Vizită românească în Cipru

Între 17 și 20 martie, Înaltprea­sfin­țitul Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei a făcut o vizită în Biserica Ortodoxă a Ciprului. Prezența Înaltprea­sfin­țitului Teofan în Cipru a fost legată de perso­na­­litatea isto­rică a Ar­hi­episcopului Ci­prian (1810-1821), care a trăit între anii 1783 şi 1802 în capitala Mol­dovei, la Iași.

 

Vizita a avut în centrul ei mani­fes­tarea cultu­ral-duhovni­cească organiza­tă sâmbătă, 18 martie 2017, cu pri­lejul împlinirii a 200 de ani de la re­no­varea de către Ar­hie­pis­co­pul Ci­prian a Bisericii Mai­ca Dom­­­nului Chryseleousa din Stro­vo­lo-Nicosia.

După sosirea sa în insula Ci­pru, Înalt­preas­fin­țitul Teofan împreună cu Prea­sfințitul Grigorie de Mesaoria, responsabilul De­par­tamentului de relații bise­ri­cești al arhiepis­co­piei, au participat la slujba Im­nului Aca­tist săvârșită în Biserica Sf. Pa­vel din Nicosia, unde slu­jește de mai mulți ani părintele Pe­­tre Ma­tei. A urmat primirea Înaltpreasfinției Sale la Reșe­dința arhiepiscopală de către Preafe­ri­cirea Sa Hrisostom al II-lea, Arhiepiscop de Noua-Jus­ti­ni­a­na și al întregului Cipru.

În dimineața zilei de 18 martie, însoțit de Preasfințitul Pă­rinte Gri­­­gorie, Înaltpreasfin­țitul Teofan a vi­zi­tat Mănăstirea Sf. Neo­fit Ză­vo­râ­tul din Pafos. Această vizită se în­scrie în cadrul unei relații du­hov­nicești pe care Mitropolia Moldo­vei și Bucovinei o are cu Mănăs­ti­rea Sf. Neofit. După cum este știut, în toam­na anului trecut, prin bu­năvoința și binecuvân­tarea Pă­rintelui Episcop Leontie, sta­rețul mănăstirii, au fost aduse la Iași spre închinare și întă­rire du­hov­nicească o parte din moaș­tele Sfân­tului Neofit. Toto­dată, a fost tradusă recent în limba ro­mână o­pera filocalică și teologică integra­lă (în cinci volume) a sfântului.

În aceeași zi, έnalt­preasfin­ția Sa a vizitat Mi­tropolia de Lima­sol. A fost în­tâmpinat de Înaltprea­sfin­țitul Părinte Atha­nasie și de un sobor de preoți și monahi. La intrarea în Catedrala Mitropo­li­ta­nă, Înalt­preasfințitul Teofan a fost în­tâmpinat, du­pă tradiția româ­neas­că, cu pâine și sare de un grup de copii români îmbrăcați în costume populare românești. A urmat o agapă frățească în timpul căreia Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a a­dresat un cuvânt de folos sufle­tesc preo­ților români ai Mitro­poliei de Limasol pre­zenți la acest moment.

În seara de 18 martie, ­Î­naltpreasfințitul Teofan a participat îm­preună cu Preafericirea Sa Hri­sostom al II-lea la manifesta­rea legată de împlinirea a 200 de ani de la res­taurarea Bise­ricii Maica Dom­nu­lui Chry­se­leo­usa. În cadrul acestui eveniment s-au evocat personalitatea și lucrarea biseri­ceas­că, pastorală, educativă și culturală a Arhiepiscopului Ci­prian, precum și legăturile pe care acesta le-a avut cu Mol­dova. În cuvântul Înalt­preasfinției Sale, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat atât relațiile istorice dintre in­sula Cipru și Moldova, cât și le­găturile dintre cele două Biserici-su­rori, exprimându-și toto­dată do­rin­ța ca aceste relații frățești să fie continuate și dezvoltate, având drept model lucrarea și colaborarea frumoasă a înain­ta­șilor noș­tri. De asemenea, Înaltpreasfințitul Teofan a transmis tuturor celor de față bi­necuvântarea și salutul în Hristos al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ma­ni­festarea s-a încheiat cu inaugurarea unei expoziții de icoane și obiecte bisericești, cele mai multe dintre ele fiind donații pe care Arhiepiscopul Ciprian le-a fă­cut Bisericii Maica Domnului Chry­seleousa.

În ziua de 19 martie, în Du­mi­nica a III-a din Postul Paștilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a slujit Sfânta Liturghie în Bise­ri­ca Maicii Domnului Chryse­le­ou­sa, împreu­nă  cu înaltpreasfin­ți­tul Pă­rin­te ­A­tha­nasie de Li­masol, cu Prea­sfințitul Părinte Epifanie de Li­dras și stareț al sfintei Mă­năs­tiri Ma­cheras și cu Prea­sfin­țitul Pă­rinte Gri­go­rie de Mesaoria, în­conjurați de un sobor de preoți și dia­coni. La slujbă au participat mai mulți credin­cioși, o parte dintre ei fiind români stabiliți în insulă. La sfârșitul Sfintei Litur­ghii, Înaltpreasfințitul Teofan a ținut cuvântul de învăță­tură în care a vorbit despre purtarea cru­cii ca taină a vieții creștine, despre viața de cru­ce și de răs­tignire a Arhie­pisco­pu­lui Ci­prian, deslu­șind totodată mai multe sensuri duhov­ni­cești și teologice ale Sfin­tei Cruci. În a doua parte a aceleiași zile, mitropolitul român a vizitat Mănăstirea Sfân­tul Iraclidie, ucenic al Aposto­lului Barnaba și primul episcop al Ciprului, precum și Mănăs­tirea Macheras, va­tră monahală de mai bine de opt veacuri și mănăstirea de me­tanie a Ar­hiepiscopului Ciprian.

Prezența Înaltpreasfin­țitului Teofan în Cipru s-a în­cheiat luni, 20 martie, cu vizi­ta­rea Reprezentan­ței Sfântului Mor­mânt din Ni­cosia și a delegatului ei, Înaltprea­sfin­țitul ­Pă­rin­te Timotei de Bostroi.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns