În ziua de 21 aprilie 2017, pr. dr. Viorel Ioniță, fost profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București și fost secretar general interimar al Conferinței Bisericilor Europene, a fost omagiat de Biserica Evanghelică din Germania pentru întreaga sa activitate depusă în slujba dialogului și cooperării între Bisericile creștine de pe continentul european.

Ceremonia s-a des­fășu­rat în orașul universitar Erlangen, fiind organizată de Institutul pentru Istoria și Teologia Răsăritului Creștin al Departamentului de Teologie din Facultatea de Filosofie a Uni­versității Erlangen-Nürn­berg și de Biserica Evanghelică din Germania, în cadrul Simpozionului `Erm­i­neutică și Ermineuți. 100 de ani de la nașterea lui Fairy von ­Lilienfeld”.

Cuvântul de cinstire și apreciere pentru părintele profesor Viorel Ioniță a fost susținut de prof. dr. Martin Ilert, care a dat citire mai întâi unei scrisori oficiale din partea Bisericii Evanghelice din Germania. În această scrisoare este apreciată activitatea didactică de profesor universitar a celui omagiat, dar și cea desfășurată pentru Conferința Bisericilor Europene și în cadrul dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română și Bise­rica Evanghelică din Germania. Au fost evidențiate, între altele, expertiza teologică excep­țională a părintelui profesor și spiritul deschis al acestuia pentru dialogul cu alte culturi teologice, dar și rolul însemnat jucat pentru pregătirea documentelor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din insula Creta din ­anul 2016. Prof. dr. Martin Ilert a evidențiat în laudatio modul excepțional în care părintele profesor reu­șește să mijlocească noțiunile și termenii teologiei ortodoxe în dialogul cu alți creștini, dar și în mai multe limbi străine, arătând o cunoaștere excelentă a acestora. Oratorul a evidențiat faptul că părintele profesor Viorel Ioniță nu a făcut niciodată rabat cu nimic de la tradiția ortodoxă, pe care o reprezintă cu curaj și demnitate pretutindeni în lume.

La ceremonie au participat IPS Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, repre­zentanți ai altor Bise­rici Ortodoxe surori și profesori universitari specialiști în dialogul cu Ortodoxia din multe univer­sități germane. Au fost pre­zenți, de asemenea, pr. prof. dr. Nicolae Chifăr, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, precum și pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu și subsemnatul, reprezentând Facultatea de Teologie Ortodoxă a Univer­sității din Bucu­rești, ucenici direcți ai părintelui Viorel Ioniță.

În finalul ceremoniei de cinstire, părintele profesor Viorel Ioniță a prezentat o prelegere în care a realizat o evaluare teologică a dialogului dintre Biserica Orto­doxă Română și Biserica Evan­ghelică din Germania, ară­tând acordurile teologice obținute, dar și aspectele teologice rămase ­deschise pentru urmă­toarele runde de dialog.

În ultimii ani, părintele profesor a fost implicat foarte mult în dialogul panortodox, fiind membru al delegației Bisericii Ortodoxe Române (începând din vara anului 2009 și până în prezent) la toate întrunirile de pregătire a Sfântului și Marelui Sinod al Bise­ricii Ortodoxe, care a avut loc în iunie 2016 la Academia Teologică din Creta.

Pentru contribuția adusă la redactarea documentelor pregă­titoare, la Sfântul și Marele Sinod Ortodox din Creta a fost delegat de Sfântul Sinod al Bi­sericii Ortodoxe Române în cali­tate de consultant al delegației ­oficiale a Bisericii noastre. După revenirea din Creta, părintele profesor a mediatizat documentele, deciziile, dar și atmosfera deo­sebită în care s-au desfășurat lucrările sinodului. Astăzi, pă­rintele profesor Viorel Ioniță trăiește la Geneva împreună cu familia. Cu toate acestea, a rămas foarte legat de România și de locurile natale.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter