Hotărâri ale Sfântului Sinod privind viața Bisericii

În ziua de 16 decembrie 2016, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Prea fericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia au fost luate următoarele hotărâri:

• În efortul constant de îm bu nătățire a calității orelor de Religie a fost elaborat proiectul de programă școlară la disciplina Religie pentru gimnaziu, realizat de către Grupul de lucru pentru disciplina Religie – cultul ortodox. Sfântul Sinod a luat act de acest fapt și a aprobat ca Sectorul teolo­gic-edu­cațional al Ad minis tra ției Patriarhale să continue demersurile pentru realizarea programelor școlare la Religie – cultul ortodox, pentru ciclul liceal.

• În cadrul aceleiași ședințe sinodale s-a luat în discuție problema comercializării ilegale a calendarelor bisericești, a cărților, a lumânărilor și a obiectelor de cult contrafăcute, fiind semnalate o serie de situații în care au fost prinși comercianți care vindeau calendare și lumânări contrafăcute.

Existența unor asemenea si tuații încalcă prevederile legale (Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult), precum și reglementările statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, bazate pe autonomia cultelor, garantată de Constituția României, art. 29, alin. 3.

Hotărârea Sfântului Sinod este ca lumânările, calendarele bisericești, cărțile și obiectele de cult să fie achiziționate de la magazinele bisericești, deoarece fondurile obținute astfel de Biserică sunt folosite pentru întreținerea și reparația locașurilor de cult și pentru susținerea activităților culturale și sociale ale parohiilor. De asemenea, se evită evaziunea fiscală practicată de comercianții ilegali.

• Sfântul Sinod a luat act de publicarea hotărârii Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza ­Parohia Greco-Catolică Lupeni și alții împotriva României. În ansamblul aces teia, hotărârea confirmă criteriul voinței majorității credin cioșilor în privința restituirii locașurilor de cult.

• În perspectiva deja anun țată a anului 2017 – „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești” și „Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” -, Sfântul Sinod a aprobat completarea programului-cadru na țional bisericesc cu un capitol suplimentar, și anume: „Sfântul Evanghelist Luca, Sfântul Ioan Damaschin și Sfântul Teodor Studitul sunt figuri emblematice ale anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bise ricești”. Diploma și medalia anului omagial 2017 vor fi oferite persoanelor care promovează valorile perene ale picturii autentice bisericești.

De asemenea, Sfântul Sinod a aprobat crearea Medaliei comemorative și a Diplomei „Justinian Patriarhul și apărătorii Ortodoxiei în timpul comunismului”. Acestea vor fi oferite persoanelor care au ilustrat în mod deosebit tematica anului comemorativ 2017.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns