Cooperarea dintre parohie şi şcoală în contextul misiunii Bisericii şi al responsabilităţii faţă de generaţiile viitoare

Cuvântul rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, cu ocazia Congresului internațional de teologie Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual

În contextul anului 2015, declarat în Patriarhia Română drept Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi  și Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete, Sectorul teolo­gic‑educațional al Administrației Patriarhale, în cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul  din cadrul Universității din București și cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte organizează Congresul interna­țional de teologie intitulat Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual. Acest eveniment academic reprezintă un prilej de întâlnire a numeroși ierarhi, preoți, profesori din țară și din străinătate cu scopul analizării, aprofundării și sistematizării aspectelor care vizează relația dintre parohie și școală, în cadrul mai larg al misiunii Bisericii astăzi.

Lucrările Congresului inter­național de teologie de anul acesta vor fi structurate în cinci secțiuni, după cum urmează:

  1. Rolul specific al învăță­mântului religios și teologic în contextul misiunii parohiale de astăzi: provocări, priorități și ­perspective;
  2. Educația religioasă – catalizator în parteneriatul dintre parohie și școală;
  3. Perspectiva misionareclesială asumată și valorificată de învățământul teologic în contextul actual al misiunii parohiei;
  4. Structurarea și promovarea unei misiuni specifice a Bisericii pentru tinerii de astăzi;
  5. Dezvoltarea unei strategii misionare specifice pentru diaspora.

La cel de‑al VI‑lea Congres al facultăților de teologie ortodoxă din România (Arad, 21‑23 septembrie 2014), intitulat Teologie și misiune. Rolul facultăților de teologie în contextul misiunii parohiale, s‑au stabilit deja coordonatele pentru îmbunătățirea dimensiunii misionare a învă­țământului teologic universitar, ținându‑se cont de nevoile actuale ale vieții Bisericii.

Astfel, s‑a evidențiat că facultățile de teologie ortodoxă au responsabilitatea de a‑și asuma și de a valorifica conștiința misionar‑eclesială și, totodată, de a afirma legătura dintre reflecția teologică și experiența duhovnicească eclesială, în cadrul misiunii parohiale actuale. În contextul actual este necesar ca școlile de teologie să dezvolte o perspectivă dinamică și credibilă pentru viața Bisericii, prin complementaritatea și cooperarea dintre mărturisire și misiune, dintre cercetare și trăire, dintre școală și parohie. Întrucât „teolog este cel care se roagă și cel care se roagă este teolog“ (Evagrie Ponticul), teologia adevărată nu poate fi ruptă de experiența eclesială, deoarece scopul teologiei îl constituie cercetarea, confirmarea şi cultivarea adevăratei comuniuni a omului cu Dumnezeu, spre a dobândi mântuirea sau viaţa veşnică. În acest sens, ca ştiinţă a comuniunii divi­no‑umane, teologia adevărată afirmă că spaţiul propriu al acestei comuniuni este comunitatea eclesială adunată în iubirea Preasfintei Treimi prin rugăciune şi acţiune comună.

Din acest motiv, intensificarea relației dintre parohie și școală în viața și în misiunea Bisericii are o relevanță deosebită în ceea ce privește învățământul religios. Astăzi, atât învățământul teologic, cât și cel religios sunt componente esențiale ale sistemului educa­țional românesc. La toate provocările pe care le‑am trăit împreună în anul școlar precedent (2014‑2015), am răspuns unitar și solidar, dând mărturie comună despre importanța și ­despre necesitatea orei de religie, pentru informarea și formarea tinerelor generații, care au nevoie de adevărate modele, la care ­să se raporteze permanent, într‑o societate în care sunt promovate adesea nonvalorile sau „contra‑valorile“.

Biserica Ortodoxă Română susține necesitatea încheierii de parteneriate între parohii şi şcoli pentru dezvoltarea unei cooperări eficiente. Prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 12.477/2014 s‑a aprobat un model-cadru de protocol de cooperare dintre parohii și unităţile de învăţământ, în scopul susţinerii şi îmbunătăţirii orei de religie. Acest protocol de cooperare poate fi adaptat în funcţie de specificul parohiei, al unităţii de învăţământ şi al activităţilor comune pe care acestea şi le propun spre realizare.

Astfel, conform protocolului de cooperare, parohia „va sprijini copiii proveniţi din familii defavorizate; se va implica în prevenirea abandonului şcolar; va oferi premii pentru elevii merituoşi la concursuri şcolare şi la sfârşit de an şcolar; va sprijini desfăşurarea orei de religie prin achiziţionarea şi donarea către şcoli de material didactic auxiliar; se va implica în organizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare – excursii, pelerinaje, tabere etc.; va coopta cadre didactice dintre enoriaşii parohiei pentru a lucra voluntar în programele de pregătire suplimentară a elevilor; va prezenta credincioşilor activitatea profesorului/profesorilor de religie în cadrul şcolii; va menţine legătura permanentă cu şcoala, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate; va derula activităţi de voluntariat la care se pot implica şi elevi din şcoală“ (Protocol de cooperare, art. 5).

Pe de altă parte, şcoala „va identifica şi va comunica parohiei cazurile de copii proveniţi din familii defavorizate şi formele de sprijin care se impun; va comunica situaţiile de absenteism şi de risc de abandon școlar – poate invita reprezentantul parohiei la discuţiile cu părinţii elevilor în cauză; va comunica parohiei lista elevilor premiaţi la concursuri şcolare şi la final de an; va identifica necesarul de material didactic auxiliar pentru buna desfăşurare a orei de religie; va promova în rândul elevilor şi al cadrelor didactice proiectele de voluntariat comune; va implica elevii şi cadrele didactice ale școlii în acţiuni de ajutorare a copiilor defavorizaţi; va facilita participarea elevilor la diverse evenimente pe care le organizează (spectacole pentru copii, concerte de colinde etc.); va menţine o legătură permanentă cu parohia, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate; va invita parohia la activităţile prilejuite de deschiderea şi închiderea anului şcolar, la ziua şcolii sau la alte festivităţi“ (Protocol de cooperare, art. 7).

În acest sens, se va intensifica cooperarea dintre BisericăŞcoalăFamilie, prin activităţi şi proiecte concrete, cu scopul unei mai bune desfășurări a actului educațional. În cadrul acestui proces, părinţii elevilor, profesorii de religie și preoții din parohii  trebuie să coopereze și să urmărească același țel: educarea şi formarea copiilor pentru viață și pentru societate, dar și pentru Împărăția lui Dumnezeu, adică pentru a trăi cu demnitate în familie şi în societate, dar şi în lumina iubirii eterne a lui Dumnezeu.

Mulțumim și pe această cale tuturor celor care au înțeles importanța educației religioase și au contribuit la păstrarea și promovarea valorilor tradiţionale ale poporului român, prin înscrierea copiilor la disciplina religie. În mod deosebit, le suntem recunoscători părinților elevilor din cadrul Asociaţiei Părinţi pentru Ora de Religie, apreciind dragostea și râvna lor pentru a promova o educație sănătoasă şi integrală.

Îi felicităm cu toată aprecierea pe organizatorii acestui congres internaţional şi împărtăşim părintești binecuvântări tuturor invitaților din țară și din străinătate, precum și tuturor partici­panților, cu speranţa că rezultatele acestui congres vor contribui la sporirea cooperării dintre parohie și școală, pentru viața și misiunea Bisericii.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns