În ziua de 11 martie 2015, la Reşedinţa Pa­­tri­arhală, Prea­fe­ri­citul Părinte Pa­tri­arh Daniel a primit în vi­zi­tă de pre­zentare pe Excelenţa Sa, Doam­na Nina Sajic, Amba­sa­do­rul Extraordinar şi Pleni­po­ten­ţiar al Bosniei şi Herţe­go­vinei în România.
Excelenţa Sa a mulţumit pentru primire şi a prezentat dife­rite aspecte ale vieţii social-po­li­tice şi religioase din Bosnia şi Her­ţegovina. În acest sens, doam­na am­ba­sa­dor a subliniat rolul important al Bisericii Orto­doxe din ţara sa, în care locuiesc şi creştini, dar şi musulmani (40%). În Bosnia şi Herţego­vina există un Consiliu Inte­r­religios al principalelor culte religioase, organism care cultivă un climat de respect reciproc şi pace socială, în contextul relaţiilor isto­rice, etnice şi religioase complexe din aceas­tă ţară.
Preafericitul Părinte Pa­tri­arh Daniel a menţionat că în Ro­mânia Statul este neutru şi respectă autonomia cultelor re­ligioase. În acelaşi timp, au­to­­ri­tăţile de stat recunosc cultelor religioase rolul important de factori ai păcii sociale şi cooperează cu acestea în de­ru­larea unor programe sociale, educaţionale şi culturale în favoarea societăţii româ­neşti. Cultele religioase recu­nos­cute din ţara noastră, a precizat Patriarhul României, au constituit, în anul 2011, Con­siliul Consultativ al Cul­telor din România, care se în­tru­neşte periodic pentru a prezenta o viziune comună în diferite probleme. În acest sens, Prea­fe­ri­cirea Sa a amin­tit de recentul Apel comun al acestui organism interreligios în favoarea continuării pre­zen­ţei educaţiei religioase în în­văţământul public românesc.
De asemenea, Patriarhul României a subliniat importanţa intensificării cooperării între popoarele şi Bisericile din Balcani. În acest context, Preafericirea Sa a menţionat că Patriarhia Română doreşte să extindă organizarea de pe­le­rinaje, prin Biroul de pelerinaje şi Agenţia Basilica Tra­vel, în Bosnia şi Herţegovi­na pentru cunoaşterea de că­tre credincioşii români a lo­cu­rilor sfinte şi a vieţii religioase din această ţară. Doam­na am­­ba­sador a primit cu bucurie această propunere.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter