Decanii facultăţilor şi coordo­natorii departa­men­telor de teologie ortodoxă din cuprin­sul Patriarhiei Române s-au întrunit joi, 11 mai, la Univer­sitatea „Valahia” din Târ­go­vişte, pentru a analiza diverse aspecte actuale, privitoare la învățământul teologic ortodox universitar. Forul consultativ al Colegiului decanilor, întrunit în biblio­teca universităţii, a fost pre­zidat de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal. Delegatul Patriarhului României la acest eveniment a fost Prea­sfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

În deschidere, Înalt­prea­sfinţitul Părinte Mitropolit Nifon a precizat faptul că astfel de întâlniri sunt esenţiale, iar Colegiul deca­nilor a devenit o instituţie deosebit de importantă pentru Bi­serica noastră. „Aşa cum adesea se spune, braţul înarmat al misi­unii Bisericii în contemporaneitate este şcoala teologică sau gândirea teologică. Există multe facultăţi de teologie în ţară, iar Colegiul decanilor reuşeşte să armonizeze, ducând la o oarecare solidaritate între instituţiile de învăţământ teologic. Noi nu pu­tem să trăim în societatea con­temporană fără să dăm o pers­pectivă (…). Trebuie să fim preo­cupaţi de educaţia pop­o­rului în spiritul valorilor Evangheliei lui Hristos”, a evidenţiat Înaltprea­sfinţia Sa.

În continuare, a luat cuvântul Prea­sfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, care a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bise­ricii Ortodoxe Române, mulţu­mind totodată conducerii univer­sităţii pentru găzduirea evenimentului. „Sper că lucrările noastre se vor axa în jurul acestui con­cept al calităţii învăţămân­tului şi calităţii studenţilor pe care dumneavoastră îi pregătiţi”, a precizat Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul.

Pe ordinea de zi a întrunirii Colegiului decanilor s-au aflat mai multe teme, precum: Monitorizarea imple­men­tării hotărâ­rilor celui de-al VII-lea Congres al facultăților de teologie orto­doxă din cuprinsul Patriarhiei Române (10-11 oc­tom­brie 2016, Alba Iulia); Înfiin­ța­rea extensiei universitare a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Univer­sității din București, la Roma (Ita­lia); Ana­lizarea propunerilor grupului de lucru al Asociației Părinți pentru Ora de Religie (APOR) privind demersurile orientate către facultățile de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriar­hiei Ro­mâne, pentru introduce­rea unor module/crearea unei discipline opționale pentru stu­denți/intro­ducerea în modulele psihopedagogice a unor teme de formare în domeniul educației pentru familie; Aspecte legate de disciplinele de studiu (coduri spe­cifice, denumire specifică), numă­rul de activități didactice săptă­mânale, raportul dintre orele de curs și activitățile practice, noile standarde privind evaluarea do­meniilor și programelor de master postate pe site-ul Agenției Române de Asigurare a Calită­ții în Învățământul Superior (ARACIS) ş.a.

Întrunirea a fost moderată de pr. ­Florin Marica, consilier patriarhal coordonator al Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter