vi­zi­tat Mănăstirea Sf. Neo­fit Ză­vo­râ­tul din Pafos. Această vizită se în­scrie în cadrul unei relații du­hov­nicești pe care Mitropolia Moldo­vei și Bucovinei o are cu Mănăs­ti­rea Sf. Neofit. După cum este știut, în toam­na anului trecut, prin bu­năvoința și binecuvân­tarea Pă­rintelui Episcop Leontie, sta­rețul mănăstirii, au fost aduse la Iași spre închinare și întă­rire du­hov­nicească o parte din moaș­tele Sfân­tului Neofit. Toto­dată, a fost tradusă recent în limba ro­mână o­pera filocalică și teologică integra­lă (în cinci volume) a sfântului.

În aceeași zi, έnalt­preasfin­ția Sa a vizitat Mi­tropolia de Lima­sol. A fost în­tâmpinat de Înaltprea­sfin­țitul Părinte Atha­nasie și de un sobor de preoți și monahi. La intrarea în Catedrala Mitropo­li­ta­nă, Înalt­preasfințitul Teofan a fost în­tâmpinat, du­pă tradiția româ­neas­că, cu pâine și sare de un grup de copii români îmbrăcați în costume populare românești. A urmat o agapă frățească în timpul căreia Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a a­dresat un cuvânt de folos sufle­tesc preo­ților români ai Mitro­poliei de Limasol pre­zenți la acest moment.

În seara de 18 martie, ­Î­naltpreasfințitul Teofan a participat îm­preună cu Preafericirea Sa Hri­sostom al II-lea la manifesta­rea legată de împlinirea a 200 de ani de la res­taurarea Bise­ricii Maica Dom­nu­lui Chry­se­leo­usa. În cadrul acestui eveniment s-au evocat personalitatea și lucrarea biseri­ceas­că, pastorală, educativă și culturală a Arhiepiscopului Ci­prian, precum și legăturile pe care acesta le-a avut cu Mol­dova. În cuvântul Înalt­preasfinției Sale, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat atât relațiile istorice dintre in­sula Cipru și Moldova, cât și le­găturile dintre cele două Biserici-su­rori, exprimându-și toto­dată do­rin­ța ca aceste relații frățești să fie continuate și dezvoltate, având drept model lucrarea și colaborarea frumoasă a înain­ta­șilor noș­tri. De asemenea, Înaltpreasfințitul Teofan a transmis tuturor celor de față bi­necuvântarea și salutul în Hristos al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ma­ni­festarea s-a încheiat cu inaugurarea unei expoziții de icoane și obiecte bisericești, cele mai multe dintre ele fiind donații pe care Arhiepiscopul Ciprian le-a fă­cut Bisericii Maica Domnului Chry­seleousa.

În ziua de 19 martie, în Du­mi­nica a III-a din Postul Paștilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a slujit Sfânta Liturghie în Bise­ri­ca Maicii Domnului Chryse­le­ou­sa, împreu­nă  cu înaltpreasfin­ți­tul Pă­rin­te ­A­tha­nasie de Li­masol, cu Prea­sfințitul Părinte Epifanie de Li­dras și stareț al sfintei Mă­năs­tiri Ma­cheras și cu Prea­sfin­țitul Pă­rinte Gri­go­rie de Mesaoria, în­conjurați de un sobor de preoți și dia­coni. La slujbă au participat mai mulți credin­cioși, o parte dintre ei fiind români stabiliți în insulă. La sfârșitul Sfintei Litur­ghii, Înaltpreasfințitul Teofan a ținut cuvântul de învăță­tură în care a vorbit despre purtarea cru­cii ca taină a vieții creștine, despre viața de cru­ce și de răs­tignire a Arhie­pisco­pu­lui Ci­prian, deslu­șind totodată mai multe sensuri duhov­ni­cești și teologice ale Sfin­tei Cruci. În a doua parte a aceleiași zile, mitropolitul român a vizitat Mănăstirea Sfân­tul Iraclidie, ucenic al Aposto­lului Barnaba și primul episcop al Ciprului, precum și Mănăs­tirea Macheras, va­tră monahală de mai bine de opt veacuri și mănăstirea de me­tanie a Ar­hiepiscopului Ciprian.

Prezența Înaltpreasfin­țitului Teofan în Cipru s-a în­cheiat luni, 20 martie, cu vizi­ta­rea Reprezentan­ței Sfântului Mor­mânt din Ni­cosia și a delegatului ei, Înaltprea­sfin­țitul ­Pă­rin­te Timotei de Bostroi.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter