După ce unii adversari ai orei de religie au obţinut Decizia nr. 669/12 noiembrie 2014 a Curţii Consti­tu­ţionale a României care con­di­ţi­o­nează participarea elevilor la ora de religie de o cerere scrisă a părinţilor, tutorelui legal instituit sau a elevului major, sub pre­textul exercitării libertăţii conştiinţei şi a credinţelor religioase (cf. art. 29, al. 1 din Constituţia României), răspunsul pozitiv al majorităţii covârşitoare a părinţilor şi copii­lor majori a fost masiv şi demn, exprimând importanţa religiei în viaţa poporului român.

O majoritate de peste 90% a elevilor din şcolile publice care au în oferta edu­ca­ţi­o­na­lă religia a ales să se înscrie la această disciplină, în pofida pe­rioadei foarte scurte de înscri­ere (aproape trei săptămâni) şi a multor eforturi pentru şcoli şi dificultăţi umilitoare pentru pă­rinţiAcest rezultat cu valoare de referendum cheamă Familia, Şcoala şi Biserica la dialog, cores­ponsabilitate şi cooperare pentru promovarea unei edu­caţii integrale care uneşte formarea spirituală cu informarea ştiin­ţi­fi­că a elevilor.

Rezultatele recente ale înscri­erii la ora de religie confirmă şi depăşesc cercetările sociologice anterioare ale Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei conform cărora peste 85% din părinţi, elevi şi profesori doresc stud­i­e­rea religiei în şcoală, ca, de altfel, şi în imensa majoritate a ţă­rilor europene.

Apreciem că Ministerul Edu­caţiei oferă posibilitatea conti­nu­ării înscrierii la ora de religie mai ales pentru că există mulţi părinţi la muncă în străinătate ai căror copii minori nu au un tutore legal instituit şi, în consecinţă, nu au reuşit să depună cereri pentru ora de religie.

Patriarhia Română mul­ţu­meş­te părinţilor, elevilor, celorlalte culte religioase, institu­ţiilor şi tuturor personalităţilor publice care susţin prezenţa orei de religie în şcoală.

Dezbaterile publice asupra orei de religie din ultimele săp­tă­mâni au evidenţiat cele două repere fundamentale ale orică­rui demers educaţional în şcoa­lă, şi anume: persoana care trans­mite (profesorul) şi suportul scris al informaţiei transmise (manualele).

În acest sens, Biserica Orto­doxă Română va intensifica cooperarea cu Ministerul Edu­ca­ţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie (APOR) şi cu toţi cei interesaţi în mod constant de creşterea calităţii educaţiei religioase prin îmbunătăţirea pro­gra­melor analitice, a ma­nua­le­lor, materialelor auxi­liare şi a ni­velului profesional al profesorilor de religie din punct de vedere didactic şi spiri­tual. În acest sens, Fami­lia, Şcoala şi Bi­se­rica trebuie să conlucreze efi­ci­ent la forma­rea spirituală şi in­telectuală a tinerei generaţii, aceasta fiind cea mai mare şi valoroasă investiţie pe termen lung a poporului român.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter