Catedrala Mântuirii Neamului – inima spirituală a României / The Cathedral of National Salvation – the spiritual heart of Romania

La inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, între anii 2007 și 2010 au fost parcurse toate etapele necesare pentru pregătirea documentației ridicării locașului. În 2010 s-a organizat un concurs pentru atribuirea lucrărilor, iar în toamna acelui an au început primele lucrări pregătitoare (execuția pereților mulați și a excavațiilor). Lucrările efective la Catedrala Mântuirii Neamului au început în decembrie 2011. Era necesar ca şi în capitala României să fie construită o catedrală naţională reprezentativă, atât din motive liturgice practice, dar şi ca simbol al credinţei, libertăţii şi demnităţii poporului român.

Catedrala Mântuirii Neamului este amplasată în Bucureşti, pe un teren situat pe Dealul Arsenalului, la intersecţia dintre strada Calea 13 Septembrie şi strada Izvor.

 

Acum Dumnezeu ne binecuvântează cu un nou moment sfânt şi solemn, şi anume punerea pietrei de temelie pentru noua Catedrală Patriarhală, pe care Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, de vrednică pomenire, ca şi predecesorii săi, a numit-o Catedrala Mântuirii Neamului. Este vorba despre Catedrala izbăvirii neamului din multe necazuri, din oprimări, din războaie. Astfel, acum, noi dorim să începem împlinirea unui vis sfânt, împlinirea unei dorinţe sfinte, şi anume aceea de a avea o catedrală în Capitală. Bucureştiul este una dintre capitalele europene care nu au o catedrală pe măsura demnităţii acestui oraş, a acestei capitale europene.

 

Suntem convinşi că în câţiva ani vom avea în Bucureşti o catedrală patriarhală care va contribui nu numai la înfrumuseţarea Capitalei ţării, ci şi la îmbogăţirea zestrei spirituale a poporului român, constituind o carte de vizită a României pentru o afirmare demnă în cadrul marii familii europene.

 

Procesiune cu Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei la Catedrala Națională

La 24 octombrie 2011, în timpul procesiunii în jurul fundației Catedralei Mântuirii Neamului cu racla purtând Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, și cu Icoana Maicii Domnului Prodromița, la oprirea din dreptul Altarului, Patriarhul Bisericii noastre a rostit rugăciunea de binecuvântare a lucrărilor.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu Cel viu, Dumnezeu adevărat, strălucire și chip al Părintelui Cel fără de început și viața cea veșnică, piatra cea din capul unghiului fiind, Te-ai tăiat din muntele cel curat și fecioresc fără de sămânță bărbătească și ești temelia neclintită a Bisericii Tale; Cel ce, cu vărsarea scumpului Tău Sânge, ai întemeiat Biserica Ta, iar cu moartea Ta ai ridicat-o, cu Învierea ai desăvârșit-o, cu Înălțarea ai binecuvântat-o și cu Pogorârea Sfântului Duh ai sfințit-o și ai lățit-o, Ție acum cu umilință ne rugăm trimite harul Sfântului Tău Duh și binecuvântează temelia zidirii ce se înalță întru slava Preasfântului Tău Nume și întru cinstirea și pomenirea Sfintei Înălțării Tale și a Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat. Și Tu, Cel ce ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, care dintru început ai plăsmuit totul, fiind începutul, înmulțirea și săvârșirea lucrării acesteia, binecuvântează pe ctitori și pe lucrători și lucrul mâinilor lor sporește-l și cu pronia Ta cea dumnezeiască înmulțește cu îndestulare toate cele de trebuință spre ridicarea și finalizarea catedralei acesteia, ca să fie biserică desăvârșită și plină de Slava Ta și întru ea să se preaslăvească Numele Tău cel Preasfânt și Mare, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt este binecuvântat totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Sfinţirea temeliei Catedralei Mântuirii Neamului

În ajunul sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, 28 iunie 2012, temelia Catedralei Mântuirii Neamului a fost sfinţită de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

 

Tradiționalul Pelerinaj de Florii din Capitală, din 27 aprilie 2013, a început de la Catedrala Mântuirii Neamului, unde Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la slujba Vecerniei sărbătorii unită cu rânduiala Litiei.


Sărbătoarea Înălţării Dom­nului va fi şi hramul principal al Catedralei Mântuirii Neamului, a cărei edificare este în acelaşi timp o necesitate practică şi un simbol spiritual naţional, fiind dintru început închinată cinstirii după cuviinţă a eroilor români, care s-au jertfit, de-a lungul întregii noastre istorii, pentru apărarea credinţei creştine – ortodoxe, pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român. Cultul eroilor, adică pome­nirea din neam în neam sau din generaţie în generaţie a celor care s-au jertfit pentru apărarea credinţei şi a patriei, este o adevărată cultură a sufletului românesc, care crede, simte şi mărturiseşte că iubirea este mai tare decât moartea. 

 

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea s-a încheiat la Catedrala Naţională

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit duminică, 4 septembrie 2016, Sfânta Liturghie la șantierul Catedralei Mântuirii Neamului din Capitală, înconjurat de un sobor de ierarhi ortodocși din țară și străinătate. Slujirea a fost evenimentul central al Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea, desfășurată în București, între 1 și 4 septembrie 2016, la care au participat 2.500 de tineri din țară și străinătate.

 

Vizita Patriarhului României la Catedrala Națională

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vizitat duminică, 4 septembrie 2016, șantierul Catedralei Mântuirii Neamului. Preafericirea Sa a fost însoțit de mai mulți ierarhi ai Bisericii noastre, clerici și tineri participanți la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea. Vizita a avut loc după Sfânta Liturghie și festivitatea de încheiere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea 2016.

 

Văzută ca locaş de cult, trebuie să reţinem că Biserica este expresia de comuniune mărturisitoare a lui Hristos Domnul şi se împărtăşeşte cu El. Ea este locaşul Sfintei Euharistii. De aceea, Altarul, locul unde se sfinţesc Darurile Euharistice, este locul central al bisericii. Este foarte important să cunoaştem conţinutul spiritual al credinţei, pentru ca locaşul de cult să simbolizeze, să semnifice în formă zidită Cuvântul care zideşte comuniunea.

 

 

Stadiul lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului în 2017

Lucrările pentru edificarea Catedralei Naționale se desfășoară în această perioadă într-un ritm alert, pe toate fronturile de lucru existente în șantier, și sunt susținute de aproximativ 650 de muncitori care își desfășoară activitatea în trei schimburi, de luni până sâmbătă. În acest moment, muncitorii execută lucrări între cotele +36.00 și +45.00 metri, nivel la care se închide corpul principal al Catedralei. Se lucrează și între cotele +45.00 și +54.00 metri în zona de apariție a turlei principale, între cotele +45.00 și +52.00 metri în zona unei turle secundare și între cotele +45.00 și +48.00 metri în zona turlei-clopotniță. Pentru acest an, 2017, este prevăzută finalizarea lucrărilor aferente închiderii corpului principal al catedralei la cota +45.00 metri și continuarea lucrărilor la cele 8 turle (6 turle secundare, turla-clopotniță și turla principală).

 

Vineri, 19 mai 2017, au fost aduse la Catedrala Mântuirii Neamului cele 6 clopote turnate și realizate la fabrica Grassmayr din Inns­bruck – Austria. Pe fiecare dintre cele șase clopote se află înscrise (de la stânga la dreapta): stema Patriarhiei Române, chipul Patriarhului României și Crucea Patriarhală, precum și inscripția „Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918-2018”. Cel mai mare clopot al Catedralei Mântuirii Neamului are 25 de tone, iar următoarele 5 au: 3.400 kg, 1.800 kg, 1.000 kg, 750 kg, 500 kg.

 

Această Catedrală trebuie să fie un simbol arhitectural al supremului moment liturgic, cel al Euharistiei, al împărtăşirii cu Hristos, Unul din Sfânta Treime. De aceea se impune reprezentarea printr-o configuraţie simbolizând Potirul. Cupa Potirului va cuprinde deci edificiul Catedralei în care se vor săvârşi Sfintele Taine. În centrul cupei înălţându-se biserica, aceasta va avea ca semn al menirii sale misionare, înălţătoare, turla Pantocratorului, încununată cu Crucea Patriarhală.

 

 

 

The Cathedral of National Salvation – the spiritual heart of Romania

 

At the initiative of His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, during 2007 – 2010, all the required stages of preparing the documentation for the building of the
cathedral were successfully carried out. In 2010, a public tender took place for the project and in the autumn of the same year the first preliminary work began with the application of cutoff walls and the excavation of the soil. The main phase of the construction work for the Cathedral of National Salvation began in December 2011. It was essential for an emblematic national cathedral to be raised in the capital of Romania, both for practical liturgical reasons and also as a symbol of the faith, freedom, and dignity of the Romanian people.

The Cathedral of National Salvation is located in Bucharest, on Arsenal Hill, in an area at the junction of Calea 13 Septembrie Street and Izvor Street.

 

God is blessing us now with another holy and solemn occasion, namely the laying of the foundation stone of the new Patriarchal Cathedral, which the worthy of remembrance late Patriarch Teoctist dubbed „The Cathedral of National Salvation“. It is the Cathedral of National Salvation from tribulation, oppression and wars. That is why, today, we wish to begin the fulfilling of a holy dream, of a holy aspiration, which is to have a cathedral in the capital. Bucharest does not have a cathedral worthy of the status of this city, of this European capital.

We are assured that, in a few years, we will have a Patriarchal Cathedral in Bucharest which will not only adorn the country’s capital but will also enrich the spiritual heritage of the Romanian
people, by acting as a calling card of Romania and contributing to our dignified affirmation in the great European family of nations.

 

Procession with the Precious Head of Saint Andrew the Apostle at the National Cathedral

On 24th October 2011, The Patriarch, together with an assembly of priests and deacons,
processed around the foundations of the Cathedral of National Salvation with the Icon of the Mother of God „Acheiropoieton“ („Not Made by Human Hands“) and with the reliquary holding the Venerable Head of the Holy Apostle Andrew the First-Called, Patron Saint of Romania and of the National Cathedral. When reaching the foundation area assigned for the altar, the Patriarch of our Church uttered a prayer of blessing for the construction.

„Lord Jesus Christ, Son of the Living God, our True God, radiance and icon of the Father without beginning and Life Eternal, the Cornerstone that was cut from the pure mountain of the Virgin, without manly seed, You are the strong foundation of Your Church. To You, who by the spilling of your Precious Blood established your Church, raised it by your death, perfected it by your Resurrection, blessed it by your Ascension, and hallowed and multiplied it by the Descent of Your Holy Spirit, we now humbly pray: Send down Your Holy Spirit and bless the foundations of this edifice that is being raised for the glory of Your Holy Name and in remembrance and veneration of Your Holy Ascension and of Saint Andrew the Apostle – the First Called. You who are the Alpha and the Omega, the beginning and the end; You who from the beginning created everything, being the origin, growth and completion of this effort, bless the founders and workers. With your divine providence multiply the work of their hands and plentifully increase everything needed for the construction and completion of this cathedral, so that it may become a perfect church full of your glory, where your Most Holy and Glorified Name is worshipped and blessed, together with the Father and the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen.“

 

The Blessing of the Foundations of the Cathedral of National Salvation

On 28 June 2012, the eve of the Feast of the Holy Apostles Peter and Paul, His Beatitude Patriarch Daniel of Romania blessed the foundations of the Cathedral of National Salvation

 

The Cathedral of National Salvation – Starting Point of the Palm Sunday Pilgrimage 2013

The Cathedral of National Salvation was the starting point of the now customary Palm Sunday Pilgrimage in the capital. Here, His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church attended the festal Great Vespers service with Lythia.

 

The Feast of the Ascension of the Lord will be the main patronal feast of the Cathedral of National Salvation, the construction of which is at the same time a practical necessity and a symbol of the national spirit, since it was dedicated, from the very beginning, to honouring the memory of the Romanian heroes who, throughout our entire history, sacrificed themselves in defence of the Orthodox Christian faith and for the freedom, unity and dignity of the Romanian people. The cult of the heroes, namely the remembrance from generation to generation of those who sacrificed themselves defending the faith and the homeland, is truly a culture of the Romanian soul, which believes, feels and confesses that love is stronger than death.

 

The International Meeting of Orthodox Youth concluded at the National Cathedral

On Sunday, 4 September 2016, His Beatitude Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, surrounded by an assembly of Orthodox hierarchs from Romania and abroad, celebrated the Divine Liturgy on the grounds of the construction site of the Cathedral of National Salvation. The service represented the main event of the International Meeting of Orthodox Youth, which took place in Bucharest between 1 and 4 September 2016, and was attended by a total of 2,500 young people, from Romania and abroad.

 

The Patriarch of Romania Visits the National Cathedral

On 4 September 2016, His Beatitude Patriarch Daniel visited the construction site of the Cathedral of National Salvation. His Beatitude was joined by several hierarchs of our Church, by clerics and young people attending the International Meeting of Orthodox Youth. The visit took place after the Divine Liturgy and the closing ceremony of the 2016 International Meeting of Orthodox Youth.

 

We should remember that, as a place of worship, the Church is the expression of the confessing communion with the Lord Christ, and that she partakes of Him. She is the home of the Holy Eucharist. Therefore, the Altar, the place where the Eucharistic Gifts are sanctified, is the central place of the church. It is very important to familiarise ourselves with the spiritual content of the faith, so that the place of worship may symbolise, may signify, in brick and mortar, the Word who builds up communion.

 

The Progress of the Construction of the Cathedral of National Salvation in 2017

Supported by a workforce of approximately 650, working in three shifts from Monday to Saturday, the building work for the completion of the National Cathedral continues at a fast pace on all sections of the construction site. Currently, the builders are working between elevation +36.00 and +45.00, which represents the height where the main body of the cathedral is joined together. Work is also underway between elevation +45.00 and +54.00 in the section of the main dome tower, between elevation + 45.00 and +52.00 in the section of the secondary dome tower, and between elevation + 45.00 and +48.00, in the section of the bell tower. It is anticipated that in 2017 the work for the joining of the main body of the cathedral will be completed at elevation +45.00.
Construction will continue on the 8 dome towers (6 secondary towers, the bell tower and the main dome tower).

On Friday, 19 May 2017, the six bells of the Cathedral of National Salvation, which were cast and produced at the Grassmayr Factory in Innsbruck, Austria, were brought on site. Each of the six bells is etched, from left to right, with: the Seal of the Romanian Patriarchate, the image of the Patriarch of Romania and the Patriarchal Cross, as well as the inscription „The Blessing of Patriarch Daniel of Romania for the National Cathedral – Centennial 1918-2018“. The largest
bell of the Cathedral of National Salvation weighs 25 tonnes, with the other five weighing 3,400kg, 1,800kg, 1,000kg, 750kg, and 500kg, respectively.

 

This Cathedral must be an architectural symbol of the supreme liturgical moment of the Eucharist, of communing with Christ, who is One of the Holy Trinity. For that reason it is essential that this is conveyed by a construction that symbolises the Chalice. The cup of the Chalice will, therefore, encompass the Cathedral edifice where the Holy Sacraments will be celebrated. The church, rising from the centre of the cup, will have the tower dome of Christ Pantrokrator, crowned with the Patriarchal Cross, as a symbol of its missionary destiny.

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns