Colegiul decanilor facultăţilor de teologie ortodoxă, întrunit la Târgovişte

Decanii facultăţilor şi coordo­natorii departa­men­telor de teologie ortodoxă din cuprin­sul Patriarhiei Române s-au întrunit joi, 11 mai, la Univer­sitatea „Valahia” din Târ­go­vişte, pentru a analiza diverse aspecte actuale, privitoare la învățământul teologic ortodox universitar. Forul consultativ al Colegiului decanilor, întrunit în biblio­teca universităţii, a fost pre­zidat de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal. Delegatul Patriarhului României la acest eveniment a fost Prea­sfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

În deschidere, Înalt­prea­sfinţitul Părinte Mitropolit Nifon a precizat faptul că astfel de întâlniri sunt esenţiale, iar Colegiul deca­nilor a devenit o instituţie deosebit de importantă pentru Bi­serica noastră. „Aşa cum adesea se spune, braţul înarmat al misi­unii Bisericii în contemporaneitate este şcoala teologică sau gândirea teologică. Există multe facultăţi de teologie în ţară, iar Colegiul decanilor reuşeşte să armonizeze, ducând la o oarecare solidaritate între instituţiile de învăţământ teologic. Noi nu pu­tem să trăim în societatea con­temporană fără să dăm o pers­pectivă (…). Trebuie să fim preo­cupaţi de educaţia pop­o­rului în spiritul valorilor Evangheliei lui Hristos”, a evidenţiat Înaltprea­sfinţia Sa.

În continuare, a luat cuvântul Prea­sfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, care a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bise­ricii Ortodoxe Române, mulţu­mind totodată conducerii univer­sităţii pentru găzduirea evenimentului. „Sper că lucrările noastre se vor axa în jurul acestui con­cept al calităţii învăţămân­tului şi calităţii studenţilor pe care dumneavoastră îi pregătiţi”, a precizat Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul.

Pe ordinea de zi a întrunirii Colegiului decanilor s-au aflat mai multe teme, precum: Monitorizarea imple­men­tării hotărâ­rilor celui de-al VII-lea Congres al facultăților de teologie orto­doxă din cuprinsul Patriarhiei Române (10-11 oc­tom­brie 2016, Alba Iulia); Înfiin­ța­rea extensiei universitare a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Univer­sității din București, la Roma (Ita­lia); Ana­lizarea propunerilor grupului de lucru al Asociației Părinți pentru Ora de Religie (APOR) privind demersurile orientate către facultățile de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriar­hiei Ro­mâne, pentru introduce­rea unor module/crearea unei discipline opționale pentru stu­denți/intro­ducerea în modulele psihopedagogice a unor teme de formare în domeniul educației pentru familie; Aspecte legate de disciplinele de studiu (coduri spe­cifice, denumire specifică), numă­rul de activități didactice săptă­mânale, raportul dintre orele de curs și activitățile practice, noile standarde privind evaluarea do­meniilor și programelor de master postate pe site-ul Agenției Române de Asigurare a Calită­ții în Învățământul Superior (ARACIS) ş.a.

Întrunirea a fost moderată de pr. ­Florin Marica, consilier patriarhal coordonator al Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns