Mesaje ale întâistătătorilor ortodocși

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a Preafericitului Părinte Daniel, întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe surori au transmis mesaje de felicitare

 

Preafericirea Voastră,

Iubit frate întru Hristos și coliturghisitor,

Vă felicit cordial cu ocazia celei de-a 10-a sărbătoriri a întronizării patriarhale.

Conducând Biserica Ortodoxă Română, care v-a fost încredințată, împliniți „cu dragoste și cu duhul blândeții” (1 Corinteni 4, 21) slujirea de Întâistătător care v-a fost rânduită și aceasta se poate vedea prin multe împliniri folositoare. Cuvântul Preafericirii Voastre, plin de putere evanghelică, îi inspiră pe ierarhi, cler și păstoriți către o lucrare permanentă în ogorul lui Hristos, iar credința „să crească și dragostea dintre toți să prisosească” (2 Tesaloniceni 1, 3).

Vă doresc ajutor de la Dumnezeu în slujirea patriarhală, tărie duhovnicească și forță fizică întru mulți ani.

Cu frățească dragoste întru Domnul,

† Kiril

Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii

(Traducere: Preot Eugeniu Rogoti)

 

Preafericitului Părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Ungrovlahiei, Locțiitorul Tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iubitului nostru frate în Domnul și coliturghisitor al Smereniei Noastre, îmbrățișare sfântă în Hristos Iisus.

Sionul cel Sfânt, Biserica Sfintelor Locuri, dimpreună cu cinstita obște a Sfântului Mormânt se bucură în mod deosebit, participând prin această scrisoare a noastră frățească la manifestările festive ale Patriarhiei Române cu prilejul împlinirii a 10 ani de păstorire patriarhală cu reușite și roade a Preafericirii Voastre celei mult iubite și alese.

Izvorul acestei bucurii pentru Maica tuturor Bisericilor este faptul că sora ei, Biserica Ortodoxă Autocefală a României, trecând prin foc și prin sabie și arătând cuvioși mucenici și noi mucenici, a ajuns la odihnă și a arătat un astfel de păstor, distins printr-o pregătire și educație teologică ortodoxă desăvârșită și o participare activă la dialogurile interortodoxe și intercreștine, încă din zilele slujirii sale mitropolitane în de Dumnezeu păzita Mitropolie a Iașilor, leagănul culturii române și loc al activității pastorale în duh de frățietate ortodoxă a vrednicilor de pomenire predecesorilor noștri, în special a Patriarhilor Dositei și Hrisant ai Ierusalimului.

Pornind din această însemnată mitropolie istorică, Preafericirea Voastră ați ajuns la înălțimea scaunului patriarhal din București, fiind ales după vrednicie cel de-al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale a României, așezat de Dumnezeu ca făclia în sfeșnic, pentru ca lumina chipului Domnului nostru Iisus Hristos și a Evangheliei Sale să strălucească și să călăuzească poporul român ortodox, pentru a-și păstra identitatea ortodoxă română și tradițiile sale populare și să-l însuflețească din râurile pururea vii ale credinței ortodoxe.

Urmând acestei chemări, Preafericirea Voastră, chiar de la început ați avut inițiative și le-ați dus la îndeplinire, confirmând vrednicia alegerii patriarhale.

Dintre aceste multe inițiative sunt vrednice de menționat formarea teologică ortodoxă a clerului în școlile teologice din România, transmiterea continuă a cuvântului dumnezeiesc prin intermediul mijloacelor digitale de comunicare ale Bisericii Române, găzduirea tinerilor din țările ortodoxe în Biserica Română, reeditări ale Sfintei Scripturi în limba română, publicarea scrierilor patristice, în special a Filocaliei și a lucrărilor distinsului teolog ortodox român, pr. Stăniloae, înființarea de instituții filantropice pentru îngrijirea săracilor și a bătrânilor, sprijinirea instituției familiei, constituirea și organizarea sfintelor mănăstiri pentru trăirea idealului monahal, inițierea și cultivarea unor relații bune de comuniune în Hristos cu Bisericile Ortodoxe surori și refacerea acestora cu Biserica noastră a Sionului, care a fost urmată de vizita noastră irenică în Patriarhia României din anul mântuirii 2014, precum și cooperarea noastră cu Preafericirea Voastră la Marele Sinod al Ortodoxiei din Creta, la care a fost foarte importantă și foarte apreciată contribuția Preafericirii Voastre prin observațiile precise.

Felicitându-vă pentru cele selecționate mai sus după vrednicie, dar și pentru altele, „despre care timpul nu ne ajunge ca să vorbim” (Evrei 11, 32), vă dorim bogată întărire și putere de sus, întru cât mai mulți, buni și excelenți ani, întru bună rodire a bunelor lucrări plăcute lui Dumnezeu spre folosul și mântuirea poporului ortodox român și slava Dumnezeului nostru slăvit în Treime.

Pe lângă acestea, dorindu-vă har deplin și binecuvântarea Preasfântului și de viață dătătorului Mormânt, vă îmbrățișăm cu sărutare sfântă și rămânem,

Al Preafericirii Voastre, iubit frate în Hristos,

† Teofil al III-lea

Patriarhul Ierusalimului

(Traducere: Aurelian Nicolae Iftimiu)

 

 

 

Preafericirea Voastră,

Iubite frate și împreună slujitor al Sfintelor Taine,

Hristos este în mijlocul nostru!

Cu dragoste în Hristos, Vă îmbrățișăm, mulțumindu-I pentru binecuvântările și bunătățile revărsate asupra Bisericii noastre Ortodoxe de pretutindeni, care, în cele mai grele încercări, a păstrat credința apostolică neschimbată.

Biserica Ortodoxă Română și celelalte Biserici Ortodoxe surori care s-au aflat sub regimul comunist au fost întotdeauna purtătoare adevărate ale dreptei credințe, devenind un model pentru noi, prin organizarea și funcționarea lor în toate aspectele pastorale, învățătorești și sfințitoare.

Inițiativa declarării anului 2017 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An comemorativ al Patriarhului Justinian și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului reprezintă pentru noi un semn viu și de mare valoare, de cinstire a memoriei mărturisitorilor și a apărătorilor Ortodoxiei, care au trăit viața lor împletită cu dragostea fierbinte pentru Hristos, jertfindu-se pentru păstrarea dreptei credințe.

Lupta și slujirea Patriarhului Justinian și a celorlalți mărturisitori ortodocși împotriva puterii ateisto-comuniste vor rămâne un model demn de urmat pentru generațiile viitoare.

Prezenta întâlnire de la București a întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori (cu prilejul evenimentelor dedicate sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Catedralei Patriarhale și al Bucureștilor), care au suferit în timpul prigoanei comuniste, este o mărturie vie a continuității slujirii lor, pentru care Vă adresăm urările noastre de succes și bună sporire.

Cei 10 ani de păstorire ai Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, plini de activități sociale, teologice și pastorale, cu roade duhovnicești, au îmbogățit tezaurul spiritual al întregii Ortodoxii. Vă felicităm, înălțând rugăciunile noastre Bunului Dumnezeu ca să Vă dăruiască o pastorație cât mai rodnică și bogată în împliniri pentru păstrarea credinței și apărarea Ortodoxiei, întru mulți și fericiți ani.

Al Preafericirii Voastre frate în Domnul,

† Ioan al X-lea,

Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient

 

 

Preafericirea Voastră,

În numele Bisericii Ortodoxe a Georgiei și în numele meu, personal, vă felicit din toată inima cu ocazia celei de-a 10-a sărbătoriri a întronizării voastre.

Fie ca Dumnezeu să vă dăruiască harul Său și să vă ajute în greaua, dar onoranta responsabilitate pe care ați împlinit-o neobosit atâția ani, în aceste vremuri dificile și complicate.

Fie ca Domnul să vă dăruiască multă sănătate, mulți ani și ajutorul Său pentru binele țării voastre și al Bisericii.

Cu dragoste frățească în Hristos,

† Ilie al II-lea

Patriarhul Catholicos al Întregii Georgii

 

 

Preafericirea Voastră,

Cu prilejul celei de-a 10-a sărbătoriri a întronizării Voastre ca Patriarh al României, Vă transmit din inimă cele mai bune urări fraterne și felicitări.

Fie ca Domnul cel Preamilostiv să dăruiască Preafericirii Voastre multă sănătate și harul Său ca slujirea Voastră să fie încununată cu mari realizări pentru bunăstarea Bisericii Ortodoxe Române și a națiunii române.

Întru mulți ani!

† Sava

Mitropolitul Ortodox al Varșoviei 
și al Întregii Polonii

 

 

Preafericirea Voastră,

Iubit frate și coslujitor în Domnul,

În numele Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei și din Slovacia, al ierarhilor, clericilor și credincioșilor și în numele meu, personal, permiteți să vă felicit din inimă la cea de-a 10-a sărbătorire a alegerii și întronizării Preafericirii Voastre ca Patriarh al României.

Conform tradiției, Sfântul Apostol Andrei și ucenicii Sfântului Apostol Pavel au predicat pe teritoriul actual al României. Inspirați de Sfântul Duhul, aceștia au semănat semințele credinței creștine folosind puterea cuvântului lor. Mai mult, această sămânță „a căzut în pământ bun și a rodit”. Sub purtarea de grijă a Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română a cunoscut o creștere și dezvoltare rapidă. Un număr din ce în ce mai mare de tineri vin tot mai mult la Dumnezeu și primesc Taina Sfântului Botez.

Îngăduiți-mi să vă urez, Preafericirea Voastră, să aveți multă putere în Duhul Sfânt pentru a sluji Biserica română și poporul român pentru mulți și rodnici ani.

† Rastislav

Arhiepiscop de Presov,

Mitropolitul Ţinuturilor Cehiei și Slovaciei

 

Preafericirea Voastră,

Iubit frate întru Hristos și coliturghisitor,

Vă felicit cordial cu ocazia celei de-a 10-a sărbătoriri a întronizării patriarhale.

Conducând Biserica Ortodoxă Română, care v-a fost încredințată, împliniți „cu dragoste și cu duhul blândeții” (1 Corinteni 4, 21) slujirea de Întâistătător care v-a fost rânduită și aceasta se poate vedea prin multe împliniri folositoare. Cuvântul Preafericirii Voastre, plin de putere evanghelică, îi inspiră pe ierarhi, cler și păstoriți către o lucrare permanentă în ogorul lui Hristos, iar credința „să crească și dragostea dintre toți să prisosească” (2 Tesaloniceni 1, 3).

Vă doresc ajutor de la Dumnezeu în slujirea patriarhală, tărie duhovnicească și forță fizică întru mulți ani.

Cu frățească dragoste întru Domnul,

† Kiril

Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii

(Traducere: Preot Eugeniu Rogoti)

 

Preafericitului Părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Ungrovlahiei, Locțiitorul Tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iubitului nostru frate în Domnul și coliturghisitor al Smereniei Noastre, îmbrățișare sfântă în Hristos Iisus.

Sionul cel Sfânt, Biserica Sfintelor Locuri, dimpreună cu cinstita obște a Sfântului Mormânt se bucură în mod deosebit, participând prin această scrisoare a noastră frățească la manifestările festive ale Patriarhiei Române cu prilejul împlinirii a 10 ani de păstorire patriarhală cu reușite și roade a Preafericirii Voastre celei mult iubite și alese.

Izvorul acestei bucurii pentru Maica tuturor Bisericilor este faptul că sora ei, Biserica Ortodoxă Autocefală a României, trecând prin foc și prin sabie și arătând cuvioși mucenici și noi mucenici, a ajuns la odihnă și a arătat un astfel de păstor, distins printr-o pregătire și educație teologică ortodoxă desăvârșită și o participare activă la dialogurile interortodoxe și intercreștine, încă din zilele slujirii sale mitropolitane în de Dumnezeu păzita Mitropolie a Iașilor, leagănul culturii române și loc al activității pastorale în duh de frățietate ortodoxă a vrednicilor de pomenire predecesorilor noștri, în special a Patriarhilor Dositei și Hrisant ai Ierusalimului.

Pornind din această însemnată mitropolie istorică, Preafericirea Voastră ați ajuns la înălțimea scaunului patriarhal din București, fiind ales după vrednicie cel de-al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale a României, așezat de Dumnezeu ca făclia în sfeșnic, pentru ca lumina chipului Domnului nostru Iisus Hristos și a Evangheliei Sale să strălucească și să călăuzească poporul român ortodox, pentru a-și păstra identitatea ortodoxă română și tradițiile sale populare și să-l însuflețească din râurile pururea vii ale credinței ortodoxe.

Urmând acestei chemări, Preafericirea Voastră, chiar de la început ați avut inițiative și le-ați dus la îndeplinire, confirmând vrednicia alegerii patriarhale.

Dintre aceste multe inițiative sunt vrednice de menționat formarea teologică ortodoxă a clerului în școlile teologice din România, transmiterea continuă a cuvântului dumnezeiesc prin intermediul mijloacelor digitale de comunicare ale Bisericii Române, găzduirea tinerilor din țările ortodoxe în Biserica Română, reeditări ale Sfintei Scripturi în limba română, publicarea scrierilor patristice, în special a Filocaliei și a lucrărilor distinsului teolog ortodox român, pr. Stăniloae, înființarea de instituții filantropice pentru îngrijirea săracilor și a bătrânilor, sprijinirea instituției familiei, constituirea și organizarea sfintelor mănăstiri pentru trăirea idealului monahal, inițierea și cultivarea unor relații bune de comuniune în Hristos cu Bisericile Ortodoxe surori și refacerea acestora cu Biserica noastră a Sionului, care a fost urmată de vizita noastră irenică în Patriarhia României din anul mântuirii 2014, precum și cooperarea noastră cu Preafericirea Voastră la Marele Sinod al Ortodoxiei din Creta, la care a fost foarte importantă și foarte apreciată contribuția Preafericirii Voastre prin observațiile precise.

Felicitându-vă pentru cele selecționate mai sus după vrednicie, dar și pentru altele, „despre care timpul nu ne ajunge ca să vorbim” (Evrei 11, 32), vă dorim bogată întărire și putere de sus, întru cât mai mulți, buni și excelenți ani, întru bună rodire a bunelor lucrări plăcute lui Dumnezeu spre folosul și mântuirea poporului ortodox român și slava Dumnezeului nostru slăvit în Treime.

Pe lângă acestea, dorindu-vă har deplin și binecuvântarea Preasfântului și de viață dătătorului Mormânt, vă îmbrățișăm cu sărutare sfântă și rămânem,

Al Preafericirii Voastre, iubit frate în Hristos,

† Teofil al III-lea

Patriarhul Ierusalimului

(Traducere: Aurelian Nicolae Iftimiu)

 

 

 

Preafericirea Voastră,

Iubite frate și împreună slujitor al Sfintelor Taine,

Hristos este în mijlocul nostru!

Cu dragoste în Hristos, Vă îmbrățișăm, mulțumindu-I pentru binecuvântările și bunătățile revărsate asupra Bisericii noastre Ortodoxe de pretutindeni, care, în cele mai grele încercări, a păstrat credința apostolică neschimbată.

Biserica Ortodoxă Română și celelalte Biserici Ortodoxe surori care s-au aflat sub regimul comunist au fost întotdeauna purtătoare adevărate ale dreptei credințe, devenind un model pentru noi, prin organizarea și funcționarea lor în toate aspectele pastorale, învățătorești și sfințitoare.

Inițiativa declarării anului 2017 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An comemorativ al Patriarhului Justinian și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului reprezintă pentru noi un semn viu și de mare valoare, de cinstire a memoriei mărturisitorilor și a apărătorilor Ortodoxiei, care au trăit viața lor împletită cu dragostea fierbinte pentru Hristos, jertfindu-se pentru păstrarea dreptei credințe.

Lupta și slujirea Patriarhului Justinian și a celorlalți mărturisitori ortodocși împotriva puterii ateisto-comuniste vor rămâne un model demn de urmat pentru generațiile viitoare.

Prezenta întâlnire de la București a întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori (cu prilejul evenimentelor dedicate sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Catedralei Patriarhale și al Bucureștilor), care au suferit în timpul prigoanei comuniste, este o mărturie vie a continuității slujirii lor, pentru care Vă adresăm urările noastre de succes și bună sporire.

Cei 10 ani de păstorire ai Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, plini de activități sociale, teologice și pastorale, cu roade duhovnicești, au îmbogățit tezaurul spiritual al întregii Ortodoxii. Vă felicităm, înălțând rugăciunile noastre Bunului Dumnezeu ca să Vă dăruiască o pastorație cât mai rodnică și bogată în împliniri pentru păstrarea credinței și apărarea Ortodoxiei, întru mulți și fericiți ani.

Al Preafericirii Voastre frate în Domnul,

† Ioan al X-lea,

Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient

 

 

Preafericirea Voastră,

În numele Bisericii Ortodoxe a Georgiei și în numele meu, personal, vă felicit din toată inima cu ocazia celei de-a 10-a sărbătoriri a întronizării voastre.

Fie ca Dumnezeu să vă dăruiască harul Său și să vă ajute în greaua, dar onoranta responsabilitate pe care ați împlinit-o neobosit atâția ani, în aceste vremuri dificile și complicate.

Fie ca Domnul să vă dăruiască multă sănătate, mulți ani și ajutorul Său pentru binele țării voastre și al Bisericii.

Cu dragoste frățească în Hristos,

† Ilie al II-lea

Patriarhul Catholicos al Întregii Georgii

 

 

Preafericirea Voastră,

Cu prilejul celei de-a 10-a sărbătoriri a întronizării Voastre ca Patriarh al României, Vă transmit din inimă cele mai bune urări fraterne și felicitări.

Fie ca Domnul cel Preamilostiv să dăruiască Preafericirii Voastre multă sănătate și harul Său ca slujirea Voastră să fie încununată cu mari realizări pentru bunăstarea Bisericii Ortodoxe Române și a națiunii române.

Întru mulți ani!

† Sava

Mitropolitul Ortodox al Varșoviei 
și al Întregii Polonii

 

 

Preafericirea Voastră,

Iubit frate și coslujitor în Domnul,

În numele Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei și din Slovacia, al ierarhilor, clericilor și credincioșilor și în numele meu, personal, permiteți să vă felicit din inimă la cea de-a 10-a sărbătorire a alegerii și întronizării Preafericirii Voastre ca Patriarh al României.

Conform tradiției, Sfântul Apostol Andrei și ucenicii Sfântului Apostol Pavel au predicat pe teritoriul actual al României. Inspirați de Sfântul Duhul, aceștia au semănat semințele credinței creștine folosind puterea cuvântului lor. Mai mult, această sămânță „a căzut în pământ bun și a rodit”. Sub purtarea de grijă a Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română a cunoscut o creștere și dezvoltare rapidă. Un număr din ce în ce mai mare de tineri vin tot mai mult la Dumnezeu și primesc Taina Sfântului Botez.

Îngăduiți-mi să vă urez, Preafericirea Voastră, să aveți multă putere în Duhul Sfânt pentru a sluji Biserica română și poporul român pentru mulți și rodnici ani.

† Rastislav

Arhiepiscop de Presov,

Mitropolitul Ţinuturilor Cehiei și Slovaciei

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns