Anii omagiali şi comemorativi – iniţiativă cu impact misionar major pentru Biserică şi societate / Jubilee and commemorative years – initiative with a significant missionary impact for Church and society

Proclamarea Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi a Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul
şi al tipografilor bisericeşti, Catedrala Patriarhală, 1 ianuarie 2016 / The proclamation of the Jubilee Year of Religious Education for the Orthodox
Youth and the Commemorative Year of Saint Antim of Iveria, Hierarch and Martyr, and of Church printing houses, at the Patriarchal Cathedral, 1 January 2016

 

Conferinţă preoţească dedicată temei anuale în Aula Magna
„Teoctist Patriarhul“, Palatul Patriarhiei / Clergy conference devoted to the year’s theme,
in the „Patriarch Teoctist“ Assembly Hall at the Patriarchal Palace

 

Proclamarea anilor omagiali şi comemorativi în Patriarhia Română, cu şedinţe solemne ale Sfântului Sinod, conferinţe, congrese, sinaxe monahale, dezbateri, cateheze, procesiuni şi alte activităţi bisericeşti dedicate temei anuale alese, este o iniţiativă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu impact misionar major pentru Biserică şi societate.

 

2008 – Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii;

2009 – Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379), şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni;

2010 – Anul omagial al Crezului ortodox şi al Autocefaliei româneşti;

2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii;

2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor;

2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena;

2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni;

2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii;

2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti;

2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

 

Sfinţirea Mănăstirii Antim, împreună cu Patriarhul Antiohiei, în cadrul Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, 26 septembrie 2016 / The consecration service of the Antim Monastery, concelebrated with the Patriarch of Antioch, during the Commemorative Year of the Holy Hierarch and Martyr Antim of Iveria, on 26 September 2016

 

Nu avem astăzi doar oameni bolnavi în so­cietate, ci oarecum şi o societate bolnavă, în care oamenii suferă ca urmare a înmulţirii păcatelor colective sau a comportamentelor sociale negative. De aceea, este nevoie ca Sfântul Maslu să fie săvârşit nu numai pentru unii bol­navi, ci şi pentru toată obştea, întrucât boala spirituală numită păcat are şi aspecte sociale care au nevoie de vindecare, iar prin educaţie şi pastoraţie Biserica să contribuie la însănătoşirea spirituală şi morală a societăţii.

 

Deschiderea Congresului Internaţional de Teologie „Familia creştină, o binecuvântare pentru Biserică şi societate“, la Palatul Patriarhiei, 1 noiembrie 2011 / The opening of the International Congress of Theology: „Christian Family – a blessing for Church and Society“, at the Patriarchal Palace, 1 November 2011

 

În societatea contemporană secularizată, criza familiei este in primul rând o criză spirituală cauzată de pierderea sensului sacru al vieţii umane. De aceea, sunt necesare reafirmarea sfinţeniei familiei şi promovarea ei. Familia este binecuvântare şi lumină a iubirii Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăieşte taina şi bucuria filiaţiei, fraternităţii şi paternităţii. Din familia creştină credincioasă, copilul învaţă să caute familia spirituală sfinţitoare, adică Biserica, ai cărei membri sunt numiţi fii şi fiice, fraţi şi surori, părinţi şi maici duhovniceşti în Hristos, Fiul Tatălui Ceresc.

 

 

Jubilee and commemorative years –
initiative with a significant missionary impact for Church and society

 

Another initiative of Patriarch Daniel’s, with a deep missionary impact for Church and society, has been the proclamation of jubilee and commemorative years in the Romanian Patriarchate, with solemn sessions of the Holy Synod, conferences, congresses, monastic synaxes, debates, programmes of catechesis, processions and other Church activities dedicated to the respective annual theme.

 

2008 – 2008 – The Jubilee Year of the Holy Scripture and the Holy Liturgy;
2009 – The Jubilee-Commemorative year of Saint Basil the Great, Archbishop of Cæsarea in Cappadocia;
2010 – The Jubilee Year of the Orthodox Creed and of Romanian Autocephaly;
2011 – The Jubilee Year of Holy Baptism and Holy Matrimony;
2012 – The Jubilee Year of Holy Unction and of the care for the sick;
2013 – The Jubilee Year of the Holy Emperors Constantine and Helena;
2014 – The Jubilee Year of the Eucharist (of the Holy Confession and of the Holy Communion) and the Commemorative Year of the Martyr Saints of the Brancoveanu family;
2015 – The Jubilee Year of the Mission of Parish and Monastery Today and the Commemorative Year of Saint John Chrysostom and of the great spiritual shepherds in the eparchies;
2016 – The Jubilee Year of Religious Education for Orthodox Youth and the Commemorative Year of the Holy Hierarch and Martyr Antim of Iveria and of all the printing houses of the Church;
2017 – The Jubilee Year of the Holy Icons and of church painters and the Commemorative Year of Patriarch Justin and of all defenders of Orthodoxy during communism.

 

Not only do we have ailing people within society, but also, in a sense, an ailing society, in which people suffer as a result of the increase of collective sin or of negative social behaviour. That is why the Holy Unction needs to be performed not only for the sick, but for the whole community, as the spiritual disease known as sin has its own social aspects which require healing. It is through education and pastoral work that the Church needs to contribute to the spiritual and moral recovery of society.

In our contemporary secularised society, the crisis of the family is above all a spiritual crisis, caused by the loss of the sacred sense of human life. That is why it is essential to reaffirm and promote the sanctity of family. The family represents the blessing and light of the love of the Holy Trinity, as it is within the family that humans live the mysteries and joys of filiation, brotherhood and parenthood. It is in the faithful Christian family that the child learns to seek his/her sanctifying spiritual family, which is the Church. Her members are called sons and daughters, brothers and sisters, fathers and mothers in Christ, the Son of the Heavenly Father.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns