Gramata Patriarhală la întronizarea IPS Mitropolit Ioan la Timişoara

† Daniel,

Prin harul lui Dumnezeu,
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi
tuturor preaiubiţilor dreptcredincioşi creştini din de Dumnezeu păzita
Arhiepiscopie a Timişoarei şi Mitropolie a Banatului,
precum şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei

Gramate Patriarhale,
Har şi pace de la Dumnezeu, Cel în Treime lăudat,
iar de la Noi părintească binecuvântare!

Se  cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică slujiri şi vrednicii deosebite prin trimiterea Preasfântului şi de viaţă făcătorului Duh peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, întărindu-i pe aceştia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, săvârşirea Sfintelor Taine şi călăuzirea credincioşilor pe calea mântuirii (cf. Matei 28, 19), iar Sfinţii Apostoli, prin harul Sfântului Duh, au aşezat în cetăţi episcopi, preoţi şi diaconi, spre a păstori Biserica lui Hristos (cf. Fapte 20, 28).

De aceea, ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, văzând că a rămas vacant scaunul de Arhiepiscop al Timișoarei şi Mitropolit al Banatului, prin mutarea la Domnul, în ziua de 28 septembrie 2014, a vrednicului de pomenire Arhiepiscopul şi Mitropolitul Nicolae (Corneanu), şi călăuzit fiind de îndatorirea de a nu lăsa această Arhiepiscopie şi Mitropolie lipsită de cârmuitorul ei canonic, pe temeiul prevederilor Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, am convocat la sediul Mitropoliei din Timişoara, în ziua de joi, 6 noiembrie 2014, Sinodul Mitropolitan al Banatului, în cadrul căruia, prin vot secret consultativ, au fost desemnaţi doi candidaţi din lista ierarhilor eligibili, iar vineri, 7 noiembrie 2014, şedinţa specială de consultare a Sinodului Mitropolitan cu membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei, cu membrii clerici şi mireni din celelalte eparhii ale Mitropoliei, delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească şi cu ceilalţi participanţi de drept, în cadrul căreia, prin votul participanţilor, a fost completată lista stabilită de Sinodul Mitropolitan cu încă un candidat.

Împlinind această procedură statutară bisericească şi luând aminte la îndatoririle ce ne revin ca Patriarh, am convocat Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 16 decembrie 2014, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti.

În urma votului exprimat, Sfântul Sinod a ales în scaunul vacant al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Mitropoliei Banatului pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop onorific Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, care s-a arătat vrednic de această chemare prin: statornicia sa întru dreapta credinţă; îmbrăţişarea vieţii monahale în Mănăstirea Lainici, judeţul Gorj, din Arhiepiscopia Craiovei; pregătirea sa teologică dobândită la Institutul Teologic Universitar din Sibiu; cursurile de doctorat în domeniul studiilor biblice, de egiptologie şi orientalistică de la Institutul Biblic din Ierusalim; participarea la întruniri, simpozioane, sesiuni de comunicări şi conferinţe teologice, în ţară şi străinătate; slujirea liturgică şi pastorală a Sfintei Biserici în diferite trepte şi ascultări bisericeşti: din anul 1990 ca stareţ al Mănăstirii Lainici, din februarie 1994 ca superior al Aşezămintelor româneşti de la Locurile Sfinte (Ierusalim şi Iordan), apoi, din luna septembrie 1994, prin slujire rodnică în treapta arhieriei, ca Episcop al Covasnei şi Harghitei, iar din data de 23 august 2009 ca Arhiepiscop onorific; prin bogata activitate în slujba ridicării nivelului de reprezentare administrativ-bisericească a Episcopiei păstorite în contextul realităţilor multiconfesionale şi multietnice din acea zonă pastoral-misionară din centrul României; activitatea ierarhică pilduitoare vreme de peste 20 ani, cu rezultate de excepţie în domeniul lucrării misionar-pastorale, administrative, edilitar-gospodărești şi social-filantropice în scopul consolidării vieţii bisericeşti, constând în creşterea numărului unităţilor bisericeşti, edificarea de noi locaşuri de cult, precum şi repararea şi restaurarea celor existente, asigurarea personalului de cult şi a personalului neclerical necesar, revigorarea vieţii monahale, activităţi educative, cultural-religioase şi editoriale în sprijinul întăririi prezenţei ortodoxe şi româneşti în acel ţinut străbun; înfiinţarea Centrului ecleziastic de documentare „Nicolae Colan” din municipiul Sfântu Gheorghe şi a Centrului cultural „Miron Cristea” din municipiul Miercurea Ciuc; înfiinţarea editurii eparhiale Grai Românesc şi a publicaţiei eparhiale Grai Românesc; coorganizarea, alături de autorităţile publice, a celor douăsprezece ediţii ale Universităţii de Vară de la Izvoru Mureşului, cu participarea reprezentanţilor comunităţilor româneşti din diferite părţi ale lumii, precum şi a celor douăzeci de ediţii ale Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Românii din Sud-Estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie”.

În toată această perioadă, Înaltpreasfinţia Sa a arătat multă abnegaţie şi jertfă, simţ practic şi organizatoric, responsabilitate în misiunea încredinţată, echilibru şi realism pastoral.

Drept urmare, potrivit rânduielilor canonice şi prevederilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, 28 decembrie 2014, în Duminica după Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, Noi, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, oferim Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan mantia, crucea şi engolpionul, precum şi camilafca având cruce, adică însemnele rangului mitropolitan, îi înmânăm cârja arhipăstorească şi îl întronizăm ca Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului.

Pe temeiul celor arătate mai sus, al Sfintelor Canoane şi al prevederilor art. 26 lit. o) şi art. 133 alin. (2) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, facem cunoscut tuturor această Gramată Patriarhală şi dăm alesului Arhiepiscop şi Mitropolit, Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, împuternicirea canonică de păstorire ca Arhiepiscop al de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a Timişoarei, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această Sfântă Arhiepiscopie, drept mărturie că Înaltpreasfinţia Sa, dobândind această demnitate, are dreptul şi puterea de a aşeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici şi după legile ţării: cântăreţi, citeţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la toate bisericile din Arhiepiscopia Înaltpreasfinţiei Sale, precum şi stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene la mănăstiri şi schituri şi de a rândui toate câte i se cuvin ca ierarh eparhiot, spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstoreşte pe calea mântuirii, precum şi de a exercita drepturile şi a îndeplini toate îndatoririle prevăzute de sfintele canoane, de tradiţia bisericească şi de legiuirile Bisericii noastre ca Mitropolit al Banatului.

Din partea Înaltpreasfinţiei Sale aşteptăm, aşa cum îndeamnă Canonul 34 Apostolic, cinstire şi ascultare faţă de Patriarhul României, precum şi faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să continue şi să sporească lucrarea înaintaşilor în acest scaun arhiepiscopal şi mitropolitan; să lucreze în comuniune cu ceilalţi ierarhi din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului; să arate iubire de neam şi grijă părintească pentru parohii şi mănăstiri, pentru valorile credinţei ortodoxe, pentru cultura creştină, pentru învăţământul teologic şi religios, precum şi dragoste părintească faţă de clerul şi dreptcredincioşii creştini, tineri şi vârstnici, făcându-se tuturor călăuză pentru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune; să cultive relaţii frăţeşti de cooperare cu Mitropoliile din Transilvania în rezolvarea problemelor comune de ordin pastoral şi social ale credincioşilor bănăţeni şi transilvăneni; să se consulte şi să coopereze cu autorităţile de Stat spre binele Bisericii şi al poporului român; să cultive relaţii de respect reciproc cu alte culte oficial recunoscute, pentru păstrarea păcii sociale.

Aşadar, tuturor celor din cinul preoţesc şi cinul călugăresc, precum şi tuturor dreptcredincioşilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei, le recomandăm părinteşte şi frăţeşte, cu multă preţuire, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan, drept chiriarh al lor, chemându-i să îl întâmpine cu dragoste fiască, să îl asculte şi să îl cinstească, arătându-i în toate împrejurările sprijin şi împreună-lucrare în tot ceea ce săvârşeşte spre folosul Bisericii şi al poporului român.

Preţuind cu multă bucurie însufleţirea şi dorinţa clerului şi credincioşilor ortodocşi români din Banat de-a păstra dreapta credinţă, unitatea naţională şi spirituală, îi povăţuim pe toţi cu părintească dragoste ca, sub îndrumarea noului lor arhipăstor, să întărească unitatea Ortodoxiei româneşti, vieţuind în pace şi în bună înţelegere ca fii duhovniceşti care cred cu statornicie în Hristos şi „întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică”.

Încredinţăm pe noul Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, milostivirii Bunului Dumnezeu, rugăciunilor Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Banatului, precum şi ale tuturor sfinţilor ierarhi, preoţi, cuvioşi, mucenici, martiri, mărturisitori şi apărători ai dreptei credinţe, care s-au nevoit şi au sfinţit acest pământ binecuvântat al Banatului.

De asemenea, îl încredinţăm pe Înaltpreasfinţia Sa rugăciunilor Înaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor Părinţi ierarhi din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, rugăciunilor cucernicilor preoţi din parohii, împreună ostenitori în ogorul Bisericii, rugăciunilor neîncetate ale călugărilor şi călugăriţelor din mănăstiri şi schituri, precum şi rugăciunilor binecredincioşilor creştini din Arhiepiscopia Timişoarei, faţă de care Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan este chemat să arate dragoste părintească şi purtare de grijă duhovnicească.

Şi astfel, într-un cuget şi o simţire, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită. Amin!

† Daniel

Arhiepiscopul Bucureştilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,

Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Gramată Patriarhală nr. 1/2014, emisă în temeiul Hotărârii nr. 10.994/16 decembrie 2014 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, potrivit prevederilor art. 25 alin. (6) şi art. 133 alin. (2) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi făcută public la data de 28 decembrie 2014, în Catedrala Mitropolitană din Timişoara, cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns