În ziua de 23 ianuarie 2015, în Monitorul Ofi­cial, partea I, nr. 59/2015, a fost publicată motivarea Deciziei Curţii Con­sti­­tuţionale nr. 669 din 12 noiem­brie 2014, privitoare la sta­tu­tul orei de religie.

Întrucât decizia nr. 669/2014 a fost percepută în societate ca „o lovitură dată orei de religie“, în motivarea sa, Curtea Consti­tu­ţională afirmă în mod pozitiv şi argumentat importanţa orei de religie, astfel:

– dreptul părinţilor de a asi­gura educaţia copiilor lor minori potrivit propriilor convingeri (pa­ragraful 19);

– obligaţia Statului Român neutru şi imparţial (paragraful 22) de a asigura predarea reli­giei ca parte a trunchiului comun şi de a include această disciplină în planul-cadru de în­vă­ţă­mânt (paragraful 16);

– şcoala trebuie să fie des­chi­să pentru idei şi valori religioase şi de aceea statului îi este inter­zis să adopte soluţii legislative care pot fi interpretate ca fiind lip­site de respect faţă de convingerile religioase sau filosofice ale părinţilor (paragrafele 20-21).

Patriarhia Română în­deam­nă pe toţi cei implicaţi în asigu­ra­rea educaţiei religioase a co­pii­lor (părinţi, şcoală, parohie) să dea dovadă de ma­ximă res­pon­sabilitate şi an­ga­ja­re în acest proiect de mare va­loare spi­rituală şi culturală, ai cărui be­neficiari sunt copiii şi, impli­cit, societatea româ­neas­că în an­samblu. Ora de re­li­gie din Ro­mânia promo­vea­ză valorile uma­ne perene şi com­portamentul paşnic, într-o vreme în care în alte ţări
mulţi tineri educaţi în spiritul secularismului se în­dreaptă spre mişcări extremiste
, deoarece lumea secularizată in­d­i­vidualistă de azi a pierdut sim­ţul sacrului şi al comuniunii spi­rituale profunde la nivel de in­divid, familie şi societate, du­pă cum remarcă unii sociologi con­temporani.

În concluzie, motivarea res­pon­sabilă, nuanţată şi echi­li­bra­tă a Curţii Constituţionale co­rec­tează orice propagandă alar­mistă şi agresivă de discreditare a orei de religie, propagandă oarecum ase­mă­nă­toare cu cea din timpul comunismului ateu. Cine se înscrie pentru a participa la ora de religie doreşte să cunoască şi să cultive valorile spirituale pe­rene în locul modelor efemere şi nu confundă liberta­tea cu vidul spiritual. Să-i învăţăm pe copii şi tineri iubirea de Dumnezeu şi de oameni pentru a creşte spiri­tual în cultura generozităţii!

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter