Cooperare în domeniul social-filantropic

La Palatul Patriarhiei a avut loc marți, 8 ianuarie 2008, întrunirea primei şedinţe de lucru din acest an a Comisiei Mixte Guvern-Patriarhie, formată din reprezentanţi ai Guvernului României şi ai Bisericii Ortodoxe Române. Şedinţa a fost co-prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, alături de dl Mihai Alexandru Voicu, ministru delegat pentru relaţia cu Parlamentul.

 

Implicarea Bisericii în asistența socială este deodată o vocație spirituală și o necesitate practică. Opera socială a Bisericii derivă din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toți oamenii și din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă şi jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Aşa se explică mulţimea instituţiilor de binefacere sau asistență socială înființate sau patronate de Biserică de-a lungul secolelor, adesea cu sprijinul împăraţilor, regilor și domnitorilor creștini, dar și cu sprijinul tuturor celor milostivi şi darnici.

 

Semnarea Protocolului de cooperare în domeniul incluziunii sociale între Stat şi Biserică, București, 2 octombrie 2007 / The signing of the Protocol of Cooperation in the Area of Social
Inclusion between State and Church, Bucharest, 2 October 2007

 

Palatul Patriarhiei, 8 ianuarie 2008 / The Patriarchal Palace, 8 January 2008

 

Protocolul privind parteneriatul de „Asistenţă Medicală şi Spirituală“ între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii Publice, semnat, joi, 24 iulie 2008, în Salonul Sfinților Români din Reședința Patriarhală, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi ministrul Eugen Nicolăescu, s-a încheiat în scopul reglementării acţiunilor de cooperare în domeniul asistenţei medicale, precum şi pentru dezvoltarea unei comunităţi sănătoase din punct de vedere fizic, psihic, social şi spiritual.

 

În ziua de 13 mai 2013, la Palatul Patriarhiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și domnul ministru Daniel Constantin au semnat Protocolul de colaborare între Patriarhia Română și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru promovarea satului românesc.

 

 

 

În Salonul „Teoctist Patriarhul“ din cadrul Reşedinţei Patriarhale, Prea­fericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a primit miercuri, 10 februarie 2016, vizita unor reprezentanţi ai Carrefour România. Evenimentul a marcat extinderea la nivel naţional a programului social-filantropic Masa Bucuriei.

 

 

 

Patriarhia Română a donat dispozitive medicale pentru 20 de spitale din țară

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit miercuri, 9 august 2017, 20 de dispozitive medicale de uz pediatric mai multor unităţi medicale din ţară. Fondurile necesare achiziţionării aparatelor de ultimă generație, aproximativ 65.000 de euro, au fost strânse de voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii ­Neamului. Patriarhul României i-a felicitat pe donatori și a subliniat necesitatea investiției.

Ne bucurăm că acești credincioși care vin să se roage, să caute sănătatea sufletească prin rugăciune, spovedanie și împărtășire la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului se ocupă și de sănătatea trupească a celor care sunt bolnavi. Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Nea­mului, coordonați de părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, au mai ajutat și alte unități spitalicești, dar mai mult prin București. Acum, multe din aceste unități se află în provincie. Darul Sfânt al vieții trebuie păstrat și cultivat, făcut roditor potrivit voii lui Dumnezeu. Considerăm că știința medicală împreună cu rugăciunea ajută foarte mult în spitalele noastre, și mai ales în spitalele pentru copii. Sunt o mulțime de copii care suferă și au nevoie de îngrijire, iar aparatura medicală performantă îi ajută mult pe medici.

 

Coordonarea activității social-filantropice din întreaga Patriarhie

Patriarhul Bisericii noastre s-a întâlnit cu coordonatorii eparhiali ai sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor din Patriarhia Română în mai multe rânduri: marți, 11 decembrie 2007, vineri, 15 martie 2013 şi vineri, 8 mai 2015.

 

De la început, orice lucrare, orice program social-filantropic trebuie să aibă şi un caracter moral, educaţional. Cei care sunt beneficiari trebuie învăţaţi să mulţumească. Trebuie să îi învăţăm pe cei ajutoraţi să mulţumească lui Dumnezeu, să mulţumească sponsorilor şi celor care au lucrat. La rândul lor, din puţinul lor şi din puţina energie care a mai rămas să ajute şi ei pe alţii. Atunci este o lucrare filantropică cu adevărat creştin-ortodoxă când are şi o dimensiune educaţională. Lucrarea trebuie să fie calitativă şi să fie folosită ca beneficiarii să devină şi ei câtuşi de puţin lucrători ai operei social-filantropice. Dacă nu pot prin ­daruri materiale, cel puţin printr-un sfat bun şi prin rugăciune.

Trebuie întotdeauna să nu despărțim ca ortodocși opera social-filantropică de opera pastoral-socială, deoarece riscăm un fel de umanism secularizat și un fel de lucrare umanitară care uită că omul este ființă creată după chipul lui Dumnezeu și are în el sădit dorul veșniciei, aspirația la viața eternă. Lucrarea aceasta este egală cu Sfânta Liturghie. Este Liturghia Altarului și Liturghia fratelui sau a semenului în nevoi, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Cinstim pe Hristos din Potir și trecem cu vederea, disprețuim pe Hristos Care se află în cel sărac. Avem această conștiință eclesial-social-filantropică, nu doar una umanitară, și aveți bucuria mare că atunci când aduceți bucurie cuiva, bucuria lui se reflectă în bucuria celui care a făcut un bine. Este un schimb de bucurie. Noi producem bucurie și, când omul se bucură de fapta de milostenie pe care am făcut-o noi, noi ne bucurăm de bucuria lui.

 

Dezbatere în domeniul social-filantropic

Deschiderea simpozionului internaţional de teologie „Taina Sfântului Maslu şi ­îngrijirea bolnavilor”, desfăşurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“, a fost făcută miercuri, 15 mai 2012, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, prin lectura cuvântului inti­tulat Sfântul Maslu – Taina însă­nătoșirii trupești și sufletești.

 


Într-o lume marcată de boală și suferință, Biserica este chemată să-și manifeste puterea tămăduitoare sacramentală, împărtășită ei prin Duhul Sfânt de Hristos Domnul, Vindecătorul sufletelor și al trupurilor, spre alinarea suferințelor trupești și sufletești ale oamenilor bolnavi.

 

 

Binecuvântare patriarhală pentru ostenitorii din domeniul social-filantropic

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit în ziua de 28 septembrie 2012 dlui prof. dr. Irinel Popescu și dlui prof. dr. Mihai Lucan cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române, Crucea Patriarhală. Decorația le-a fost înmânată în semn de apreciere în slujirea aproapelui.

Binecuvântare patriarhală pentru voluntarii Crucii Roşii şi membrii AMFOR, 28 octombrie 2013 / Patriarchal blessing for the Red Cross volunteers and
members of AMFOR, 28 October 2013

 


 

 

 

 

 

Crucea Patriarhală, Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ și Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu“ pentru 19 medici din întreaga țară, 13 octombrie 2015 / 19 medical doctors from across the country receive: the Patriarchal Cross, „The Order of the Holy Emperors Constantine and Helen“, and „The Order of the Cross of Maria Brancoveanu“, 13 October 2015

 

 

 

 

 

Distincții pentru voluntarii implicați în Campania Patriarhiei Române „Sănătate pentru Sate”, 15 octombrie 2016 / Distinctions for the volunteers involved in the „Good Health for Villages“ Campaign of the Romanian Patriarchate, 15 October 2016

 

 

 

 

Centrul cultural-misionar „Familia“ al Patriarhiei Române

 Patriarhul României a binecuvântat lucrările de la Centrul cultural-misionar „Familia“ din Casa „Sfântul Pantelimon“ a Patriarhiei Române, Pantelimon, judeţul Ilfov, 28 octombrie 2014.

Un nou corp de clădire din cadrul Centrului cultural-misionar „Familia” al Patriarhiei Române, din oraşul Pantelimon, județul Ilfov, a fost inaugurat şi binecuvântat luni, 6 iunie 2016. Slujba de binecuvântare a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în prezenţa ierarhilor membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a invitaţilor şi binefăcătorilor.

 

Liturgy should not be detached
from Philanthropy, nor Philanthropy from Liturgy

Cooperation in the Area
of Social Philanthropy

On Tuesday, 8 January 2008, the Joint Governmental-Patriarchal Commission held its first meeting of the year at the Patriarchal Palace. The meeting was co-chaired by His Beatitude Daniel who was at the time locum tenens of the Metropolitan See of Moldova and Bucovina, and by Mr Mihai Alexandru Voicu, the Government Minister for Parliamentary Affairs.

 

The involvement of the Church in social assistance is, at the same time, a spiritual vocation and a practical necessity. The social work of the Church stems from Christ’s Gospel of love for all people and from the Divine Liturgy, in which the merciful and sacrificial love of Christ for the salvation of mankind is celebrated. This explains the multitude of charitable or social assistance institutions founded or supported by the Church over the centuries, often with support from Christian emperors, kings or rulers, but also with the support of all those of a compassionate and generous disposition.

 

In an act of collaboration between the Romanian Patriarchate and the Ministry of Public Health, the joint Protocol for „Medical and Spiritual Assistance ­Partnership“ was signed on Thursday, 24 July 2008 in the Hall of Romanian Saints of the Patriarchal Residence by His Beatitude Patriarch Daniel and Mr Eugen Nicolaescu, the Public Health Minister. The purpose of the Protocol is to create a framework of engagement and cooperation in the area of medical assistance, as well as to foster the development of a healthy community physically, psychologically, socially, and spiritually.

On 13 May 2013, at the Patriarchal Palace, His Beatitude Daniel and
Mr Daniel Constantin, the Minister of Agriculture, signed the Collaboration Protocol between the Romanian Patriarchate and the Ministry of
Agriculture and Rural Development on Promoting the Romanian Village.

On Wednesday, 10 February 2016, His Beatitude Daniel, the Patriarch of Romania, received several representatives of Carrefour Romania at the „Patriarch Teoctist“ Hall of the Patriarchal Residence. The event was occasioned by the nation-wide expansion of the Meal of Joy
social-philanthropic programme.

 

The Romanian Patriarchate donates medical equipment to 20 hospitals from across the country

On Wednesday, 9 August 2017, His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, donated 20 pieces of medical equipment for paediatric use to several health care institutions from across the country. The funds required to acquire this cutting-edge equipment, approximately EUR 65.000, were raised by the volunteers of the Chapel of the Cathedral of National Salvation. His Beatitude congratulated those who donated the funds and highlighted how necessary an investment this was.

 

We are delighted that the faithful who gather at the Chapel of the Cathedral of National Salvation to pray and to seek spiritual healing through prayer, confession and communion, also look out for the physi­cal healing of those who are sick. The volunteers of the Chapel of the Cathedral of National Salvation, led by Father Archimandrite Ciprian Grădinaru, have assisted various health care institutions, primarily in Bucharest. On this occasion, however, many of these insti­tutions are from outside of the capital. The holy gift of life has to be preserved and nurtured. It has to bear fruit according to God’s will. We believe that medical science joined with prayer is immensely ­helpful in our hospitals, especially in children’s hospitals. There are many children who suffer and are in need of care, and having access to top medical equipment enables doctors to better provide that care.

 

The Coordination of Social Philanthropy across the Patriarchate

The Patriarch of our Church met with the eparchial coordinators of the social-philanthropic departments from across the Romanian Patriarchate on several occasions: Tuesday, 11 December 2007, Friday, 15 March 2013, and Friday, 8 May 2015.

 

From the very beginning, any endeavour, any social-philanthropic programme should ­also have a moral and educational component. Those who receive help ought to learn how to give thanks. We have to teach beneficiaries to give thanks to God, to donors, and to the workers. In turn, they should be able to help others, even when they are short of ­resources and energy. The sign of a truly Christian-Orthodox philanthropic activity is its ­educational component. The work should focus on quality and on helping the beneficiaries to themselves become co-workers in philanthropic action – if not by way of ­material gifts, then by good council and prayer.

As Orthodox, we should never separate social philanthropy from pastoral care; otherwise we run the risk of engaging in a form of secularised humanism and a type of humanitarian activity that forgets that man is a being created in God’s image and that he has implanted within the longing for infinity, the aspiration for eternal life. This kind of work is equivalent to the Divine Liturgy. There ­exists the Liturgy of the Altar and the Liturgy of the Brother or of one’s destitute neighbour, as Saint John Chrysostom tells us. We honour the Christ in the Chalice but we ignore, we despise the Christ present in the poor person. We ought to have this ecclesial, social and philanthropic consciousness not just a humanitarian one. We rejoice immensely when we bring joy to someone and, in turn, their joy is reflected in the joy of the ­benefactor. It is an exchange of joy. We bring joy and, when ­someone rejoices in our charity, we rejoice in their joy.

 

Conference in the field of social philanthropy

On 15 May 2012, His Beatitude Patriarch Daniel opened the international theolo­gical symposium „The Sacrament of Holy Unction and the Care of the Sick“, hosted in the ­„Patriarch Teoctist“ Aula Magna Hall, by delivering a lecture entitled Holy Unction – The Sacrament of Physical and Spiritual Healing.

 

In a world marred by sickness and suffering, the Church is called to manifest her sacramental healing power, imparted to her, through the Holy Spirit, by our Lord Jesus Christ, who is the Physician of our souls and bodies. This power was given to the Church for the soothing of the bodily and spiritual ailments of people.

 

Patriarchal Blessing for those working in the field of social philanthropy

On 28 September 2012, His Beatitude Patriarch Daniel offered Professor Doctor Irinel Popescu and Professor Doctor Mihai Lucan the Patriarchal Cross, the highest distinction of the Romanian Orthodox Church. The distinction was awarded in recognition of their service to their fellow man.

 

„The Family“ Cultural-Missionary
Centre of the Romanian Patriarchate

On 28 October 2014, His Beatitude Daniel, Patriarch of Romania, blessed „The Family“ cultural-missionary centre hosted in „Saint Pantelimon“ House, Ilfov County.

On Monday, 6 June 2016, a new unit of „The Family“ Cultural-Missionary Centre building complex, located in Pantelimon City, was inaugurated and blessed. His Beatitude Patriarch Daniel celebrated the service of blessing in the presence of several hierarchs, members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, as well as of other guests and donors.

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter