Cărturar al Ortodoxiei de azi / A scholar of today’s Orthodoxy

 

Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 29 noiembrie 2008 / Doctor Honoris Causa of the „Lucian Blaga“ University, Sibiu, 29 November 2008

 

Diploma de Protector al Fundației „Pro Oriente”

În data de 15 iunie 2009, Fundația „Pro Oriente“ a organizat la Viena un moment festiv în onoarea Bisericii Ortodoxe Române și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în cadrul căruia i s-a conferit Diploma de Protector al Fundației „Pro Oriente“. Această fundație a fost înființată în anul 1964 de Cardinalul Vienei, Franz König, cu scopul dezvoltării relațiilor dintre Biserica Romano-Catolică și Bisericile Ortodoxe. Momentul festiv s-a desfășurat în Sala de Onoare (Prunksaal) a Bibliotecii Naționale a Austriei, fiind de față câteva sute de persoane, reprezentanți ai Bisericilor din Viena, ai autorităților locale și de stat, membri ai Fundației „Pro Oriente“, studenți și credincioși din Viena.

 

Doctor Honoris Causa la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris

Patriarhul României a primit pe 9 iulie 2009 titlul de Doctor Honoris Causa al Institutului de Teologie Ortodoxă „Sfântul Serghie“ din Paris. În cuvântul de Laudatio, prof. Jean-François Colosimo, profesor de patrologie, a făcut elogiul marilor per­so­nalități române (Eugen Ionescu, Constantin Brâncuși, Mircea Eliade etc.) care au trecut prin Paris, arătând legătura de „înrudire“ dintre România și Franța.

 

Doctor Honoris Causa al Universității „Al. I. Cuza” din Iași

Evenimentul a avut loc în data de 15 octombrie 2010 în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Textul „Laudatio”, alcătuit de prof. dr. Vasile Isan, rectorul Universităţii „Al. I. Cuza” (preşedinte), IPS Teofan, prof. dr. Alexandru Zub, membru al Academiei Române, IPS Mitropolit Nifon, prof. dr. Emilian Popescu, membru corespondent al Academiei Române, și prof. dr. pr. Viorel Sava, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” (membri), a fost citit de IPS Mitropolit Teofan.

Doctor Honoris Causa al Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 7 decembrie 2011 / Doctor Honoris Causa of the „Babeș-Bolyai“ University, Cluj-Napoca, 7 December 2011

 

Doctor Honoris Causa al Universității „Titu Maiorescu”,
București, 10 decembrie 2015 / Doctor Honoris Causa of the
„Titu Maiorescu“ University, Bucharest, 10 December 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor Honoris Causa al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, București, 22 martie 2016 / Doctor Honoris Causa of the „Dimitrie Cantemir“ Christian University, Bucharest, 22 martie 2016

 

Noul sediu al Bibliotecii Naţionale a României, o clădire impresionantă şi modernă, cu toate dotările necesare, a fost sfinţit în data de 22 aprilie 2012 de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de arhimandriţi, preoţi consilieri şi arhidiaconi, în prezenţa a numeroase personalităţi şi oaspeţi de seamă. După slujba de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare, în care a evidenţiat rolul şi importanţa Bibliotecii Naţionale ca mijloc de conservare şi comunicare de-a lungul timpului al moştenirii intelectuale a unui popor.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat în 17 iunie 2014, la Palatul Parlamentului, la sărbătorirea a 150 de ani de la înființarea Senatului României. Cu acest prilej, Patriarhul României a primit placheta aniversară.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a întâlnit la Palatul Patriarhiei cu membrii fondatori ai Asociaţiei Juriştilor Ortodocşi, 26 mai 2016. / On 26 May 2016, His Beatitude Patriarch Daniel met with the founding members of the Association of Orthodox Jurists at the Patriarchal Palace.

 

 

Ambasadorul SUA la București în vizită la Patriarhul României

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a primit în 31 mai 2017 la Reședința Patriarhală pe Excelența Sa domnul Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București. Domnul Hans Klemm a mulțumit pentru primire și a menționat faptul că în timpul șederii sale în România a vizitat mai multe mănăstiri și biserici, precum Putna, Agafton, Curtea de Argeș, ceea ce l-a ajutat în cunoașterea mai profundă a realităților românești. În timpul întrevederii, Patriarhul României a evidențiat prioritățile Bisericii noastre în următoarea perioadă, ca, de pildă, edificarea Catedralei Naționale, în perspectiva împlinirii unui secol de la Marea Unire (1918-2018), precum și răspunsuri adecvate nevoilor pastorale ale credincioșilor săi, printr-o implicare activă în asistența spirituală acordată persoanelor aflate în spitale, penitenciare, centre pentru bătrâni, cămine pentru copii, dar și prin sprijin acordat diferitelor categorii sociale aflate în dificultate sau în situații de risc și de excluziune socială.

 

Vizita Alteței Sale Regale Charles, Prinț de Wales, la Patriarhia Română

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l-a primit în data de 30 martie 2017, la Palatul Patriarhiei, pe Alteța Sa Regală Charles, Prinț de Wales, aflat într-o vizită oficială în România. Patriarhul României a menționat că în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord locuiesc mulți credincioși ortodocși români, ca studenți sau angajați în diferite domenii de activitate ale societății britanice. Astfel, în prezent, există peste 45 de parohii ortodoxe românești, păstorite de un episcop-vicar și de 42 de clerici, parohii care se bucură de sprijinul Bisericii Angliei, inclusiv prin oferirea unor locașuri de cult. Alteța Sa Regală Prințul de Wales a subliniat importanța moștenirii culturale românești și a apreciat receptivitatea României pentru conservarea acesteia. În acest context, a fost abordată posibilitatea unei cooperări între Patriarhia Română, Fundația Prințul de Wales și Fundația Pro Patrimonio, în vederea conservării și punerii în valoare a patrimoniului cultural și religios românesc.

 

Președintele României în vizită la Patriarhia Română

În ziua de 30 ianuarie 2015, Excelența Sa Domnul Klaus Werner Iohannis, Președintele României, a efectuat o vizită la Patriarhia Română, la invitația Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Președintele României a asistat la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Patriarhală cu ocazia sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. După Sfânta Liturghie, la Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Excelența Sa Domnul Președinte al României Klaus Werner Iohannis au avut o întrevedere în timpul căreia au fost discutate teme privind relațiile instituționale și cooperarea dintre autoritățile de stat și Biserica Ortodoxă Română.

 

Patriarhul României la recepția organizată de Administrația Prezidențială de Ziua Europei (9 mai 2015) / The Patriarch of Romania at the reception organised by the Presidential Administration on Europe Day (9 May 2015)

 

A scholar of today’s Orthodoxy

The Diploma of Protector of the „Pro Oriente“ Foundation

On 15 June 2009, the „Pro Oriente“ Foundation organised a celebration honouring the Romanian Orthodox Church and His Beatitude Patriarch Daniel. During this festivity, His Beatitude was awarded the Diploma of Protector of the „Pro Oriente“ Foundation. The Foundation was established in 1964 by the Cardinal of Vienna, Franz König with a view to developing the relations between the Roman-Catholic Church and the Orthodox Churches. The celebration took place in the State Hall of the Austrian National Library, with several hundred people in attendance, and in the presence of representatives of the Churches in Vienna, of local and state authorities, of members of the „Pro Oriente“ Foundation, of students and faithful from Vienna.

On 9 July 2009, the Patriarch of Romania was awarded the title Doctor Honoris Causa by the „Saint Serge“ Orthodox Theological Institute in Paris. In his Laudatio address, Prof Jean- François Colosimo, Professor of Patrology, paid homage to the great Romanian persona­lities (Eugen Ionescu, Constantin Brâncuși, Mircea Eliade etc.) who had connections with Paris and thus attested the „kinship“ between Romania and France.

 

Doctor Honoris Causa of the „Al. I. Cuza” University of Iași

The event took place on 15 October 2010, in the „Mihai Emi­nescu“ Aula Magna of the „Alexandru Ioan Cuza“ University in Iasi. The Laudatio address was delivered by His Eminence Metropolitan Teofan of Moldavia and Bucovina. The text of the address was drafted by: Prof Dr Vasile Isan, Rector of the „Al. I. Cuza“ University (President), His Eminence Metropolitan Teofan, Prof Dr Alexandru Zub, Member of the Romanian Academy, His Eminence Metropolitan Nifon, Prof Dr Emilian Popescu, Corresponding Member of the Academy, and Revd Prof Dr Viorel Sava, Dean of the „Dumitru Staniloae“ Faculty of Orthodox Theology (Members).

 

Doctor Honoris Causa of the „Babeș-Bolyai“ University, Cluj-Napoca, 7 December 2011

Doctor Honoris Causa of the „Titu Maiorescu“ University, Bucharest, 10 December 2015

Doctor Honoris Causa of the „Dimitrie Cantemir“ Christian University, Bucharest, 22 martie 2016

 

The new building of the Romanian National Library, an imposing modern edifice furnished with all the essential facilities, was blessed on 22 April 2012 by His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, who concelebrated with an assembly of archimandrites, priests and archdeacons, in the presence of many personalities and distinguished guests. After the
blessing service, His Beatitude Patriarch Daniel gave an address in which he emphasised the role and the importance of the National Library as a means of preserving and communicating the intellectual inheritance of our nation throughout the centuries.

 

The US Ambassador’s visit to the Romanian Patriarchate

On 31 May 2017, His Beatitude Daniel, the Patriarch of Romania, received the visit of His Excellency, Mr Hans Klemm, the Ambassador of the United States of America, at the Patriarchal Residence in Bucharest. Mr Hans Klemm expressed his thanks for the meeting and referred to his visits during his stay in Romania to several monasteries and churches, like Putna, Agafton, Curtea de Arges, visits which helped him acquire a better awareness of current realities in Romania. During the meeting, the Patriarch of Romania emphasised our Church’s priorities for the near future, as, for instance, the completion of the National Cathedral in time for the celebration of one century since the Great Union (1918-2018). His Beatitude also mentioned the focus on adequate responses to the pastoral needs of the faithful, through active involvement by providing spiritual assistance to people in hospitals, prisons, homes for the elderly, orphanages, but also by offering support to the various social categories who encounter difficulties, are exposed to risks and face social exclusion.

 

The visit of His Royal Highness Charles, Prince of Wales, to the Romanian Patriarchate

On 30 March 2017, His Beatitude Patriarch Daniel received at the Patriarchal Palace His Royal Highness Charles, Prince of Wales, who was on an official visit to Romania. The Patriarch of Romania mentioned on this occasion that many Romanian Orthodox Christians are currently living in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as students or employed in various professional areas. Thus, there are currently over 45 Romanian Orthodox parishes, managed by an Assistant Bishop and 42 priests. These parishes benefit from the important support of the Church of England which notably offers church buildings for the celebration of Orthodox services. His Royal Highness the Prince of Wales underlined the importance of the ­Romanian cultural inheritance and commended Romania’s receptivity to preserving it. In this context, the possibility was considered of a cooperation project between the Romanian Patriarchate, The Prince of Wales Foundation and the Pro Patrimonio Foundation, in order to better preserve the ­Romanian cultural and religious patrimony and to raise awareness of the value of this heritage.

 

The President of Romania visits the Romanian Patriarchate

On 30 January 2015, His Excellency Mr Klaus Werner Iohannis, President of Romania, made a visit to the Romanian Patriarchate, at the invitation of His Beatitude Patriarch Daniel. The President of Romania attended the Holy Liturgy celebrated in the Patriarchal Cathedral for the feast day of the Three Holy Hierarchs: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom. After the Holy Liturgy, His Beatitude Patriarch Daniel and His Excellency the President of Romania had a consultation at the Patriarchal Residence during which they discussed themes concerning institutional relations and the cooperation between State authorities and the Romanian Orthodox Church.

 

The Patriarch of Romania at the reception organised by the Presidential Administration on Europe Day (9 May 2015)

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns