Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, rostit cu ocazia acordării Diplomei și Medaliei omagiale „Sfântul Ioan Gură de Aur“ persoanelor care au susținut înscrierea elevilor la ora de Religie la nivel național, Catedrala Patriarhală, București, 2 iulie 2015

În contextul Deciziei nr. 669 din 12 noiembrie 2014 a Curții Consti­tu­țio­nale a României, a înscrierii elevilor pentru a frecventa ora de Religie, a procesului legis­lativ din Parlament, corelativ deciziei Curții Consti­tuțio­nale, a dez­baterilor referitoare la edu­ca­ția religioasă în școli, au fost constatate importanța și necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică și Școală în domeniul educației, în general, și al educației religioase, în mod special, cu exercitarea responsa­bilităților specifice ale acestora.

Totodată, a fost reliefată im­por­tanța demersului comun al cul­telor recunoscute din România pentru susținerea și promovarea educației religioase. În 28 februarie 2015, Consiliul Consultativ al Cultelor a adoptat un document intitulat Lumină pentru viață. Importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor. În acest document se subliniază importanța cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, în transmiterea credinței copiilor și tinerilor, astfel încât aceștia să fie ajutați să facă deosebire între valorile efemere și cele eterne. În același text se precizează că: „Valorile oferite de educația religioasă sunt necesare, întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper spiri­tual esențial și un liant exis­ten­țial între toate cunoș­tințele dobândite prin studiul celorlalte discipline școlare (…). Educația religioasă reprezintă o lumină edificatoare pentru viață, contribuind la depășirea igno­ranței religioase care poate favoriza atitudini re­duc­ționiste. Ora de Religie contri­buie la formarea și cultivarea unei conștiințe vii și mărturisitoare a valorilor credinței și ale familiei tradiționale“(Lumină pentru viață. Importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor, punctele 4, 6 7).

În contextul înscrierii elevilor pentru a frecventa ora de Religie, am avut bucuria să constatăm cooperarea efectivă între Familie, Biserică și Școală pentru sus­ți­ne­rea unei educații integrale și benefice pentru viață, pentru Familie și pentru Societate. Promovarea educației religioase, care include deopotrivă eviden­țierea unor repere spirituale ca lumină pen­tru viață și a unei elementare culturi religioase, constituie și un act de mărturisire a identității pro­funde a sufletului familiei românești și a tradiției învă­ță­mân­tului românesc, care a început în școlile înființate de Biserică în apropierea locașurilor de cult.

În cadrul demersului referitor la înscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie și al dezbaterilor generate cu această ocazie, apreciem manifestarea con­științei misionare și mărturisitoare a laicilor români credin­cioși. În acest fel a fost valorificată vocația Bisericii de a uni în coresponsabilitate și cooperare persoane de profesii și talente diferite.

În același timp, apreciem în mod deosebit implicarea remarcabilă a părinților copiilor pentru înscrierea elevilor la ora de Religie. În condițiile în care o agendă ideologică promovează teze conform cărora rolul educațional al familiei este diminuat sub pretextul interesului superior al copilului, fiind susținute poziții menite să erodeze autoritatea familiei în educația copiilor, părinții copiilor au conștientizat riscul impunerii unei interfețe artificiale între ei și propriii copii în domeniul educației. În afirmarea rolului părinților în educația copiilor, evidențiem implicarea și organizarea părinților în Asociația Părinți pentru Ora de Religie (APOR) pentru sus­ți­nerea și promovarea unei educații integrale, în același timp, intelectuale și moral‑spirituale, edificatoare pentru viață și benefică pentru familie și societate.

Părinții copiilor au înțeles necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, astfel încât educația religioasă primită acasă să fie consolidată în mod complementar prin edu­ca­ția copiilor și a tinerilor în Școa­lă și în viața Bisericii. În această perspectivă, poate fi valorificat și materializat cadrul oferit de parteneriatul dintre parohie și școală pentru ajutorarea elevilor din familiile sărace și pentru desfă­șu­rarea de activități educa­ționale artistice, social‑culturale și so­cial‑fi­lantropice, mai ales în timpul vacan­țelor și al unor evenimente solemne cu semnificație națională sau patriotică.

Promovarea unei educații edificatoare pentru viață necesită continuarea și intensificarea demersurilor care vizează creșterea calității educației religioase. În acest sens, Patriarhia Română s‑a implicat concret în elaborarea unor măsuri privind promovarea unei educații religioase de calitate. În ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 3‑4 iunie 2015 a fost adoptat documentul intitulat Plan strategic pentru creșterea calității educației religioase. Documentul este structurat în patru capitole: A.Curriculumul școlarB. Profesorii de ReligieC. Alte tipuri de activități edu­ca­ționale relevante pentru edu­cația religioasăD. Comunicarea. Se au în vedere următoarele obiective generale:

– Creșterea calității educației religioase în școala publică.

– Asigurarea coerenței dintre educația religioasă din Școală și educația din Familie, Biserică și alte medii de educație nonformală și informală.

– Informarea adecvată privind rolul, statutul și obiectivele educa­ției religioase, în relație cu oferta școlară în ansamblu.

În aceeași ședință, Sfântul Sinod a acordat binecuvântarea sa pentru înființarea Asociației Profesorilor de Religie care are ca scop principal promovarea valorilor creștine și a Religiei ca disciplină școlară în învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional din România.

Totodată, profesorii câști­gă­tori ai Concursului Național de Materiale Didactice, intitulat Educa­ția religioasă ‑ între tradiție și actualitate, care s‑a încheiat recent, vor fi implicați în realizarea unor ghiduri pentru disciplina Religie la clasele a II‑a, a III‑a și a IV‑a. În același timp, un colectiv de autori cu expe­riență și expertiză în domeniu urmează să elaboreze un ghid pentru autorii de manuale.

Referitor la Legea pentru modificarea art. 18 din Legea educa­ției naționale nr. 1/2011, adoptată de Parlamentul României și promulgată de Președintele țării în 18 iunie 2015, textul nou corespunde textului convenit de Consiliul Consultativ al Cultelor din România, în data de 28 februarie 2015. Prin urmare, textul nou adoptat de Parlament include principiul major că libertatea de conștiință, garantată prin art. 29, alin. (6) din Con­stituția României, precum și prin art. 1 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, nu este determinată de date temporale fixe impuse de Stat. Ca atare, cererea de înscriere liberă pentru a frecventa ora de Religie este valabilă pe toată durata școlarizării sau până la schimbarea liberă a opțiunii.

Referitor la desfășurarea înscrierii ele-
vilor pentru a frecventa ora de Religie, apreciem în mod deosebit implicarea laicilor, aceasta constituind un mare ajutor pentru o educație bazată pe valori eterne. În acest sens, vă adresăm alese mulțumiri și vă felicităm pentru contribuția Dumneavoastră în susținerea educației religioase a copiilor și a tinerilor din România.

În semn de prețuire și binecuvântare, vă oferim Diploma și Medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“, mare dascăl al creștinătății întregi.

Vă dorim tuturor multă sănătate, pace și bucurie, fericire și mult ajutor de la Dumnezeu în viața și activitatea Dumneavoastră, întru mulți și binecu­vân­tați ani!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Vestitorul 7-8 - pt Tipar

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter